ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

«ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων» (Α Τιμ. 4,1)


Οι πατέρες έχουν προειδοποιήσει λέγοντας «Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων» (Α Τιμ. 4,1).
Θα αναφέρουμε λίγα λόγια προς όλους αυτούς που θέλουν να μας πείσουν ότι όλοι οι λαοί πιστεύουν στον ίδιο Θεό... απλώς ''με άλλο όνομα''!!!

Διαβάζουμε εις την Παλαιά Διαθήκη: «ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ» (Εξ. 20,1-2).

Γνωρίζουμε απο τον προφητάναξ Δαυίδ το ψαλμικό χωρίο «πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» (Ψαλ. 95,5). Μήπως τα «δαιμόνια» αυτά που μας λέγει ο προφήτης είναι δήθεν διαφορετικά ονόματα-παραλαγές του Ενός και Μοναδικού Θεού;

Επίσης γνωρίζουμε το λεχθέν υπό του Κυρίου «Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί» (Ιω. 10,7-8).

Μήπως αυτοί οι «κλέπται και λησταί» πρό του Κυρίου οι οποίοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους ως θεούς, και τους ελάτρευαν διάφοροι λαοί ήταν παραλλαγές του Ενός και Αληθινού Θεού;; Τότε γιατί ο Κύριος τους αποκαλεί κλέφτες και ληστές???

Ο απόστολος Παύλος λέγει «ἀλλ᾿ ὅτι ἃ θύει τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει καὶ οὐ Θεῷ· οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι» (Α Κορ. 10,20), και σε απλή μετάφραση «Αλλά λέγω, ότι τα ζώα και αι άλλαι προσφοραί, που θυσιάζουν οι ειδωλολάτραι, “τα θυσιάζουν εις τα δαιμόνια, και όχι στον Θεόν”. Εγώ, λοιπόν, δεν θέλω να γίνεσθε σεις συμμέτοχοι και κοινωνοί των δαιμονίων».

Μήπως αγαπητοί μου μπορείτε να μας πείτε ποιά είναι αυτά τα «δαιμόνια» που θυσίαζαν οι ειδωλολάτρες και μάλιστα δεν θέλει ο ίδιος ο απόστολος να είμαστε κοινωνοί αυτών;
Πολλοί θα ενθυμούνται εις τους Συναξαριστές, στους βίους των αγίων μας, ότι αρκετοί από από αυτούς έδιωχναν τα δαιμόνια μέσα από τα αγάλματα των ειδωλολατρών.

Επίσης ο ίδιος απόστολος μας λέγει «Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς» (Β Κορ. 6,14-17).

Ο απόστολος σε αυτό το χωρίο είναι σαφέστατος. Τι θα έλεγε άραγε σήμερα που οι δήθεν «ορθόδοξοι» συμμετέχουν εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο των «Εκκλησιών»=αιρέσεων, μαζί με μάγους απο διάφορες φυλές της γής, πυρολάτρες κ.λπ;;;;

Βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει το εξής. Και που γνωρίζετε εσείς ότι αυτοί οι «θεοί» ήταν δαίμονες και όχι όντως παραλλαγές-ονόματα του Θεού; Αγαπητοί μου, πλήν των άλλων που αναφέραμε,  μας το λέγει και ο ίδιος ο Κύριος!

«καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβαλοῦσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν. (Ματθ. 12,26-27).

«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; (Β Κορ. 6,14)
Εδω ο Κύριος μας αναφέρει δυο ονόματα δαιμόνων. Τα ονόματα αυτά υπάρχουν σε όλα τα δαιμονολόγια που υπάρχουν μέσα σε εγχειρίδια μαγείας. Μάλιστα τα δυο αυτά πνεύματα κατέχουν κορυφαίες θέσεις στην δαιμονική ιεραρχία και εξουσιάζουν μεγάλο αριθμό δαιμονικών πνευμάτων.

Στην Καινή Διαθήκη τρείς συνοπτικοί Ευαγγελιστές τον ένα απο τους δυο δαίμονες τον ονομάζουν «άρχοντα των δαιμονίων» (Ματθ. 12, 24, Μαρκ. 3, 22, Λουκ. 11, 15).
Αυτοί οι δαίμονες υπήρχαν την εποχή εκείνη λατρευόμενοι ως «θεοί» απο αυτούς που πλανούσαν με τις διάφορες εμφανίσεις τους.

Γνωρίζουμε επίσης ότι ο βασιλιάς Σολομών έπεσε εις την ειδωλολατρεία. Έκτισε μεγαλοπρεπείς ναούς εις τον Χαμώς, θεό των Μωαβιτών, στον Μελχώμ, θεό των Αμμωνιτών, στην Αστάρτη, θεά των Σιθωνίων κ.α. (Γ Βασ. 11,5-6).

Μήπως αυτοί οι «θεοί» ήταν διαφορετικά ονόματα του ενός και αληθινού Θεού, όπως μας διδάσκουν σήμερα οι οικουμενιστές και οι πάσης φύσεως συγκρητιστές; Τότε διατί « ὠργίσθη Κύριος ἐπὶ Σαλωμών, ὅτι ἐξέκλινε καρδίαν αὐτοῦ ἀπὸ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ» (Γ Βασ. 11,9); Ή μήπως θα μας πείτε ότι οι προ Χριστού «θεοί» ήταν όντως δαιμόνες, ενώ οι μετά τον ερχομό του όχι;

Βέβαια αυτοί που τα λέγουν αυτά είναι οι Οικουμενιστές - συγκρητιστές, οι οποίοι προσπαθούν να αναμείξουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, δόγματα και παραδόσεις, με ταύτιση και εξομοίωση θεοτήτων και συμβολισμών.
Λένε ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που οδηγούν στον αληθινό Θεό!!! εννοώντας τις άλλες θρησκείες!!! Τι μας λέγει όμως ο Δεσπότης Χριστός;

«ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ. εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν» (Ιω. 14,6-7).

«πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει» (Α Ιω. 2,23)

«Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας» (Ιω. 1,14)

«ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾿ αὐτοῦ. ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τὸν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλε τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Α Ιω. 4, 9-10).

«οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ᾿ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πραξ. 4,11-12).

Για να μας πούνε λοιπόν οι δήθεν «ορθόδοξοι»· εκεί που μεταβαίνουν, εις τα Συμβούλια των θρησκειών, δέχονται όλοι αυτοί τον Ιησού Χριστό ως την μόνο ΟΔΟ προς την σωτηρία;;

Γνωρίζουν ότι εαν δεν δεχτούν αυτόν ως Υιό και Λόγο του Θεού, είναι αδύνατον να γνωρίσουν τον Ίδιο τον Πατέρα Θεό;

Γνωρίζουν ότι εαν αρνηθούν τον Υιό και Λόγο του Θεού Ιησού Χριστό αρνούνται και τον Πατέρα Θεὀ;

Γνωρίζουν ότι ο Λόγος του Θεού εφόρεσε σάρκα ανθρώπινη και κατεσκήνωσεν με οικειότητα εν τω μέσω ημών και ημείς είδαμεν την μεγαλειώδη δόξαν του, δόξαν όχι ανθρωπίνην, αλλά θείαν και απέραντον, την οποίαν είχεν ως φυσικήν του κατάστασιν από τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού μονογενής, γεμάτος χάριν και αλήθειαν;

Γνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν με κανένα άλλο πρόσωπον και τρόπον να επιτύχωμεν την σωτηρίαν, διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα κάτω από τον ουρανόν και εις όλην την γην, που να έχη δοθή εκ μέρους του Θεού στους ανθρώπους, δια του οποίου, σύμφωνα με την βουλήν του Θεού, έχει ορισθή να σωθώμεν όλοι μας;

Θα συνεχίσουμε με άλλο άρθρο δεικνύοντας ποιοί είναι οι δήθεν «θεοί» που λατρεύουν οι άλλες θρησκείες!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ