ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (13ο ΜΕΡΟΣ)

Τότε εξαιτίας της μεγάλης χαράς καί εκπλήξεως της ή Έλισάβετ φώναξε με μεγάλη φωνή καί είπε διαπιστώνοντας:
''Έίσαι Σύ ευλογημένη άπό τό Θεό περισσότερο άπό κάθε άλλη γυναίκα. Καί ευλογημένο είναι καί τό έμβρυο, πού Βλάστησε ώς καρπός άχραντος καί παρθενικός στην κοιλία Σου" (Λουκ. Α'42).
Ο Κύριλλος "Αλεξανδρείας σχολιάζει τους λόγους: ''Έύλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου"· καί υπενθυμίζει ο ά /ιος Πατριάρχης ότι στους χρόνους της Π. Διαθήκης ή ίδιαίτερη πρόνοια του Θεού προς εκείνους πού πραγματικά Τόν αγαπούσαν, εκδηλωνόταν μέ τή δυνατότητα της παιδοποιίας καί της εθνικής υπεροχής καί κυριαρχίας. Σημειώνει συγκεκριμένα:
"Δέν άκούεις καί τό Δαβίδ, πού ψάλλει: "Ιδού ποιά είναι ή κληρονομία καί τό δώρο του Κυρίου, τό διδόμενο ύπ'Αυτού στους αγαπητούς Του; Είναι  υιοί καί απόγονοι. Ό μισθός καί ή αμοιβή τών δικαίων είναι τά παιδιά, τά όποία ώς καρπός έκβλαστάνουν άπό τή μητρική κοιλία" (Ψαλμ. ΠΚΣΤ' 3). Διότι ή κληρονομία του Κυρίου είναι έκείνοι τους οποίους έχει υίοθετήσει, οί όποίοι είναι ο μισθός του Χριστού, πού έγινε καρπός της παρθενικής κοιλίας· κατά τό "ζήτησε άπό έμενα καί θά δώσω ώς κληρονομία σέ σένα ολα τά έθνη" (Έλλ.Πατρολογία ΚΕΠΕ, τόμος 72, 477).
". . . . Ευλογημένη σύ έν γυναιξί".
Ή Παρθένος τιμάται στον υπέρτατο βαθμό άπό τή μεγάλη κυρία καί ευσεβή σύζυγο του ευλαβούς Ζαχαρία. Σέ τέτοια μάλιστα υψηλή θέση θέτει τήν Θεοτόκο ή Ελισάβετ, ώστε απορεί πώς αξιώθηκε τόσο μεγάλης τιμής, νά τήν έπισκεφθεί δηλαδή ή μητέρα του Κυρίου της: 
"Καί γιά ποια αρετή ή αξία μου έγινε σέ μένα ή τιμή αυτή, νά έλθει προς επίσκεψή μου ή μητέρα τοϋ Κυρίου μου"; (Λουκ. Α'43).
Ο Καθηγητής Π. Ν. Τρεμπέλας σχολιάζει τόν τίτλο "Κύριος" γιά τό βρέφος Ίησού, πού ή Ελισάβετ γιά πρώτη φορά χρησιμοποίησε καί παρατηρεί οτι μόνο εμπνεομένη άπό τό Πνεύμα τό Άγιο μπορούσε νά όμιλεί κατ' αυτό τόν τρόπο ή μητέρα του Προδρόμου. Σημειώνει σχετικά: 
"Ή Ελισάβετ φαίνεται νά ύπήρξεν ή πρώτη, ή οποία μετεχειρίσθη τόν τίτλον τούτον περί του Ίησού, όστις έπειτα απέβη τόσον κοινός μεταξύ τών χριστιανών. Ονομασία τοιαύτη άποδοθείσα ύπό τής Ελισάβετ είς άγέννητον καί κυοφορούμενον εισέτι έμβρυον, μόνον εξ εμπνεύσεως του Αγίου Πνεύματος, δι' ου αύτη ήτο ήδη έμπεπλησμένη, ήδύνατο νά άναβή είς τά χείλη της'' (Υπόμνημα είς τό κατά Λουκαν Εύαγγέλιον σελ. 62).
Έτσι έξηγείται ή έκπληξη-άπορία τής Ελισάβετ, τήν όποία εκδηλώνει γιά τήν τόσο μεγάλη τιμή πού τής έγινε. Αίσθάνεται καί πιστεύει οτι είναι τελείως ανάξια γιά νά τήν έπισκεφθεί ή Μητέρα του ΚυρίουΤης! Τό ίδιο, εξάλλου, θά διακηρύξει αργότερα καί ό Ιωάννης ό Πρόδρομος γι' Αυτόν τον Κύριο. Καί συστέλλεται ή γερόντισσα Ελισάβετ μπροστά στην εκλεκτή του Κυρίου. Σ' Εκείνη πού Τήν ξεχώρησε ό Θεός-Πατήρ μέσα άπό όλες τίς γενεές τών γυναικών, γιά νά σαρκωθεί άπό τή σάρκα Της τό δεύτερο Πρόσωπο τής Αγίας Τριάδος!
"Αυτή, αλήθεια", όμολογεί καί ο ίερός Δαμασκηνός, "διαλεγμένη ανάμεσα άπό άρχαίες γενεές άπό τήν προαιώνιο βουλή καί ευδοκία του Θεού καί Πατέρα, πού Σέ γέννησε έξω άπό τό χρόνο ύπερφυσικώς καί χωρίς νά αλλοιωθεί, Σέ κυοφόρησε δίδοντας Σου σάρκα άπό τή σάρκα Της, ώς φανέρωση του ελέους του Θεού καί σωτηρία, δικαιοσύνη καί άπολύτρωση" ('Έλλ. Πατρολογία ΚΕΠΕ τόμος 96, 701-702).
Καί έξακολουθεί ή αγία Ελισάβετ: "Ναί, είσαι ή μητέρα του Κυρίου μου διότι, ιδού, μόλις ήλθε στά αυτιά μου ή φωνή του χαιρετισμού Σου σκίρτησε μέσα στην κοιλία μου τό βρέφος μέ ασυγκράτητη χαρά" (Λουκ. Α'45).
Καί ατή συνέχεια ή Ελισάβετ μακαρίζει τήν Παρθένο Μαρία γιά τή θαυμαστή πίστη Της: 
"Καί μακαρία είναι εκείνη, πού όπως Σύ, πίστευσε ότι θά λάβουν τέλεια καί πλήρη πραγματοποίηση εκείνα, πού έχει πεί ό Κύριος μέ τόν άγγελό Του καί δέν επέδειξε τήν απιστία του τιμωρηθέντος συζύγου μου" (Λουκ. Α' 45).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (1ο ΜΕΡΟΣ)
 2. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (2ο ΜΕΡΟΣ)
 3. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (3ο ΜΕΡΟΣ)
 4. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (4ο ΜΕΡΟΣ)
 5. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (5ο ΜΕΡΟΣ)
 6. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (6ο ΜΕΡΟΣ)
 7. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (7ο ΜΕΡΟΣ)
 8. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (8ο ΜΕΡΟΣ)
 9. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (9ο ΜΕΡΟΣ)
 10. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (10ο ΜΕΡΟΣ)
 11. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (11ο ΜΕΡΟΣ) 
 12. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (12ο ΜΕΡΟΣ)


 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ