ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ ''᾿Επιτακτικὴ ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ Πατρίου ῾Ημερολογίου''


Πρὸς τὸν ᾿Εν Πάρῳ
τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 1964
Καθηγούμενον Γέροντα Γαβριὴλ
῾Ιερὰν Μονὴν Διονυσίου
῞Αγιον ῎Ορος

«Μετὰ συγκινήσεως καὶ καυχήσεως ἐν Κυρίῳ παρακολουθῶμεν τοὺς ὡραίους καὶ ὑψηλοὺς ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου πίστεως καὶ τῆς ἀκηράτου ᾿Ορθοδοξίας ἀκραιφνεῖς ἀγῶνας ὑμῶν.
Εὐλογοῦμεν τὸν Κύριον, διότι καὶ σήμερον ἐν τῷ ῾Αγιωνύμῳ ῎Ορει ἔχει καὶ διατηρεῖ ἀσφαλεῖς προμάχους καὶ κήρυκας τῆς παναχράντου ᾿Ορθοδοξίας.
Τὸ θάρρος καὶ ἡ ἀνδρεία, ἣν ἐπεδείξατε ῾Υμεῖς καὶ τὸ πνευματικόν Σας τέκνον ὁ π. Θεόκλητος, καθὼς καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ῾Ηγούμενοι καὶ Μοναχοὶ ἀδελφοὶ ῾Αγιορεῖται κατὰ τῆς ἐσπευσμένης καὶ ὑπόπτου προσπαθείας καὶ τῆς κατὰ δουλικὸν τρόπον ἐνεργείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ᾿Αθηναγόρου, πρὸς ἕνωσιν τῆς ᾿Ανατολικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας μετὰ τῆς κακοδόξου Ρώμης , ὁμολογουμένως μᾶς ἐνεθουσίασαν καὶ μᾶς ἐξαναγκάζουν ἐκ μυχίων νὰ Σᾶς συγχαρῶμεν, εὐχόμενοι εἰς τὸν Δομήτορα τῆς Μιᾶς ῾Αγίας Καθολικῆς καὶ ᾿Αποστολικῆς ᾿Εκκλησίας νὰ Σᾶς χαρίζῃ ὑγείαν καὶ παρρησίαν ἕως τέλους.
Εὔχεσθε καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τὸ αὐτὸ ἀδελφοί.
Ηδη προβάλλει ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη καὶ οἱ καιροὶ τὸ ἀπαιτοῦν, ὅπως συντονίσωμεν ἅπαντες τὰς προσπαθείας ἡμῶν καὶ ἐνεργήσωμεν ὁμοθυμαδὸν καὶ μελετημένως διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ Πατρίου ῾Εορτολογίου.
Τοῦτο, ὡς πάντες γνωρίζομεν, ἀπαιτεῖ αὐτὴ ἡ ἑνότης τῆς ἐνδόξου καὶ πολυπαθοῦς ῾Ελλαδικῆς ἡμῶν ᾿Εκκλησίας, ἢτις ἑνότης διεσπάσθη, ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς αὐθαιρέτως καὶ ἡμαρτημένως εἰσήχθη τὸ παπικὸν ἡμερολόγιον...
Σᾶς ἀποστέλλομεν ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ, ἐσωκλείστως, πλατυτέραν ἀδελφικὴν ᾿Επιστολὴν (ἀντίγραφα πέντε), δι᾿ ἧς ἐπιθυμοῦμεν νὰ καταστήσωμεν ῾Υμᾶς κοινωνοὺς καὶ τῶν ἡμετέρων σκέψεων καὶ αἰσθημάτων, προσπαθειῶν καὶ ἐνεργημάτων, ὡς πρὸς τὸ φλέγον τοῦτο καὶ ἐπεῖγον θέμα. Παρακαλοῦμεν δὲ τὴν ἀγάπην Σας, ὅπως κυκλοφορήσῃ τὴν ᾿Επιστολὴν ταύτην καὶ ἐπιδόσῃ καὶ εἰς τοὺς ἁγίους ἀδελφοὺς (Καθηγουμένους) καὶ τῶν ἄλλων ᾿Αθωνιτικῶν ῾Ιερῶν Μονῶν, εἰς τοὺς Δικαίους τῶν ῾Ιερῶν Σκήτεων καὶ πάντας τοὺς λογίους Μοναχούς.
Εἰς περίπτωσιν, καθ᾿ ἣν θὰ συμφωνήσητε διὰ τὴν συνάντησιν ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Πετράκῃ κατὰ τὴν Κυριακὴν τῶν Πατέρων τῆς Ζʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (11 ᾿Οκτωβρίου), εἰδοποιήσατέ μας ἐγκαίρως, ἵνα γνωρίζωμεν.
῾Υμεῖς, π. Γαβριήλ, ἀποτελέσατε, Σᾶς παρακαλοῦμεν, τὴν συνισταμένην τῶν συνεννοήσεων μεταξὺ τῶν Προεστώτων τῶν αὐτόθι ῾Ιερῶν Μονῶν καὶ ἀπαντήσατέ μας, ἐὰν νομίζητε, συγκεντρωτικῶς διὰ λογιαριασμὸν ὅλων 3. ῾Ημεῖς θὰ ἔλθωμεν σὺν Θεῷ εἰς ἐπαφὴν μὲ διαφόρους ἐκτὸς τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους».

† ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος

(῾Ο ῞Οσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου — ῞Ενας ἔνθεος ᾿Ασκητὴς ῾Ιεραπόστολος (1884-1980), ἔκδοσις ῾Ιεροῦ ῾Ησυχαστηρίου Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν Πάρου, 1999, σελ. 318-319, ὑποσημ. 27).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ