ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ «Θέλημα Θεοῦ εἶναι νὰ ἀποβάλῃ ἡ ῾Ελλαδικὴ ᾿Εκκλησία τὸ Παπικὸν Νέον ῾Εορτολόγιον»

[1968]
«...Ταῦτα βλέπων καὶ λυπούμενος διὰ τὴν ἀξιοθρήνητον ταύτην κατάστασιν τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τὴν πολλὴν ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν, ἣν εἶδον ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ.
᾿Ανῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν Κορυφὴν τοῦ ὄρους Προφήτου ᾿Ηλιοὺ εἰς τὸν πάνσεπτον Ναὸν τῶν ῾Αγίων Πάντων [κατὰ τὴν ὁμώνυμον Κυριακὴν τοῦ 1968] , διὰ νὰ παρακαλέσω τὸν πανάγαθον Θεὸν καὶ φιλανθρωπότατον Οὐράνιον Πατέρα νὰ σώσῃ καὶ ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ τὴν ῾Αγίαν ᾿Εκκλησίαν ἀπὸ τῆς φοβερᾶς καταιγίδος, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ ὄλεθρον καὶ ἀφανισμόν...
᾿Επικαμφθεὶς ταῖς ἱκεσίαις τῆς Παναχράντου Μητρὸς Αὐτοῦ, τῶν ῾Αγίων Πάντων καὶ τῶν ἐκλεκτῶν Αὐτοῦ καὶ πιστῶν δούλων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τῶν συγκροτούντων τὴν ἐπὶ γῆς στρατευομένην ᾿Εκκλησίαν, ἀπεκάλυψεν ἐμοὶ τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλαχίστῳ καὶ εὐτελεστάτῳ τὸ θέλημα Αὐτοῦ τὸ ῞Αγιον, μὲ τὴν ἐντολὴν νὰ μὴ τὸ κρύψω, ἀλλὰ νὰ τὸ φανερώσω εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν καὶ πρῶτον εἰς τὴν ῾Υμετέραν Σεβαστὴν ῾Αγίαν ῾Ιερὰν Σύνοδον, καὶ δι᾿ ῾Υμῶν εἰς τοὺς λοιποὺς Σεβαστοὺς ᾿Αρχιερεῖς, ᾿Επισκόπους καὶ Ποιμένας, οὓς ὁ Κύριος κατέστησε, φροντίζειν, ποιμαίνειν καὶ φυλάττειν τὰ λογικὰ Αὐτοῦ πρόβατα, ὑπὲρ τῶν ὁποίων τὸ Αἷμα Αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐξέχεεν...
Θέλημα Θεοῦ εἶναι νὰ ἀποβάλῃ ἡ ῾Ελλαδικὴ ᾿Εκκλησία τὸ Παπικὸν Νέον ῾Εορτολόγιον, τὸ ὁποῖον εἰσήγαγεν ἀντικανονικῶς, αὐθαιρέτως καὶ παρανόμως ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης καὶ νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιόν, διότι εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νὰ καταφρονῶμεν 318 Θεοφόρους ῾Αγίους Πατέρας σημειοφόρους, θαυματουργούς, θεοσόφους, οἱ ὁποῖοι ἐθέσπισαν τὴν ῾Εορτὴν τοῦ Πάσχα καὶ ὥρισαν νὰ μένῃ ἀσάλευτος, καὶ τὴν ὁποίαν Παράδοσιν ἐκύρωσαν ἕξ ῞Αγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, ἅπασαι αἱ Τοπικαὶ παλαιαὶ καὶ νέαι ἐπὶ 1.600 περίπου ἔτη, ἐφύλαξαν μυριάδες ῾Αγίων καὶ δισεκατομμύρια πιστῶν ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ ὄχι νὰ ἀσπασθῶμεν τὴν παράδοσιν τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα, τοῦ πάσας τὰς ᾿Αποστολικὰς καὶ Πατρικὰς Παραδόσεις καταργήσαντος καὶ κηρύξαντος ἑαυτὸν ἀλάθητον, καὶ ἑνὸς ἀλλοτριοεπισκόπου Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη, μασόνου, τοῦ μὴ εἰσελθόντος διὰ τῆς θύρας, ἀλλ᾿ ἀλλαχόθεν, διὰ τῆς πολιτικῆς, εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων. ῾῾ ῾Ο δὲ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας, ἀλλ᾿ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ ληστής... ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνὴν᾿᾿ (᾿Ιωάν. ιʹ 1-5)...
῾Υπερευχαριστῶ τὸν Πανυπεράγαθον Θεὸν καὶ Πατέρα τὸν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς, ὅτι ἠξίωσεν ἐμὲ τὸν ἐλάχιστον καὶ ἔσχατον ἐν τοῖς δούλοις Του νὰ ἀναγγείλω τῇ Σεβαστῇ μοι καὶ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ,
καὶ δι᾿ Αὐτῆς πᾶσι τοῖς ᾿Αρχιερεῦσι τῆς ῾Αγίας ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, τὸ θέλημα Αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, τὸ ἅγιον, τὸ τέλειον καὶ σωτήριον· ἡ δὲ φύλαξις καὶ τήρησις τοῦ ὁποίου θὰ φυγαδεύσῃ μακρὰν τὴν διαίρεσιν, τὰ σχίσματα, τὰς φιλονικίας, τὰ σκάνδαλα, τὰς ἔχθρας, τὰς διχονοίας, τὴν ὑπερηφάνειαν, τὸν θυμόν, τὰς ἀκαταστασίας, τὰς θλίψεις, καὶ ἀντ᾿ αὐτῶν θὰ φέρῃ τὴν εἰρήνην, τὴν ἀγάπην, τὴν χαράν, τὴν ἕνωσιν. Θὰ χαροποιήσῃ τὸν Φιλανθρωπότατον Θεὸν καὶ Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς, τὴν εὐσπλαγχνικωτάτην Παναγίαν Μητέρα Αὐτοῦ, πάσας τὰς ᾿Αγγελικὰς Δυνάμεις, πάντας τοὺς ῾Αγίους καὶ πάντας τοὺς ἐκλεκτοὺς δούλους Αὐτοῦ καὶ καλοὺς στρατιώτας, τοὺς ἀγωνιζομένους ἐν τῇ ἐπιγείῳ στρατευομένῃ ᾿Εκκλησίᾳ.
Τοιουτοτρόπως, πάλιν ἡ ᾿Εκκλησία θὰ γίνῃ Μία, ὡς ἦτο πρὸ 50ετίας. Μία, μὲ μίαν Πίστιν, μὲ ἕν Βάπτισμα, μὲ ἕν ῾Ημερολόγιον, οὐχὶ μὲ δύο, διότι ἡ τῶν νεοημερολογιτῶν ᾿Εκκλησία ἀκολουθεῖ δύο, Παλαιὸν καὶ Νέον. Μὲ τὸ Παλαιὸν ἑορτάζει τὰς κινητὰς ῾Εορτὰς καὶ μὲ τὸ Νέον τὰς ἀκινήτους. Παραδέχεται, δηλαδή, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐσταυρώθη, ἐτάφη, ἀνέστη, ἀνελήφθη μὲ τὸ Παλαιόν, καὶ ἐγεννήθη, περιετμήθη, ἐβαπτίσθη καὶ μετεμορφώθη μὲ τὸ Νέον. ῾Οποία ἀταξία!
῞Οταν ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος ἀποβάλῃ τὸ παρανόμως εἰσαχθὲν Παπικὸν Νέον ῾Ημερολόγιον καὶ νομίμως ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιόν, ὅλαι αἱ ἀταξίαι θὰ ἐκλείψουν ἀπὸ τοὺς νεοημερολογίτας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐνίους παλαιοημερολογίτας, οἱ ὁποῖοι ἐκ φανατισμοῦ καὶ ἐκ ζήλου οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ἐξετράπησαν εἰς ἀκρότητας καὶ διηρέθησαν ἐξ αἰτίας τῆς ἀντικανονικῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Παπικοῦ ῾Ημερολογίου ὑπὸ τοῦ καινοτόμου πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη.
῞Ολα, λέγω, θὰ ἐκλείψουν καὶ ὅλοι, παλαιοημερολογῖται καὶ νεοημερολογῖται ἡνωμένοι θὰ λέγωνται Χριστιανοὶ ᾿Ορθόδοξοι...
᾿Εν περιπτώσει, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Πολιτεία παρεμβάλλει κώλυμα διὰ τὴν νόμιμον καὶ κανονικὴν ἐπαναφορὰν τοῦ Παλαιοῦ ῾Ημερολογίου, ἡ Πολιτεία δύναται διὰ τὰς μετὰ τῶν ξένων ᾿Εθνῶν συναλλαγάς, ἐμπόρια, ἀλληλογραφίας, νὰ ἔχῃ ἐν χρήσει τὸ Νέον.
᾿Αλλ᾿ ἡ ᾿Εκκλησία ὀφείλει νὰ ἔχῃ ἐν χρήσει διὰ τὸ Πασχάλιον καὶ ῾Εορτολόγιον τὸ Παλαιὸν ῾Ημερολόγιον, τὸ ὁποῖον μᾶς παρέδωκαν οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες, οἱ τὴν Αʹ ῾Αγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον συγκροτήσαντες, καὶ τὸ ὁποῖον ἅπασαι αἱ ῞Αγιαι Οἰκουμενικαὶ καὶ Τοπικαὶ Σύνοδοι ἐπεκύρωσαν καὶ ἅπασαι αἱ ᾿Ορθόδοξοι ᾿Εκκλησίαι ἐπὶ 1.600 περίπου ἔτη ἐφύλαξαν.
῾Ως ἡμέρα κατάλληλος διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ Παλαιοῦ ῾Εορτολογίου εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελλαδικὴν ᾿Εκκλησίαν θεωρῶ τὴν ἑβδόμην μετὰ τὸ Πάσχα Κυριακήν, ῾Εορτὴν τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων τῶν τὴν Αʹ ῾Αγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον συγκροτησάντων, παρὰ τῶν ὁποίων παρελάβομεν καὶ ἐδιδάχθημεν τὴν ᾿Ορθόδοξον ἀληθινὴν Πίστιν, Μίαν, ῾Αγίαν, Καθολικὴν καὶ ᾿Αποστολικὴν ᾿Εκκλησίαν, ἕν ἅγιον Βάπτισμα καὶ ἕν ῾Ημερολόγιον, τὸ Παλαιόν.
Αὕτη ἡ ἁγία ἡμέρα, ἐὰν θελήσῃ ἡ Σεβαστὴ καὶ ῾Αγία ῾Ιερὰ Σύνοδος, νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Εορτολόγιον, πρέπει νὰ ἑορτασθῇ ὡς ἡ Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας διὰ τὴν ᾿Αναστήλωσιν τῶν σεπτῶν ἱερῶν ἁγίων Εἰκόνων.
Θὰ χαρῇ ἅπασα ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη ᾿Εκκλησία. ῞Απασα ἡ ἐν Οὐρανοῖς θριαμβεύουσα ᾿Εκκλησία, Προφῆται, ᾿Απόστολοι, Διδάσκαλοι, Μάρτυρες, ῾Ομολογηταί, ῞Οσιοι καὶ Δίκαιοι, οἱ θεηγόροι ὁπλῖται, οἱ ἀστέρες οἱ πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σύν τούτοις δὲ οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες, Νικαίας τὸ καύχημα, Οἰκουμένης ἀγλάϊσμα. Θὰ χαροῦν αἱ στρατιαὶ τῶν ᾿Αγγέλων, θὰ χαρῇ ἡ πανύμνητος καὶ ὑπερένδοξος καὶ ἀληθῶς Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, ἡ Βασίλισσα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Θὰ χαρῇ αὐτὴ Αὕτη ἡ ῾Αγία Τριάς, Πατήρ, Υἱὸς καὶ ῞Αγιον Πνεῦμα, τὴν ὁποίαν οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, θείῳ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύματι φωτισθέντες ἐδίδαξαν ἡμᾶς καὶ πάντας τοὺς πιστοὺς καὶ ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς, πιστεύειν, τιμᾷν, εὐλογεῖν, εὐχαριστεῖν, προσκυνεῖν, ὑμνεῖν καὶ λατρεύειν...
Εὐελπιστῶν, ὅτι ἡ Σεβαστὴ ῾Ιερὰ Σύνοδος διὰ τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ θὰ φέρῃ τὴν ἕνωσιν τῆς ᾿Εκκλησίας, τὴν ἀγάπην, τὴν ὁμόνοιαν, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν χαράν,

Διατελῶ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ
῾Ο τῆς ῾Ιερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Καθηγούμενος
† ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος»

Στυλιανοῦ Ν. Κεμεντζετζίδη (ἐπιμ.), ῾Ο Γέρων Φιλόθεος Ζερβᾶκος — ῾Ο Οὐρανοδρόμος ῾Οδοιπόρος, 1884-1980, τ. Βʹ, σελ. 149-155, «῾Υπόμνημα πρὸς τὴν Σεβαστὴν καὶ ῾Αγίαν ῾Ιερὰν Σύνοδον τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, διὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. ᾿Επιφανίου», ἐκδόσεις «᾿Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1988.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ