ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ (10ο ΜΕΡΟΣ)

Όλα τά είχαν υπολογίσει καί προβλέψει οί Οίκουμενιστές "'Ορθόδοξοι" γιά τήν ένωσί τους με τους Μονοφυσίτες! Ακόμα και τό τελευταίο εμπόδιο, πού γι' αυτούς είναι τά αναθέματα των Οίκουμενικών Συνόδων εναντίον τών αρχηγών τους, των αιρεσιαρχών Ευτυχούς, Διοσκόρου, Σεβήρου, Τιμοθέου Αίλουρου, Πέτρου Κναφέως, κλπ.
Βέβαια, τό τελευταίο εμπόδιο γιά τήν ένωσί τους δεν είναι τ' αναθέματα τών Συνόδων. Είναι ό Όρθόδοξος Λαός, πού δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε πώς ακόμη υπάρχει. Καί πιστεύουμε, πώς άμα μάθει τήν αλήθεια γιά τήν προδοσία πού συνετελέσθη θ' αντιδράση. Αυτός είναι τό τελευταίο εμπόδιο. Άλλ' έν πάση περιπτώσει άς δούμε τί άλλο λένε οί προδώσαντες τήν Όρθοδοξίαν Μητροπολίτες καί θεολόγοι, πού υπέγραψαν τήν κατάπτυστη αυτή συμφωνία της Ενώσεως, τήν "Κοινή Δήλωσι".

Λέγουν, λοιπόν, στην παράγραφο 10 τά εξής:

"10. Οί δύο οικογένειες συμφωνούν ότι όλοι οι αναθεματισμοί καί καταδίκες άπό τό παρελθόν πού σήμερα μας, διαιρούν πρέπει νά αρθούν άπό τήν Εκκλησία γιά νά φύγη μέ τήν χάρι καί τήν δύναμι τού θεού τό τελευταίο έμπόδιο γιά τήν πλήρη ένωσι καί κοινωνία. Οί δύο οικογένειες συμφωνούν ότι ή άρσις των αναθεμάτων καί τών καταδικών θά πραγματοποιηθή μέ βάσι τήν συμφωνία ότι οί Σύνοδοι καί οί Πατέρες, οί όποιοι άναθεματίσθηκαν καί καταδικάσθηκαν στό παρελθόν δεν είναι αιρετικοί''.

Καί οί παρατηρήσεις μας:

α) Λέγουν: "όλοι οί άναθεματισμοί καί καταδίκες ...πρέπει νά αρθούν άπό τήν Έκκλησίαν". "Ηδη, οί οίκουμενιστές ομιλούν περί ''Εκκλησίας" καί όχι περί Όρθοδόξου Εκκλησίας καί Μονοφυσιτικής "Εκκλησίας", όπως έκαναν μέχρι τώρα. Πρέπει νά φύγουν, λένε, όλοι οί άναθεματισμοί, οί εκατέρωθεν άναθεματισμοί άπό τήν "Εκκλησία"! Ποια είναι αυτή ή "Εκκλησία"; Είναι ή ψευδο-εκκλησία των Οίκουμενιστών.' Ή Unam Sanctam τήν οποίαν άνεκάλυψαν στή φαντασία τους οί Οίκουμενιστές. Καί λένε, πώς την απαρτίζουν όλες οί αίρετικές "εκκλησίες" μαζί μέ τήν Όρθόδοξη.' Είναι ή γνωστή θεωρία τών "κλάδων" τοΰ Οίκουμενισμού, πού διδάσκει πώς τάχα όλες οί "εκκλησίες" τών αιρετικών ( και μέσα σ' αυτές καί ή Όρθόδοξη) αποτελούν τους "κλάδους της Μιάς, αγίας. Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας"!

β) Καί συνεχίζουν: "Ολοι οί άναθεματισμοί καί καταδίκες ...πρέπει νά άρθούν άπό τήν Εκκλησία γιά νά φύγη...το τελευταιον έμπόδιον γιά τήν πλήρη ένωσι και κοινωνία''!

Τί σημαίνει αυτό τό πλήρη ένωσι καί κοινωνία; Σημαίνει ότι μέ τήν υπογραφή αυτής της συμφωνίας για την ένωσι, την "Κοινή Δήλωσι", υπεγράφη ή "Ενωσι, άλλ'ή ένωσι αυτή δέν είναι ακόμη "πλήρης", αν δέν άρθούν τά εκατέρωθεν "αναθέματα"! Καί ήδη, πρώτοι, οί Μονοφυσίτες ήραν τά αναθέματα εναντίον μας, έναντίον τών αγίων Πατέρων τών Οίκουμενικών Συνόδων, πού τους κατεδίκασαν ώς αίρετικούς! Τους "συγχώρεσαν" δηλ. που τους έλεγαν αίρετικούς! Καί ή άρσι τών αναθεμάτων, άπό τούς Μονοφυσίτες έγινε στίς 12/11/1990, όπως έγραψε ή "Έκκλησ. αλήθεια'' στίς 16/2/1991! (ίδε σελίδα 7).

γ) Λέγουν ακόμη ότι "ή άρσις τών αναθεμάτων καί των καταδικών θά πραγματοποιηθή μέ βάσι τήν συμφωνία ότι οί Σύνοδοι καί οί Πατέρες, οί οποίοι άνεθεματίσθηκαν καί κατεδικάσθηκαν ηό παρελθόν δέν είναι αιρετικοί"!

Τί σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι οί αρχηγοί του Μονοφυσιτισμού, τους οποίους οί σημερινοί Μονοφυσίτες θεωρούν "Πατέρες" καί "αγίους" καί οί οποίοι κατεδικάσθησαν καί άνεθεματίσθησαν άπό τήν Όρθόδοξη Εκκλησία ώς αιρετικοί σέ Οικουμενικές Συνόδους δέν είναι αιρετικοί!
Μά, καλά, οί Οίκουμενικές Σύνοδοι μάς διαβεβαιώνουν πώς ήταν αίρετικοί; Ψέμματα μάς είπαν;
Όχι, λένε οί σύγχρονοι Οίκουμενιστές "'Ορθόδοξοι", ας λένε ότι θέλουν οί Οίκουμενικές Σύνοδοι, οί "άγιοι Πατέρες"των Μονοφυσιτών, πού άνεθεματίσθησαν δέν ήσαν αίρετικοί! Δηλαδή, έσφαλαν οί Άγιοι πατέρες τής Εκκλησίας μας!

Νομίζουμε, ότι δέν θά έχρειάζετο νά προσθέσουμε τίποτε άλλο στην προδοσία αύτη τών Οίκουμενιστών "Όρθοδόξων", πού υπέγραψαν τ' ανωτέρω γιά λογαριασμό τών Εκκλησιών τους! θά έπρεπε κανονικά νά μνημονεύσουμε τόν άναθεματισμό της Ε' αγίας Οίκουμενικής Συνόδου, ό οποίος λέγει: "εί τις μή αναθεματίζει....πάντας τους αιρετικούς τους κατακριθέντας καί άναθεματισθέντας ύπό της Μίας, αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας καί τών προειρημένων τεσσάρων Συνόδων (δηλ. της Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ' Οίκουμ. Συν.) καί τους τά όμοια τών προειρημένων αιρετικών φρονήσαντας ή φρονούντας καί μέχρι τέλους τη οικεία άσεβεία έμμείναντας, ό τοιούτος ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ"!

Πρός πληροφόρησιν όμως τών αναγνωστών μας θά δώσουμε μερικά στοιχεία γιά τήν αίρεσι καί κακοδοξία τών άναθεματισθέντων "αγίων Πατέρων" τών Μονοφυσιτών, γιά νά φανή πόσο δίκιο είχαν οί άγιοι Πατέρες μας, όταν τους αναθεμάτιζαν ώς αιρετικούς!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ