ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους (Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος) 5ο ΜΕΡΟΣ


Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Είναι χρήσιμο νά στενάξομε πικρά, κατά το θείο Χρυσόστομο. Τόση χάρη απολαύσαμε καί τόση ευγένεια αξιωθήκαμε, ώστε ή ψυχή μας καθαρμένη άπό τό Πνεύμα κατά τό Βάπτισμα νά λάμπει περισσότερο άπό τόν 'Ήλιο, κι άφού οί ανόητοι δεχτήκαμε αυτή τή θεΐκότατη λαμπρότητα, τόσο άπό τήν άγνοια και, περισσότερο, σκοτισμένοι άπό τή ζάλη τών βιοτικών φροντίδων, παραχώσαμε σέ τέτοιο βαθμό τη χάρη κάτω απο τά πάθη, ώστε κινδυνεύει νά σβήσει τελείως μέσα μας τό Πνεύμα του Θεού. Καί θά πάθομε σχεδόν ό,τι καί αυτοί πού αποκρίθηκαν στον Παύλο καί τού είπαν: «Άλλά ούτε άν υπάρχει Πνεύμα Άγιο άκούσαμε» (Πράξ. 19, 2) γιά να συμβεί σ΄ εμάς στ' αλήθεια όπως ήταν στην αρχή, κατά τόν προφήτη (Ησ. 63, 16), όταν δέ μάς κυβερνούσε ή χάρη. Άλοίμονο στην αδυναμία μας· μακάρι νά εξαφανιζόταν ή κακία καί ό πέρα άπό τό πρέπον αγώνας μας γιά τά αισθητά. Καί τό άξιο απορίας είναι τούτο· άν άκούσομε νά ενεργεί ή χάρη σέ άλλους, τους φθονούμε καί τους διαβάλλομε και ούτε που πιστεύομε αν υπάρχει καν η χάρη στον αιώνα αυτόν. Καί Επειτα; Τό Πνεύμα φωτίζει τους σοφούς στά θεία Πατέρες καί ώς προς τήν αδιάκοπη νήψη καί τήν προσοχή σέ όλα και τη φυλακή τού νού καί τους αποκαλύπτει τρόπο γιά νά ξαναβρούν τη χάρη, τρόπο αληθινά θαυμαστό καί επιστημονικότατο. Αυτός ήταν ή αδιάκοπη προσευχή στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τόν Υιό τού Θεού. Όχι απλώς μέ τό νού μόνο καί τά χείλη (τούτο είναι προφανές σέ όλους ανεξαιρέτως όσοι διάλεξαν τήν ευσέβεια καί εύκολο στον πρώτο άπό αυτούς) άλλά στρέφοντας ολόκληρο τό νού στον μέσα άνθρωπο, πού είναι καί τό θαυμαστό. Έτσι μέσα τους, στά ίδια τά βάθη της καρδιάς επικαλούνται τό πανάγιο όνομα τού Κυρίου, ζητούν μ' επιμονή τό έλεός Του, προσέχουν αποκλειστικά καί μόνο στά λόγια της προσευχής, τίποτε άλλο δέ δέχονται ούτε άπό μέσα ούτε άπό έξω καί διατηρούν τή διάνοια τους ολότελα ασχημάτιστη καί καθαρή. Της εργασίας αυτής τίς αφετηρίες καί —θά έλεγε κανείς— καί τήν ύλη, τά πήραν άπό τήν ίδια τή διδασκαλία τού Κυρίου. Κάπου μάς λέει: «Ή βασιλεία τού Θεού βρίσκεται μέσα σας» (Λουκ. 17, 21)· κι άλλού: «Υποκριτή, καθάρισε πρώτα τό εσωτερικό τού ποτηριού καί της πιατέλας, καί τότε θά είναι καθαρό καί τό εξωτερικό τους» (Ματθ. 23, 26). Άύτά δέν λέγονται γιά τό αίσθητό μέρος τού άνθρωπου, άλλά αναφέρονται στον μέσα μας άνθρωπο. Καί ό Απόστολος Παύλος γράφει στούς Έφεσίους έτσι: «Γιά τούτο λυγίζω τά γόνατα μου έμπρός στον Πατέρα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού· νά δώσει νά κραταιωθείτε μέ τό Πνεύμα Του στον μέσα άνθρωπο, γιά νά κατοικήσει ό Χριστός μέ τό Πνεύμα Του μέσα στή καρδιά σας» (Εφ.3,14-17). Τί θά μπορούσε νά γίνει σαφέστερο άπό τή μαρτυρία αυτή; Σέ άλλο σημείο λέει: «Τραγουδώντας καί ψάλλοντας στον Κύριο μέσα στην καρδιά σας» (Εφ. 5, 19). Ακούς; Μέσα στην καρδιά λέει. Άλλά τούτο τό επιβεβαιώνει καί ό κορυφαίος Πέτρος, λέγοντας; «"Ωσπου νά φέξει ή μέρα καί ό αυγερινός ανατείλει στίς καρδιές σας» (Β' Πέτρ. 1, 19). Ότι τούτο είναι απαραίτητο γιά κάθε ευσεβή, τό διδάσκει τό Πνεύμα τό Άγιο καί σε μύριες όσες άλλες σελίδες τής Νέας Διαθήκης. Αυτό μπορούν νά το διαπιίτώσουν όσοι σκύβουν σ΄ αυτές προσεκτικά.

Άπό αυτήν τήν πνευματική καί επιστημονική εργασία, συνοδευμένη καί μέ τήν εφικτή εκτέλεση τών εντολών καί τών λοιπών ηθικών αρετών, εξαι:ίας τής θέρμης πού δημιουργείται στην καρδιά καί τής πνευματικής ένέρ^ειας άπό τήν επίκληση τού παναγίου Όνόματος, τά πάθη καταναλίσκονται· γιατί ό Θεός μας είναι φωτιά καί μάλιστα φωτιά πού κατατρώει την κακία (Δευτ. 4, 24). Στή συνέχεια ό νούς καί ή καρδιά λίγο-λίγο καθαίρονται κι ενώνονται μεταξύ τους· κι όταν καθαρθούν κι ενωθούν τό ενα μέ τό άλλο, άπό τότε κατορθώνονται ευκολότερα οί σωστικές εντολές, άπό τότε ξαναανατέλλουν στην ψυχή οί καρποί τού Πνεύματος καί έπιδαψιλεύεται στον άνθρωπο όλο τό πλήθος τών αγαθών. Καί γιά νά πώ μέ συντομία, άπό έδώ είναι δυνατό νά έπανέλθομε στην τέλεια χάρη τού Πνεύματος πού μάς δωρήθηκε άπο τήν αρχή κατά τό Βάπτισμα, καί πού υπάρχει βέβαια μέσα μας, αλλά τά πάθη τήν έχουν καταχώσει, όπως η στάχτη τη τή σπίθα· θά ξαναλάμψει σκορπώντας τίς λάμψεις της ώς πέρα, θά τή θεαστούμε, θά φωτιστούμε στό νού καί στή συνέχεια θά τελειοποιηθούμε καί θά θεωθούμε μέ κατάλληλο τρόπο.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

  1. Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους (Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος) 1ο ΜΕΡΟΣ
  2. Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους (Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος) 2ο ΜΕΡΟΣ
  3. Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους (Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος) 3ο ΜΕΡΟΣ
  4. Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους (Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος) 4ο ΜΕΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ