ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Απάντηση εις το άρθρο του Πρωτοπρ. Άγγελου Αγγελακόπουλου, Το Σχίσμα του Ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού (2ο ΜΕΡΟΣ)


Συνεχίζει ο π. Άγγελος το άρθρο του με τις θεωρίες των ''ενισταμένων'' αλλά και περί του ΙΕ΄ κανόνος της ΑΒ΄ Συνόδου. Δια τις θεωρίες των ''ενισταμένων'' δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε. Ας απαντήσουν οι ίδιοι. Επίσης θεωρούμε ως μη απαραίτητο να αναφερθούμε εις την ερμηνεία του ΙΕ΄ κανόνος διότι εδω και πολλά έτη ήδη έχουν ειπωθεί πολλά αλλά και εξηγηθεί, δια το νόημά του, αλλά εις μάτην! 

«Τoν τελευταίο αιώνα άρχισε να λαμβάνει συγκεκριμένη μορφή στους κόλπους της Εκκλησίας μία νεωτεριστική τάση, στοιχεία της οποίας παρατηρούνταν και παλαιότερα και μία έντονη προσπάθεια προσεγγίσεως διαφόρων αιρετικών. Μία από τις πολλές παραφωνίες, που σημειώθηκαν, ήταν και η διόρθωση του ημερολογίου (1923-1924), η οποία αποτέλεσε και την αφορμή της αποσχίσεως των Ζηλωτών από την Εκκλησία. Θα ήταν βεβαίως ευχής έργον να είχε μείνει αναλλοίωτο το ημερολόγιο και όλοι οι Ορθόδοξοι να εορτάζουμε ενωμένοι». 

Απλή ''παραφωνία'' λοιπόν το ζήτημα της ''διόρθωσης''του ημερολογίου δια τον π. Άγγελο; Επίσης ή αφορμή ''αποσχίσεως'' των ζηλωτών ήταν επειδή έμειναν αμετακίνητοι μη θέλοντας να συνεορτάζουν μετά των Δυτικών Εκκλησιών; Μα αυτό είναι ΕΠΑΙΝΕΤΟ (δήθεν) ''ΣΧΙΣΜΑ'' αγαπητέ! ΜΗ επαινετό σχίσμα είναι αυτό που έκαναν οι ποιμένες σας, δηλ. το ότι μετακινήθησαν δια τον λόγω του συνεορτασμού μετά των αιρετικών ''εκκλησιών''!

Ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης ανέφερε τα εξής:

«...πως δύναται η εκκλησιαστική αύτη καινοτομία να μην αποτελή λόγον Σχίσματος αφού πραγματικώς αποσχίζει τας καινοτομησάσας Εκκλησίας των άλλων και κάμνει αυτάς να εορτάζωσιν και να νηστεύσωσιν, ουχί μετά των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά μετά των ετεροδόξων και αιρετικών Δυτικών Εκκλησιών

 «Τοιαύτα όντως κατετόλμησαν ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, οι δύο ούτοι Λούθηροι της ορθοδόξου Εκκλησίας, οίτινες υπο το πρόσχημα του συγχρονισμού δεν εδειλίασαν ουδ΄ απερρίγησαν να καταπατήσωσιν αποφάσεις πανορθοδόξων Συνόδων και Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνας, ίνα προσεγγίσωσι πρός τας Εκκλησίας της Δύσεως δια της ημερολογιακής καινοτομίας επί διασπάσει της Ορθοδοξίας και επ΄ αθετήσει της αιωνοβίου πράξεως της Μιάς Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας» (Πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας»).


«Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι η αλλαγή του ημερολογίου, που επιβλήθηκε από τον πάπα Ρώμης Γρηγόριο, για να διασπασθούν οι Ορθόδοξοι, ήταν ένα από τα πρώτα βήματα εφαρμογής της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και ότι το σωστό ημερολόγιο είναι το παλαιό, το πάτριο. Παρ’όλ’αυτά η αλλαγή του ημερολογίου δεν είναι θέμα πίστεως και δόγματος, όπως κακώς θεωρούν οι Ζηλωτές, αλλά απλώς είναι θέμα χρόνου. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει ο χρόνος, αν εορτάζουμε δεκατρείς ημέρες μπροστά ή πίσω, γιατί Αυτός είναι υπεράνω χρόνου, υπέρχρονος. Σε μία ευχή της Εκκλησίας λέμε : «Ο εν παντί καιρώ και χρόνω προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός…».  Γι’αυτό και ο θείος Χρυσόστομος στον λόγο του «εις τους τα πρώτα Πάσχα νηστεύοντας» λέει˙ «Χρόνων ακρίβειαν και ημερών παρατήρησιν δεν ηξεύρει η του Χριστού Εκκλησία. Επειδή όσαις φοραίς τρώγει τον ζωοποιόν άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνει, καταγγέλλει τον θάνατον του Κυρίου και Πάσχα επιτελεί»[51]
 
Ο π. Άγγελος εδω παραδέχεται (προς τιμήν του) ότι η αλλαγή του ημερολογίου εξυπηρετούσε την εισαγωγή του Οικουμενισμού εις τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, και μάλιστα δέχεται ότι το σωστό ήταν και είναι το παλαιό. Τι χρείαν έχομεν μαρτύρων; Αλλά αυτό αποτελεί απλή ''παραφωνία'' όπως εγράψατε άνωθεν π. Άγγελε; Απλή ''παραφωνία είναι η ΔΙΑΣΠΑΣΗ των πιστών εις δυο αντιμαχόμενες μερίδες; Δεν είναι ΕΓΚΛΗΜΑ κατά τον ιερό Χρυσόστομο η διαίρεση και το σχίσμα που δημιούργησαν εν μια νυκτί αυτοί που άλλαξαν το εορτολόγιο δημιουργώντας σάλο και ταραχή εις τους κόλπους της Εκκλησίας; Απλή ''παραφωνία'' είναι ότι η αλλαγή αυτή χρησιμοποιήθηκε δια την εισαγωγή μιας ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ εις την Ορθόδοξη Εκκλησία;;

Δια τους ''καιρούς και χρόνους'' που αναφέρει ο ιερός Χρυσόστομος απαντήσαμε εις την πρώτη απάντησή μας. Οι ποιμένες δυστυχώς ασχολήθηκαν με το ζήτημα του χρόνου και όχι οι παλαιοημερολογίτες! Αυτοί έμειναν ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ! 


«Η Εκκλησία της Ελλάδος πριν προχωρήσει στην αλλαγή του ημερολογίου, έθεσε το θέμα υπ’όψιν και προς εξέτασιν και συζήτησιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των υπολοίπων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αφού το θέμα ερευνήθηκε, αποφασίσθηκε να προχωρήσει η Εκκλησία της Ελλάδος στην αλλαγή του ημερολογίου, χωρίς όμως να διαταραχθεί ή να διακοπεί η εκκλησιαστική κοινωνία με τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι η μεν Εκκλησία της Ελλάδος αντιμετώπισε το θέμα, εφαρμόζοντας τη Συνοδικότητα και τηρώντας το Συνοδικό Πολίτευμα της Εκκλησίας. Δεν θα ήταν δυνατόν άλλωστε και ούτε προς το συμφέρον της Εκκλησίας να διασαλευθεί η ενότητα για ένα θέμα ήσσονος σημασίας, όπως το θέμα του χρόνου. Οι δε Ζηλωτές δεν εφείσθησαν της ενότητος της Εκκλησίας, γι’αυτό αποκόπηκαν και αποσχίσθηκαν μόνοι τους, χωρίς Συνοδική διαγνώμη, από την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξο Εκκλησία, ιδρύοντας δικές τους «εκκλησίες», μιμούμενοι την αίρεση του Προτεσταντισμού, όπου εκεί κάθε προτεστάντης είναι και μία «εκκλησία» και ένας πάπας από μόνος του».
 
Αρνήθηκαν όλες οι Εκκλησίες να ακολουθήσουν το νέον ημερολόγιον και να τεθή το ζήτημα εις Σύνοδο απανταχού των Εκκλησιών! αλλά δυστυχώς εφαρμόσθηκε ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ απο την Εκκλησία της Ελλάδος την εποχή μίας επαναστατικής κυβερνήσεως! Το εαν διαταράχθηκε η κοινωνία με τις υπόλοιπες Εκκλησίες είναι ενα ζήτημα το οποίο συν Θεώ θα δείξουμε με ιστορικά στοιχεία το τι ακριβώς συνέβη την εποχή εκείνη! Βέβαια ο π. Άγγελος λησμονεί ότι οι υπόλοιπες Εκκλησίες δεν είχαν δικαίωμα να επέμβουν εις την δικαιοδοσία μίας άλλης Τοπικής Εκκλησίας (όπως της Ελλαδικής) όπως ορίζουν οι Κανόνες.  Όμως πολλάκις καυτηρίαζαν την αντικανονική αλλαγή του εορτολογίου με διάφορα άρθρα-κείμενα λέγωντας μάλιστα ότι θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα ειςτην μέλλουσαν ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ διότι ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗ μπορεί να αποφανθεί δια την αλλαγή ταύτην!

«Οι Ζηλωτές κατηγορούν τους νεοημερολογίτες, επειδή ακολουθούν το νέο γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο έφτιαξε ο αιρετικός πάπας Ρώμης Γρηγόριος. Όμως και το παλαιό ιουλιανό ημερολόγιο δεν το έφτιαξε κάποιος ορθόδοξος, αλλά ένας ειδωλολάτρης, ο Ιουλιανός».
 
Κρίμα δι΄ αυτούς που θεωρούν ότι το νέον ημερολόγιον δεν είναι το Γρηγοριανόν αλλά το δήθεν ''διορθωμένο Ιουλιανό! διότι τους διαψεύδετε πρός τιμήν σας!
Όσο δια το παλαιό που δημιούργησε ο ειδωλολάτρης Ιουλιανός, σε αυτό αναπαύθηκαν οι άγιοι Πατέρες και εις αυτό θα αναπαυθούμε και εμείς ακολουθώντας τους ίδιους! 
Εσείς ποιούς ακολουθήσατε;
 
 
«Τρεις μεγάλες σύνοδοι κατέκριναν στο τέλος του ιστ΄ αιώνος το γρηγοριανό ημερολόγιο. Ο ιστορικός Φ. Βαφείδης μιλά περί «της κατά το έτος εκείνο (1583) συγκροτηθείσης εν Κων/λει συνόδου, ήτις κυρίως καταδικάζει το γρηγοριανόν ημερολόγιον, διότι κατ’αυτό συμβαίνει να εορτάζωμεν τοις Ιουδαίοις, όπερ εναντίον τη εν Νικαία συνόδω». Οι Ζηλωτές, όταν αναφέρουν την ανωτέρω φράση, τοποθετούν την τελεία στη λέξη ‘ημερολόγιο’ και παραλείπουν τα υπόλοιπα! Έτσι, όμως, φαίνεται ότι κύριο έργο της συνόδου ήταν η καταδίκη του γρηγοριανού ημερολογίου.
Ο ιστορικός βέβαια δεν λέει αυτό. Λέει ότι κύριος λόγος της καταδίκης του γρηγοριανού ημερολογίου ήταν ο συνεορτασμός με τους Ιουδαίους, δηλαδή η τροποποίηση του Πασχαλίου, η οποία ποτέ δεν έγινε και ελπίζουμε ότι ποτέ δεν θα γίνει. Το νόημα της ολοκληρωμένης φράσεως αφαιρεί από τους Ζηλωτές το έρεισμα του σχίσματος, εφόσον η αλλαγή μόνο του εορτολογίου δεν θίγει τον δογματικό όρο της Α΄ Οικουμενικής συνόδου και επομένως δεν αποτελεί αίρεση».
 
Κρίμα επίσης δι΄ αυτούς που θεωρούν ότι οι τρείς μεγάλες Σύνοδοι δεν ασχολήθηκαν με το ημερολόγιο, και τιμή δια εσάς που ομολογείτε ότι «Τρεις μεγάλες σύνοδοι κατέκριναν στο τέλος του ιστ΄ αιώνος το γρηγοριανό ημερολόγιο».   
Μήπως δεν υπήρχε ο σκοπός αλλά και στόχος να αλλαχτεί την εποχή εκείνη και το Πασχάλιον; Ας μην υπήρχε η αντίδρασις των παλαιοημερολογιτών την εποχή εκείνη και θα βλέπαμε σήμερα εαν θα είχατε το σημερινόν Πασχάλιον! 
Αλλά μήπως η Εκκλησία της Φινλανδίας η οποία ακολουθεί πλήρως το Γρηγοριανόν ημερολόγιον αλλάζοντας και το Πασχάλιον, σας ενόχλησε;
 Μήπως διακόψατε την επικοινωνία μαζί της; 
Δεν θίγει «τον δογματικό όρο της Α΄ Οικουμενικής συνόδου»;; 
Δεν αποτελεί αίρεσιν; 
Διατί επικοινωνείται εκκλησιαστικά μαζί της;

«Βάσει, λοιπόν, των αυστηροτάτων κανόνων της ΑΒ΄ συνόδου και ιδίως του ιε΄, που οι Ζηλωτές διαρκώς επικαλούνται, το ημερολογιακό σχίσμα ήταν τελείως αντικανονικό. Οι περισσότεροι μάλιστα Ζηλωτές κηρύττουν ότι όλοι όσοι δέχθηκαν το νέο ημερολόγιο ή επικοινωνούν με τους νεοημερολογίτες εξήλθαν της Εκκλησίας και έχασαν την θεία Χάρη! Βεβαίως οι Ζηλωτές δεν ήταν και τόσο αφελείς, όσο τουλάχιστον τους παρουσίαζε η αλλόκοτη εκκλησιολογία τους. Γνώριζαν ότι δεν είχαν δογματικό έρεισμα και έπρεπε πάση θυσία να βρεθεί».
 
Βεβαίως και ήταν και είναι αντικανονικό σχίσμα! Απευθυνθείτε εις αυτούς που τηρούν ακόμα το νέον ημερολόγιον διαιωνίζοντας τούτο το σχίσμα! Αυτοί το άλλαξαν και αυτοί το τηρούν! 
Τα περί ''Χάριτος'' κ.λπ επαναλαμβάνω δεν είναι θεωρία όλων των παλ/των.
Να είστε σίγουρος ότι όταν οι παλ/τες  εφώναζαν ''μας φράγκεψαν, μας φράγκεψαν''  και έτρωγαν ξύλο και ελάμβαναν απο την κρατούσα Εκκλησία ξυρίσματα και αποσχηματισμούς, αυτό που τους απασχολούσε ήταν το ''δογματικό έρεισμα''!!!  Και μόνο Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ τους αυτή εις ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ φθάνει αγαπητέ!
Να μας αναιρέσετε τα κείμενα του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδη, (τα οποία θα δημοσιεύσουμε συν Θεώ), όπου και ομιλεί δια ''δογματικό έρεισμα'', λέξη πρός λέξη δια να δούμε τα επιχειρήματά σας.


«Σ’αυτό δυστυχώς τους βοήθησαν όσοι προώθησαν τον λεγόμενο συγκρητιστικό Οικουμενισμό μέσω των οικουμενιστικών διαλόγων, του υπερβολικού πόθου για ένωση με τους αιρετικούς, των μεταδόσεων μυστηρίων σ’αυτούς, των μεμονομένων περιπτώσεων αναγνωρίσεως ως εγκύρων των μυστηρίων τους, της παραδοχής εκκλησιαστικού χαρακτήρος στις ομολογίες τους, των συμπροσευχών και άλλων κανονικών παραβάσεων».
 
Ωραία λοιπόν! Να προτείνουμε κάτι;

Ποιά ήταν η αρχική καινοτομία η οποία ήταν και η αιτία της πρώτης διάσπασης των Ορθοδόξων; Η βιαία αλλαγή του ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ!
 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ λοιπόν του πατροπαράδοτου εορτολογίου!

Ποιά είναι σήμερα (επίσημα πια) η καινοτομία που μας φέρνει μνήμες του παρελθόντος; 
Ο Οικουμενισμός και η συμμετοχή εις το (Π.Σ.Ε.) Παγκόσμιον Συμβούλιον των «Εκκλησιών»=αιρέσεων!
Τι πρέπει να γίνει δια να αποφευχθεί και άλλη διάσπαση; ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.!!!

Συνοψίζοντας επαναλαμβάνουμε τα εξής:

Αιτία της σύγχυσεως ήταν και είναι οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ!

1. Χρειάζεται ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

2. Επαναφορά του ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.

και τέλος ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ!
 
 
 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ