ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Πῶς ἔγιναν δεκτοί οἱ μετανοοῦντες καί ἀναθεματίζοντες τήν εἰκονομαχικήν αἵρεση αἱρετικοί Εἰκονομάχοι ἐπίσκοποι στήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον; (6ο ΜΕΡΟΣ)


Τό ὅτι ἀναθεματίζονταν οἱ αἱρετικοί συνεχῶς καί μεγαλοφώνως καί μάλιστα μέσα στούς ἱερούς ναούς καί πρίν αὐτό τό ὁρίσει ρητά ἡ ἁγία Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος στό Συνοδικό της, ὅπως θά δοῦμε στή συνέχεια, φαίνεται καί στό παρατιθέμενο κείμενο ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου! ("Ὁ ἐν ἁγίοις πατήρ ἡμῶν Σάββας, ἀνελθών ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει, μετά τῶν ἄλλων τῆς ἐρήμου ἡγουμένων... τό δέ πλῆθος τῶν μοναχῶν πάντοθεν συνάξας, ἔμπροσθεν τοῦ ἁγίου κρανίου, μετά τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ἔκραζον λέγοντεςû ἀνάθεμα Σεβήρῳ καί τοῖς κοινωνοῦσιν αὐτῷû παρόντων ἔτι καί ἀκουόντων τῶν τε μαγιστριανῶν, καί ἀρχόντων, καί στρατιωτῶν ὑπό τοῦ βασιλέως ἀποσταλέντων."  Πρακτικά, σελ. 239 (739).

            Ὁ ἅγιος Σάββας ὁ ἡγιασμένος καί ὁ ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης μαζί μέ τόν ἀρχιεπίσκοπον τῶν Ἱεροσολύμων Ἰωάννην, πού χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος καί ἐγκαταστάθηκε στά Ἱεροσόλυμα ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἀναστάσιο, μέ σκοπό νά ἀποκαταστήσει τήν κοινωνία μέ τόν δυσεβῆ Σεβῆρο, (Ὁ Σεβῆρος ἦταν ἤδη πατριάρχης τῆς Ἀντιόχειας καί ὑποστηριζόμενος ἀπό τόν βασιλεα, ἐδίωξε τούς Ὀρθοδόξους στά Ἱεροσόλυμα, πού δέν τόν δέχονταν σέ κοινωνία), μάζεψαν στά Ἱεροσύλυμα μεγάλο πλῆθος, δέκα χιλιάδες μοναχῶν περίπου, μαζί μέ πολλούς ἡγουμένους, καί ἀναθεμάτιζαν τόν Σεβῆρο καί τούς Μονοφυσίτες, πού δέν δέχονταν τίς ἀποφάσεις τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὁ δυσεβής Σεβῆρος ἦταν ἔξαρχος τῶν Ἀκεφάλων καί συνέχεε τήν φύσιν μέ τήν ὑπόστασιν, καί ἑπομένως βλασφημοῦσε εἰς αὐτήν τήν προσκυνητήν καί ὁμοούσιον Ἁγίαν Τριάδα:
            "τήν ἁγίαν καί προσκυνητήν καί   Ὁμοούσιον Τριάδα τῶν θείων       ὑποστάσεων, Τριάδα φύσεων καί      θεοτήτων καί Θεόν λέγειν τετόλμηκε."

            Σημαντική εἶναι καί ἡ ἀναφορά στήν χειροτονία τοῦ Ἰωάννη ὡς ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος, ἐπίσης, ἀμέσως μεταστράφηκε στήν Ὀρθοδοξία!
            Ἐνῶ, λοιπόν, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης ὡς πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἶχε χειροτονηθεῖ, μέ σκοπό νά μεταστρέψει τόν λαόν καί τόν μέχρι τότε νόμιμον καί ὀρθόδοξον ἀρχιεπίσκοπον Ἱεροσολύμων Ἠλίαν στήν πίστη τῶν Μονοφυσιτῶν, ἀλλά καί νά ἀποκαταστήσει τήν κοινωνία μέ τόν αἱρετικόν Σεβῆρον, αὐτός, (σ.σ. ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης), πείσθηκε ἀπό τόν ἅγιον Σάββα καί τούς ὑπολοίπους Πατέρες τῆς ἐρήμου, νά μή δεχθεῖ νά κοινωνήσει μέ τόν Σεβῆρον, ἀλλά νά προτιμήσει νά κινδυνεύσει ὑπέρ τῶν δογμάτων τῆς Χαλκηδόνος!
            Πρᾶγμα τό ὁποῖο καί ἔκανε!
            Γιά τόν λόγο αὐτό συνελήφθη καί ἐνεκλείσθη στή φυλακή.
            Ἀπό ἐκεῖ, μέ εὐλογημένη πρόφαση βγῆκε, καί στή συνέχεια μαζί μέ τούς ἁγίους Σάββαν καί Θεοδόσιον καί τά πλήθη τῶν μοναχῶν συνήχθησαν στήν μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, στήν Γεθσημανή, καί ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης, ἔχοντας μαζί του τούς ἁγίους, ἀνέβηκε στόν ἄμβωνα καί ἀμελητί, καί οἱ τρεῖς ἐκ συμφώνου, ἀναθεμάτισαν τόν Νεστόριον καί τόν Εὐτυχῆ, τόν Σεβῆρον καί τόν Σωτήριχον τόν Καισαρείας Καππαδοκίας, καί πάντα, τόν μή δεχόμενον τήν Δ΄ Σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος.
            Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐπί πολλές ὧρες ἔκραζε:
            "τούς αἱρετικούς ἀναθεμάτισον, καί τήν Σύνοδον (τῆς Χαλκηδόνος)      βεβαίωσον."
            Διαπιστώνουμε, ἑπομένως, ὅτι ναί μέν χειροτονήθηκε καί ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης, μέ σκοπό νά ἀποκαταστήσει τήν κοινωνία μέ τόν δυσεβῆ Σεβῆρο καί νά ἀναθεματίσει τήν Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος, ἀλλά προτιμάει νά πάθει γιά τήν Ὀρθοδοξία καί νά φυλακισθεῖ. Μέ εὐλογημένη πρόφαση στή συνέχεια βγῆκε ἀπό τήν φυλακή, γιά νά συνάξει τόν λαόν τοῦ Θεοῦ καί τά πλήθη τῶν μοναχῶν, μαζί μέ τόν ἅγιο Σάββα καί τόν ἅγιο Θεοδόσιο, μέ τούς ὁποίους ἦταν σέ συμφωνία, καί ἀναθεματίζει τούς αἱρετικούς ἀπό τόν ἄμβωνα, παρόντων μάλιστα τῶν ἀρχόντων καί τοῦ δοῦκα Ὑπατίου, πού ἄλλα περίμεναν καί ἄλλα εἶδαν ἔκπληκτοι νά ἐξελίσσονται μπροστά στά μάτια τους!
            Γιά τόν λόγο, λοιπόν, αὐτόν καί κάτω ἀπό τίς συγκλονιστικές αὐτές μαρτυρίες, πού εἶναι ἀποφασιστικές καί καταλυτικές γιά τό προκείμενο ζήτημα καί γιά τέτοιους πάλιν ἀγωνιστές καί ἀθλητές τῆς πίστεως λέγει ὁ Ἄγιος Ταράσιος, ὅτι αὐτοί πού χειροτονήθηκαν ἀπό αἱρετικούς, ὅπως ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης, γίνονται δεκτοί:
            "Ταράσιος ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης εἶπε. τήν ἀκρόασιν ἐποιησάμεθα τῶν       πατρικῶν (Πρακτικά, σελ. (240), 740),  ἐνταλμάτων. τί οὖν δεῖ; δέχεσθαι τούς ἐξ αἱρετικῶν  χειροτονηθέντας;
            Ἡ ἁγία σύνοδος εἶπεν. ναί δέσποτα ἠκροασάμεθα, καί δέον δέχεσθαι."


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                     ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ