ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Οι διαφορές των αγίων Πατέρων με τους σύγχρονους δήθεν «πατέρες»! (5ο ΜΕΡΟΣ)


Την επαύριον εορτάζουμε την μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Λουκά. Διαβάζουμε από τον Συναξαριστή την Ομολογία Πίστεως του Αγίου που έχει ως εξής:

«Λαβών ο Μάρτυς αφορμήν λέγει· εγώ ότε ήμην μικρόν παιδίον εώς δεκατρίων ετών, εξηπατήθην από σας, μη διακρίνων ακόμη την αλήθειαν από το ψεύδος και έμεινα εις την πλάνην και την απάτην της θρησκείας σας ολίγον καιρόν, επειδή ήμην παιδίον ανήλικον. Αφ΄ού δέ ήλθον εις ηλικίαν, εγνώρισα, ότι η θρησκεία σας δεν είναι αληθινή αλλά απατηλή και αυτός τον οποίον λέγετε προφήτην, δεν είναι προφήτης αλλά απατεών και μυθολόγος, όστις σας απάτησεν όλους και τον επιστεύσατε. Πληροφορηθείς λοιπόν καλώς, ότι η θρησκεία σας είναι σκότος, την αρνούμαι έμπροσθέν σας και ομολογώ την προτέραν μου πίστιν, την Χριστιανικήν, η οποία είναι φώς αληθινόν....... Οι Αγαρηνοί τότε του έταξαν πολλά και πλούσια δώρα, διά να τον απατήσουν, έπειτα δέ τον απείλησαν με φοβεράς απειλάς, διά να τον τρομάξουν· αλλ΄ ο Μάρτυς έμεινεν εις όλας ως αδάμας στερρότατος και η γνώμη του καθόλου δεν μετεβάλλετο..... Ευθύς δέ εκρέμασαν το σχοινίον, διά να ιδή και να τρομάξη ο Άγιος και έπειτα πέρασαν την θηλειάν εις τον λαιμόν του, μετ΄ ολίγην δέ ώραν του λέγει ο επί κεφαλής της συνοδίας κάμε μετάνοιαν, διότι θα σε κρεμάσω. Όμως ο Μάρτυς απάντησε· τον Χριστόν μου προσκυνώ και πιστεύω. Άλλος τότε του είπε· άς έλθη ο Χριστός να σε σώση. Δεν θέλω να με λυτρώση του λέγει ο Μάρτυς, εδώ θέλω να αποθάνω διά την αγάπην Του. Τέλος πάντων έσυραν το σχοινίον και τον εκρέμασαν· και προσευχόμενος χωρίς να ταράξη ή να κινήση κανένα μέλος του, παρέδωκεν εν ειρήνην την Αγίαν του ψυχήν εις χείρας Θεού και έλαβε παρ΄ αυτού του Μαρτυρίου τον στέφανον εις τους χιλίους οκτακοσίους δύο χρόνους από Χριστού, Μαρτίου κγ΄ (23) ημέρα Κυριακή, ώρα δευτέρα».

Ο καθείς ας διακρίνει την ορθή ομολογία από την απατηλή των συγχρόνων «πατέρων», που δωρίζουν Κοράνια ως «ιερά» δίχως να ομολογούν την αλήθειαν! Ποιά είναι αυτή; Την ομολόγησε ο Άγιος εις το Μαρτύριό του!!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ