ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Οι διαφορές των αγίων Πατέρων με τους σύγχρονους δήθεν «πατέρες»! (4ο ΜΕΡΟΣ)


Σήμερα, κατά το πάτριον εορτολόγιον, εορτάζουμε την μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ευθυμίου. Διαβάζουμε απο τον συναξαριστή το μαρτύριό του που έγινε ως εξής:

«Έφθασε τέλος πάντων εις την υψηλήν θύραν του κριτού της ανομίας και ποιήσας το σημείον του τιμίου Σταυρού, είσήλθεν άφόβως· και υπό ηδενός εμποδισθείς, επροχώρησεν και ήλθεν εις αυτόν τον επίτροπον των Αγαρηνών τον παρ΄ αυτών λεγόμενον βεζύρην Ρουσούτ πασά, και χωρίς την παραμικρήν συστολήν η φόβον είπε προς αυτόν. Εγώ ηγεμών, ήμην Χριστιανός, και δια να βεβαιωθής ότι είμαι Χριστιανός, ιδού ο Σταυρός, όστις είναι σημείον, ότι μία η αληθινή πίστις, η των Χριστιανών· ίνα δέ βεβαιωθής ακόμη περισσότερον, ιδού καταπατώ το σημείον τούτο της ανόμου και αθέου θρησκείας. Και ευθύς εξέβαλε απο την κεφαλήν το πράσινον σαρίκιον και αφού το έρριψε κάτω το κατεπάτησε· αναθεματίζω είπε, τον αντίχριστον Μωαμέθ, τον προφήτην σας....... Τότε ο βεζύρης επρόσταξε να ρίψωσι τον Μάρτυρα εις την φυλακήν.... Μετά δέ μίαν ώραν, εκάλεσεν πάλιν αυτόν ο κριτής εις δεύτεραν εξέτασιν....Επρόσταξε ο βεζύρης να θέσωσιν εις την κεφαλήν του Μάρτυρος το σαρίκιον, το οποίον πρότερον κατεπάτησεν. Ο δέ Μάρτυς χωρίς να είπη τίποτε, εστάθη και του το εφόρεσαν· έπειτα λαβών αυτό, ευθύς το έσχισεν εις δύο και το έρριψε πρό του βεζύρη λέγων· λάβε άνθρωπε το ιδικόν σου και άφες εμέ να έχω το ιδικόν μου. Τότε εθυμώθη ο βεζύρης και επρόσταξε να κλείσωσι τον Μάρτυρα εις την φυλακήν και να τον δείρωσι σκληρότατα....Λέγει πρός αυτόν ο κριτής· ήλθες εις μεταμέλειαν, ή μένεις ακόμη εις το πείσμα σου; Αλλ΄ ο Μάρτυς απεκρίθη με φωνήν λαμπράν· μία είναι, ώ ηγεμών η αληθινή πίστις, η των Χριστιανών και εις Θεός τρισυπόστατος, ο υπό πάσης της κτίσεως λατρευόμενος και υμνούμενος· Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα, η μία και αδιαίρετος φύσις της θεότητος, εις της οποίας το όνομα εβαπτίσθην και έγινα υιός Θεού κατά χάριν· πως λοιπόν να πιστεύσω εις αυτόν τον ψευδοπροφήτην σας τον Μωάμεθ, τον αντίχριστον;....
Τούτους λοιπόν τους λόγους ως ήκουσε ο της ασεβείας προστάτης, ηλλοιώθη όλος από θυμόν, μη δυνάμενος τόσην παρρησίαν και τόλμην του Μάρτυρος και απελπισθείς τελείως, ώρισεν ίνα λάβη τον δια ξίφους θάνατον....Τέλος δέ έσφαξεν ο αλιτήριος τον Μάρτυρα από τον λαιμόν ως πρόβατον, διά να πληρωθή η προφητεία του Μάρτυρος, ότι ως πρόβατον μέλλουν να με σφάξωσι, Και ούτως ο γενναίος, αήττητος  και πανεύφημος Ευθύμιος έτυχε του ποθουμένου μαρτυρίου και μακαρίου τέλους κατά την κβ΄ (22) του μηνός Μαρτίου, Κυριακήν των Βαΐων, ώραν έκτη της ημέρας». 

Αυτά να βλέπουν όσοι προσβάλλουν την μνήμη του αγίου δωρίζοντας Κοράνια αποκαλώντας τα μάλιστα και ''ιερά''!!! 

Ταις του αγίου μάρτυρος Ευθυμίου πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς!


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

     3. Οι διαφορές των αγίων Πατέρων με τους σύγχρονους δήθεν «πατέρες»! (3ο ΜΕΡΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ