ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ (8ο ΜΕΡΟΣ)

Oί οικουμενιστές "'Ορθόδοξοι" πού υπέγραψαν την προδοτική συμφωνία ενώσεως μέ τους Μονοφυσίτες γιά ν' απαλύνουν την αίρεσι του Μονοφυσιτισμού έκαναν καί κάτι άλλο. θέλησαν να τόν παρουσιάσουν ως τυπική διαφορά μέ μάς ως προς τήν ορολογία μόνο & δχι ως προς τήν ουσία. Γι' αυτό γράφουν: "άν καί μπορεί κάποτε ('Ορθόδοξοι καί Μονοφυσίτες) νά έχρησιμοποίησαν Χριστολογικούς δρους μέ διαφόρους τρόπους !
"Μπορεί" λένε! Δέν είναι βέβαιοι] Δέν γνωρίζουν, πώς ασφαλώς οί Όρθόδοξοι καί οι Μονοφυσίτες χρησιμοποίησαν καί διαφορετικούς Χριστολογικούς όρους! Οί 'Ορθόδοξοι χρησιμοποίησαν τό "δύο φύσεις'' και οι Μονοφυσίτες τό "μία φύσις"! Χρησιμοποίησαν καί ίδια ορολογία, αλλά μέ διαφορετικό περιεχόμενο, όπως τήν διατύπωσι ''μία φύσις του θεού Λόγου σεσαρκωμένη, οι μέν μέ Ορθόδοξο περιεχόμενο, οί δέ μέ αίρετικό (μονοφυσιστικό) περιεχόμενο.
Τό θέμα δμως είναι τούτο. Οί Μονοφυσίτες είναι αίρετικοί έξ έπόψεως ουσίας ή έξ έπόψεως ορολογίας; Ή άπάντησι είναι απλή. Εναι καί τά δύο. Καί άπό πλευράς ουσίας καί άπό πλευράς ορολογίας. Άλλα, έάν υποθέσουμε, πώς άπό πλευράς ουσίας ήσαν Όρθόδοξοι, όπως θέλουν νά τους εμφανίσουν οί σημερινοί οικουμενιστές "Όρθόδοξοι". άπό τήν στιγμή πού αρνήθηκαν την Ορθόδοξη ορολογία τής Δ' αγίας Οίκουμενικής Συνόδου καί τήν άπεκήρυξαν, είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ! Αυτό καί μόνο αρκεί για να είναι αιρετικοί.
Άλλα, δέν είναι μόνο άπό τήν άποψι τής ορολογίας αίρετικοί. Είναι καί άπό τήν άποψι τής ουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι καί αυτός ό Ί. Καρμίρης, πού τόσο έκοπίασε γι' αυτήν τήν "Ενωσι, δέχεται έστω καί έν μέρει ότι οί Μονοφυσίτες, ώς προς τό ζήτημα τής μίας ή δύο φύσεων του Κυρίου, είναι και κατ΄ ουσίαν αιρετικοί. Νά τί γράφει γιά τίς "εκκλησίες" τους.
"Αύται χαρακτηρίζονται τούτο μέν ώς Μονοφυσιτικαί κοινώς, ώς Μονοφυτίζουσαι ύφ' ημών, διότι, καίτοι καταδικάζουν τόν άρχηγόν του ακράτου καί αμιγούς Μονοφυσιτισμού Ευτυχή καί τήν περί συγχύσεως καί τροπής τών δύο έν Χριστώ φύσεων διδασκαλίαν αυτού, έν τούτοις υπερτονίζουν τήν "μίαν φύσιν" έν Χριστώ, μετά τήν ένωσιν, ήτοι τήν θείαν, καταλείπουσαι έν τη σκιά την άνθρωπίνην φύσιν του Κυρίου, ην όμως δέν αρνούνται, όπως ό Ευτυχής, καί γενικώς έχουν έν τώ κέντρω τής Χριστολογικής διδασκαλίάς αυτών τήν φράσιν καί διδασκαλίαν του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας "μία φύσις του θεού Λόγου σεσαρκωμένη", αλλά μή σαφώς καί ορθώς ερμηνευομένην. Τούτο δέ χαρακτηρίζονται δέ αύται καί ώς Αντιχαλκηδόνειαι εκκλησίαι, διότι, ώς είπομεν, απέρριψαν τήν Δ' αγίαν Οίκουμενικήν Σύνοδον ώς Νεστοριανίσασαν, δήθεν, καί επομένως συναπέρριψαν καί τόν Δογματικόν Όρον αυτης, εί καί ή διαφωνία αυτών φαίνεται ότι αναφαίρετοι ουχί τόσον είς τήν ούσίαν, όσον είς τήν διατύπωσιν της περί ενώσεως τών δύο φύσεων διδασκαλίας τής Συνόδου εκείνης'' (θρησκ. & Ηθ. Έγκυκλ. τ.9, σ.70).
Τό ότι οί Μονοφυσίτες είναι πρωτίστως "κατ' ούσίαν" αιρετικοί αποδεικνύεται άπό τό γεγονός ότι όλοι οι Μονοφυσίτες είναι καί Μονοθελήτες (Δοσιθέου, Δωδεκάβ. βιβλ. ε' σ.196). Κι είναι φυσικό νά είναι αφού οί άνθρωποι δέχονται "μίαν φύσιν", πώς είναι δυνατόν ύστερα νά δεχθούν "δύο θελήματα" καί "δύο ενέργειες"!
"Εχουμε, λοιπόν, μέ τους Μονοφυσίτες τήν αυτήν Χριστολογική πίστι "πάντοτε";
Ισχυρίζονται ακόμη οί ύπογράψαντες τήν "Κοινήν Δήλωσι" του Σαμπεζύ, πώς Όρθόδοξοι καί Μονοφυσίτες διετήρησαν πιστώς "καί τήν αδιάκοπη συνέχεια της Αποστολικής Παραδόσεως"!
Πού βρήκαν οί αιρετικοί "αποστολική παράδοσι"; "Άποστολική Παράδοσις" είναι ή Όρθόδοξη πίστις! Κι' όπως γράψαμε πιό πάνω ή Όρθόδοξη Εκκλησία, διά τών Αγίων Πατέρων της, κατεδίκασε καί άνεθεμάτισε τους Μονοφυσίτες, αρχηγούς καί οπαδούς τους, ώς μή Όρθοδόξους, ώς αίρετικούς!
Άλλ' ούτε καί "Αποστολική Διαδοχή" έχουν.
Όταν δέν υπάρχει Όρθόδοξη πίστις, δέν υπάρχει ούτε "άποστολική διαδοχή" στην ίερωσύνη! Επομένως, ούτε μυστήρια μπορουν νά έχουν, ούτε κληρικούς. Είναι ανίεροι, όπως είναι οί Λατίνοι. Καί τό περίεργο είναι ότι οί αιρετικοί Μονοφυσίτες σε "κοινή Δήλωσι" μέ τους Λατίνους πού υπέγραψαν τόν Μάϊον του 1984 στήν Νέα 'Υόρκη, υποστηρίζουν: ''Συμφωνούμεν επί του ότι, όπως κατά τόν Μυστικόν Δείπνον ό άρτος καί ό οίνος μετεβλήθησαν εις σώμα καί αίμα Χριστού, ούτω καί ό άρτος καί ό οίνος μεταβάλλονται είς σώμα καί αίμα Χριστού, οσάκις ή Ευχαριστία τελείται ύπό τών "Εκκλησιών μας" (Μονοφυσιτών - Λατίνων)!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ