ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ

Ποια είναι ή ελπίδα τού Ισραήλ (πρβλ Πράξ. κη', 20) άλλα καί κάθε έθνους καί λαού, ό πνευματικός η ο πολιτικός Μεσσίας;
Μεγάλη πλάνη υπήρξε ή Μεσσιανική αντίληψη τών Ιουδαίων τής εποχής τού Χριστού, πού είχαν ταυτίσει τόν Μεσσία, σάν εθνικό-απελευθερωτή, πού θά τους λύτρωνε άπό τόν ζυγό τών Ρωμαίων, καί θά τους καθιστούσε παγκόσμιους άρχοντες. Αυτή τήν ίδια αντίληψη έχουν άπό τότε οι Σιωνιστές μέχρι σήμερα, μέ τή διαφορά ότι αυτός ό Μεσσίας πού περιμένουν καί εργάζονται τόσους αιώνες γιά τήν εμφάνιση του στον κόσμο, δέν θά είναι άλλος άπό αυτόν πού θά έπιβάλλη τήν παγκόσμια κυριαρχία του, δηλαδή τόν Αντίχριστο που θά επικράτηση μόνον επτά χρόνια!... Καί μάλιστα τά δεύτερα μισά (3,5) χρόνια, ό Κύριος θά τά σμικρύνει θαυματουργικά.
Ή ελπίδα τού Ισραήλ όμως καί κάθε λαού είναι ό Μεσσίας ό πνευματικός καί αληθινός ό Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός πού ήλθε στή γη πρίν δύο χιλιάδες χρόνια καί οι Εβραίοι πού ε!χαν καί τίς προφητείες δέν τόν αναγνώρισαν. Αυτή ή ελπίδα τού Μεσσία μαρτυρείται άπό τόν Ήσάία πού λέει «Καί στό όνομα αυτού (δηλαδή τού Χριστού) θά ελπίσουν τά έθνη» (Ήσ. ΜΒ', 4) καθώς καί άπό άλλους προφήτες όπως τόν Ιερεμία (ΛΗ' 31-34) (γιά τήν σύναψη της Κ. Διαθήκης) καί πρό πάντων στην Κ. Διαθήκη, στην ευχαριστήριο προσευχή τού Συμεών Θεοδόχου «Τώρα μπορείς νά απόλυσης τόν δούλο σου Δέσποτα μέ ειρήνη διότι είδαν τά μάτια μου τόν Σωτήρα σου τόν όποιον ετοίμασες καί άπέστειλες γιά δλους τους λαούς φώς σέ αποκάλυψη τών εθνών καί δόξα γιά τόν λαό σου Ισραήλ» (Λουκ. β'30-32).
Ή ελπίδα μόνο τής εθνικής απελευθέρωσης ενός λαού είναι φαλκίδευση τής πραγματικής ελευθερίας, πού είναι ή πνευματική ελευθερία μετά τήν οποία έρχεται καί κάθε άλλη ελευθερία. Αυτό είχε διακηρύξει ό Σωτήρας τού κόσμου Ιησούς Χριστός στους Ιουδαίους λέγοντας, «Έάν μείνετε σταθερά στή διδασκαλία μου θά είσθε αληθινοί μαθητές μου καί γνωρίσατε τήν αλήθεια (πού είμαι έγώ) καί ή αλήθεια θά σας ελευθερώσει» διότι «εκείνος, πού κάνει τήν αμαρτία είναι δούλος τής άμαρτίας» (Ίωάν. η', 31, 32 καί 34). Μέ τήν αμαρτία λοιπόν γινόμεθα δούλοι τών παθών μας καί επομένως κάθε κοσμικού στοιχείου καί τής κακώς εννοούμενης εξουσίας (όχι σάν υπηρεσίας, αλλά σάν τυρρανίας) πού ήταν τότε στην περίπτωση τών Ιουδαίων ή υποδούλωσή τους στους Ρωμαίους.
Ό Μεσσίας Χριστός δέν είναι εθνικός απελευθερωτής τού Ισραήλ καί κάθε έθνους, άλλα πρωτίστως ό πνευματικος απελευθερωτής κάθε άνθρωπου άπό τήν άμαρτία καί ή άρση της αμαρτίας φέρει κατ' επέκταση τίς εξωτερικές ελευθερίες που είναι δευτερεύουσες. Έπομένως λοιπόν ή σωτηρία τής ψυχής κάθε άνθρωπου άπό τήν αμαρτία ασχέτως εθνικότητος είναι ό «μυστικός» μεσσιανισμός καί είναι απόρριψη τού εθνικό-πολιτικού μεσσιανισμού πού εφεύρε ή διαστροφική αντίληψη τών Ραββίνων τής εποχής τού Χριστού, ότι Μεσσίας σημαίνει = εθνικός απελευθερωτής τού Ισραήλ καί μόνον!!!
Αυτή τήν ιδέα πού τους ενέπνευσε ό Εωσφόρος τότε καί έσταύρωσαν τόν αληθινό Μεσσία,τήν έκράτησαν καί σέ δλους τους μεταχριστιανικούς αιώνες καί έταλαιπώρησαν όλους τους χριστιανούς μέ συκοφαντίες καί διαβολές εναντίον τους στους ειδωλολάτρες και στις τελευταΐες δεκαετίες πού φαίνεται νά κυριαρχούν παγκόσμια μέσω τών μυστικών εταιρειών καί τής οικονομίας, προετοιμάζουν τό έδαφος γιά τήν έλευση τού Άντιχρίστου.
Μόνο πού τελικά δέν άποφασίζουνε αυτοί τό πότε θά έλθη, αλλά ό Παντοκράτορας Θεός, ό Μεσσίας ό άληθινός πού εκείνοι κατεφρόνησαν καί ώς παράφρονες τόν υβρίζουν μέχρι σήμερα. Έν τω μεταξύ τό μυστήριο τής ανομίας συντελείται καί δέν γνωρίζουμε τό πότε θά όλοκληρωθή. Εμείς οι χριστιανοί οι Όρθόδοξοι δέν πρέπει νά ανησυχούμε καί νά μας πιάνη πανικός, μόνον θά πρέπει νά ζούμε συνειδητά τήν μυστηριακή ζωή τής Έκκλησίας καί νά προσέξουμε τίς πονηρίες τών οργάνων τού Εωσφόρου γιά νά μή μάς εξαπατήσουν μέ κανένα τρόπο καί αρνηθούμε τήν πίστι μας στον Κύριο του σύμπαντος κόσμου καί δικό μας Ιησού Χριστό. Γρηγορείτε καί προσεύχεσθε,γιά νά μην πέσετε σέ πειρασμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ