ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

''ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ'' ΜΙΑ ΛΕΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΥΦΡΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ


''ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ'' μια λέξη η οποία ευφραίνει τους Οικουμενιστές. Ποιά διαίρεση όμως; Αυτή η οποία γίνεται μεταξύ των Ορθοδόξων.

''ΕΝΩΣΙΣ'' επίσης μια λέξη η οποία και πάλι ευφραίνει τους Οικουμενιστές. Ποιά ένωση όμως; όχι μεταξύ των Ορθοδόξων αλλά μεταξύ των πάσης φύσεως αιρετικών.

Αιτία δια τα λεγόμενα μας εστάθη μια σειρά απο βίντεο τα οποία κυκλοφορούν εν τω μέσω της αγίας και μεγάλης τεσσαρακοστής με σκοπό να πλήξουν την πολυπόθητη ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων. Δεν κινδυνεύουμε ούτε απο τους Οικουμενιστές, ούτε απο τους αιρετικούς, αλλά απο ποιούς; Απο τους παλαιοημερολογίτες!!! Απο τους παλαιοημερολογίτες· τους αγραμμάτους, τους ολίγους, τους αμαθείς τους «σχισματικούς» όπως τους λέγουν. Δέχονται κοινωνία με τους αιρετικούς, αλλά όχι με τους παλαιοημερολογίτες. Θεωρούν ως κανονικούς επισκόπους τους αιρετικούς, αλλα όχι τους παλαιοημερολογίτες. Δέχονται τα μυστήρια των αιρετικών, αλλά όχι των παλαιοημερολογιτών. Θεωρούν αδελφούς τους αιρετικούς, αλλά όχι τους παλαιοημερολογίτες. Χρησιμοποιούν το λεχθέν υπο του Κυρίου «ίνα πάντες εν ώσι» (Ιωαν. 17, 21) παρερμηνευμένο και κακοποιημένο κατα τα οικουμενιστικά πρότυπά τους και προοριζόμενο δια ποιούς; για τους αιρετικούς και όχι δια τους παλαιοημερολογίτες!!!

Όσο και να προσπαθούν κάποιοι «βαλτοί», οι οποίοι υπάρχουν δυστυχώς και εις τις δυο πλευρές, να διασπάσουν τους Ορθοδόξους, ας γνωρίζουν ότι δεν θα το πετύχουν. Δεν θα το πετύχουν διότι ο Δεσπότης Χριστός είναι αυτός που επιτρέπει εις αυτά τα ''ζιζάνια'' να υπάρχουν μεταξύ του ''καλού σίτου'', και αυτός ο ίδιος θα τα ξεριζώσει όταν έρθει η ώρα που μας μίλησε ο Ίδιος
.

Ας γνωρίζουν λοιπόν όσοι σπέρνουν την σύγχυση, την διχόνοια και την διάσπαση ανάμεσα εις τους Ορ
θοδόξους ότι ολίγον χρόνον έχουν δια να τελέσουν το διασπαστικό τους έργο. Απόδειξις δια τούτο είναι ότι

«Τὸ φοβερώτερο σημεῖο τῶν καιρῶν εἶνε ἡ διαίρεσις, ποὺ ἐπικρατεῖ τώρα μεταξὺ τῶν ἀν­θρώπων. Τὸ τέλος θὰ ἔλθῃ πρὸ παντὸς ὅταν ἡ διαίρεσις εἰσχωρήσῃ στὴν ἐκκλησία, φθάσῃ μέσα στὸ θυσιαστήριο· ὅταν δῆτε νὰ συμπλέκωνται καλόγεροι μὲ καλογήρους, διᾶκοι μὲ διάκους, ἱερεῖς μὲ ἱερεῖς καὶ ἐπίσκοποι μὲ ἐπισκόπους
».

Αυτά κήρυττε ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης ο οποίος αντιλαμβάνετο ότι η ΕΝΩΣΙΣ μεταξύ των Ορθοδόξων είναι ο φόβος και ο τρόμος των ''ζιζανίων'' τα οποία σπέρνουν τις συγχύσεις εις την Εκκλησία. Δια τούτο έλεγε και ο ίδιος

«Αντί να ζητούν να ενωθούμε, αδέρφια μου, με τους παπικούς, ας ενωθούμε εμείς οι ορθόδοξοι μεταξύ μας. Να ενωθούμε εμείς μεταξύ μας, και τότε ασφαλώς θα έχουμε ανάμεσά μας το Χριστό. Να ενωθούμε εδω στην Ελλάδα νεοημερολογίται και παλαιοημερολογίται. Να ενωθούμε όλα τα σωματεία, όλες οι οργανώσεις, όλοι οι ιεροκήρυκες...»
(ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ''ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ'' ΣΕΛ. 37)

Επίσης εγνώριζε ότι η ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ είναι ο σκοπός=στόχος των ''ζιζανίων'' και δια τούτο πάλι ο ίδιος έλεγε

«Αυτή τη φορά ο Πάπας είναι δυνατός παίκτης…. Λέγει · Η τώρα ή ποτέ. Αν δεν τους κερδίσω, τουλάχιστον να τους διαιρέσω· να τους κάνω κομμάτια και να φαγωθούν μεταξύ τους…. Αυτό θα είναι η επιτυχία μου» (ΕΝΘ. ΑΝΩΤ. ΣΕΛ. 18).


Βεβαίως εννούσε τα όργανα των αιρετικών τα οποία θα εισχωρήσουν σε θέσεις ηγετικές και μέσα απο αυτές θα κατευθύνουν τα πειθήνια όργανά τους δια τις γνωστές ενέργειες που έχουμε ζήσει εδω και αρκετά χρόνια εντός της Εκκλησίας μας.

Αφιερώνω λοιπόν την παραβολή του Κυρίου σε όλα αυτά τα ζιζάνια τα οποία ας γνωρίζουν ότι έρχεται λίαν συντόμως η ώρα που θα εκριζωθούν παντελώς απο τον αγρό του Δεσπότη Χριστού.

«Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·

Ματθ. 13,24 Αλλην παραβολήν προσέφερεν εις αυτούς και είπεν· “η βασιλεία των ουρανών (δηλαδή η Εκκλησία) είναι ομοία με άνθρωπον που έσπειρε καλόν σπόρον στον αγρόν του.

Ματθ. 13,25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν.

Ματθ. 13,25 Την ώραν όμως που εκοιμώντο οι άνθρωποί του, ήλθεν ο εχθρός του, ο διάβολος, (που έχει ως έργον του να αντιδρά στο έργον του Θεού και να σπείρη αμφιβολίας και συγχύσεις και παρεξηγήσεις στους ανθρώπους), έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι και έφυγε.

Ματθ. 13 ,26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια.

Ματθ. 13,26 Οταν δε μετ' ολίγον εβλάστησαν τα στάχυα και έκαμαν καρπόν, τότε εφάνησαν και τα ζιζάνια ανάμεσα εις αυτά.

Ματθ. 13,27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;

Ματθ. 13,27 Οι δε δούλοι του οικοδεσπότου προσελθόντες του είπαν με απορίαν και λύπην· Κυριε, εσύ δεν έσπειρες εκλεκτόν σπόρον στο χωράφι σου; Από που λοιπόν έχει τα ζιζάνια;

Ματθ. 13,28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά;

Ματθ. 13,28 Είπε δε εκείνος εις αυτούς· ένας εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο. Οι δούλοι του είπαν· θέλεις λοιπόν να πάμε να μαζέψωμε τα ζιζάνια;

Ματθ. 13,29 ὁ δὲ ἔφη· οὔ, μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον·

Ματθ. 13,29 Εκείνος όμως είπε, όχι, μήπως τυχόν καθώς θα μαζεύετε τα ζιζάνια, ξεριζώσετε μαζί με αυτά και το σιτάρι.

Ματθ. 13,30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.

Ματθ. 13,30 Αφήστε τα να μεγαλώνουν και τα δύο μαζί έως τον θερισμόν. Και κατά τον καιρόν του θερισμού θα πω στους θεριστάς· μαζεύσατε πρώτα τα ζιζάνια και δέσατέ τα σε δεμάτια, δια να τα κατακαύσετε. (Δηλαδή κατά την δευτέρα παρουσίαν μου θα πω στους αγγέλους μου να ξεχωρίσουν τους πονηρούς ανθρώπους και να τους ρίψουν στο πυρ της κολάσεως). Το δε σιτάρι μαζεύσατέ το εις την αποθήκην μου (δηλαδή τους δικαίους συνοδεύσατέ τους εις την βασιλείαν των ουρανών)”.»ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ''ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΑΛΗΘΗΣ ΕΝΩΣΙΣ''
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ