ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς απαντά σε ερωτήματα που του τέθηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190

185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Τηλ. 210 4514833

Fax210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 1490 ------------------᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 5ῃ Νοεμβρίου 2010

Πρός τόν

Ἐλλογιμώτατον Κύριον

Παναγιώτην Σημάτην

Θεολόγον-Καθηγητήν

Ἐλλογιμώτατε Κύριε Καθηγητά,

Εἰς ἀπάντησιν τῶν ἀπό 12/10/2010 τεθέντων Ὑμετέρων ἐρωτημάτων πρός τήν ἐλαχιστότητά μου ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1. Ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποσοτολικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως Νικαίας–Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία κατά τόν μεγαλειώδη λόγον τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν θείου Παύλου εἰς Ἐφεσ. 1, 22/4, 15/5, 23 κεφαλήν Αὐτῆς ἔχει τόν ἐνσαρκωθέντα Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ διότι «θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄ Κορ. 3, 11). Κατά δέ τόν ἀψευδῆ λόγον τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς καί Σωτῆρος ταυτοποιεῖται πρός τήν ἄμπελον «ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωαν. 15, 5) καί τά μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ταυτοποιοῦνται πρός τά κλήματα πού ἐλευθέρως καί ἀβιάστως δύνανται νά μετέχουν τῆς ἀμπέλου ἀλληλοπεριχωρούμενα μετ’ Αὐτῆς κατά τάς ἀκτίστους θείας ἐνεργείας διότι κατά τόν ἀψευδῆ ὡσαύτως λόγον τοῦ Σωτῆρος «ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται» (Ἰωαν. 15, 4). Κατά ταῦτα ἡ Ἐκκλησία, ἥν ἔπηξεν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πορεύεται ἐν χώρῳ καί χρόνῳ ὡς τό ἕν καί μοναδικόν σῶμα τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ μέ κεφαλήν Αὐτόν ὅστις κατά τήν ὑπερτάτην Αὐτοῦ ὑπόσχεσιν «μένει» ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ πάσας τάς ἡμέρας «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 20) καί διακυβερνᾶ Αὐτήν διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος «ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν·» (Ἰωαν. 16, 13). Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κατ΄α τήν ἀποκαλυπτικήν λειτουργικήν ἀναφοράν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μετέχουν οἱ ἐν «πίστει προαναπαυσάμενοι» Προπάτορες, Πατέρες, Πατριάρχαι Προφήται, Ἀπόστολοι, Κηρύκες, Εὐαγγελισταί, Μάρτυρες, Ὁμολογηταί, Ἐγκρατευταί ἐξαιρέτως δέ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί Ἀειπάρθενος Μαρία καί πᾶν πνεῦμα δίκαιον ἐν πίστει τελειωθέν καί ἀσφαλῶς οἱ βεβαπτισμένοι εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ζῶντες καί ἀγωνιζόμενοι πιστοί. Κατά ταῦτα ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική, Ὀρθόδοξος καί Ἀδιαίρετος, ἐκφραζομένη διά τῶν Ἁγίων ἑπτά οἰκουμενικῶν συνόδων καί τῶν τοπικῶν, ἅς ἐκεῖναι ἐκύρωσαν ὡς καί διά τῶν μή ἀνακεκηρυγμένων εἰσέτι ὡς οἰκουμενικῶν ἀλλ’ οὐσίᾳ ἐχουσῶν τήν αὐτήν ἰσχύν καί δύναμιν Ἁγίων Συνόδων ἐπί Μ. Φωτίου τό ἔτος 879-880 καί ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τό ἔτος 1351 καί ἑπομένως δέν δύναται νά ὑπάρξῃ ἕτερος Ὀργανισμός διεκδικῶν τήν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας.

Τά κατά καιρούς «κλίματα» πού αὐτονομήθησαν ἐκ τῆς «ἀμπέλου» δι’ αἵρεσιν, σχίσμα ἤ ἑωσφορικήν οἴησιν καί εἰδικώτερον οἱ Ἀρειανοί, οἱ Πνευματομάχοι, οἱ Νεστοριανοί, οἱ Μονοφυσίται Ἀντιχαλκηδόνιοι, τό ἡμέτερον Δυτικόν Πατριαρχεῖον τῆς παλαιᾶς Ῥώμης καί οἱ ἐκ τούτου αὐτονομηθέντες ὁπαδοί τῆς Μεταρρυθμίσεως ἤ τοῦ Προτεσταντισμοῦ ὡς καί οἱ ἐσχάτως ἀποκοπέντες διά τόν οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλον αὐτῶν αὐτοτιτλοφορούμενοι ὡς Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τυγχάνουν θρησκευτικές κοινότητες ἐστερημένες τῆς θείας χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησιαστικές κοινωνίες καί ὑπόκεινται εἰς τόν ἐν τοῖς ὕπερθεν ἀναφερόμενον τρομερόν λόγον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου «ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται» (Ἰωαν. 15, 5).

2. Ἡ ἀποδιδομένη ὑπό τινων ἔννοια τοῦ σχίσματος διά τήν ὑπαίτιον ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας προδήλως τυγχάνει ἐσφαλμένη διότι ἡ Ἐκκλησία ὡς τό ἕν καί μοναδικόν σῶμα τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς Κυρίου ὀντολογικῶς καί ἱστορικῶς εἶναι Μία Ἀκαινοτόμητος καί Ἀδιαίρετος καί συνεπῶς ὁ ὀρθός θεολογικός ὅρος διά τήν ἐπισυμβάσα δραματικήν ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης εἶναι ὁ ὅρος σχᾶσις πού σημαίνει ἀποκοπή καί ἔκπτωσιν.

3. Μετά τήν κατάθεσιν τῆς ἡμετέρας πίστεως ὅσον ἀφορᾶ τό ἐπίμαχον θέμα ἐνημερώνομεν ὅτι ἐν τῇ προλαβούσῃ Διαρκῇ Ἱ. Συνόδῳ τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος Αὐτῆς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος μετά τῶν 2 πρεσβυτέρων καί τῶν 2 νεωτέρων μελῶν τῆς ΔΙΣ ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τούς Σεβ. Μητροπολίτας Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον καί ἐν συνεχείᾳ ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς ΔΙΣ ἐδήλωσαν ἀμφότεροι ὅτι τό ἀναφυέν θέμα ἔληξεν θετικῶς τοῦ μέν Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου δηλώσαντος τήν κατά πάντα ὀρθόδοξον πίστιν αὐτοῦ διά τήν ἀδιαίρετον ὀντολογίαν τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ δέ Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ἐγνωσμένου διά τήν εὐαίσθητον ποιμαντικήν αὐτοῦ σύνεσιν καί φροντίδα, δηλώσαντος ὅτι ἐπεδίωξεν τήν διασάφησιν τοῦ ἀνωτέρω θέματος διά τήν ἀκρίβειαν τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

3. Ὀφείλω διά λόγους ἀληθείας καί δικαιοσύνης νά καταθέσω εἰς πάντας ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος ἐν Συνόδῳ τῆς Ἱεραρχίας ἔχει διακηρύξει ὡς Ἱεράρχης καί Καθηγητής Πανεπιστημίου ὅτι ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός εἶναι αἵρεσις καί ἐκκλησιολογική ἐκτροπή.

4. Ὅθεν κατόπιν τῶν ἀνωτέρω εὐλόγως φρονῶ ὅτι ἡ ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησίᾳ ἐν διακρίσει καί ἀληθείᾳ πορεύεται ἀφορῶσα εἰς τόν τῆς πίστεως Ἀρχηγόν καί Τελειωτήν Ἰησοῦν Χριστόν καί ὅτι ὡς σῶμα Ἅγιον Αὐτοῦ ὑπ’ οὐδενός σώζεται ἀλλά τούς πάντας σώζει.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ