ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

15

Ακολουθεί η προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά την ακρόαση των Ορθοδόξων αντιπροσωπειών από τον Πάπα Φραγκίσκο:

Αγιώτατε,
Συγχαίρομεν ολοκαρδίως την Υμετέραν πεφιλημένην Αγιότητα, εν ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, δια την θεοπρόβλητον εκλογήν και επαξίαν ανάληψιν των νέων υψηλών καθηκόντων Σας ως Πρωθιεράρχου της προκαθημένης της αγάπης σεβασμίας Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρωμης.


Διαδέχεσθε εις τον Θρόνον τούτον τον άρτι ανδρειοφρόνως παραιτηθέντα δια λόγους υγείας και κοπώσεως προκάτοχόν Σας Βενέδικτον τον ΙϚ , τον πράον και τη θεολογία και τη αγάπη διακριθέντα. Το έργον και η ευθύνη η οποία Σας αναμένει είναι τεραστία ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Η ενότης των Χριστιανικών Εκκλησιών τυγχάνει το πρώτιστον μέλημα ημών και είναι ασφαλώς μία εκ των βασικών προϋποθέσεων δια την ενώπιον των ομμάτων των εγγύς και των μακράν αξιοπιστίαν της χριστιανικής μαρτυρίας μας.


Προς επίτευξιν αυτής χρειάζεται να συνεχισθή ο αρξάμενος θεολογικός διάλογος, δια να κατανοηθή από κοινού και προσεγγισθή η αλήθεια της πίστεως και η εμπειρία των Αγίων και η κοινή, δι' Ανατολήν και Δύσιν, παράδοσις της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας. Διάλογος εν αγάπη και αληθεία, εν πνεύματι ταπεινώσεως και πραότητος, δια των όπλων της αληθείας.

Η παγκόσμιος οικονομική κρίσις, εξ άλλου, απαιτεί επιτακτικώς την οργάνωσιν ανθρωπιστικής δράσεως, δια την οποίαν έχετε μεγάλην εμπειρίαν εκ της μακράς και ευδοκίμου διακονίας Σας ως Καλού Σαμαρείτου εν Λατινική Αμερική, όπου εδοκιμάσατε ως ποιμήν την πικρίαν της ανθρωπίνης ταλαιπωρίας και δυστυχίας, όσον ολίγοι ασφαλώς. Πρέπει να παρακινηθούν οι έχοντες να προσφέρουν εις τούς μη έχοντας οικειοθελώς και μετά ιλαρότητος. Κατ αὐτόν τον τρόπον θα εξασφαλισθή δια της δικαιοσύνης η ειρήνη, η οποία είναι το πανανθρώπινον αίτημα και η προσμονή πάντων των εθνών και των λαών.

Οφείλομεν να τρέφωμεν τούς πεινώντας, να ενδύωμεν τούς γυμνούς, να περιποιώμεθα τούς ασθενείς και εν γένει να μεριμνώμεν δια τούς όντας εν ανάγκαις, δια να ακούσωμεν παρά του Κυρίου το "δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν" (Ματθ. κε 34).

Η υπό της Υμετέρας πεφιλημένης και τετιμημένης Αγιότητος επιλογή της απλότητος κατέστησε και καθιστά εμφανές το κ ρ ι τ η ρ ι ο ν Σας δια το ο υ σ ι ω δ ε ς. Τούτο πληροί τας καρδίας όλων, των όπου γης πιστών σας και εν γένει των συνανθρώπων, ελπίδος∙ ελπίδος ότι το κ ρ ι τ η ρ ι ο ν Σας τούτο θα χρησιμοποιηθή ευρύτερον, ούτως ώστε η κ ρ ι - σ ι ς και το ε λ ε ο ς, τα βαρύτερα του νόμου, να έχουν δια την Εκκλησίαν την προέχουσαν σημασίαν.

Κατά την διάρκειαν του δισχιλιετούς βίου της Εκκλησίας του Χριστού, αλήθειαί τινες του Ιερού Ευαγγελίου παρενοήθησαν υπό ενίων χριστιανικών ομάδων, ώστε σήμερον εις τα ευρέα στρώματα των χριστιανικών λαών να επικρατούν, ως μη έδει, εκκοσμικευμέναι αντιλήψεις. Πολυεύθυνον και επιτακτικόν το κ α θ η κ ο ν και το χ ρ ε ο ς όλων μας να υπενθυμίσωμεν προς εαυτούς και αλλήλους και προς πάντας, ότι ο Θεός κατήλθεν εξ ουρανού εις την γην, γενόμενος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, ίνα το π ο λ ι τ ε υ μ α ημών βιωθή ως εν ουρανοίς υπάρχον. Αληθώς, "Θεός Κυριος και επέφανεν ημίν" απ ἀρχῆς δημιουργός του παντός, διέπων τα πάντα, άχρι θανάτου κατελθών, θανάτου δε Σταυρού, ίνα δια της Αναστάσεώς Του καταδείξη ότι "ευλογημένος ο ερχόμενος εν Ονόματι Κυρίου", και μόνον εν ονόματι Αυτού, εις διακονίαν του πληρώματος, ίνα πάντες εν ώμεν, τα δε πάντα και εν πάσι Χριστός.

Η γη είναι ο χώρος της ασκήσεώς μας, της πραγματοποιήσεως της ενσωματώσεώς μας εις τον Χριστόν∙ και της δι Αὐτοῦ μεταβάσεώς μας εις την αιώνιον ζωήν. Η Εκκλησία ευλογεί την επίγειον ζωήν, αλλά δεν τερματίζει την αποστολήν της εις αυτήν. Το γνωρίζομεν και το ομολογούμεν, δια τούτο και πορευόμεθα οι ποιμένες και οι πιστοί την οδόν της αληθείας δια των επιγείων κατεργαζόμενοι τα επουράνια.

Είμεθα βέβαιοι προσωπικώς και ως Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ως όπου γης Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία ότι η Υμετέρα σεβασμία και πολυφίλητος εν Κυρίω Αγιότης, η επ αἰσίοις τοις οιωνοίς καταρχομένη του ιστορικού δολίχου Αυτής ως Επισκόπου Ρωμης, θα επιδείξη ιδιαίτερον ενδιαφέρον, εν συνεργασία μετά πάντων των δυναμένων και βουλομένων, δια την διόρθωσιν των εκκοσμικευμένων τάσεων ώστε να επανέλθη ο άνθρωπος εις το "αρχαίον κάλλος" της αγάπης.

Ευχόμεθα ολοθύμως, μετά πάντων των όπου γης χριστιανών πιστών, και μεθ ἡμῶν συνεύχεται άπασα η ανθρωπότης, όπως η Αγιότης Σας επιτύχη εις το υψηλόν, πολυεύθυνον και δυσχερές έργον Αυτής.

Ευλογητός και δεδοξασμένος ο Κυριος ημών Ιησούς Χριστός. Δοξα τω Θεώ τω αναδεικύοντι εν εκάστη χρονική περιόδω τούς αξίους ίνα αξίως της κλήσεως πορευθούν και οδηγήσουν την ανθρωπότητα, εις δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ