ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ (2ον ΜΕΡΟΣ)

Μάθαμε οτι επισκέφθη την Ι.Μ. Εσφιγμένου ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος. Το παράδοξον της υπόθεσης είναι οτι ωρισμένοι αντι να χαρούν δια την εν λόγω επίσκεψη (εννοώντας βεβαίως δια την λύση του ζητήματος της Ι.Μ. Εσφιγμένου) πράττουν το εντελώς αντίθετο!!! Εξαπολύουν τα βέλη τους κατα των Εσφιγμενιτών και των παλαιοημερολογιτών βοηθώντας έτσι εις τον πόλεμο και την διάσπαση εναντίον τους, ενω θα έπρεπε επιτέλους να βοηθούν ώστε να ξεκινήσει ενας διάλογος μαζί τους.

Γράφουν λοιπόν οι υπέρμαχοι της ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ και όχι της ΕΝΩΣΗΣ τα εξής

«Στην περίπτωση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Μνημονεύουν στη Θεία Λειτουργία Παλαιοημερολογίτη επίσκοπο, ο οποίος ουδεμία κανονική δικαιοδοσία έχει στον Αγιον Ορος, και οποίος ουδεμία κοινωνία έχει με οιαδήποτε Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ως να μην έφταναν αυτά - που ασφαλώς φτάνουν και περισσεύουν - έχει προβληματική ιερωσύνη!!!»

Κατ΄ αρχάς οι της Ι.Μ. Εσφιγμένου μοναχοί εις τις ακολουθίες τους δεν μνημονεύουν επίσκοπο αλλά λέγουν «ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΡΧΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΗΜΩΝ». Τούτο το λέγουμε διότι έχουμε βρεθεί εις τις ακολουθίες τους κατα την επίσκεψή μας εις την Μονή. Δεν είναι λοιπόν αληθές οτι μνημονεύουν παλαιοημερολογίτη επίσκοπο. Ίσως οι εν λόγω ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ και ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ να εννοούν οτι ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με παλαιοημερολογίτες επισκόπους, όμως τούτο είναι ένα άλλο ζήτημα εις το οποίο θα γίνει περαιτέρω ανάλυση. Ακόμη να σημειώσουμε οτι όταν γράφουν οτι «έχει προβληματική ιερωσύνη» τότε αντιφάσκουν προς εαυτούς διότι έτσι και αλλιώς δεν αναγνωρίζουν ιερωσύνη εις τους παλαιοημερολογίτας ως «σχισματικούς» τότε δια ποιόν λόγο γράφουν οτι έχει «προβληματική ιερωσύνη»; μήπως δέχονται οτι υπάρχουν και παλαιοημερολογίτες με «κανονική ιερωσύνη»; Αντίφαση λοιπόν τεραστίου μεγέθους!!

«Δυστυχώς ορισμένοι, ως μη όφειλαν, θεωρούν τη συνεργασία με αυτού του είδους τις θεομπαιξίες επιτρεπτές εν ονόματι του αντιοικουμενιστικού αγώνα!!!

Είναι αδέλφια μας, ισχυρίζονται, και διεξάγουμε κοινό αγώνα!!!

Τώρα τι είδους αδέλφια μας είναι οι Εσφιγμενίτες αφού θεωρούν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού σκέτο ψωμάκι και κρασάκι δεν το κατανοώ.»

Εδω φαίνεται ξεκάθαρα η εμπάθεια η οποία δυστυχώς καλύπτει ως σκοτεινόν πέπλον το λογιστικόν μέρος του ανθρώπου με συνέπεια να μην μπορεί να διακρίνει ορθά τα γεγονότα. Με λίγα λόγια μας λέγουν να απορρίψουμε την συνεργασία μαζί τους. Και εμείς ερωτούμε. Να συνεχίσουμε τον πόλεμο και την διάσπαση μεταξύ των Ορθοδόξων; Μα τότε θα είμαστε αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσεως!

Περι του οτι οι Εσφιγμενίτες θεωρούν οτι το «το Σώμα και το Αίμα του Χριστού είναι σκέτο ψωμάκι και κρασάκι » είναι λογικό διότι θεωρούν οτι η επίσημη εκκλησία έχει εκπέσει εις αίρεσιν. Το παράλογο και παράδοξο θα ήταν να θεωρούσαν οτι η εκκλησία είναι αιρετική αλλά έχει και μυστήρια!!! Πόσο μάλλον όταν έχει καταδικασθεί ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ η καινοτομία την οποία και κηρύττουν. Αυτό θα ήταν ανέντιμο και μη ειλικρινές απο την μεριά τους. Αλλά μη νομίζει κανείς οτι εαν πίστευαν το αντίθετο θα έβρισκαν και την δέουσα υποστήριξη. Αυτό αποδεικνύεται απο το εξής.

Ορισμένοι εκ του χώρου των παλαιοημερολογιτών (τότε) δέχονταν την θεωρία του ΔΥΝΑΜΕΙ και ΕΝΕΡΓΕΙΑ λέγοντας τα εξής

«Συμφωνούντες λοιπόν, εις το οτι δικαίως και καλώς άντέδρασεν μεν ριζικώς ό Λαος τού Κυρίου δια ως προς τον επιδοθέντα την γενομένην καινοτομίαν (του ημερολογιου), διαφωνούμεν ριζικώς ως προς τον επιδοθέντα χαρακτηρισμό τών άποδεχθέντων την ανωτέρω πράξιν, τους οποίους ύμείς θεωρείτε ενεργεία και de facto σχισματικούς. Ο ανωτέρω αδόκιμος λογισμός, σάς οδηγεί καΙ εις το ετι χείρον τούτου -το οποίον ομως αποτελεί αναγκαίαν συνέπειαν της πρώτης ύμών εκδοχης-εις το να διακηρύξητε δηλαδη' την απώλειαν της θείας Χάριτος εκ πάσης Νεοημερολογιτικης 'Εκκλησίας.
Ότι τούτο θα εγίνετο μόνον κατόπιν συνοδικης καταδίκης τών καινοτομησασών εκκλησιών: διατρανοί η θεμελιώδης αρχη τού Κανονικού Δικαίου, καθ' ην, πάσαν παράβασιν Ιερού κανόνος η ίερας τινος παραδόσεως διεκδικεί , ο ζών επίσκοπος της επαρχίας η ή τοπικη αυτης σύνοδος, εν προκειμένω δε ή πανορθόδοξος τοιαύτη, λόγω ακριβώς της φύσεως τού παραπτώματος η μάλλον εγκλήματος. 'Άνευ τοιαύτης αποφάσεως, αί καινοτομήσασαι 'Eκκλησίαι θεωρούνται ΔΥΝΑΜΕΙ μόνον, σχισματικαί, ητοι ύπόδικοι εις μέλλουσαν να συνέλθη πανορθόδοξον σύνοδον. Ο ίερος Νικόδημος είναι επ' αυτού σαφεστατος. «Πρέπει να ηξεύρωμεν, δτι τα επιτίμια οπού διορίζουν οί Κανόνες, ηγουν το καθαιρείσθω, το αφοριζέσθω και τό, ανάθεμα εστω, αυτα κατα την γραμματικην τέχνην είναι γ' προσώπου προστακτικού μη παρόντος, εις το οποίον δια να μεταδοθη ή προσταγη αυτη, εξ ανάγκης χρειάζεται να είναι β' πρόσωπον παρόν. Το εξηγώ καλλιώτερα. Οί Κανόνες προστάζουσι την σύνοδον τών ζώντων επισκόπων να καθαίρουν ταυς ίερείς, η να αφοορίζουν,η να αναθεματίζουν τους λαίκούς, δπου παραβαίνουν τους Κανόνας. Όμως αν ή σύνοδος δεν ενεργήση εμπράκτως την καθαίρεσιν τών ίερέων, η τον αφορισμόν, η αναθεματισμον τών λαίκών, οί ίερείς αυτοι και οί λαικοί, ούτε καθηρημένοι είναι ενεργεία, ουτε αφωρισμένοι η αναθεματισμένοι, ύπόδικοι όμως εδώ μεν εις την καθαίρεσιν και αφορισμόν, η αναθεματισμόν, εκεί δε εις την θείαν δίκην.
Καθώς και όταν ενας βασιλευς προστάξη τον δούλον του να δείρη εναν άλλον οπού τού εσφαλεν, έαv ο προσταχθείς δούλος δεν ένεργήση τού βασιλέως την προσταγήν, άδαρτος έμεινεν εκείνος όπού έσφαλεν εις τον βασιλέα, ύπόδικος δμως εις τον δαρμόν. ΌΘΕΝ ΣΦΑΛΛΟΥΣΙ ΜΕΓΑΛΩΣ εκείνοι οί ανόητοι οπού λέγουσιν, ότι εις τους παρόντας καιρούς όλοι οί παρά κανόνας χειροτονηθέντες ιερωμένοι, ειναι ενεργεία καθηρημένοι. Ιεροκατήγορος γλώσσα είναι εκείνη όπού ανοήτως τα τοιαύτα λόγια φλυαρεί, μη νοούσα δτι, ή προσταγή τών Κανόνων, χωρίς την έμπρακτον ενέργειαν τού β' προσώπου, ήτοι της ΣΥΝΟΔΟΥ, είναι ΑΤΕΛΕΣΤΟΣ, αμέσως και προ κρίσεως μη ενεργούσα ΚΑΘ' ΕΑΥΤΗΝ».

Το αποτέλεσμα; Οι υπέρμαχοι της διασπάσεως θεωρούν οτι αυτά τα λεγόμενά τους είναι υποκριτικά και ψευδή διότι (όπως λέγουν οι ίδιοι) πλουτίζουν απο τις επισκέψεις των νεοημερολογιτών εις τους ναούς τους και έτσι υποκρίνονται (οι του παλαιού) λέγοντας ταύτα τα λεγόμενα!!!

Με λίγα λόγια μπρός γκρεμός και πίσω ρέμα όπως λέγει μια λαική παροιμία!

Κάποιος ίσως να ρωτήσει δια το που κατεδικάσθη η ημερολογιακή καινοτομία. Η απάντηση είναι οτι κατεδικάσθη ΕΠΙΣΗΜΑ και ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ απο τις τρείς Πανορθοδόξους Συνόδους των ετών 1583, 1587 και 1593. Μάλιστα κατεδικάσθη και αναθεματίσθη! Λέγουν οι ίδιοι οτι

«δια πάσαν παράβασιν απαιτείται σύνοδος ζώντων επισκοπων, εν τη επoχή των οποίων εγενετο αύτη προς τιμωρίαν του παραβάτου, ούτω και δια τας αποφάσεις των ανωτέρω συνόδων απαιτείται, λέγομεν, παρομοίως σύνοδος ζώντων επισκόπων προς καταδίκην των καινότομησάντων, καθόσόν μάλιστα αύται τυγχάνουν αφ' ένος μεν μικρoτέρας σημασίας των Οικουμενικών τοιούτων, (Πρδλ. Πηδάλιον σελ. 19, εκδ. 1864)

Με λίγα λόγια οι παρανομήσαντες είναι ήδη καταδικασμένοι, απλώς μια σύνοδος ζώντων επισκόπων θα ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ την καταδίκη τους

Έπίσης δέον να σημειωθή ότι ή συγκρότησις συνόδου προς καταδίκην της α' η β' κακοδοξίας -έστω και αν αϋτη έχει Προκαταδεδικασθή ύπο έτέρας τοιαύτης,-τυγχάνει απ ο λ ύ τω ς επ ι β ε β λη μ έ ν η, καθόσον εν αύτη θα δικασθή δ ι α φ ό ρ ω ς έκαστος τών πρωτεργατών καΙ συνεργατών της κακοδοξίας, βάσει πάντοτε ποικίλων κριτηρίων, ώς βλέπομεν τούτο εναργέστατα εις τα πρακτικά τών Οικουμενικών Συνόδων και ίδία της Ζ' Οικουμενικής. Διότι «πως θα πληροφορηθή ο Λαός τού Θεου ότι οί ποιμαίνοντες αυτόν τυγχάνουν λύκοι βαρείς; Πώς επισήμως καΙ τελικώς θα αποβληθούν ούτοι τών θρόνων των ανευ αποφάσεως συνόδού, της οποίας τα μέλη τυγχάνουν ακριδώς οί ζώντες γνήσιοι ορθόδοξοι επίσκοποι κατα την εποχήν της αιρεσεως»;
Η συνοδική απόφασις είναι απαραίτητη προς καταδίκην οχι τόσον της κηρυττομένης κακοδοξίας, ή οποία πιθανόν να είναι και πρoκαταδεδικασμένη, ώς εις την περίπτωσιν τού ήμερολογίου, όσον τών κακαδοξούντων ατόμων, τών φορέων δηλαδη και κηρύκων της κακοδοξίας, τα οποία δέον όπως πάντοτε δικάζωνται και καταδικάζωνται ύπο σ υ γ χ ρ ό ν ω ν των ορθοδόξων ποιμεναρχών.

Ακόμη θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι η οικονομία εφαρμόζεται, εφ΄ όσον η αίρεσις η οποία κηρύσσεται υπάρχει μεμονωμένως εις κάποια άτομα (όπως έγινε και εις την αρχή του ημερολογιακού ζητήματος) αλλά δεν έχει υιοθετηθεί ως γραμμή της Εκκλησίας δια συνοδικής καλύψεως και αποφάσεως, ή δια φανερής αιρετικής γραμμής την οποία αποδέχεται και ακολουθεί ή ανέχεται η Εκκλησία σιωπηλά, χωρίς φανερή συνοδική απόφασι.

Σήμερα όμως βλέπουμε το άκρως αντίθετον!! Η επίσημη Εκκλησία ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ εδέχθη την συμμετοχή της εις το Παγκόσμιον Συμβούλιο των «Εκκλησιών»=αιρέσεων. ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ εδέχθη την θεωρία των κλάδων, δηλαδή το ότι όλες οι Εκκλησίες (που συμμετέχουν σε αυτό) είναι ΙΣΟΤΙΜΕΣ μεταξύ τους και μάλιστα κατέχουν ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!!! ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ εδέχθη την αιρετική θεωρία περι της «Διαιρεμένης Εκκλησίας» αθωώνοντας τον υπέρμαχο της θεωρίας ταύτης Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο! Υπάρχουν και άλλες βεβαίως δογματικές παρεκτροπές τις οποίες παραλείπουμε χάριν συντομίας.

Η πρέπουσα οικονομία είναι αυτή η οποία γίνεται κατα το διάστημα όπου η αίρεσις δεν έχει πάρει επίσημη μορφή δια συνοδικής αποφάσεως και κατοχυρώσεως, δηλαδή δεν έχει γίνει γραμμή της Εκκλησίας όπως δυστυχώς συμβαίνει εις τις έσχατες ημέρες τις οποίες διανύουμε.

«Τι είδους αδέλφια μας είναι αφού δεν μας επιτρέπουν να κοινωνήσουμε στο μοναστήρι τους επειδή στην Αθήνα λ.χ. εκκλησιαζόμαστε σε ναούς που μνημονεύουν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και πάλιν δεν το κατανοώ».

Και πάλι αυτό είναι τίμιο από την μεριά τους διότι έτσι, θα λέγαμε λαικά, δεν παίζουν σε δύο ταμπλώ, εννοώντας βεβαίως ότι από την μια να δέχονται ως αιρετική την επίσημη εκκλησία και από την άλλη να δέχωνται να κοινωνήσουν τα μέλη της εις τον ναό τους.

Άλλα και μία αντίφασις είναι η εξής; Πως γράφετε ότι δεν σας επιτρέπουν να κοινωνήσετε εις το μοναστήρι τους, από την στιγμή την οποία εσείς τους θεωρείτε ως σχισματικούς; Θα κοινωνήσετε δηλαδή από χέρι σχισματικών; Η αυτοί ενώ εσείς τους λέτε σχισματικούς θα σας κοινωνήσουν; Προς τι λοιπόν η απορία σας αλλά και η αγανάκτησίς σας; Μάλλον πονηρό το ερώτημα!

«Τι είδους αδέλφια μας είναι αυτοί που αναμυρώνουν όποιον έχει την αφροσύνη να εισέλθει στις τάξεις τους και βλαστημούν έτσι το Αγιο Πνεύμα επειδή θεωρούν ανυπόστατο το Αγιο Χρίσμα που έκανε νεοημερολογίτης κληρικός, και πάλιν δεν το κατανοώ».


Γνωρίζουμε ότι το άγιο μύρο το τελεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Θα ήταν άφρονες εάν θεωρούσαν (και θεωρούν) τον Οικ. Πατριάρχη ως αιρετικό και κακόδοξο αλλά να δέχωνται το μυστήριο το οποίο επιτελεί. Θα ήταν άξιο γέλωτος αλλά και χλευασμού και από την δική μας μεριά. Αυτό είναι πιο ειλικρινές παρά αυτό που πράττουν οι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές οι οποίοι θεωρούν ως αιρετικό το Παγκόσμιον Συμβουλιον των «Εκκλησιών»=αιρέσεων, θεωρούν ως κακόδοξους με αιρετικά φρονήματα τους επισκόπους οι οποίοι συμμετέχουν εις αυτό, γράφουν βιβλία κατά των οικουμενιστών, διδάσκουν τον κόσμο ότι κηρύττουν αίρεση κλπ. αλλά συνεχίζουν και να τους μνημονεύουν, και να συλλειτουργούν, και να λαμβάνουν την ευχή τους. Αυτό είναι ανέντιμο και ανειλικρινές!


«Δηλαδή εξισώνεις, θα ερωτηθώ, τους αιρετικούς με τους Παλαιοημερολογίτες; Αυτό ακριβώς κάνω, απαντώ. Αυτοί που βλαστημούν το Αγιο Πνεύμα και λένε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν είναι έγκυρα είναι αιρετικοί όπως και οι υπόλοιποι αιρετικοί. Εκτός και αν κάποιοι δεν θεωρούν τη διαμφισβήτηση της εγκυρότητας των μυστηρίων αίρεση»!!!


΄Ισως οι ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ να μην έχουν ακόμη εννοήσει ότι βλασφημία είναι να θεωρεί κάποιος ότι τα μυστήρια της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Εκκλησίας είναι άκυρα. Καθόλου βλασφημία όμως όταν κάποιος θεωρεί τούτο δια τα μυστήρια μίας ΚΑΚΟΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ «Εκκλησίας». Διότι με το άνωθεν λεγόμενον «Εκτός και αν κάποιοι δεν θεωρούν τη διαμφισβήτηση της εγκυρότητας των μυστηρίων αίρεση» σκέφτονται και οι Οικουμενιστές λέγοντας ότι ο Παπισμός έχει έγκυρα μυστήρια αλλά και βάπτισμα, καταπατώντας αποφάσεις Συνόδων και Ιερών Κανόνων. Τα μυστήρια των αιρετικών είναι άκυρα και πόσο μάλλον όταν έχουν ΕΠΙΣΗΜΩΣ και ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ καταδικασθεί, και που η βλασφημία σε αυτό; Τα μυστήρια των Ορθοδόξων βεβαίως και δεν είναι άκυρα και όποιος λέγει το αντίθετο τότε όντως είναι αίρεσις. Εκτός εάν οι ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ θεωρούν Ορθόδοξους τους Οικουμενιστές!


«Αν οι Παλαιομερολογίτες ήθελαν να λύσουν την εκτροπή του σχίσματος και της αιρέσεως θα άρπαζαν από τα μαλλιά την ευκαιρία που τους έδωσε η Εκκλησία της Ελλάδος! Συγκεκριμένα τους πρότεινε να υπαγάγουν τα μοναστήρια και τους ναούς τους ως μετόχια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ή της Ιεράς Μονής Σινά.

Το έκαναν; Οχι!

Η δικαιολογία; Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αρχιεπισκοπή Σινά κοινωνούν με τους ακοινώνητους Νεοημερολογίτες!!!, ισχυρίζονται.

Ο πραγματικός λόγος; Θέλουν να ελέγχουν ασύδοτοι την τεράστια ακίνητη και άλλη περιουσία που έχουν».


Η παραφροσύνη σε όλο της το μεγαλείο!!! Η Εκκλησία κατ΄ αρχάς δεν τους πρότεινε αλλά τους ζήτησε να πουλήσουν την πίστη και την ομολογία τους δίνοντάς τους τι; «να υπαγάγουν τα μοναστήρια και τους ναούς τους ως μετόχια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ή της Ιεράς Μονής Σινά». Μα εάν το δέχονταν αυτό τότε θα ήταν άξιοι χλευασμού, διότι είναι ποτέ δυνατόν αφ΄ ενός μεν να λέγουν ότι η επίσημη εκκλησία είναι κακόδοξη, αφ΄ ετέρου δε να δεχθούν να υπαχθούν εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων; Μα γι΄ αυτό διέκοψαν το μνημόσυνο πως είναι δυνατόν να το επαναφέρουν από την στιγμή που η επίσημη εκκλησία κοινωνεί κανονικά με τους οικουμενιστάς επισκόπους; και τούτη η μαρτυρία δεν είναι μόνο διδασκαλία των παλαιοημερολογιτών αλλά είναι και μαρτυρία των λεγομένων αντιοικουμενιστών.

Βέβαια το πιο αστείο απ΄ όλα είναι το λεγόμενο ότι

«Ο πραγματικός λόγος; Θέλουν να ελέγχουν ασύδοτοι την τεράστια ακίνητη και άλλη περιουσία που έχουν». Να λοιπόν η απόδειξις σε αυτά που γράψαμε άνωθεν. Πραγματικά προκαλούμε οποιονδήποτε να μελετήσει τα περιουσιακά στοιχεία των παλαιοημερολογιτών. Να δεί τους ιερείς τους οι οποίοι δεν έχουν ούτε δεύτερο ράσο να φορέσουν. Μήπως όμως μισθώνονται από το κράτος όπως της επισήμου εκκλησίας; Μήπως έχουν τον πολύ κόσμο εις τις εκκλησίες τους ώστε να πλουτίσουν; Οι ίδιοι οι συκοφάντες τους το ομολογούν ότι οι του παλαιού είναι ολιγάριθμοι. Εκτός εάν εννοούν τα λίγα μοναστήρια τα οποία ‘’βγάζουν τα έξοδα τους’’ τα οποία μέσω δικαστικών διαμαχών τους τα παίρνουν και αυτά!!!

Βεβαίως μετα απ΄ όλα αυτά συνεχίζεται η παρότρυνση των πιστών κατά των παλαιοημερολογιτών (για να μη μάθει ο κόσμος την αλήθεια;;) λέγοντας ότι


«Οσοι θεωρούν άκυρα τα μυστήρια της Εκκλησίας, όσοι θεωρούν τη Θεία Κοινωνία ψωμί και κρασί και όχι Σώμα και Αίμα Χριστού (κάτι που δεν κάνει ούτε ο Πάπας!!!) και όσοι αναμυρώνουν όσους έχουν την αφροσύνη να εισέλθουν στις κάστες τους είναι εν παντί αφερέγγυοι σύμμαχοι στον αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού».


Περί των μυστηρίων ήδη απαντήσαμε, όμως θα σταθούμε εις το λεγόμενον που λέγει (κάτι που δεν κάνει ούτε ο Πάπας!!!). Μα πώς να το κάνει ο Πάπας από την στιγμή που οι Οικουμενιστές δέχονται και τα μυστήρια των Λατίνων αλλά και το βάπτισμά τους;; Αυτός ήδη εκέρδισε αυτό που ήθελε και κερδίζει συνεχώς. Οι «Ορθόδοξοι» όμως τι κέρδισαν από αυτό; Το ότι ανήκουν σε Εκκλησία με έλλειμα κατά τις δηλώσεις του Πάπα;; (Βλ. τελευταίες δηλώσεις του Πάπα όπου χαρακτηρίζει ώς ελλειματική την Ορθόδοξη Εκκλησία ).

Ακόμη ποιόν αγώνα κατά του Οικουμενισμού πράττουν οι αντιοικουμενιστές; Μήπως τον χαρτοπόλεμο; όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Καθηγητής Ι. Κορναράκης; Με τον χαρτοπόλεμο αγαπητοί δεν πρόκειται να πετύχετε σε κάτι. Η απόδειξις σε αυτό είναι ότι ξεκίνησαν αυτά τα ανοίγματα με μια απλή εγκύκλιο (του 1920) και σήμερα φτάσαμε εις το σημείο να συζητούμε το εάν ο παπισμός είναι τελικά αίρεση η όχι. Φτάσαμε στο σημείο να συμπροσεύχονται οι ορθόδοξοι με τους πάσης φύσεως αιρετικούς. Να θεωρούν τον Πάπα ως ΑΓΙΩΤΑΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΡΩΜΗΣ!!! Ότι η Εκκλησία δεν είναι ΜΙΑ αλλά πολλές διαιρημένες οι οποίες χρειάζονται να ενωθούν ώστε να αποτελέσουν την ΜΙΑ!!! Και πολλά χειρότερα τα οποία έχουμε επαναλάβει πολλάκις.


«Οσους πάλιν προσεταιρίζονται τους Παλαιοημερολογίτες με την ελπίδα ότι θα στους συστρατεύσουν στον αντιοικουμενιστικό αγώνα και από εκεί θα τους οδηγήσουν στην Εκκλησία τους παρακαλούμε να μην τρέφουν αυταπάτες.

Ο Παλαιοημερολογιτισμός αριθμεί πολλές δεκατίες ζωής. Πόσοι Παλαιοημερολογίτες επανήλθαν έκτοτε στην Εκκλησία; Ελάχιστοι! Αρκετοί από αυτούς αφομοιώθηκαν εξατίας των μικτών γάμων αλλά ελάχιστοι μεταστράφηκαν συνειδητά επειδή αντελήφθησαν την πλάνη του σχίσματος».


Δια άλλη μια φορά παρότρυνση των πιστών ώστε να απομακρυνθούν από τους αδερφούς παλαιοημερολογίτες. Ερωτούν μάλιστα πόσοι επανήλθαν από αυτούς! Μα από πού έφυγαν; Αυτοί έμειναν αμετακίνητοι εις τα όρια τα οποία έθεσαν οι πατέρες. Αλλά και να είχαν φύγει, που να επανέλθουν; Μήπως να αρχίζουν να μνημονεύουν τους Οικουμενιστάς επισκόπους και να λαμβάνουν την ευχή τους; Να δεχθούν ότι η εκκλησία είναι διαιρημένη; Να αρχίζουν και αυτοί τον χαρτοπόλεμο με μόνη την θεωρία και όχι την πράξη; Ήδη έχουμε μπουχτίσει από λόγια και θεωρία περι των Οικουμενιστών, την πράξη όμως δεν την βλέπουμε και μάλλον απέχει μακράν! Εσείς έχετε αντιληφθεί την πλάνη της αιρέσεως; Εκτός εάν θεωρείτε ότι ο Οικουμενισμός δεν είναι αίρεσις.


Και τελειώνοντας


«Η πικρή πραγματικότητα και η ιστορία δεκαετιών βοά έναυλος ότι τέσσερα πράγματα είναι ικανοί να κάνουν:

1.) Να συσσωρεύουν αμύθητο και εντελώς ανεξέλεγκτο πλούτο,

2.) Να βρίζουν και να αναθεματίζουν τους πάντες,

3.) Να αλληλοβρίζονται και να αλληλοαναθεματίζονται, και

4.) Να διαιρούνται συνεχώς σε πολλαπλές κάστες λόγω του προτεσταντικού φρονήματος που διέπει τους Παλαιοημερολογίτες.

Τους έχετε δει ποτέ να κάνουν πραγματικό αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού»;


1.)Τώρα το ποιος έχει αμύθητο πλούτο, αφήνουμε τους αναγνώστες να το βρούν μόνοι τους διότι το λεγόμενο αυτό μόνο ξεκαρδιστικά γέλια μπορεί να μας δημιουργήσει!


2.) Αοριστίες χωρίς στοιχεία. Εκτός εάν θεωρούν τις ακραίες μορφές του παλαιοημερολογιτισμού οι οποίες απλώς ενδύονται τον μανδύα των παλαιοημερολογιτών λέγοντας «ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ» και η οποία εκκλησία των ΓΟΧ τους έχει καταδικάσει ως ΜΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΣ.


3. κ΄ 4.) και η κλασική καραμέλα περί των παρατάξεων των παλαιοημερολογιτών. Αν και γνωρίζουν πολύ καλά ποια σύνοδος των ΓΟΧ είναι η κανονική (το ομολογούν και μόνοι τους) συνεχίζουν να πιπιλούν την ίδια καραμέλα προς παραπλάνηση του λαού σχετικώς με το θέμα αυτό.


Ανέκαθεν εις την εκκλησιαστική ιστορία υπήρχαν ομάδες παρατάξων οι οποίες φιλονικούσαν αναμεταξύ τους και ας λάβουμε λίγα από τα πολλά παραδείγματα.


Στην πρωτοχριστιανική Εκκλησία της Κορίνθου οι πιστοί είχαν χωριστεί σε φατρίες Ο Απ. Παύλος τους γράφει: « εδηλώθη μοι περί υμών, ότι έριδες εν υμίν εισί. Λέγω δε τούτο, ότι έκαστος υμών λέγει. Εγώ μεν ειμί Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κηφά, εγώ δε Χριστού. Μεμέρισται ο Χριστός;»


Εις την εποχή του αγίου Θεόδωρου του Στουδίτου υπήρχε ερημίτης ονόματι Θεόκτιστος ο οποίος τελούσε αρκετά θαύματα. Οι πιστοί διαχωρίσθηκαν σε δυο παρατάξεις. Αυτοί οι οποίοι τον δέχοντας ως άγιο και αυτοί οι οποίοι τον ονόμαζαν ως πλάνο και γόη. Χρειάστηκε να επενέβη ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης ώστε να λύση το ζήτημα αυτό.


Κάποτε οι χριστιανοί διχάστηκαν ποιος από τους Τρεις Ιεράρχες είναι ο πρώτος και καλύτερος. Δημιουργήθηκε θόρυβος και σχίσμα μεταξύ των χριστιανών. "Έτσι έφτασαν στο σημείο, να μαλώνoυν, χωριζόμενοι μάλιστα, σε τρεις αντιμαχόμενες παρατάξεις και για το ποιος από τoυς Τρεις Ιεράρχες είναι ο πιο σπoυδαίος και σημαντικός και άρα Θα' έπρεπε γι' αυτό, να τιμάται περισσότερο από τoυς αλλoυς δύo.Στη διαφωνία αυτή, έδωσε «σολομώντεια λύση», ο Mητροπολίτης Eυχαίτων του Πόντoυ 'Ιωάννης ο Mαυρόπoυς, ο οποίος είπε πώς και οι τρεις άγιοι είναι ισάξιοι και ισότιμοι και θα'πρεπε και οι τρεις μαζί, σε κoινη ημερoμηνία (στις 30 Ιανoυαρίου μήνα κατά τον οποίον εoρτάζoυν και οι Τρεις Πατέρες),και να τιμώνται, σύμφωνα και με δική τoυς άλλωστε επιθυμία όπως ίδιοι του φανέρωσαν σε ένα όραμα τoυ.

Η Εκκλησία τότε όρισε να γιορτάζονται και να τιμώνται και οι τρεις μαζί για την ενότητα των πιστών. Έτσι, μετά την ξεχωριστή γιορτή του καθενός γιορτάζουμε τώρα και τους τρεις μαζί.

Τελειώνοντας θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα σε όσους είναι ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ της διάσπασης και όχι της ένωσης ότι εμείς, ο λαός του Θεού, γνωρίζει πολύ καλά ποιοι είναι οι αγώνες των παλαιοημερολογιτών. Και εις το ερώτημα «Τους έχετε δει ποτέ να κάνουν πραγματικό αγώνα εναντίον του Οικουμενισμού»; Απαντούμε ότι ΝΑΙ τους έχουμε δει. Πότε; Όταν αποτειχίσθηκαν από τους καινοτόμους του 1924. Όταν τους είδαμε να αποκαλούν την εγκύκλιο του 1920 κακόδοξη και αιρετική. Όταν εφώναζαν «Μας φραγκέψανε». Όταν υπέστησαν διωγμούς, εξορίες, αποσχηματισμούς, και χάνοντας τις τότε επισκοπικές τους θέσεις ακούγοντας εις την ρετσινιά του «Είσαι παλαιοημερολογίτης». Όταν έχυσαν το αίμα τους άνθρωποι επειδή ήταν «παλαιοημερολογίτες»!! Και το πιο σημαντικό απ΄ όλα είναι ότι τους είδαμε να ενεργούν με την ΠΡΑΞΙΝ και όχι με την ΘΕΩΡΙΑΝ και τον ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΝ όπως πράττουν σήμερα οι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές και δυστυχώς γελούν μαζί τους οι οικουμενιστές ειρωνευτικά τους λέγουν τα εξής

«Οι υπογράφοντες την «Ομολογίαν (Πίστεως)» δια του τρόπου τούτου κηρύσσουν πάντας ημάς εκτός της Εκκλησίας, ήτοι σχισματικούς, είναι δε απορίας άξιον διατί δεν έχουν εισέτι διακόψει την μεθ’ ημών μυστηριακήν κοινωνίαν, εφ’ όσον ευρισκόμεθα κατ’ αυτούς «εκτός Εκκλησίας». (Επιστολή Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εις τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο).

Ο Θεός να βοηθήσει όλους μας εις το να βοηθήσουμε δια την ένωσιν μεταξύ μας και όχι την διάσπαση. Όπως έλεγε και ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης «Να ενωθούμε όλοι και παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες» διότι οι εχθροί της ορθοδοξίας αυτό επεδίωκαν και επιδιώκουν. Σκοπός τους είναι η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ της Ορθοδοξίας σε κομμάτια ώστε έτσι εύκολα να επιτευχθεί η άλωσίς της και μάλιστα εντός των πυλών. Τελειώνουμε με την φράση του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη

«Αυτή τη φορά ο Πάπας είναι δυνατός παίκτης…. Λέγει · Η τώρα ή ποτέ. Αν δεν τους κερδίσω, τουλάχιστον να τους διαιρέσω· να τους κάνω κομμάτια και να φαγωθούν μεταξύ τους…. Αυτό θα είναι η επιτυχία μου» (ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΕΛ. 18)
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ