ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (13ο ΜΕΡΟΣ)


Ο Κασσανδρείας Ειρηναίος ανέφερε τα εξής


«Κατά ποιόν νόμον ή κανόνα ο αρχηγός μιάς επι μέρους Εκκλησίας απεφάσισεν την ακύρωσιν αποφάσεως όλων των Πατριαρχών της Ανατολής, γενομένης εν τη υπό των εξεχόντων μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως Πατριαρχών, Ιερεμίου του Β΄ Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας Μελετίου του Πηγά, του Αντιοχείας Ιωακείμ και Ιεροσολύμων Σωφρονίου επί του ζητήματος του Ημερολογίου και Πασχαλίου;.... Διά της μεταβολής του Ημερολογίου και Εορτολογίου καταπατούνται θεμελιώδεις Αποστολικοί Κανόνες και διατάξεις Σεβασμίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων». («Υπόμνημα» σελ. 20, «Εκκλησία» Α' σ. 428).

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εξέδωσεν Εγκύκλιον, Συνοδική διαγνώμη, εν τη οποία αναφέρει το Παλαιοημερολογητικόν ζήτημα ως επίδικον ενώπιον της μελλούσης να συνέλθη Πανορθοδόξου Συνόδου

«Βεβαίως επι τινών απλουστέρων και ευχερεστέρων κατα την ουσίαν αυτών, σπουδαίων δέ δια τας ανάγκας σήμερον των Εκκλησιών, οία τα ζητήματα του Ημερολογίου, του Πασχαλίου, των γαμικών κωλυμάτων.... δύναται η Προσύνοδος γνωματεύσαι και περί αμέσου και υποχρεωτικής υπό των Εκκλησιών εφαρμογής των σχετικών πορισμάτων αυτής, και προ της υπό Οικουμενικής Συνόδου κυρώσεως αυτών. Αλλά τούτο δύναται συμβήναι μόνο υπό τον απαραίτητον όρον ομοφώνου πάντων των Αντιπροσώπων σχετικής αποφάσεως. Ταύτης δέ τυχόν μη υπαρχούσης ου μόνον υποχρέωσις τις δια τας Εκκλησίας ου δύναται προελθείν, αλλά και υπό ουδεμιάς Εκκλησίας βεβαίως επιχειρηθήσεται εν τοιαύτη περιπτώσει μονομερής εφαρμογή» (Ορθοδοξία 1931, τεύχος 71).

Εν έτει 1931 η Ελληνική Θρησκευτική Κοινότης των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, εκπροσωπούσα 245 Παραρτήματα υπέβαλεν υπόμνημα ζητούσα την επαναφοράν της Εκκλησίας εις το παλαιόν εορτολόγιον, και την παύσιν των διωγμών.
Το υπόμνημα τούτο επέδωκεν εις την Ιεραρχίαν το Διοικητικόν Συμβούλιον της Κοινότητος ακολουθούμενον και υπό 2000 αντιπροσώπων των ανα την Ελλάδα Παραρτημάτων.
Η Ιεραρχία συνεζήτησε το Παλαιοημερολογίτικον ζήτημα και απεφάνθη, ότι το ζήτημα τούτο μόνον Οικουμενική Σύνοδος δύναται εγκύρως και οριστικώς να επιλύση και μόνον απόφασις τοιαύτης Συνόδου θα είναι υποχρεωτική δια πάσας τας Ορθοδόξους Εκκλησίας. Συγχρόνως εξέλεξε πενταμελή επιτροπήν εξ΄ Αρχιερέων, ήτοι των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Κασσανδρείας, Μαρωνείας, Παροναξίας, Σάμου, και Σισανίου, με την σύστασιν να ανταλλάξη σκέψεις περί της διευθετήσεως του ζητήματος μέχρι της οριστικής επιλύσεώς του υπο Οικουμενικής Συνόδου.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Κοινότητος με επι κεφαλής τον Γρηγόριον Ευστρατιάδην επεσκέφθη τη εν λόγω επιτροπή και ανέπτυξεν εις ταύτην, την αγωνία του ευσεβούς λαού. Η επιτροπή των Αρχιερέων προσεπάθησεν όπως πείση το Προεδρείον να εγκαταλείψει τον αγώνα (δια την επαναφορά του Ημερολογίου) και συστήση εις τους Παλαιοημερολογίτας να ακολουθήσουν την εισαχθείσαν καινοτομίαν.
Εις το επίσημον όργανον της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δωρόθεος, δημοσίευσεν 9 άρθρα με επικεφαλίδα τούτων «Κύριε Χρυσόστομε, διατί πολεμείτε την Εκκλησίαν», εις τα οποία αναπτύσσεται εν πλάτει το Παλαιοημερολογίτικον.

Μεταξύ των άλλων αναφέρει

«Η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να σκεφθή ότι πρέπει να γεφυρώση το χάσμα, να επανέλθη εις το παλαιόν ημερολόγιον προς το συμφέρον της Ορθοδόξου πίστεως.... Γενόμενος επίορκος ως παραβάς τον δημοσία επ΄ Εκκλησίαις εξαγγελθέντα προ της χειροτονίας του (ομιλεί δια τον Χρυσόστομο) και την διαβεβαίωσιν ότι θα σεβασθή τους Κανόνας της Εκκλησίας και την Ιεράν Παράδοσιν».

Το Προεδρείον της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών επέδωκε νέον υπόμνημα προς την Ιεραρχίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια του οποίου παρεκάλει τους Μητροπολίτας όπως επαναφέρωσι το παλαιόν εορτολόγιον εν τη Εκκλησία δι΄ υψίστους εθνικούς λόγους.
Δυστυχώς όμως η Ιεραρχία προσεπάθησεν να να παρουσιάση τους τοιούτους ως εκμεταλευτάς κ.λπ ενω ηδύνατο να επαναφέρη το παλαιόν προς άρσιν της διαιρέσεως.
Αντί να δεχθή την υποβληθείσαν πρότασιν η Ιεραρχία εξεπέλυσε νέους διωγμούς μεταχειρισθείσα βίαια μέσα. Ευτυχώς ηκούσθησαν και φωναί 4 Ιεραρχών ζητούντων την λύσιν, δια του κατωτέρου υπομνήματος

«Του Ορθοδόξου Επισκόπου οφείλοντος κατά τον Απόστολον των Εθνών, να γίνηται τα πάντα τοίς πάσιν, ίνα πάντως τινάς σώση και επειδή η Εκκλησιαστική Οικονομία ουδέποτε και εν ουδεμία περιπτώσει απήρεσε ταίς Οικουμενικαίς και Τοπικαίς Συνόδοις και τοίς Αγίοις Πατράσιν, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Μητροπολίται του Ελληνικού Κράτους της αληθούς Ειρήνης και της ενότητος του Χριστιανικού πληρώματος προνοούμενοι, υποδεικνύομεν ευλαβώς εις την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας, ως μόνην δυνατήν λύσιν την επαναφοράν, της δι΄αντικανονικής εισαγωγής του νέου ημερολογίου εις την Ορθόδοξον ημών Εκκλησίαν διαταραχθείσης ομονοίας και ψυχικής ηρεμίας του ευσεβούς ημών Λαού, την επιστροφήν εις το Νομοθετικόν Διάταγμα της 18 Ιανουαρίου 1923 καθ΄ ό η μεν Πολιτεία δύναται να τηρήση το νέον ημερολόγιον, η δέ Ορθόδοξος Ελληνική Εκκλησία το πάτριον Ιουλιανόν εορτολόγιον, (δια να δείτε το διάταγμα πατήστε ΕΔΩ) εως ου, δι΄ Οικουμενικής Συνόδου ή διά Συνόδου Μεγάλης Τοπικής, εν η να αντιπροσωπεύονται καταλλήλως άπασαι αί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, μελετηθή και εισαχθή το υπο της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας παραδεκτόν γενησόμενον ημερολόγιον

Οι Μητροπολίται

Ο Δρυινουπόλεως Βασίλειος, Ο Κασσανδρείας Ειρηναίος,
Ο Δημητριάδος Γερμανός και ο Δράμας και Φιλίππος Βασίλειος».

Δυστυχώς όμως ούτε η φωνή αυτών των Ιεραρχών εισακούσθη!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ