ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ-ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΚαί δέν ἐπιλύεται μέ ἐπεμβάσεις τῆς ἀστυνομίας καί εἰσαγγελέων

Προσφάτως τό Πανελλήνιον εὑρέθη ἀντιμέτωπον μέ τήν νέαν ἔντασιν τήν προκληθεῖσαν περί τήν Ἱεράν Μονήν Ἐσφιγμένου, ἡ ὁποία εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἐπέμβασιν ἀστυνομικῶν δυνάμεων καί τήν παρέμβασιν εἰσαγγελέων. Ἡ ἔντασις προεκλήθη, ὅταν οἱ μοναχοί τῆς παλαιᾶς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπέτρεψαν τήν ἐπίδοσιν δικογράφου διά τήν ἀπομάκρυνσιν τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱ. Μονῆς ἀπὸ τὸ Κονάκι της εἰς τάς Καρυάς.
Ὅσοι ὑποστηρίζουν τήν παλαιάν ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἐδῶ καί δεκαετίας ἔχει διακόψει τό μνημόσυνον (φήμη) τοῦ ἑκάστοτε φιλοπαπικοῦ καί οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου καί ἀρνεῖται νά λάβη χρήματα διά τήν Ἱ. Μονήν ἀπό τά διάφορα προγράμματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατηγοροῦνται ἀπό τήν νέαν ἀδελφότητα, τήν ὁποία «ἔστησεν» ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὡς παλαιοημερολογῖται. Τί ἆραγε ἐννοεῖ ἡ νέα ἀδελφότης; Διότι γνωρίζομεν ὅτι ὁλόκληρον τό Ἅγιον Ὄρος «βαδίζει» μέ τό παλαιόν ἡμερολόγιον. Ἐκτός καί ἐάν ἐννοῆ ὅτι ἡ παλαιά ἀδελφότης ἔχει ταυτισθῆ μέ κάποιαν παράταξιν παλαιοημερολογιτῶν.
Ὁ Καθηγούμενός της, μέ γραπτήν δήλωσιν πρός τόν «Ὀρθόδοξον Τύπον», προκληθεῖσα μετά ἀπό ἐρώτησιν τοῦ διευθυντοῦ συντάξεως τῆς ἐφημερίδος, διεκήρυξε μέ τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον ὅτι δέν μνημονεύει κατά τάς θείας Λειτουργίας ἤ ἄλλας ἀκολουθίας κάποιον Μητροπολίτην τῶν παλαιοημερολογιτῶν. Ἡ δήλωσίς του προεβλήθη εἰς τήν πρώτην σελίδα τῆς ἐφημερίδος, χωρίς νά ὑπάρξη ἀντίκρουσις τῆς δηλώσεως ὑπό Ἁγιορειτῶν Καθηγουμένων Ἱερῶν Μονῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν τήν νέαν ἀδελφότητα, ὡς τοῦτο ἐπιθυμεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης.
Μετά τήν λῆξιν τῆς κρίσεως ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου π. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος μέ δηλώσεις του εἰς τό Ἀθηναϊκόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων (ΑΠΕ) κατά τήν 31ην Ἰουλίου ἐδήλωσε:
«Τό θέμα τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς ἔχει πλέον κλείσει γιά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διά τῆς ἀποστολῆς Ἐξαρχίας στήν Ἱερά Κοινότητα. Ἡ ἐφαρμογή τῆς ἀποφάσεως ὑπόκειται στήν ἐξουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Εὐχόμεθα ἡ ἐκτέλεσις τῆς ἀποφάσεως νά ὑλοποιηθῆ ἐν εἰρήνῃ».

Παρατηρήσεις

Ἡ δήλωσις αὐτή μᾶς ὑποχρεώνει νά προβῶμεν εἰς ὡρισμένας παρατηρήσεις:
1ον) Ἐξαρχίαν εἶχεν ἀποστείλει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων κατά τήν μεγάλην κρίσιν, ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς τήν ἄνευ λόγου, ὡς ἀποδεικνύεται σήμερον, εἰς τήν καθαίρεσιν τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου. Ἕνας ἐκ τῶν συμμετεχόντων εἰς τήν Ἐξαρχίαν εἶχεν εἴπει (ὡς λέγεται, μεταφέρεται καί δέν διαψεύδεται) ὅτι διά τήν κρίσιν ὑπεύθυνος ἦτο ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρός Χριστόδουλος, ἀλλά ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης δέν ἀπετόλμα νά κινηθῆ ἐναντίον του, διότι θά ἐξεγείρετο ὁ πιστός λαός ἐναντίον τοῦ Φαναρίου, διότι εἶχε προηγηθῆ ἡ ποινή τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν- ἤτοι τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
2ον) Προκαλεῖ κατάπληξιν τό σκέλος τῆς δηλώσεως ὅτι ἡ Πολιτεία πρέπει νά ὑλοποιήση τήν διοικητικήν ἐκκλησιαστικήν ἀπόφασιν, ἡ ὁποία προβλέπει τήν ἀποβολήν τῆς παλαιᾶς ἀδελφότητος ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν. Δέν ἔχουν παρατηρήσει, ἐπί σειράν ἐτῶν, ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀποφεύγει νά παρέμβη εἰς τό θέμα; Δέν ἔχουν ἀντιληφθῆ ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ πιστοῦ λαοῦ εὑρίσκεται παρά τῷ πλευρῷ τῆς διωκομένης ἀδελφότητος; Δέν ἔχουν παρατηρήσει ὅτι κοινοβουλευτικοί ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν ἀστικῶν κομμάτων (καί ὡρισμένων τῆς ἀριστερᾶς) ἔχουν στενάς ἐπαφάς μέ τήν παλαιάν ἀδελφότητα; Δέν ἔχουν ἀντιληφθῆ ὅτι ἀκόμη καί ὁ τέως βασιλεύς, ἀλλά καί Ἀμερικανοί πολιτικοί παράγοντες ἔχουν σχέσεις μέ τήν παλαιάν ἀδελφότητα; 
3ον) Ἔχουν ἀντιληφθῆ ὅτι μία πνευματική κρίσις (ἔχουσα σχέσιν μέ τά φιλοπαπικά ἀνοίγματα καί τήν φιλοοικουμενιστικήν πορείαν τῶν τριῶν τελευταίων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν) δέν λύνεται μέ διοικητικάς ἀποφάσεις, μέ παρεμβάσεις τῆς ἀστυνομίας καί μέ παρεμβάσεις εἰσαγγελέων; Ἡ παλαιά ἀδελφότης παραμένει πιστή εἰς τάς θέσεις, τάς ὁποίας ἔλαβε πρό τεσσαράκοντα καί ἑνός ἐτῶν καί συνεχίζει νά τάς ἐφαρμόζη, τηροῦσα τό γράμμα, ἀλλά κυρίως τό βαθύτερον πνεῦμα τῶν Ἱερῶν καί Ἀποστολικῶν Κανόνων καί τοῦ Πηδαλίου, τό ὁποῖον ἔχει καταργήσει εἰς τήν συνείδησίν του ἀπό Ἀρχιμανδρίτης ὁ σημερινός Οἰκουμενικός Πατριάρχης. Τό πρόβλημα τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἶναι πνευμα- τικόν. Ἠμπορεῖ νά διαβεβαιώση ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τήν παλαιάν ἀδελφότητα καί ὅλον τόν πιστόν λαόν ὅτι δέν θά κηρύξη τήν ἕνωσιν μετά τῶν Παπικῶν καί ἄλλων αἱρετικῶν Χριστιανῶν, ἐάν οὗτοι δέν ἀποκηρύξουν τάς αἱρέσεις καί τάς κακοδοξίας των καί ἐάν δέν ἀναγνωρίσουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὡς τήν Μίαν καί πραγματικήν ὡς τήν ὁρίζει τό Σύμβολον τῆς Πίστεως; Ἠμπορεῖ νά μή ἐξισώνη τήν Ἀλήθειαν τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν πλάνην τῶν ἑωσφορικῶν αἱρέσεων;
Ἠμπορεῖ νά ἀποκηρύξη τήν πλάνην του ὅτι ὅλαι αἱ αἱρετικαί «ἐκκλησίαι» εἶναι κανονικαί καί ὅτι σώζουν ὡς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία; Ἐάν τό πράξη καί συμπεριφερθῆ ἕως τό τέλος τῆς «βασιλείας» του ὡς πραγματικός Ὀρθόδοξος Ποιμενάρχης, πιστεύομεν ὅτι θά τερματισθοῦν ὅλαι αἱ κρίσεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν σχέσιν μέ τό Φανάριον.
Ἠμπορεῖ;

Γ. ΖΕΡΒΟΣ


ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1988

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ