ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ''ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ'' (5ο ΜΕΡΟΣ)


Γράφει ο π. Ευθύμιος:

«Ὅταν λοιπόν ἀποτειχίσθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρτέμιος ἀπό τούς Οἰκουμενιστές, ἐζήτησα ἀπό αὐτόν νά ἐξετάση τήν ὑπόθεσι τῆς καθαιρέσεώς μου ἀπό τούς Οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους καί νά ἀποφανθῆ γραπτῶς μαζί μέ τήν περί αὐτόν Ἀδελφότητα (ὄχι Σύνοδο), ἄν δηλαδή αὐτή ἔγινε σύμφωνα μέ τούς ἱερούς Κανόνες ἤ ἐγώ ἐδιώχθηκα ἀπό τούς Οἰκουμενιστές καί καθαιρέθηκα γιά θέματα πίστεως».

Άλλη αντίφασις! Εφ΄όσον η καθαίρεσίς σας έγινε από αιρετικούς Οικουμενιστές (πιστεύουμε συμφωνείτε και εσείς), πως ζητήσατε από τον Αρτέμιο να εξετάσει αν οι αιρετικοί σας καθαίρεσαν ορθά ή όχι; Έχουν ισχύ οι εκκλησιαστικές ποινές των αιρετικών; Επίσης είναι αυτονόητο ότι ο Αρτέμιος (ως αποτειχισμένος από τους αιρετικούς Οικουμενιστές και αυτός), θα πεί ότι δεν είστε καθηρημένος!!! Και επίσης είναι αυτονόητο ότι εδιωχθήκατε δια θέματα πίστεως αφού δι΄ αυτά τους ελέγξατε και εσείς ο ίδιος!

«Πρός τόν Σεβ. Ἀρτέμιο λοιπόν καί στήν περί αὐτόν Ἀδελφότητα προσέφυγα ἔχοντας δεδομένη τήν μεταξύ μας ἐκκλησιαστική κοινωνία, ἡ ὁποία θά συνεχίζετο, ἀσχέτως δηλαδή τῆς ἀποφάσεως καί γνωματεύσεως γιά τήν ἰδική μου ὑπόθεσι. Αὐτό μάλιστα τό ἐδήλωσα στούς πατέρες καί γραπτώς στό διαβιβαστικό σημείωμα τό ὁποῖο συνόδευε τόν φάκελλο τῆς ὑποθέσεως πού τούς ἀπέστειλα πρός ἐξέτασι καί γνωμάτευσι. Ἡ προσφυγή μου αὐτή στούς πατέρες ἦταν πέραν τῶν ἄλλων καί σύμφωνη μέ τή Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, διότι βλέπομε στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία πολλούς Ἁγίους καί Ὁμολογητές νά προσφεύγουν ὑπερορίως σέ ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες, ὅταν οἱ αἱρετικοί τούς καθαιροῦσαν καί τούς ἐδίωκον ἤ τούς ἐξόριζον (π.χ. Μ. Ἀθανάσιος, ἅγ. Παῦλος Κων/πόλεως ὁ ὁμολογητής, ἅγ. Ἰωάν. Χρυσόστομος, ἅγ. Μάξιμος ὁμολογητής, ἅγ. Θεόδωρος Στουδίτης κλπ.)».

Όντως! Πολύ σωστά! 

«Οἱ Παλαιοημερολογίτες ὅμως δέν προσέφυγαν δι’ αὐτόν τόν λόγο στούς Ρώσους τῆς Διασπορᾶς, διά γνωμάτευσι δηλαδή καί καταδίκη τῆς ἀδίκου ἀποφάσεως κάποιας καθαιρέσεως, ἡ ὁποία ἔγινε γιά θέματα πίστεως. Ἀλλά προσέφυγαν διά χειροτονίες ἐξ ὑπαρχῆς καί μάλιστα μέ δεδομένη τήν παρανομία, ἡ ὁποία ἦτο ἡ δημιουργία Συνόδου, ἡ ὁποία θά ἀποκαθιστοῦσε τήν, λόγῳ τῆς αἱρέσεως, διασαλευθεῖσα ἐκκλησιαστική τάξι καί θά λειτουργοῦσε ἡ Ἐκκλησία συνοδικά, ὅπως κατά τόν καιρό τῆς εἰρήνης».

Μα πάτερ μου είναι δυνατόν να ερωτήσουν οι παλ/τες εάν έχει ισχύ μια άδικη καθαίρεση από σχισματικούς ή αιρετικούς Επισκόπους; Επίσης είναι δυνατόν μια ψευδοσύνοδος να έχει ορθόδοξη υπόσταση και να υπολογίζεται ως ''Σύνοδος'' (αφού αποτελείται από ψευδεπισκόπους), κατά τον ΙΕ΄ Κανόνα της ΑΒ΄ Συνόδου;

«Οἱ Ρῶσοι μάλιστα τῆς Διασπορᾶς προέβησαν στίς χειροτονίες καί χειροθεσίες θέτοντας ὡς ὅρο στούς Παλαιοημερολογίτες νά ἑνωθοῦν οἱ δύο τότε ὑπάρχουσες παρατάξεις, πρᾶγμα τό ὁποῖο ὄχι μόνον δέν ἔγινε, ἀλλά ἀντιθέτως οἱ παρατάξεις κατόπιν αὐξήθηκαν, ἀποδεικνύοντας δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τήν ἐξ ἀρχῆς διολίσθησι καί παρανομία καί τήν λανθασμένη ἐκκλησιολογία τήν ὁποία εἶχαν ἐνστερνισθῆ οἱ Παλαιοημερολογίτες καί τήν ὁποία ἀνεγνώριζον, ὡς ὀρθόδοξο ἐκκλησιολογία ἐν καιρῷ αἱρέσεως οἱ Ρῶσοι». 

Αν και έχουμε αναφέρει εις τα προηγούμενα άρθρα ποιός ευθύνεται δια τις καταστάσεις αυτές (διαιρέσεις μεταξύ Ορθοδόξων), εμείς θα κάνουμε μία άλλη ερώτηση. Σήμερα οι Ρώσοι της Διασποράς διασπάστηκαν και αυτοί και μάλιστα κάποιοι ενώθηκαν και με το Πατριαρχείο της Μόσχας. Φταίει ή ''λανθασμένη εκκλησιολογία'' τους; Επίσης συμφωνούμε απόλυτα με τον Συντάκτη του ιστολογίου ''Κρυφό Σχολείο'' ο οποίος και επισημαίνει:

«Τα μπερδεύετε τα πράγματα, πάτερ μου. Η χειροτονία Επισκόπου των "φλωρινικών" (Ταλαντίου Ακάκιος) έγινε το 1962, υπό άλλες συνθήκες και για άλλους λόγους, ενώ η χειροθεσία των "ματθαικών" το 1971. Και ακριβώς λόγω της λανθασμένης εκκλησιολογίας των "ματθαιϊκών" (δημιουργία ξεχωριστής Εκκλησίας,  ουσιαστικά σχισματικής, και χειροτονίες υπό ενός), απαίτησαν από αυτούς και μόνο, συγκεκριμένα (και όχι γενικώς όπως γράφετε) να ενωθούν με την αναγνωρισμένη υπό τον τότε Αρχιεπίσκοπο των Γ.Ο.Χ. Αυξέντιο (διάδοχος του Ακακίου) Ιερά Σύνοδο». 

«Στήν λανθασμένη καί αἱρετική αὐτή ἐκκλησιολογία τῶν παρατάξεων τῶν Παλαιοημερολογιτῶν πρέπει νά προστεθῆ καί τό ὅτι ἐν καιρῷ αἱρέσεως, προκειμένου νά ἔχουν μέ κάποιον ἐκκλησιαστική κοινωνία, δέν εἶναι ἀρκετή ἡ ἀποτείχισις ἀπό τούς αἱρετικούς, ἀλλά χρειάζεται ἡ προσχώρησις εἰς τήν παράταξί των, μαζί βεβαίως μέ τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, τό ὁποῖο δι’ αὐτούς ἀποδεικνύεται ὡς θέμα ὑπερδογματικό καί ἐκ τῶν οὐκ ἄνευ. Δηλαδή ἔχουν δημιουργήσει τήν παραταξιακή Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία ἔχει ὡς συνδετικό κρίκο τό Ἡμερολόγιο.
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ὄχι μόνον δέν μποροῦν νά τά βροῦν μεταξύ των, ἀλλά δέν μποροῦν νά τά βροῦν μέ οἱονδήποτε ἀποτειχίζεται ἀπό τήν αἵρεσι».

Και τι προτείνετε πάτερ μου; Μήπως να φτιάξουμε μια ομάδα αποτειχισμένων η μάλλον ομάδες, που η μία θα λέγει ότι είναι άκυρα τα μυστήρια των Νεοημερολογιτών, ή άλλη ότι δεν είναι, ή μία ότι το ημερολόγιο-εορτολόγιο είναι σημαντικό ζήτημα, ή άλλη ότι δεν είναι, η μία ότι έχουν ισχύ οι καθαιρέσεις των αιρετικών, η άλλη ότι δεν έχουν κ.λπ.; Να φτιάξουμε μια ομάδα αποτειχισμένων η οποία δεν θα έχει ανάγκη και την υπακοή σε κάποια εκκλησιαστική αρχή (Σύνοδο), αλλά όλοι θα είναι ''κύριοι του εαυτού τους''; Μια ομάδα αποτειχισμένων η οποία θα ιερουργεί όπως σήμερα εσείς, δίχως να αναγνωρίζεται  η νομική υπόστασις των μυστηρίων, βαπτίσεων, γάμου κ.λπ.;  Θα το κάνουμε αυτό ειδικά σήμερα σε καθεστώς δημοκρατικού πολιτεύματος;  Δηλαδή θα δημιουργήσουμε μια ''παραταξιακή Ορθοδοξία'' (έτσι θα σας αποκαλούν οι Νεοημερολογίτες σε λίγο καιρό), η οποία θα έχει ως ''συνδετικό κρίκο'' την Αποτείχιση; Βεβαίως και είναι επιτρεπτή η αποτείχιση αναμένοντας (αν είναι δυνατόν) όπως εσείς την απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, αλλά όταν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει (αν ποτέ γίνει), τότε η συσπείρωση των Ορθοδόξων δημιουργώντας Ορθόδοξη Σύνοδο είναι και επιτρεπτή αλλά και επιβεβλημένη!

«Τό ὅτι μᾶς θεωροῦν κι ἐμᾶς ὡς μία παράταξι ἀπό τίς ὑπάρχουσες, δέν εἶναι παράξενο, διότι ἐσυνήθισαν πλέον στόν παραταξιακό Χριστιανισμό καί στήν ὁμοσπονδιακή Ὀρθοδοξία. Ἴσως νά τό κάνουν αὐτό καί γιά νά δικαιολογήσουν τά λάθη καί τίς ἐκκλησιολογικές ἐκτροπές των ἤ, τέλος πάντων, ἐπειδή δέν ταιριάζομε μαζί τους ἡμερολογιακά καί ἐκκλησιολογικά».

Όντως με τους παλ/τες δεν ταιριάζετε ημερολογιακά. Σας τιμά όμως που ταιριάζετε με τους Νεοημερολογίτες γνωρίζοντας μάλιστα δια ποιόν σκοπό επεβλήθη η αλλαγή του εορτολογίου και από ποιούς; Όταν γνωρίζετε ότι η καινοτομία του Νέου ημερολογίου είναι Παπικό κατασκεύασμα; Όταν γνωρίζετε ότι Πατέρες και Συνόδοι έχουν εναντιωθεί κατά της καινοτομίας ταύτης; Ή μήπως δεν γνωρίζετε; 
Εκκλησιολογικά όντως πάλι δεν ταιριάζετε. Με ποιούς όμως είστε ομόφρονες; Με τους παλ/τες δεν είστε, με τους Νεοημερολογίτες δεν είστε, με ποιούς είστε; Τόσα έτη γνωρίζαμε τους παλαιοημερολογίτες-Νεοημερολογίτες. Τώρα ήρθατε εσείς μετά από 90 έτη περίπου και λέτε ότι υπάρχει μια άλλη λύσις! Η αποτείχιση από όλους!!! Όχι από τους αιρετικούς μόνο, αλλά και από τους Ορθοδόξους ''Επισκοποκεντρικούς-παραταξιακούς''! Ή πιστεύετε ότι οι παλ/τες δεν είναι Ορθόδοξοι; 
Κλείνοντας έχουμε να πούμε ότι απεδείχθη αληθινό εις την πράξη το λεχθέν:

«Βέβαια, διακοπή το μνημοσύνου εναι πιβεβλημένη καί βρίσκονται σέ καλύτερη θέση πό τούς κοινωνικούς μέ τούς αρετικούς Οκουμενιστές, λλά πάσχουν, πως πέδειξα στό προηγούμενο ρθρο μου καί πιστεύω ὅτι ἀποδεικνύω καί στό παρόν, πό τήν προτεσταντική λλαζονεία καί τήν γωιστική διάθεση νά μήν παχθον, σέ ρθόδοξο πίσκοπο, πρᾶγμα τό ποο μως σύντομα, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, θά ναγκασθον νά κάνουν» (Προσπαθοῦν νά βροῦν κάποιο ἐπίσκοπο ἀπό τήν καινοτομία τοῦ Νέου, ὁ ὁποῖος θά διακόψει τήν κοινωνία μέ τούς Οἰκουμενιστές, γιά νά τόν ἀκολουθήσουν, ἀλλά εἰς μάτην!) (π. Νικολάου Δημαρά ''Συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς τοῦ πατρός Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ καί ἔλεγχος τῶν ἐσφαλμένων ἀπόψεών του'')

Άραγε εάν κάποιος Επίσκοπος εκ του νέου (η Επίσκοποι), διακόψουν το μνημόσυνο των Οικουμενιστών και ενωθούν μαζί σας έχοντας εκκλησιαστική κοινωνία τι θα γίνει; Δεν θα δημιουργηθεί μια ανεπίσημη νομικά (εκκλησιαστικά ούτως η άλλως ανεπίσημη θα είναι και μη αναγνωρισμένη από την επίσημη Εκκλησία), ''Σύνοδος'' από Επισκόπους και ιερείς οι οποίοι θα εξυπηρετούν το αποτειχισμένο ποίμνιο; 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ