ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Η ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ!


Δυστυχώς η παραπλάνηση του πιστού λαού συνεχίζεται έως τις ημέρες μας! Μελετάμε συνεχώς τα άρθρα που έχουν γραφτεί κατά των παλ/των και πάντα καταλήγουμε εις την ίδια θέση! Ότι ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ με διάφορα σοφίσματα τους πιστούς. Συνεχώς λέγουν ότι από την στιγμή (1935) που οι τρείς Μητροπολίτες αποτειχίσθηκαν ηγήθηκαν του πιστού λαού των παλ/των προέβησαν σε ''σχίσμα'' και έτσι είναι καθηρημένοι και έχασαν την Αποστολική τους Διαδοχή! Δεν λέγουν όμως το πως καθαιρέθηκαν και από ποιούς! Εις τον επόμενο τόμο ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ'' δημοσιεύονται τα ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ της αποτείχισης των τριών Ιεραρχών με πάσα λεπτομέρεια και με τα κακώς και καλώς σχόλια των εφημερίδων της εποχής. Έτσι γίνεται μια σωστή έρευνα και όχι με αυθαίρετα λόγια και σχόλια.
Αλλά μήπως και αν πούμε ότι έχουν δίκιο είναι αληθές; Από το 1924 έως το 1935 οι παλ/τες δεν είχαν ούτε επισκόπους, ούτε ιερείς να τελέσουν τις ακολουθίες και εορτές τους παρά μόνο με κάποιους ευλαβείς αγιορείτες και λίγους πολύ λίγους κληρικούς οι οποίοι ''δια τον φόβον των Ιουδαίων'' έτρεχαν τις νύκτες ως κλέπτες να εξυπηρετήσουν τους απλούς πιστούς! Μήπως και αυτά τα 11 έτη δεν τους αποκαλούσαν ''σχισματικούς''; Και βέβαια!
Λέγουν ότι δια λόγους ''ημερολατρείας'' οι παλ/τες ''αποσχίσθηκαν''! Και δεν λέγουν ότι ήταν οι πρώτοι που είδαν και προείπαν δια το σημερινό ΦΡΑΓΚΕΜΑ των Ορθοδόξων αλλά και το αλλοιωμένο φρόνημα αυτών! Δεν λέγουν στον απλό λαό ότι το ημερολόγιο εχρησιμοποιήθη ως ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ του Παπισμού και Οικουμενισμού!

Τι έγραφαν;

 «Ἀποδοχὴν τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου προτείνει ὁ Μητροπολίτης Σελευκείας, φρονῶν ὅτι ἡ χρησιμοποίησις αὐτοῦ καὶ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας εἰς οὐδένα κανονικὸν λόγον προσκρούει, ἀποτελεῖ δὲ μάλιστα τὸ πρῶτον βῆμα πρὸς τὴν ποθητὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐκκλησιῶν… (Συνεδρία Οικ. Πατριαρχείου 10/1/1919, «περὶ ἀναθεωρήσεως καὶ μελέτης τοῦ ζητήματος τοῦ Ἡμερολογίου»).


Και όχι μόνο! Η Εγκύκλιος του 1920 ανέφερε:

«Δύναται δὲ ἡ φιλία αὕτη καὶ ἀγαθόφρων πρὸς ἀλλήλους διάθεσις ἐκφαίνεσθαι καὶ τεκμηριοῦσθαι εἰδικώτερον, κατὰ τὴν γνώμην ἡμῶν ὡς ἑξῆς: 

α) διὰ τῆς παραδοχῆς ἑνιαίου ἡμερολογίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασμόν τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν˙ 

β) διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς ἀδελφικῶν γραμμάτων κατὰ τὰς μεγάλας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάς…

δ) διὰ τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν…

ε) διὰ τῆς ἀποστολῆς νέων χάριν σπουδῶν ἀπὸ τῆς μιᾶς εἰς τὰς σχολὰς τῆς ἄλλης Ἐκκλησίας…

στ) διὰ τῆς συγκροτήσεως παγχριστιανικῶν συνεδρίων πρὸς ἐξέτασιν ζητημἀτων…κ.α.»


Mήπως όλα αυτά δεν τα βλέπουμε σήμερα; Και όμως! Συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να πιπιλάνε την ίδια καραμέλα περί ''ημερολατρείας''!! Δεν λένε ότι αυτοί εχρησιμοποίησαν το ''ημερολογιακό'' ζήτημα ως εισαγωγή του Οικουμενισμού πρωτίστως εν Ελλάδι! Δεν λέγουν ότι ήταν και είναι λογικό το γεγονός ότι αφού αυτό πρωτίστως εχρησιμοποίησαν σκοτεινοί κύκλοι δια να επιβάλλουν τα σχέδιά τους, ήταν και είναι λογικό ο Ορθόδοξος να αντιδράσει πρός αυτό! Εάν εχρησιμοποιούσαν άλλο μέσο και όχι το ημερολόγιο, πάλι εις εκείνο το μέσο θα αντιδρούσε ο πιστός Ορθόδοξος!

Έγραφε ο μακαριστός Ομολογητής Ιεράρχης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος:

«...πως δύναται η εκκλησιαστική αύτη καινοτομία να μην αποτελή λόγον Σχίσματος αφού πραγματικώς αποσχίζει τας καινοτομησάσας Εκκλησίας των άλλων και κάμνει αυτάς να εορτάζωσιν και να νηστεύσωσιν, ουχί μετά των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά μετά των ετεροδόξων και αιρετικών Δυτικών Εκκλησιών


 «Τοιαύτα όντως κατετόλμησαν ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, οι δύο ούτοι Λούθηροι της ορθοδόξου Εκκλησίας, οίτινες υπο το πρόσχημα του συγχρονισμού δεν εδειλίασαν ουδ΄ απερρίγησαν να καταπατήσωσιν αποφάσεις πανορθοδόξων Συνόδων και Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνας, ίνα προσεγγίσωσι πρός τας Εκκλησίας της Δύσεως δια της ημερολογιακής καινοτομίας επί διασπάσει της Ορθοδοξίας και επ΄ αθετήσει της αιωνοβίου πράξεως της Μιάς Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας» (Πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας»).

Επίσης ως απάντηση εις το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 4ης Ιουλίου 1927, αναφέρει ο Δ.Κ. Βοτοκόπουλος (Πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης) τα εξής:

«....Επειδή δέ τα Πατριαρχεία και αί άλλαι αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι του Ανατολικού Δόγματος εν Ευρώπη δεν συνήνεσαν να συγκροτήσωσιν Οικουμενικήν Σύνοδον «περί μεταβολής του Ημερολογίου» ο Πατριάρχης Μελέτιος επιδεικνύων παντί μέσω την εισαγωγήν του Γρηγοριανού Ημερολογίου με τον απόκρυφον σκοπόν της προσεγγίσεως της Ανατολικής Εκκλησίας εις την Αγγλικανικήν Εκκλησίαν συνεκρότησεν εν Κων/πόλει Συνέδριον το οποίον απεκάλεσεν Πανορθόδοξον...».


και όχι μόνον της Αγγλικανικής θα λέγαμε εμείς!

Επίσης την εποχή εκείνη οι Αγιορείτες Πατέρες έγραφαν:

«...ότε ανεγνώσθη η δημοσιευθείσα εν τη εφημερίδι των Αθηνών (Ελεύθερον Βήμα) τή 2-8-1926 συνέντευξις της Υμ. Θ. Παναγιότητος, εν ή χαρακτηρίζεται ο  Ωριγένης ως ευσεβέστατος, θεωρείται δέ φρονούσα αύτη ότι δήθεν ουδέν ουσιώδες διαχωρίζει τη Μ. Εκκλησία από της Παπικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας, διό και υπεραμύνεται της μετ΄ αυτών ενώσεως...» (Βλ. Ήμερ. Αγίου "Ορους 1931, Περί έξαρχικής άποστολής Μαρωνείας Ανθίμου σελίς 4).


Βέβαια και ίδιος ο καινοτόμος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, άλλα υποστήριζε προτού γίνει Αρχιεπίσκοπος και άλλα όταν έγινε! Δείτε ΕΔΩ

Αυτά όμως δεν τα λέγουν εις τον κόσμο παρά μόνο τον ζαλίζουν με την μέτρηση του χρόνου, με αστρονομικά στοιχεία, λες και είναι επιστήμονες! λες και την Εκκλησία την ενδιέφερε ή την ενδιαφέρει η μέτρηση του χρόνου!

Κλείνοντας να σημειώσουμε και μια αδερφική συμβουλή προς τους σημερινούς αποτειχισμένους. Αγαπητοί! Μην λησμονάτε ότι εάν δεν έκαναν τους αγώνες που έκαναν οι παλ/τες σήμερα εσείς δεν θα μπορούσατε να εκκλησιαζόσασταν με τους αποτειχισμένους ιερείς σας. Διότι γνωρίζουν ότι το λάθος που έκαναν την εποχή εκείνη τους κόστισε ακριβά, και όχι μόνο οι ομολογητές δεν εξηφανίσθησαν, αλλά το αντίθετον! Επίσης γνώρισαν ότι έχασαν και την νομική μάχη κατά των παλ/των και έτσι πάλιν ετράπησαν εις φυγήν ''κατησχυμμένοι''!
Σήμερα δεν σας διώκουν χάριν εις αυτούς! Αυτό να το θυμάσθε!

Η ουσία και η αλήθεια είναι ΜΙΑ! Οι απλοί πιστοί είδαν (και δικαιώθηκαν) αυτό που θα γινόταν χρόνια μετά! Και αυτό είναι Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!

Τώρα όλοι οι υπόλοιποι ας χάνουν τον χρόνο τους δια της πένας γράφωντας και ομιλώντας δια ''χρόνους, ημέρες και καιρούς'' μη βλέποντας ότι πλέουν εντός της Παναιρέσεως ταύτης!

Όλα τα άλλα είναι ''προφάσεις εν αμαρτίαις''!

 Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ