ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ''ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ'' (4ο ΜΕΡΟΣ)


Συνεχίζουμε με το ''ημερολογιακό ζήτημα που συνεχώς απαξιώνει ο π. Ευθύμιος. Πολλοί είναι αυτοί που λέγουν ότι δια λόγους ''ημερολατρείας'' οι παλ/τες ''αποσχίσθηκαν''! Και δεν λέγουν ότι ήταν οι πρώτοι που είδαν και προείπαν δια το σημερινό ΦΡΑΓΚΕΜΑ των Ορθοδόξων αλλά και το αλλοιωμένο φρόνημα αυτών! Δεν λέγουν στον απλό λαό ότι το ημερολόγιο εχρησιμοποιήθη ως ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ του Παπισμού και Οικουμενισμού!

Τι έγραφαν;

 «Ἀποδοχὴν τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου προτείνει ὁ Μητροπολίτης Σελευκείας, φρονῶν ὅτι ἡ χρησιμοποίησις αὐτοῦ καὶ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας εἰς οὐδένα κανονικὸν λόγον προσκρούει, ἀποτελεῖ δὲ μάλιστα τὸ πρῶτον βῆμα πρὸς τὴν ποθητὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐκκλησιῶν… (Συνεδρία Οικ. Πατριαρχείου 10/1/1919, «περὶ ἀναθεωρήσεως καὶ μελέτης τοῦ ζητήματος τοῦ Ἡμερολογίου»).


Και όχι μόνο! Η Εγκύκλιος του 1920 ανέφερε:

«Δύναται δὲ ἡ φιλία αὕτη καὶ ἀγαθόφρων πρὸς ἀλλήλους διάθεσις ἐκφαίνεσθαι καὶ τεκμηριοῦσθαι εἰδικώτερον, κατὰ τὴν γνώμην ἡμῶν ὡς ἑξῆς: 

α) διὰ τῆς παραδοχῆς ἑνιαίου ἡμερολογίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασμόν τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπὸ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν˙ 

β) διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς ἀδελφικῶν γραμμάτων κατὰ τὰς μεγάλας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐνιαυτοῦ ἑορτάς…

δ) διὰ τῆς ἐπικοινωνίας τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν…

ε) διὰ τῆς ἀποστολῆς νέων χάριν σπουδῶν ἀπὸ τῆς μιᾶς εἰς τὰς σχολὰς τῆς ἄλλης Ἐκκλησίας…

στ) διὰ τῆς συγκροτήσεως παγχριστιανικῶν συνεδρίων πρὸς ἐξέτασιν ζητημἀτων…κ.α.»


Mήπως όλα αυτά δεν τα βλέπουμε σήμερα; Και όμως! Συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να πιπιλάνε την ίδια καραμέλα περί ''ημερολατρείας''!! Δεν λένε ότι αυτοί εχρησιμοποίησαν το ''ημερολογιακό'' ζήτημα ως εισαγωγή του Οικουμενισμού πρωτίστως εν Ελλάδι! Δεν λέγουν ότι ήταν και είναι λογικό το γεγονός ότι αφού αυτό πρωτίστως εχρησιμοποίησαν σκοτεινοί κύκλοι δια να επιβάλλουν τα σχέδιά τους, ήταν και είναι λογικό ο Ορθόδοξος να αντιδράσει πρός αυτό! Εάν εχρησιμοποιούσαν άλλο μέσο και όχι το ημερολόγιο, πάλι εις εκείνο το μέσο θα αντιδρούσε ο πιστός Ορθόδοξος!

Έγραφε ο μακαριστός Ομολογητής Ιεράρχης πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος:

«...πως δύναται η εκκλησιαστική αύτη καινοτομία να μην αποτελή λόγον Σχίσματος αφού πραγματικώς αποσχίζει τας καινοτομησάσας Εκκλησίας των άλλων και κάμνει αυτάς να εορτάζωσιν και να νηστεύσωσιν, ουχί μετά των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά μετά των ετεροδόξων και αιρετικών Δυτικών Εκκλησιών
 «Τοιαύτα όντως κατετόλμησαν ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, οι δύο ούτοι Λούθηροι της ορθοδόξου Εκκλησίας, οίτινες υπο το πρόσχημα του συγχρονισμού δεν εδειλίασαν ουδ΄ απερρίγησαν να καταπατήσωσιν αποφάσεις πανορθοδόξων Συνόδων και Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνας, ίνα προσεγγίσωσι πρός τας Εκκλησίας της Δύσεως δια της ημερολογιακής καινοτομίας επί διασπάσει της Ορθοδοξίας και επ΄ αθετήσει της αιωνοβίου πράξεως της Μιάς Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας» (Πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας»).

Επίσης ως απάντηση εις το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 4ης Ιουλίου 1927, αναφέρει ο Δ.Κ. Βοτοκόπουλος (Πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης) τα εξής:

«....Επειδή δέ τα Πατριαρχεία και αί άλλαι αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι του Ανατολικού Δόγματος εν Ευρώπη δεν συνήνεσαν να συγκροτήσωσιν Οικουμενικήν Σύνοδον «περί μεταβολής του Ημερολογίου» ο Πατριάρχης Μελέτιος επιδεικνύων παντί μέσω την εισαγωγήν του Γρηγοριανού Ημερολογίου με τον απόκρυφον σκοπόν της προσεγγίσεως της Ανατολικής Εκκλησίας εις την Αγγλικανικήν Εκκλησίαν συνεκρότησεν εν Κων/πόλει Συνέδριον το οποίον απεκάλεσεν Πανορθόδοξον...».
και όχι μόνον της Αγγλικανικής θα λέγαμε εμείς!

Επίσης την εποχή εκείνη οι Αγιορείτες Πατέρες έγραφαν:

«...ότε ανεγνώσθη η δημοσιευθείσα εν τη εφημερίδι των Αθηνών (Ελεύθερον Βήμα) τή 2-8-1926 συνέντευξις της Υμ. Θ. Παναγιότητος, εν ή χαρακτηρίζεται ο  Ωριγένης ως ευσεβέστατος, θεωρείται δέ φρονούσα αύτη ότι δήθεν ουδέν ουσιώδες διαχωρίζει τη Μ. Εκκλησία από της Παπικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας, διό και υπεραμύνεται της μετ΄ αυτών ενώσεως...» (Βλ. Ήμερ. Αγίου "Ορους 1931, Περί έξαρχικής άποστολής Μαρωνείας Ανθίμου σελίς 4).


Βέβαια και ίδιος ο καινοτόμος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, άλλα υποστήριζε προτού γίνει Αρχιεπίσκοπος και άλλα όταν έγινε! Δείτε ΕΔΩ

Αυτά όμως δεν τα λέγουν εις τον κόσμο παρά μόνο τον ζαλίζουν με την μέτρηση του χρόνου, με αστρονομικά στοιχεία, λες και είναι επιστήμονες! λες και την Εκκλησία την ενδιέφερε ή την ενδιαφέρει η μέτρηση του χρόνου!

Κλείνοντας με το ''ημερολογιακό'' να σημειώσουμε και μια αδερφική συμβουλή προς τους σημερινούς αποτειχισμένους. Αγαπητοί! Μην λησμονάτε ότι εάν δεν έκαναν τους αγώνες που έκαναν οι παλ/τες σήμερα εσείς δεν θα μπορούσατε να εκκλησιαζόσασταν με τους αποτειχισμένους ιερείς σας. Διότι γνωρίζουν ότι το λάθος που έκαναν την εποχή εκείνη τους κόστισε ακριβά, και όχι μόνο οι ομολογητές δεν εξηφανίσθησαν, αλλά το αντίθετον! Επίσης γνώρισαν ότι έχασαν και την νομική μάχη κατά των παλ/των και έτσι πάλιν ετράπησαν εις φυγήν ''κατησχυμμένοι''!
Σήμερα δεν σας διώκουν χάριν εις αυτούς! Αν δεν υπήρχαν οι παλ/τες κερδίζοντας τις μάχες κατά της Καινοτομίας, σήμερα θα σας ξυρίζαν βιαίως, θα σας αποσχημάτιζαν και θα σας εξόριζαν όπως και τότε! Αυτό να το θυμάσθε!

Η ουσία και η αλήθεια είναι ΜΙΑ! Οι απλοί πιστοί είδαν (και δικαιώθηκαν) αυτό που θα γινόταν χρόνια μετά! Και αυτό είναι Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!

Τώρα όλοι οι υπόλοιποι ας χάνουν τον χρόνο τους δια της πένας γράφωντας και ομιλώντας δια ''χρόνους, ημέρες και καιρούς'' μη βλέποντας ότι πλέουν εντός της Παναιρέσεως ταύτης!

Όλα τα άλλα είναι ''προφάσεις εν αμαρτίαις''! 

Επίσης θα θέλαμε πολύ να δούμε (διότι τόσα έτη ουδείς το έχει πράξει), θα θέλαμε να δούμε λέγουμε την ΑΝΑΙΡΕΣΗ των λόγων του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου όσο αφορά το ''ημερολογιακό'' ζήτημα! Συν Θεώ θα δημοσιεύσουμε και εμείς τα άρθρα του εις το μέλλον προς πληρέστερη κατανόηση των αναγνωστών.

«Πρός πληρεστέρα κατανόησι τοῦ θέματος ἀναφέρω ἐν προκειμένῳ ὅτι ἡ Σύνοδος καί παράταξις τῶν Ἐνισταμένων, θέλησε νά πλησιάση τόν Σεβ. Ἀρτέμιο, ἀλλά δυστυχῶς δέν ἀπέκτησαν μεταξύ των ἐκκλησιαστική κοινωνία, διότι προφανῶς ὁ Σεβασμιώτατος δέν θέλησε νά προσχωρήση εἰς αὐτούς. Ἐδῶ γίνεται φανερό ὅτι ὅπως ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι τό πρόβλημα τῶν Νεοημερολογιτῶν, ἔτσι καί ἡ αἵρεσις τῆς ὑπάρξεως Συνόδων καί παρατάξεων εἶναι τό πρόβλημα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, μαζί βεβαίως μέ τήν δογματοποίησι τοῦ ἡμερολογίου».

Επαναλαμβάνουμε! Διατί δεν απέκτησαν εκκλησιαστική κοινωνία; Οι Ενισταμένοι δεν ηθέλησαν ή ο Αρτέμιος; Διότι όπως γράψαμε εις το προηγούμενο μέρος της απαντήσεώς μας: 


«Ένα άλλο φλέγον θέμα που αρκετά απασχόλησε το κοινό είναι η τυχόν κοινωνία του με διάφορες σχισματικές ομάδες. Και εδώ ο Μητροπολίτης Αρτέμιος ήταν κατηγορηματικός λέγοντας ότι τέτοιο θέμα δεν τίθεται κάν! Και σε συγκεκριμένες ερωτήσεις αρνήθηκε την πιθανότητα κοινωνίας με όποιες σχισματικές ομάδες των Ρώσων (σαν τον Αγαθάγγελο, πρώην Μητροπολίτη της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς) είτε με κάποιες Παλαιοημερολογητικές ομάδες (σαν τον Ωρωπού και Φύλης Κυπριανό)» (http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2012/06/blog-post_18.html).


«Ἡ δημιουργία τῶν Συνόδων  ἐν καιρῷ αἱρέσεως εἶναι ἕνα πρωτοφανές μόρφωμα εἰς τήν Ἐκκλησία, χωρίς ἱστορικό προηγούμενο καί χωρίς θεολογική κατοχύρωσι. Ὁ ἐκτροχιασμός αὐτός φυσικά ἐξεκίνησε ἀπό τήν δημιουργία τῆς πρώτης Συνόδου τῶν τριῶν Ἐπισκόπων τό 1935, ἡ ὁποία μετά δύο ἔτη ἐσχίσθη εἰς δύο Συνόδους ἀλληλοκαθαιρούμενες καί ἀλληλομισούμενες. Ἄν δέν ὑπῆρχε λοιπόν ἡ  Σύνοδος ἐν καιρῷ αἱρέσεως δέν θά ὑπῆρχαν καί τά σχίσματα καί σήμερα θά ἦταν οἱ Παλαιοημερολογίτες ἑνωμένοι μέ μόνη τήν ἀποτείχισι, τό δέ ἱερατεῖο θά ἀποτελεῖτο ἀπό τούς ἀποτειχισμένους ἀπό τήν αἵρεσι κληρικούς, διότι σύμφωνα μέ τόν ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη μέ τήν ἀποτείχισι ἀπό τήν αἵρεσι ἀναγνωρίζεται ἀμέσως καί ἡ ἱερωσύνη (Φατ. 40, 119, 129 – P.G. 99, 1056D)».

Ηδη έχουμε απαντήσει εις τα προηγούμενα μέρη δια τις ''Συνόδους''. Επίσης μας λέγει ο π. Ευθύμιος ότι: «Ἄν δέν ὑπῆρχε λοιπόν ἡ  Σύνοδος ἐν καιρῷ αἱρέσεως δέν θά ὑπῆρχαν καί τά σχίσματα καί σήμερα θά ἦταν οἱ Παλαιοημερολογίτες ἑνωμένοι μέ μόνη τήν ἀποτείχισι, τό δέ ἱερατεῖο θά ἀποτελεῖτο ἀπό τούς ἀποτειχισμένους ἀπό τήν αἵρεσι κληρικούς....». Εμείς όμως θα πούμε το αντίθετο και με μορφή ερώτησης πρός τον π. Ευθύμιο!  «Ἄν δέν ὑπῆρχε λοιπόν ἡ  Σύνοδος των παλαιοημερολογιτών ἐν καιρῷ αἱρέσεως θά ὑπῆρχαν εστίες-πυρήνες αντίστασης σήμερα; ποιοί θα ήταν οι αποτειχισμένοι;, τό δέ ἱερατεῖο θά ἀποτελεῖτο μόνο από μνημονευτές Καινοτόμους και σήμερα Οικουμενιστές!». Επίσης κάτι το οποίο λησμονεί ο π. Ευθύμιος είναι ότι οι παλαιοημερολογίτες 11 έτη ήταν ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ από την κρατούσα εκκλησία (1924-1935), δίχως Συνόδους ανεπίσκοποι! Μήπως κάποιοι τότε τους επαίνεσαν; Ο π. Ευθύμιος επαινεί την τότε στάση τους εφ΄ όσον δεν είχαν Συνόδους αλλά ούτε και Επισκόπους; Επίσης αν δεν υπήρχαν οι ''Συνόδοι'' των παλ/των (1935 και μετά), θα υπήρχαν τόσα έτη αποτειχισμένοι  και μετά από τόσους διωγμούς; (βλ. ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ). 
Επίσης ο π. Ευθύμιος «Θέλει να αγνοεί την θαυμαστή εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού, κατά το Πάτριον Εορτολόγιον στους πατέρες μας, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο το 1925 για πιστοποίηση της νομιμότητας του Ιερού τους Αγώνα, την Ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου! Θαύμα αναμφισβήτητο που το πιστοποίησαν δύο χιλιάδες πιστοί. Πολλούς από τους αυτόπτες μάρτυρες τους γνωρίσαμε και μείς!
Φαίνεται, επίσης να αγνοεί ασυγγνώστως ή να παρασιωπά ενόχως ο π. Τρικαμηνάς την ιστορία και τους φοβερούς διωγμούς των καινοτόμων Νεοημερολογιτών κατά των ευσεβών Ορθοδόξων που έμειναν πιστοί στα Πάτρια και στο πατροπαράδοτο Εορτολόγιο!

Πού ήταν τότε όλοι όσοι αγωνίζονταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσοι διάδοχοί τους σήμερα, όπως ο π. Τρικαμηνάς, επιπόλαια, ελαφρά τη καρδία και πλέον αδιαμφισβήτητα κακόπιστα κατηγορούν εμάς τους διαδόχους των μαρτύρων και ομολογητών της Ορθοδόξου Πίστεως της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας των Πατέρων!

Όταν σφραγίζονταν οι Ναοί των Ορθοδόξων!
Όταν γκρεμίζονταν οι Ναοί τους!
Όταν έχυναν στο χώμα και καταπατούσαν τα άγια οι δυνάμεις κατασταολής μετά από ενολή των Καινοτόμων!
Όταν την Μεγάλη Παρασκευή ανέτρεπαν τους επιταφίους των Ορθοδόξων!
Όταν καθαιρούνταν και αποσχιματίζονταν οι αγνοί λευίτες!
Όταν οι ιερείς συλλαμβάνονταν και τους έστελναν στην εξορία!
Όταν τους έκλειναν στις φυλακές!
Όταν παρενέβαιναν οι αστυνομικές δυνάμεις και διέλυαν τις λατρευτικές συνάξεις των Ορθοδόξων!
Όταν σκοτώθηκε από χτύπημα υποκόπανου αστυνομικού η Αικατερίνη Ρούτη 26 χρονών, μητέρα δύο παιδιών, ενώ προσπαθούσε να προστατέψει τον ιερέα τους, για να μη συλληφθεί!
Όταν Ορθόδοξος ιερέας στη Λαμία δέθηκε από άλογο και σύρθηκε στους δρόμους, όπως οι πρώτοι μάρτυρες;
Όταν απειλείτο ο Ορθόδοξος λαός, ότι θα έχει την ίδια τύχη, αν συνέχιζε να ακολουθεί το Παλαιό Ημερολόγιο των Πατέρων του!
Όταν γκρέμιζαν οι μπουλτόζες της Καινοτομίας τούς Ιερούς Ναούς του!

Πού ήταν ο π. Τρικαμηνάς, όταν αίρονταν τα αναθέματα το 1965;
Πού ἦταν, όταν γίνονταν τα ουνιτικά συλλείτουργα του Αθηναγόρα με τον Πάπα, 
που έκανε και τον ραβίνο πού και πού!!!
 
Πού ήταν, όταν γίνονταν οι συνιερουργίες των διαδόχων του μεγάλου αποστάτη Αθηναγόρα,  Δημητρίου και Βαρθολομαίου μετά των Παπικών;
Πού ήταν ο π. Τρικαμηνάς, όταν κοινωνούσε -(και κοινωνεί ακόμη!)- η Αντιόχεια με τους Μονοφυσίτες μετά την επίσημη εγκύκλιο του Πατριαρχείου Αντιοχείας;
Πού ήταν ο π. Τρικαμηνάς, όταν υπογράφονταν οι ενώσεις στο Μπάλαμαντ και στο Σαμπεζύ;
Πού ήταν, όταν γίνονταν επί δεκαετίες οι συμπροσευχές με τους αιρετικούς, Λατίνους, Προτεστάντες αλλά και με τους αλλοθρήσκους, Εβραίους, Βουδιστές, Ειδωλολάτρες και Σαμάνους, στην Ασίζη, στην Καμπέρα, στο Νέο Δελχί, στο Βανκούβερ, στην Γροιλανδία, στον Αμαζόνιο και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης σε όλα τα ἱεραρχικά επίπεδα με τους "ψευδεπισκόπους" που κοινωνούσε και τους Οικουμενιστές συναδέλφους του ἱερείς που κοινωνούσε επί δεκαετίες;
Δεν βρισκόταν μέσα στη θανατηφόρο αίρεση;
Δεν κοινωνούσε με αιρετικούς;
Το ίδιο δεν ισχύει και για τον επίσκοπο Αρτέμιο, που τάχα τώρα τον απεκατέστησε;
Δεν κοινωνούσε με τους Λατινόφρονες Πατριάρχες και τους Οικουμενιστές επισκόπους και του Πατριαρχείου του στη Σερβία και την καινοτόμο εκκλησία της Ελλάδος;
Ποιός απεκατέστησε τον Αρτέμιο;
Για να μπορεί στη συνέχεια να "αποκαταστήσει"και τον π. Τρικαμηνά;
(π. Νικολάου Δημαρά ''Συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς τοῦ πατρός Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ καί ἔλεγχος τῶν ἐσφαλμένων ἀπόψεών του''). (ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ: εφ΄ όσον και ο ίδιος απεδέχθη (!) την καθαίρεσή του και δεν λειτουργούσε)


Δια όλα αυτά λοιπόν ποιος σήμερα θα αντιδρούσε εάν δεν υπήρχαν οι ''φανατικοί'' παλαιοημερολογίτες; Όσο δια τα ''σχίσματα'' επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι:

«ἡ λυσσαλέα αἵρεση εἶναι ἡ αἰτία καί τῶν τότε, ὅπως καί σήμερα, σχισμάτων καί ἐρεσχιλιῶν μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων πού ἔπληττε τό ὑγιαῖνον μέρος τῆς Ὀρθοδοξίας», όπως μαρτυρεί ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης! (Ἐδῶ εἶναι ἀπαραίτητο νά διευκρινισθεῖ ὅτι τά σχίσματα αὐτά δέν νοοῦνται ὡς σχίσματα ἀπό τήν αἱρετική εἰκονομαχική ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλ' ὡς διαιρέσεις μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων).

 Και όπως πολύ ορθά έγραψε και ο Συντάκτης του ιστολογίου ''Κρυφό Σχολειό'':

«Πρέπει να διαβάσετε αφενός τα κείμενα αποτειχίσεως της εποχής των τριών Επισκόπων και τα θεολογικά διαφωτιστικά κείμενα του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου (ο οποίος υπήρξε Θεολόγος), τα οποία δυστυχώς αγνοείτε και είναι κρίμα, διότι θα πέρνατε απαντήσεις σημαντικές, αφετέρου, τις πηγές της νεότερης εκκλησιαστικής ιστορίας, (μπορώ να σας παραπέμψω και να σας προμηθεύσω τέτοιο υλικό αν θέλετε) για να δείτε ότι δεν υπήρχε καμμία "αλληλοκαθαίρεση" πρώτον (παρά μόνο διακοπή κοινωνίας), ενώ το "αλληλομισούμενες" είναι το λιγότερο υπερβολικό, αφού εμπάθεια υπήρχε κυρίως εκ μέρους μόνο ορισμένων "ματθαιϊκών" και όχι πάντοτε, αλλά σε μερικές περιπτώσεις. Ο μύθος των "αλληλομισούμενων", "αλληλοκαθαιρούμενων" και "αλληλοαναθεματιζόμενων" "παρατάξεων" πρέπει να σταματήσει, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι». 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

                                                                                                                             
                                                                                                                          
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ