ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (19ο ΜΕΡΟΣ)Καί ό ουρανός όμως συμμετέχει στή διακονία του θείου Λυτρωτή. Γι' αυτό, τήν ώρα πού γεννούσε ή Μητροπάρθενος και σπαργάνωνε στή φάτνη το μονογενή Της Υιό, άγγελοι καί αρχάγγελοι ανεβοκατέβαιναν από τόν ουρανό. Χαίρουν ψάλλουν! Υμνούν καί δοξολογούν τόν Θεό! Καί δεν είναι ένας καί δύο, αλλά "πλήθος στρατιάς ουρανίου" (Λουκ. Β' 13)!
Οί άγγελοι στον ουρανό ύμνησαν μέ φωνή μεγάλη τόν Κύριο "ότε έγεννήθησαν άστρα" (Ιώβ ΛΗ' 7) και διακόνησαν στην παράδοση τοϋ Νόμου (Δευτ. ΛΓ 2, Πραξ. 71 38)· ουδέποτε όμως άλλοτε είχαν νά επιτελέσουν πλέον χαρμόσυνο έργο, από τό νά αναπέμπουν ύμνους στό Θεό, διότι ό Υίός Του γεννήθηκε ώς άνθρωπος. Υπήρξε ποτέ ωραιότερη καί πιό υπέροχη δοξολογία άπό τόν αρχαγγελικό ύμνο: "Δόξα έν ύψίστοις Θεώ καί επί γής ειρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία" (Λουκ. Β' 14);
Έμβαθύνοντας ο ιερός Χρυσόστομος στό περιεχόμενο του αγγελικού αυτού ύμνου τον αιτιολογεί ώς εξής: "Γιά νά μάθεις ότι γι' αυτό δοξάζουν τό Θεό (οί άγγελοι), επειδή ή γη πού ήταν ταραγμένη άπό τήν αμαρτία και τά βίαια πάθη της απέλαβε τά αγαθά, συνεπλήρωσαν τήν αιτία: έπί γης ειρήνη, διότι λένε ότι ό Θεός εξεδήλωσε τώρα λαμπρά τήν εύνοιά Του στους ανθρώπους, εκείνους πού είχαν κατανικη3εΐ καί ήσαν αγνώμονες (Π.Ν.Τρεμπέλα: Υπόμνημα είς τό κατά Λουκαν Εύαγγέλιον, έκδ. "ΣΩΤΗΡΟΣ" σελ. 94 )

Βεβαίως, καί αναμφισβητήτως ή δόξα του Θεού ούτε νά αυξηθεί, ούτε νά μειωθεί είναι δυνατό. 'Αλλά όσο περισσότερο τά πλάσματά Του Τόν γνωρίζουν, τόσο καί περισσότερο κινούνται σε θαυμασμό καί αίνο γιά τίς άπειρες τελειότητές Του. Κατ' αυτόν τόν τρόπο καί οί άγγελοι τώρα μέ τή δοξολογία τους αυτή διακηρύττουν ότι ή ενανθρώπηση τού Υιού του Θεού υπήρξε νέα αποκάλυψη σ' αυτούς. Νέα φανέρωση τού Θεού σ' αυτούς, τού ανεξερεύνητου πλούτου τής δυνάμεως καί τής αγάπης Του. Διότι τό μυστήριο τής συγκαταβάσεως του Υιού καί Θεού ήταν μέχρι τής στιγμής εκείνης άγνωστο στους αγγέλους. Τώρα όμως αποκαλύπτεται, καί αυτό τούς κινεί σέ δοξολογία καί αίνο του Παναγάθου καί Πανσόφου Θεού.
'Αλλά καί ή ανθρωπότητα έσπευσε στην υποδοχή καί προσκύνηση του Σωτήρα Χριστού. Μέ τρόπο μοναδικό καί άνεπανάληπτο. Δέν έσπευσε σύσσωμη. Έσπευσε μέ λίγους, αλλά εκλεκτούς αντιπροσώπους της. "Μάγοι καί ποιμένες ήλθον προσκύνησαι Χριστόν τόν γεννηθέντα έν Βηθλεέμ τή πόλει"!
Τί σημασία έχει άν τά Ιεροσόλυμα καί ή Ρώμη καί ή Άθήνα καί ή λοιπή οικουμένη αγνοούν ότι ή Παρθένος Κόρη τής Ναζαρέτ γέννησε "Παιδίον νέον τόν πρό αιώνων Θεόν"; Τί καί αν οί μεγάλοι καί εκλεκτοί τής γής δέν γνωρίζουν ποιό θείο καί ουράνιο γεγονός συντελέσθηκε στή Βηθλεέμ; Τί κι αν κανείς από τούς επισήμους του περιούσιου λαού -αρχιερείς, ιερείς καί φαρισαίους- δέν έλαβε γνώση του μεγάλου καί κοσμοϊστορικού γεγονότος; Τί κι αν ή γη δέν πήρε είδηση τόν εξαίρετο 'Επισκέπτη πού τήν επισκέφθηκε; Τί κι αν δέν επισκέπτονται τή μακαρία Θεοτόκο οί επίσημοι τής γής; Τί κι αν δέν έγινε στην Παναγία Μητέρα του Σωτήρα μιά απλή, τυπική επίσκεψη των κυριών τής ανωτάτης τάξεως τής Βηθλεέμ, μπροστά στήν άρρητη χαρά πού δοκίμασε, όταν άκουσε καί είδε τά θεία καί εκπληκτικά αυτά γεγονότα;
Ναί. Δέν υπάρχει γεγονός περισσότερο χαρμόσυνο, περισσότερο συγκλονιστικό για τον άνθρωπο, από τη Γέννηση τοϋ Σωτήρα! Πόσοι όμως από τούς χριστιανούς τό εκτιμούν καί λαμβάνουν τήν ανάλογη στάση καί συμπεριφορά απέναντι τοϋ Χριστού καί τής Παναγίας Μητέρας Του; 'Ασφαλώς ή Παναγία Μητέρα Του επιθυμεί διακαώς γιά τόν καθένα μας,νά γνωρισθεί μέ τόν Υιό Της, νά αποκτήσει στενές διαπροσωπικές σχέσεις μαζί Του, γιά νά Τόν αισθανθεί ώς προσωπικό Σωτήρα καί Λυτρωτή του. Αυτή θά είναι καί ή μεγίστη χαρά καί αγαλλίαση γιά τή Θεοτόκο· γιά τόν Ίδιο δέ τόν άνθρωπο πού συνδέεται μέ τόν Χριστό, ή βιωματική μετοχή του στό φιλάνθρωπο καί ανεπανάληπτο θαύμα της Σαρκώσεως του Λόγου του Θεού, θά αποτελεί τήν ιδιαίτερη χάρη καί χαρά στή ζωή του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (1ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (2ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (3ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (4ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (5ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (6ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (7ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (8ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (9ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (10ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (11ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (12ο ΜΕΡΟΣ)
 •  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (13ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (14ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (15ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (16ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (17ο ΜΕΡΟΣ)
 • ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (18ο ΜΕΡΟΣ)
 • Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

  ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

  ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

  ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

  ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

  Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

  Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ