ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ''ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ'' (1ο ΜΕΡΟΣ)


Είχαμε αναφέρει ότι θα σχολιάσουμε το άρθρο του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά υπό τον τίτλο ''ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ''.

Αναφέρει ο π. Ευθύμιος:

 "Ἔχουν θέσει ὡς κριτήριο ἑνότητος τό Ἡμερολόγιο καί ἔτσι προτείνουν ἕνα καινοφανές καί πρωτάκουστο εἰς τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα θεολογικό μοντέλο, τό ὁποῖο ὑπερτονίζει τήν ἡμερολογιακή ἑνότητα εἰς βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς". 


O π. Ευθύμιος λησμονεί να αναφέρει, (και παλαιότερα αλλά και έπειτα), τις αρνήσεις των παλαιοημερολογιτών εις τον ''πειρασμό'' που τους υπέβαλαν αρκετές φορές κύκλοι της Επίσημης Εκκλησίας λέγοντας: «κρατήστε το παλαιό ημερολόγιο, ορίστε και Ναοί δια να κάνετε τις ακολουθίες σας, αλλά θα μνημονεὐετε τον Τοπικό Επίσκοπο της Κρατούσης Εκκλησίας»! Λησμονεί την ΑΡΝΗΣΗ αυτών σε μία τέτοιου τύπου ''ενότητα'' όπως επίσης και την άρνηση τους να συγκοινωνήσουν και με αυτούς που ακολουθούν τυπικώς το παλαιό ημερολόγιο (μνημονευτές) αλλά μνημονεύουν τους Επισκόπους της Κρατούσης Εκκλησίας!
 Πως λοιπόν οι παλ/τες έχουν θέσει ως ''κριτήριο ενότητος'' το ημερολόγιο;

«Οἱ Παλαιοημερολογίτες ἐν προκειμένῳ διδάσκουν
ὅτι οἱ μέν ἀκολουθοῦντες τό Π. Ἡμερολόγιο, ἀλλά ἔχοντες ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς Νεοημερολογίτες Οἰκουμενιστές (π.χ. Ἁγιορεῖτες καί τοπικές Ἐκκλησίες Ρωσίας, Σερβίας κλπ.) εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, λόγῳ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς, οἱ δέ ἀκολουθοῦντες τό Π. Ἡμερολόγιο (καί ἀνήκοντες σέ κάποια παράταξι ἐκτός τῆς ἰδικῆς των) εἶναι καί αὐτοί πάλι ἐκτός Ἐκκλησίας, ἐπειδή δέν ἔχουν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τήν παράταξι εἰς τήν ὁποία ἀνήκουν καί ἄρα δέν εἶναι ἐνσωματωμένοι στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ».

Εδώ ο π. Ευθύμιος ομολογεί την αλήθεια! Όντως οι παλ/τες δεν έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με τους τυπικά (μνημονευτές) ''παλαιοημερολογίτες'' λόγω της κοινωνίας τους μετά των Νεοημερολογιτών Οικουμενιστών. Όμως ενώ προηγουμένως μας είπε ότι έχουν ως κριτήριο ενότητος το ημερολόγιο (μη αληθές), τώρα μας λέγει ότι τους ακολουθούντας αυτό (μνημονευτές παλαιοημερολογίτες) τους θεωρούν εκτός Εκκλησίας! Άρα οι παλ/τες δεν θέτουν ως κριτήριο ενότητος το ημερολόγιο, αλλά δια να υπάρξει κριτήριο ενότητος πρέπει οι χειροτονούντες Αρχιερείς να είναι φορείς, φύλακες και κοινωνοί της Αποστολικής Παραδόσεως, της άπαξ τοις αγίοις παραδοθείσης Πίστεως (Β΄ Πέτρου, β΄21). Αν δεν είναι, τότε είναι όντως εκτός Εκκλησίας και επομένως είναι αδύνατον να υπάρχει και εκκλησιαστική ενότητα και κοινωνία! Διατί όμως είναι εκτός Εκκλησίας; Διότι ο κάθε Αρχιερεύς ενεργεί υπέρ και εξ΄ ονόματος της όλης Εκκλησίας και μόνον έτσι η ιερά υπηρεσία του έχει πλήρη μυστηριακή αξία. Ένας διαφωνών προς την Αποστολική Παράδοσι δεν μπορεί να χειροτονήση ορθοδόξως, δεν μπορεί να μεταβιβάση ιερωσύνη, επειδή ακριβώς Παράδοσις στην Ορθόδοξη Πατερική αντίληψι είναι η εξουσία, να διδάσκη κανείς, να ομολογή, να δίνη μαρτυρία και να κηρύσση, στηριζόμενος στο βάθος της εμπειρίας της Εκκλησίας, η οποία παραμένει πάντα η ίδια και αναλλοίωτη.

Όμως ομιλεί ο π. Ευθύμιος και δια την μη εκκλησιαστική κοινωνία με τους μη μνημονευτές παλ/τες διότι τους θεωρούν και αυτούς ως εκτός Εκκλησίας. Αν και δεν έχουν το αυτό φρόνημα όλοι, εάν ομιλεί όμως δια τους λάτρεις της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, τότε πολύ καλά κάνουν! Διατί; Διότι τους θεωρούν ''σχισματικούς''! Και όπως γνωρίζουμε «Οι αιρετικοί και σχισματικοί δεν έχουν την Θεία Χάρι διότι αμάρτησαν ενώπιον του Αγίου Πνεύματος και έχει αποδειχθή η κακία της απιστίας των, που είναι ενάντια προς την αληθινή πίστι του Χριστού». Αυτό δεν το λέγουν μόνον παλ/τες αλλά και Νεοημερολογίτες, όπως είχαμε αναφέρει εις το άρθρο μας ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΕΚΠΛΗΞΙΣ;
Εφ΄ όσον λοιπόν θεωρούν τους διαφόρους των ''παρατάξεων'' ως σχισματικούς, διατί εκπλήσσεται ο π. Ευθύμιος; Μήπως θεωρεί ο π. Ευθύμιος ότι οι σχισματικοί έχουν Θ. Χάρι; Διότι το αντίθετον διαβάζουμε εις τα άρθρα του συμφωνώντας μετά των τηρώντων την ακρίβεια παλ/των. Π.χ. πιο κάτω ο ίδιος αναφέρει:

«Ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων καί ἡ σαφεστάτη διακέλευσις τῶν ἱερῶν Κανόνων ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι τά σχίσματα στεροῦνται τῆς χάριτος τοῦ ἁγ. Πνεύματος, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας καί βεβαίως τά τελούμενα ἀπό τούς εὑρισκομένους εἰς αὐτά κληρικούς εἶναι ἄκυρα....».

Ορίστε λοιπόν! Εφ΄ όσον και ο ίδιος ο π. Ευθύμιος αποδέχεται και θεωρεί ότι τα σχίσματα στερούνται της Θ. χάριτος, τότε διατί εκπλήσσεται;
Αναφέρει:
«Αὐτές τίς θεωρίες τῶν ποιμένων τοῦ Π. Ἡμερολογίου τίς δέχεται ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα καί ὁ λαός, λόγῳ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τούς ποιμένες των, ἡ ὁποία ἐκκλησιαστική κοινωνία σημαίνει καί ταύτησι μέ τήν πίστι τῶν ποιμένων. Ὅπως δηλαδή οἱ ἀντιοικουμενιστές Νεοημερολογίτες ταυτίζονται κατά τήν πίστι μέ τούς Οἰκουμενιστές, λόγῳ ἀναγνωρίσεώς των καί ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ αὐτούς, ἔτσι καί οἱ Παλαιοημερολογίτες ταυτίζονται μέ τήν πίστι τῶν ποιμένων των, λόγῳ τῆς ἰδίας ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καί ἀναγνωρίσεως. Ἄρα λοιπόν τό ἐπιχείρημά των, ὅτι ὁ λαός στό Π. Ἡμερολόγιο εἶναι ἑνωμένος, εἶναι ψευδές, διότι ὁ λαός εἶναι ἑνωμένος ἐκκλησιαστικά καθένας μέ τήν παραταξί του, ἡ δέ ἡμερολογιακή ἑνότης οὐδόλως συντείνει εἰς τήν ἐκκλησιαστική. Οἱ Πατέρες δέ ὡς σημεῖο ἑνότητος ἐθέσπισαν τήν Ὀρθόδοξο πίστι θεωρητικά καί τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα καί κοινωνία πρακτικά. Αὐτό φυσικά δέν ὑπάρχει στούς Παλαιοημερολογίτες».
Οι παλαιοημερολογίτες βεβαίως και έχουν κοινή πίστη εις τα Δόγματα και τις Παραδόσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας! Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει εις την επίσημη Εκκλησία! Διατί; διότι εις την επίσημη Εκκλησία άλλος πιστεύει εις την  μοναδικότητα της Ορθοδοξίας, άλλος πιστεύει εις την θεωρία των Κλάδων! Άλλος πιστεύει ότι ο Παπισμός είναι αίρεση, άλλος ότι είναι αδελφή ''Εκκλησία''! Άλλος πιστεύει ότι ο Οικουμενισμός είναι Παναίρεση, άλλος πιστεύει ότι είναι μέσον μαρτυρίας της Ορθοδόξου Πίστεως! Άλλος ονομάζει την ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ως αίρεση, άλλος πιστεύει ότι οι πατέρες είναι πια ξεπερασμένοι! Άλλος πιστεύει ότι ο Πασχάλιος Κανών δεν μετακινείται, και άλλος πιστεύει ότι όχι μόνον μετακινείται, αλλά και τον παραβιάζει (βλ. Εκκλησία της Φινλανδίας)! Άλλος πιστεύει ότι οι αιρετικοί δεν έχουν Θεία Χάρι, άλλος αναγνωρίζει και τα μυστήριά τους! Άλλος θεωρεί ότι οι Μονοφυσίτες είναι αιρετικοί καταδικασμένοι από 4 Οικουμενικές Συνόδους, και άλλος θεωρεί ότι δεν υπάρχουν καν διαφορές και αν υπάρχουν είναι ασήμαντες! Και δια να μην σας κουράζουμε έχουν τεραστίου μεγέθους διαφορές σε ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ και ΚΑΝΟΝΙΚΑ ζητήματα. Τούτο δεν συμβαίνει όμως εις τους παλ/τες! Ο π. Ευθύμιος αναφέρει ότι: «Οἱ Πατέρες δέ ὡς σημεῖο ἑνότητος ἐθέσπισαν τήν Ὀρθόδοξο πίστι θεωρητικά καί τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα καί κοινωνία πρακτικά», εμείς όμως λέγουμε το αντίθετο! ότι «Οἱ Πατέρες δέ ὡς σημεῖο ἑνότητος ἐθέσπισαν τήν Ὀρθόδοξο πίστι ΠΡΑΚΤΙΚΑ καί τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα καί κοινωνία ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ» Διότι την Ορθόδοξο Πίστι πρέπει να την βιώνουμε εις ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και όχι εις την ΘΕΩΡΙΑ! Τι να την κάνεις την εκκλησιαστική ενότητα και κοινωνία δίχως Ορθόδοξη Πίστη; Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι όπως λέγει ο π. Ευθύμιος. Εις το σημείο της ενότητος της Ορθόδοξης πίστης θεωρητικά (αλλά και πρακτικά), βεβαίως και την έχουν οι παλ/τες. Εις το σημείο όμως της εκκλ. ενότητος και κοινωνίας δεν την έχουν, όχι όμως μεταξύ τους όπως λέγει, αλλά με τις ''παρατάξεις''! Άραγε τι είναι σημαντικότερο; Το να έχεις σημείο ενότητος την Ορθόδοξο πίστη θεωρητικά (και πρακτικά), αλλά όχι την εκκλησιαστική ενότητα πρακτικά (όπως οι παλ/τες με τις υπόλοιπες ''παρατάξεις), ή να μην έχεις σημείο ενότητος την Ορθόδοξο πίστη αλλά να έχεις εκκλησιαστική ενότητα και κοινωνία πρακτικά (όπως οι Νεοημερολογίτες); Το σημαντικότερο βεβαίως και είναι η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ως σημείο ενότητος και θεωρητικά και πρακτικά!!! Θυμάσθε την ομολογία του αγίου Μάξιμου του Ομολογητή:
«Καθολικήν Ἐκκλησίαν, τήν ὀρθήν καί σωτήριον τῆς εἰς αὐτόν πίστεως ὁμολογίαν, Πέτρον μακαρίσας ἐφ’ οἷς αὐτόν καλῶς ὡμολόγησεν, ὁ τῶν ὅλων εἶναι Θεός ἀπεφήνατο.......» (Φιλοκαλία, ΕΠΕ 15Β, 450)
Επίσης θα θέλαμε να ερωτήσουμε τον π. Ευθύμιο υποθετικά. Εάν οι παλ/τες δεν ήταν χωρισμένοι μεταξύ τους θα τους αποδεχόταν; 

«Τό θέμα τῆς Συνόδου καί τῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖες  ὑπάρχουν σήμερα στό Παλαιό Ἡμερολόγιο, εἶναι πραγματικά ἕνας ἐκκλησιολογικός ἐκτροχιασμός γιά τήν ἐν καιρῷ αἱρέσεως πορεία τῆς Ἐκκλησίας».
Δεν θα συμφωνήσουμε. Θα συμφωνήσουμε όμως με τα κατωτέρω λεχθέντα:

«Ἀγνοεῖ ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς ὅτι καί μεταξύ τῶν καινοτόμων Οἰκουμενιστῶν καί Νεοημερολογιτῶν, μέ τούς ὁποίους βρισκόταν σέ αἱρετική κοινωνία μέχρι πρίν λίγα χρόνια (!) ὑπάρχουν καί δροῦν ταυτόχρονα καί παράλληλα πλῆθος συνόδων! Καί βρίσκει νά κατηγορήσει τούς διωκομένους Ὀρθοδόξους γιά δημιουργία Συνόδου, ἀπαραίτητης γιά τήν ἀνάγκη τοῦ ἀγῶνα, ὅπως ἀποδείξαμε καί συνεχίζουμε νά παρουσιάζουμε τήν ἱστορία στό παρόν κείμενο!
Γιά παράδειγμα, στή Γερμανία ὑπάρχουν καί δροῦν ταὐτόχρονα καί παράλληλα σύνοδοι τῶν Νεοημερολογιτῶν Οἰκουμενιστῶν Ἑλλήνων, τῶν παλαιοημερολογιτῶν Ρώσσων τῆς Μόσχας καί τῶν παλαιο-ημερολογιτῶν Σέρβων καί ἑτοιμάζεται καί νέα σύνοδος τῶν Νεοημερολογιτῶν Βουλ-γάρων καί Ρουμάνων!... πού βρίσκονται σέ ἀντικανονική καί κακόδοξη κοινωνία μεταξύ τους!...
 Καί μόνον ἐμεῖς οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι δέν μποροῦμε, κατά τήν ἀπαράδεκτη ἱστορικά γνώμη τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ, νά συγκροτήσουμε Σύνοδο! Τό ἴδιο ἔχει γίνει καί στήν Ἀμερική καί στήν Αὐστραλία καί στήν Ρωσσία... ὅπου πλέον δέν εἶναι δυνατή ἡ παρακολούθηση τοῦ πλήθους, (ἑκατοντάδων), τῶν Συνόδων τῶν Νεοπαλαιοημερολογιτῶν-Οἰκουμενιστῶν!..
Νά σημειώσουμε ἀκόμη ὅτι καί στό Οἰκουμενιστικό πατριαρχεῖο Μόσχας ὑπάρ-χουν χιλιάδες σχίσματα καί ἑκατοντάδες σύνοδοι, μικρότερες καί μεγαλύτερες. Στήν Οἰκουμενιστική ἐπίσης Οὐκρανία ἔφτασαν μάλιστα νά ἔχουν τρεῖς πατριάρχες καί στήν Βουλγαρία τῶν Νεοημερολογιτῶν δύο!
Καί ὅλοι αὐτοί βρίσκονται ταυτόχρονα στήν  αἵρεση καί στήν Οἰκουμενιστική ἀποστασία!
Τά πράγματα ὁδηγοῦσαν, πάντοτε στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, σέ ἀναζήτηση Ἀρχιερέων καί στήν συγκρότηση συνόδου ἐπισκόπων πού ἀποτελοῦσαν τήν νόμιμη, δηλ. τήν Ὀρθόδοξη Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας όπως γιά παράδειγμα ἔγινε ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στήν Κωνσταντινούπολη πρίν ἀπό τήν σύγκληση τῆς Βας Οἰκουμενικῆς Συνόδου (381) καί ἐπί Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, μετά τό 626» 
(π. Νικολάου Δημαρά ''Συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς τοῦ πατρός Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ καί ἔλεγχος τῶν ἐσφαλμένων ἀπόψεών του''.
Και επαναλαμβάνουμε Εάν οι παλ/τες δεν ήταν χωρισμένοι μεταξύ τους θα τους αποδεχόταν; 
«Δεδομένης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκοινωνησίας τῶν παρατάξεων τοῦ Π. Ἡμερολογίου, δέν ὑπάρχει καμμία ἄλλη νόμιμος ἑνότης καί δι’ αὐτό, ἡ ἡμερολογιακή ἑνότης εἶναι προσχηματική. Δηλαδή εἶναι ἑνότης κατ’ ἐπίφασι, ἑνότης μαϊμοῦ. Πουθενά δέ στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καί στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων δέν ἀναφέρεται ἄλλη ἑνότης πλήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς».
Επίσης πάλι λησμονεί ο π. Ευθύμιος ότι ο Διάβολος χρησιμοποιεί το εξής τέχνασμα. Εαν ίδη, ότι λέγουσί «τι διεφθαρμένον» οι άνθρωποι, «ομονοήσαι πάντας εποίησε» (Χρυσοστόμου, PG. 61, 60). Τούτο ενεργείται σήμερον εις τους οικουμενιστάς, οίτινες, στρατηγούμενοι υπο του αρχεκάκου, ενούνται εις παναίρεσιν οχλοβοής πάσης κακοδοξίας. Πρός τίνα σκοπόν; Ίνα, «τή συμφωνία βεβαιούμενα» «τα άτοπα» μη εκπέσωσιν απορριπτόμενα (Χρυσοστόμου, PG. 61, 60). Και ούτω γίνη αναπότρεπτος η αιωνία απώλεια των πλανεμένων. Επίσης, εαν ίδη τους ανθρώπους «τι υγιές φθεγξαμένους, ετέρους κατ΄ αυτών διήγειρε» προς διάστασιν και διαμάχην. Τούτο συμβαίνει σήμερα εις τους αντιοικουμενιστάς, μάλιστα δέ εις τους ενισταμένους κατά της εορτολογικής καινοτομίας. Ούτοι, συμφωνούντες εν τη πίστει, διαιρούνται δια τα ελάσσονα. Πρός ποιόν πάλιν σκοπόν του ανθρωποκτόνου; Όπως, «ποικίλως βαλλόμενα» τα της πίστεως «χρήσιμα», διαρρέωσι και αφανίζωνται, και ούτως απόλλυνται άπαντες.
ὀπως έγραψε και πολύ σωστά ο συντάκτης του ''Κρυφού Σχολειού''
«Ο  Ιερός Χρυσόστομος μας διδάσκει άλλα: "ὅταν πάντες ὁμοίως πιστεύωμεν, τότε ἑνότης ἐστί... Τοῦτο γάρ ἐστιν ἑνότης πίστεως, ὅταν πάντες ἕν ὦμεν, ὅταν πάντες ὁμοίως τὸν σύνδεσμον ἐπιγινώσκωμεν" (P.G. 62, 83). Και οι Ορθόδοξοι στην Αντιόχεια ήταν χωρισμένοι σε Μελετιανούς και Ευσταθιανούς. Επί Εικονομαχίας σε περισσότερες "παρατάξεις". Ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στην πρώτη περίπτωση και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στην δεύτερη αγωνίστηκαν για να υπάρξει ενότητα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να ενωθούν και οι Γ.Ο.Χ. Τότε άλλο ένα επιχείρημα θα πέσει στο κενό, διότι είναι έωλο και έχει αντληθεί από το άσφαιρο οπλοστάσιο των Οικουμενιστών, οι οποίοι εφευρίσκουν προφάσεις για να μην αποτειχιστούν και επανέλθουν εκεί από όπου εξέκλιναν. Πιο κάτω συναντάμε επιρροές από τα "Δύο Άκρα" του π. Επιφανίου όταν  αντιμετωπίζετε "τόν Οἰκουμενισμό ὡς αἵρεσι καί ἀποστασία, καί τό Π. Ἡμερολόγιο σάν σχίσματα καί ἀποστασία ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως". Πολύ πιθανόν πατέρα Ευθύμιε, αυτές οι απόψεις να έχουν ριζώσει μέσα σας από την εποχή που επί Δημητριάδος Χριστοδούλου κάνατε κοινό αγώνα ενάντια στους Παλαιοημερολογίτες, όπως μάθαμε (αν μας παραπληροφόρησαν λάθος και έχω άδικο συγχωρέστε με)»
Εν τω μεταξύ και πάλι διακρίνουμε μία αντίφαση! Μας λέγει ο π. Ευθύμιος ότι «Πουθενά δέ στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καί στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων δέν ἀναφέρεται ἄλλη ἑνότης πλήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς», ενώ προηγουμένως μας είπε «Οἱ Πατέρες δέ ὡς σημεῖο ἑνότητος ἐθέσπισαν τήν Ὀρθόδοξο πίστι θεωρητικά καί τήν ἐκκλησιαστική ἑνότητα καί κοινωνία πρακτικά». Αν λοιπόν οι πατέρες, έστω και θεωρητικά όπως λέτε, εθέσπισαν ως σημείο ενότητος την Ορθόδοξο πίστι, πως έπειτα μας λέτε ότι πουθενά στην ιστορία της Εκκλησίας κ.λπ. δεν αναφέρεται άλλη ενότης πλήν της εκκλησιαστικής; Δια να είσθε συνεπής προς τους λόγους σας θα έπρεπε να λέγατε ότι «Πουθενά δέ στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καί στήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων ΠΡΑΚΤΙΚΑ δέν ἀναφέρεται ἄλλη ἑνότης πλήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς», διότι είχατε χωρίσει προηγουμένως το ''σημείο ενότητος'' σε θεωρητικό (Ορθόδοξη Πίστι) και πρακτικό (εκκλησιαστική κοινωνία). Όμως αφού λησμονήσατε το σημαντικότερο δια εμάς ''σημείο'' το οποίο είναι η Ορθόδοξος Πίστις, και επικεντρωθήκατε τώρα μόνο εις την εκκλησιαστική ενότητα, τότε και εσείς είσθε λάθος! Διατί; διότι δεν έχετε εκκλησιαστική ενότητα και κοινωνία μετά των Προισταμένων σας Νεοημερολογιτών! Δεν έχετε ''ενότητα εκκλησιαστική''! Και όχι μόνο μετά της Ελλαδικής Εκκλησίας, αλλά και με καμία άλλη!!! 


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ