ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Πειραιώς, Μασωνία και Μεσσηνίας Χρυσόστομος
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΜΕ «ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ» ΤΗΝ ΜΑΣΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΣΑΒΒΑΤΟ

Τὴν 15 Σε­πτεμ­βρί­ου 2012 ἀναρτήσαμε στὸ ἱστολόγιό μας, ὡς «Προδημοσίευση ἀπὸ τὸ περιοδικὸ “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”», ἕνα «Ἐκτενὴ σχολιασμὸ» ἐπιστολῆς τοῦ Μητροπολίτη Πειραιῶς πρὸς τὸ ὡς ἄνω περιοδικό. Ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς ἀναφερόταν στὴν κάλυψη ποὺ παρέσχε ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ (ποὺ κάποιοι τὸν θεωροῦν ἀντι-οικουμενιστὴ ἡγέτη καὶ καλύπτουν τὶς ἀνακολουθίες του) στὸν ἐκφράσαντα τὴν κακόδοξη καὶ αἱρετικὴ θέση περὶ «Μίας καὶ διηρημένη Ἐκκλησίας» Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο.
Προχθὲς ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, κατεφέρθη ἐναντίον τῆς μασωνικῆς Στοᾶς, καὶ καλῶς.
Ὅμως, εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ γεγονός, ὅτι ὁ κ. Σεραφείμ, ἐνῶ ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ καταφέρεται ὀνομαστικὰ κατὰ πάντων -σχεδόν- τῶν ἐκτὸς Ἐκκλησίας σκανδαλοποιῶν ἢ ἀσχημονούντων, ἐνῶ καταφέρεται καὶ κατ’ αὐτῶν πού, μὲ τὴν ἀντιπατερικὴ λογική του, θεωρεῖ ὡς ζηλωτὲς «οὐ κατ’ ἐπίγνωση», ἀρνεῖται (ἀπὸ τὴν ἄλλη) πεισματικὰ νὰ πάρει θέση καὶ νὰ καταγγείλει ὀνομαστικὰ τοὺς ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ὅπως χθὲς καὶ πάλι κατήγγειλε ἡ «Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος” σὲ ἄρθρο της ποὺ δημοσιεύσαμε.
Ἀρνεῖται δηλαδὴ νὰ μᾶς πεῖ: α) Τὰ “ἀναθέματα” ποὺ φέτος ἐκτετόξευσε κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀγγίζουν καὶ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο; Ἀγγίζουν καὶ τὸ δεξί του χέρι κ. Ζηζιούλα; Ἀγγίζουν καὶ τὸν (μὲ τὶς δικές του φροντίδες ἀθωωθέντα γιὰ τὶς αἱρετικές του θέσεις) Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσότομο; β) Ἂν δὲν ἀγγίζουν αὐτούς, ποὺ εἶναι οἱ ἡγέτες τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γιὰ ποιούς ἄλλους ἀόρατους Οἰκουμενιστὲς τὰ ἐκτόξευσε; Γιατί δὲν κατονομάζει ὁ Μητροπολίτης αὐτοὺς ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη; Τόσο πολὺ φοβᾶται ὁ «λέων» κ. Σεραφείμ, τὸν κ. Βαρθολομαῖο; Τόσο πολὺ φοβᾶται ὁ «γενναῖος» μὴ χάσει τὸ θρόνο του;
Θὰ θέλαμε νὰ εἴμαστε ὑπὸ τὶς ἐπισκοπικὲς εὐλογίες τοῦ κ. Σεραφείμ, συναγωνιστὲς στὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλ’ ὄχι ὑπὸ τὶς συνθῆκες συμβιβασμοῦ ποὺ βαδίζει. Ἀρκούμαστε, λοιπόν, σ’ αὐτὰ τὰ λίγα πρὸς τὸ παρόν, καὶ δημοσιεύουμε τὸ τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς ποὺ ἀναφέρεται στὶς καλύψεις ποὺ παρέσχε ὁ «ἀγωνιστὴς» Μητροπολίτης Πειραιῶς στὸν αἱρετίζοντα μητροπολίτη Μεσσηνίας, ὅπως δημοσιεύεται στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος», ποὺ κυκλοφορεῖ.
(Κ.Ε.Ν., ἐκπαιδευτικός).

(Μητροπολίτης Πειραιῶς:) «Μὲ αἰ­τι­ᾶ­σθε ὡς συ­νι­ε­ρουρ­γή­σαν­τα με­τὰ τῶν Σεβ. Μη­τρο­πο­λι­τῶν Σύ­ρου κ. Δω­ρο­θέ­ου καὶ Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σο­στό­μου. Ἀ­γνο­εῖ­τε ὅ­μως ὅ­τι με­τὰ τῶν συγ­κε­κρι­μέ­νων Μη­τρο­πο­λι­τῶν συν­δέ­ο­μαι ἀρ­ρή­κτως με­τὰ δε­σμῶν φι­λί­ας καὶ ἀ­γά­πης συ­νυ­πη­ρε­τή­σας με­τ’ αὐ­τῶν ἐν τοῖς Γρα­φεί­οις τῆς Ἱ. Συ­νό­δου ἐ­πὶ ἱ­κα­νὰ ἔ­τη καὶ προ­σέ­τι, ὅ­τι ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Σύ­ρου κ. Δω­ρό­θε­ος ἐ­προ­μά­χη­σε καὶ ἐ­πρω­το­στά­τη­σε εἰς τὴν ἔκ­δο­σιν τοῦ ἀ­να­κοι­νω­θέν­τος τῆς Ἱ. Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος τοῦ Ὀ­κτω­βρί­ου 2010 ὅ­ταν δι­ά­φο­ροι φω­ναὶ ἐ­πε­δί­ω­κον τὴν κα­τα­δί­κην μου καὶ τῶν συ­νυ­πο­γρα­ψάν­των Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων τὴν «Ὁ­μο­λο­γί­αν πί­στε­ως κα­τὰ τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ». Ὁ δὲ Σεβ. Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σό­στο­μος δι­ε­κή­ρυ­ξε ἐν Συ­νό­δῳ τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας ὅ­τι ὁ Πα­πι­σμὸς τυγ­χά­νει αἵ­ρε­σις καὶ κα­κο­δο­ξί­α καὶ ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ εἰς τὸ τε­θὲν θέ­μα τῆς δι­η­ρη­μέ­νης Ἐκ­κλη­σί­ας ἐν Συ­νό­δῳ καὶ πά­λιν δι­ε­κή­ρυ­ξε τὴν πί­στιν του εἰς τὴν Μί­αν, Ἁ­γί­αν, Κα­θο­λι­κὴν καὶ Ἀ­πο­στο­λι­κὴν Ἐκ­κλη­σί­αν. Ὀ­φεί­λω δὲ νὰ δι­ευ­κρι­νή­σω ὅ­τι ἡ φι­λί­α καὶ ἡ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὴ κοι­νω­νί­α με­τὰ τῶν ἀ­δελ­φῶν Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων δὲν μοῦ κλεί­ουν τὸ στό­μα ὡς εὐ­χε­ρῶς ἐκ τῶν κει­μέ­νων μου ἐμ­φαί­νε­ται».

(Ἀπάντηση τοῦ περιοδικοῦ "K. Φλαμιᾶτος"):
1. Δὲν τὸ ἀ­γνο­οῦ­με κα­θό­λου, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε· τὸ γνω­ρί­ζου­με πο­λύ κα­λά. Ἀλ­λὰ μὲ λύ­πη μας δι­α­πι­στώ­νου­με ὅ­τι βά­ζε­τε τοὺς δι­α­προ­σω­πι­κοὺς δε­σμοὺς φι­λί­ας καὶ ἀ­γά­πης πά­νω ἀ­πὸ τὴν Πί­στη καὶ τὸν Χρι­στό...
Ἐ­σεῖς ἐ­πι­μέ­νε­τε νὰ ἐ­παι­νεῖ­τε εὐ­γνω­μό­νως τὸν Πα­τρι­άρ­χη Βαρ­θο­λο­μαῖ­ο, νὰ ὑ­πο­στη­ρί­ζε­τε καὶ νὰ συλ­λει­τουρ­γεῖ­τε μὲ τοὺς δού­ρει­ους ἵπ­πους καὶ τὶς κερ­κό­πορ­τες τοῦ Βα­τι­κα­νοῦ στὴν Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἑλ­λά­δος, τὸν Μεσ­ση­νί­ας, τὸν Δη­μη­τρι­ά­δος καὶ τὸν Σύ­ρου, ...ἐκ­φω­νών­τας ἄ­κα­πνα καὶ ἀ­νί­σχυ­ρα «ἀ­να­θέ­μα­τα». Ἄλ­λη μι­ὰ φο­ρὰ σᾶς πα­ρα­κα­λοῦ­με νὰ μᾶς πλη­ρο­φο­ρή­σε­τε: ἂν δὲν εἶ­ναι αὐ­τοὶ Οἰ­κου­με­νι­στές, τό­τε ποι­οί ἄλ­λοι εἶ­ναι; Ὁ Οἰ­κου­με­νι­σμὸς δι­α­κι­νεῖ­ται ἀ­πὸ φαν­τά­σμα­τα καὶ ἐ­ξω­γή­ϊ­νους; Γι­ὰ ἀ­νύ­παρ­κτους αἱ­ρε­τι­κοὺς ὑ­πο­γρά­ψα­τε τὴν «Ὁ­μο­λο­γί­α Πί­στε­ως κα­τὰ τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ»;
Νά, λοι­πόν, ποὺ δὲν «θέ­λε­τε» νὰ τὸ πα­ρα­δε­χθεῖ­τε· ἐ­πει­δὴ ἔ­χε­τε τέ­τοι­ους «φί­λους» τὸ στό­μα σας ἔ­χει πά­θει ἀγ­κύ­λω­ση, καὶ ἐ­νῶ κατονομάζει τό­σους ἄλ­λους, γι’ αὐ­τοὺς τὸ ἔ­χε­τε κλει­στό!
2. Θὰ σᾶς κουράσω, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀ­σχο­λη­θῶ λί­γο πε­ρισ­σό­τε­ρο μὲ τὸ καί­ρι­ο θέ­μα τοῦ Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυσόστομου. Τὴν αἱρετική του διδασκαλία περὶ «διηρημένης» Ἐκκλησίας (ποὺ ποτὲ δὲν ἀνήρεσε) καὶ τὴ διαμάχη του μὲ τὸν Κυθήρων. Μᾶς δι­α­βε­βαι­ώ­νε­τε ὅ­τι ὁ Μεσ­ση­νί­ας δι­όρ­θω­σε τὸ λά­θος του. Γρά­φε­τε ὅ­τι, ὅ­πως «ἐ­δή­λω­σαν ἀμ­φό­τε­ροι, τὸ ἀ­να­φυ­ὲν θέ­μα ἔ­λη­ξεν θε­τι­κῶς, τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σο­στό­μου δη­λώ­σαν­τος τὴν κα­τὰ πάν­τα ὀρ­θό­δο­ξον πί­στιν αὐ­τοῦ δι­ὰ τὴν ἀ­δι­αί­ρε­τον ὀν­το­λο­γί­αν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας» καὶ ὅ­τι «ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σό­στο­μος ἐν Συ­νό­δῳ τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας ἔ­χει δι­α­κη­ρύ­ξει .­..ὅ­τι “ὁ Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κι­σμός εἶ­ναι αἵ­ρε­σις καί ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γι­κή ἐ­κτρο­πή"».
Δὲν μᾶς ἐ­ξη­γή­σα­τε, ὅ­μως, γι­α­τὶ ὁ λα­λί­στα­τος Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σό­στο­μος Σαβ­βᾶ­τος, ἔ­χει στό­μα γι­ὰ νὰ ὑ­βρί­ζει τὴν Ἱ. Σύ­νο­δον (κα­τὰ τὸν Γλυ­φά­δας κ. Παῦ­λο), ἀλ­λὰ δὲν εἶ­χε στό­μα γι­ὰ νὰ δι­ορ­θώ­σει ἀν­τρί­κι­α καὶ αὐ­το­προ­σώ­πως, ὅ­σα αἱ­ρε­τι­κὰ εἶ­πε καὶ ἔ­γρα­ψε ἐ­πα­νει­λημ­μέ­νως; Ὅ­ταν κα­τη­γο­ρή­θη­κε ἐ­πὶ αἱ­ρέ­σει, καὶ με­τὰ τὸν θό­ρυ­βο ποὺ ξε­ση­κώ­θη­κε, ἐ­πα­νε­λάμ­βα­νε ἀ­με­τα­νό­η­τα τὴν αἱ­ρε­τι­κὴ δι­α­κή­ρυ­ξή του καὶ ἔ­δω­σε τὴν τε­λι­κή του ἀ­πάν­τη­ση στὸν κ. Τσε­λεγ­γί­δη (ποὺ ὡς σή­με­ρα ἰ­σχύ­ει, ἀ­φοῦ ὁ ἴ­δι­ος δὲν τὴν ἀ­ναί­ρε­σε) γρά­φων: «Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ, εἶ­ναι Μί­α καὶ Ἀ­δι­αί­ρε­τη, πρὶν τὸ σχί­σμα, σή­με­ρα εἶ­ναι δι­η­ρη­μέ­νη», δι­α­βε­βαι­ώ­νων ψευ­δῶς: «Με­τὰ τὸ σχί­σμα, οὐ­δέ­πο­τε ὑ­πῆρ­ξε στὴν Ἀ­να­το­λὴ ἡ ἀν­τί­λη­ψη ὅ­τι ὑ­πάρ­χει Μί­α Ἐκ­κλη­σί­α ὡς ὑ­περ­κεί­με­νη ὅ­λων τῶν ἄλ­λων ἐ­πὶ μέ­ρους Ἐκ­κλη­σι­ῶν».
Ἀ­φοῦ, λοι­πόν, ἔ­γρα­ψε καὶ ἐ­πέ­μει­νε ἐ­πὶ χρό­νι­α στὶς αἱ­ρε­τι­κὲς θέ­σεις του, καὶ προ­σέ­βα­λε συναδέλφους του, καὶ ὕ­βρι­σε (ὑ­πο­στη­ρί­ζον­τας τὶς θέ­σεις αὐ­τὲς) τὸν Μη­τρο­πο­λί­τη Κυ­θή­ρων κ. Σε­ρα­φεὶμ καὶ τὸν κα­θη­γη­τὴ κ. Δη­μή­τρι­ο Τσε­λεγ­γί­δη, γι­α­τί με­τὰ ἀ­πὸ τό­σο σά­λο ποὺ δη­μι­ούρ­γη­σε, δὲν εἶ­χε τὴν ἀν­δρεί­α καὶ τὴν εὐ­θύ­τη­τα νὰ δι­ορ­θώ­σει δη­μό­σι­α, ὅ­σα δη­μό­σι­α δί­δα­ξε καὶ ἔ­πρα­ξε; Πο­νη­ρό­τα­τη αὐ­τὴ ἡ ἐ­νέρ­γει­ά του. Τὸ ἔ­κα­νε καὶ γι­ὰ νὰ μὴν ἐ­κτε­θεῖ, καὶ γι­ὰ νὰ μπο­ρεῖ στὸ μέλ­λον νὰ πεῖ, ὅ­τι ἐ­γὼ δὲν ἐν­νο­οῦ­σα αὐ­τό, ἀλ­λὰ ἐ­κεῖ­νο! Τοῦ­το ὑ­παι­νίσ­σε­ται ὁ π. Θε­ό­δω­ρος Ζή­σης, (ἀν­τί­θε­τος μὲ τὴν δι­κή σας κά­λυ­ψη πρὸς τὸν φί­λο σας Μεσ­ση­νί­ας), ἀλ­λὰ καὶ ὁ ἴ­δι­ος ὁ Κυ­θή­ρων, τοῦ ὁ­ποί­ου πα­ρου­σι­ά­σα­τε (στὸ κεί­με­νό σας) τὸ τμῆμα τῆς δηλώσεώς του ποὺ σᾶς βοηθοῦσε νὰ «ἀθώσετε» τὸν Μεσσηνίας, δηλαδὴ τὴν μι­σή .­..ἀ­λή­θει­α!
Ὅ­μως ὁ Κυ­θή­ρων, ὁ ὁ­ποῖ­ος πι­έ­σθη­κε «ἀ­φό­ρη­τα» γι­ὰ μι­ὰ συμ­φι­λί­ω­ση, δη­λώ­νει καὶ κάποια ἄλ­λα ση­μαν­τι­κὰ στοι­χεῖ­α, τὰ ὁ­ποῖ­α ἐ­σεῖς ἀ­πο­σι­ω­πή­σα­τε. (Στὴν γραμμὴ τοῦ Κυθήρων κινεῖται καὶ ὁ π. Θε­ό­δω­ρος Ζή­σης, τοῦ ὁ­ποί­ου θὰ πα­ρα­θέ­σου­με κεί­με­να στὴ συ­νέ­χει­α).
Γρά­φει ὁ Κυ­θή­ρων κ. Σε­ρα­φείμ, ὅ­τι τὸ θέ­μα δὲν πρέ­πει νὰ θε­ω­ρη­θεῖ λῆ­ξαν, ὅ­τι αὐ­τὸς ὁ τρό­πος δι­ορ­θώ­σε­ως δὲν ἦταν ὁ Κα­νο­νι­κός!­!! Ἀ­πο­τε­λοῦν βέ­βαι­α (οἱ ἐ­ξη­γή­σεις ποὺ δό­θη­καν με­τα­ξὺ αὐ­τοῦ καὶ τοῦ Μεσ­ση­νί­ας), ἕ­να κα­λὸ βῆ­μα, λέγει, τὸ ὁ­ποῖ­ον «δύ­να­ται νὰ ἀ­πο­τε­λέ­σῃ ὑ­λι­κὸν πρὸς πα­ρο­χὴν συγ­κε­κρι­μέ­νων ἐ­ξη­γή­σε­ων καὶ ἄρ­σιν προ­σω­πι­κῶν κρί­σε­ων, εἰ­κα­σι­ῶν ἤ δι­α­φό­ρων ὑ­πο­νοι­ῶν». Θε­ω­ρεῖ ὅ­μως, ὅ­τι «τὸ ἰ­δα­νι­κὸν καὶ τὸ δε­ον­το­λο­γι­κὸν θὰ ἦ­το ὁ ἴ­δι­ος ὁ Σεβ. Μεσ­ση­νί­ας νὰ ἐκ­θέ­σῃ γρα­πτῶς τὰς ὡς ἄ­νω δο­θεί­σας προ­φο­ρι­κὰς ἐ­ξη­γή­σεις του, αἱ ὁ­ποῖ­αι καὶ θὰ ἀ­πε­τέ­λουν ἐ­πα­νόρ­θω­σιν τῶν ὑ­π' αὐ­τοῦ ἐ­πι­σή­μως γρα­φέν­των. Οὐ­δό­λως συμ­φέ­ρει νὰ αἰ­ω­ρῶν­ται ὅ­λα αὐ­τά, τὰ ὁ­ποῖ­α ἀ­πο­βαί­νουν εἰς βά­ρος τῆς Ἀ­νω­τά­της ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Ἀρ­χῆς καὶ ἡ­μῶν τῶν ἀ­να­μει­χθέν­των εἰς τὴν ὑ­πό­θε­σιν αὐ­τὴν Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων, ὅ­ταν καὶ δη­μο­σί­ως, δι­ὰ τοῦ τύ­που, γί­νον­ται σχό­λι­α πε­ρὶ “κου­κου­λώ­μα­τος”, πε­ρὶ ἀ­με­τα­θέ­του ἐμ­μο­νῆς εἰς τὸ ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γι­κὸν ἀ­τό­πη­μα, ἢ πε­ρὶ ἐν­δε­χο­μέ­νης ὑ­πα­να­χω­ρή­σε­ως καὶ ἐγ­κα­τα­λεί­ψε­ως τοῦ ἀ­γω­νι­στι­κοῦ με­τώ­που πρὸς ἀ­πο­φυ­γὴν ποι­νι­κῆς δι­ώ­ξε­ως (­!­!­!­)» (Ἐ­πι­στο­λὴ Κυ­θή­ρων πρὸς Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πον, ἀ­ριθ. πρωτ.: 1049, 10/11/2010).
Ἐ­πει­δή, λοι­πόν, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε, κα­τη­γο­ρη­θή­κα­τε κι ἐ­σεῖς ὅ­τι συμ­βά­λα­τε στὸ «κου­κού­λω­μα» τοῦ θέ­μα­τος, γι’ αὐ­τὸ ἔ­πρε­πε νὰ μὴν ἀ­πο­κρύ­ψε­τε τὴν πα­ρα­πά­νω σημαντικότατη πα­ρά­γρα­φο τοῦ κει­μέ­νου τοῦ Κυ­θή­ρων.
Τὸ ἀ­κό­μα φο­βε­ρό­τε­ρον, ποὺ δεί­χνει ὅ­τι βο­η­θή­σα­τε στὸ κου­κού­λω­μα ἑ­νὸς αἱ­ρε­τί­ζον­τος, εἶ­ναι ἡ πα­ρα­κά­τω γε­μά­τη νό­η­μα ση­μεί­ω­ση τοῦ Κυ­θή­ρων, ὅ­τι ὁ Μεσ­ση­νί­ας κυ­ρι­ο­λε­κτι­κὰ ἐ­κλι­πα­ροῦ­σε νὰ ἐ­πέλ­θη συμ­βι­βα­σμός, χω­ρὶς ὁ ἴ­δι­ος νὰ κα­τα­δι­κά­σει τὴν αἱ­ρε­τι­κὴ πε­ρὶ «δι­η­ρη­μέ­νης Ἐκ­κλη­σί­ας» δι­δα­σκα­λί­α του: «Ἰ­δι­αι­τέ­ραν αἴ­σθη­σιν προ­ε­κά­λε­σε εἰς τὸν ὑ­πο­γρά­φον­τα ἡ ἐ­πί­μο­νος θέ­σις τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του (Μεσ­ση­νί­ας) ὅ­τι δὲν θὰ δυ­νη­θῇ νὰ ἐ­πι­στρέ­ψῃ εἰς τὴν Θε­ό­σω­στον Ἐ­παρ­χί­αν του, ἐ­ὰν δὲν ἀ­πο­κα­τα­στα­θῇ πλή­ρως ὑ­πὸ τῆς ΔΙΣ ὡς πρὸς τὸ Ὀρ­θό­δο­ξον πε­ρὶ Ἐκ­κλη­σί­ας φρό­νη­μά του»!
Καὶ γι­ὰ νὰ μὴ νο­μι­σθεῖ ὅ­τι αὐ­τὰ ποὺ πα­ρα­θέ­του­με καὶ ζη­τᾶ­με εἶ­ναι προ­σω­πι­κὲς μό­νο ἀ­πό­ψεις θὰ πα­ρα­πέμ­ψου­με στὸν π. Θε­ό­δω­ρο Ζή­ση, ποὺ ὡς κα­θη­γη­τὴς Πα­τρο­λο­γί­ας γνω­ρί­ζει ἄ­ρι­στα τὰ θέ­μα­τα αὐ­τά· ὁ π. Θε­ό­δω­ρος εἶ­πε καὶ ἔ­γρα­ψε τὰ ἑ­ξῆς:
«Γι­ὰ τὴν ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γι­κὴ πα­ρέκ­κλι­ση τοῦ Μεσ­ση­νί­ας» ποὺ βρί­σκε­ται «στὰ ὅ­ρι­α τῆς αἱ­ρέ­σε­ως …ἔ­πρε­πε νά λά­βει θέ­ση ἡ ῾Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς ῾Ι­ε­ραρ­χί­ας (Ι.Σ.Ι.­)… Αὐ­τὸ γι­ὰ λό­γους ποὺ δὲν γνω­ρί­ζου­με δὲν ἔ­γι­νε· ἴ­σως δι­ό­τι ἐ­κρί­θη ὅ­τι ἡ ὀρ­θο­δο­ξοῦ­σα πλει­ο­νό­της τῶν ἀρ­χι­ε­ρέ­ων θὰ κα­τέ­φε­ρε γι­ὰ δε­ύ­τε­ρη φο­ρὰ ἰ­σχυ­ρό πλῆγ­μα ἐ­ναν­τί­ον τῶν Οἰ­κου­με­νι­στῶν.­.. Ἡ λα­κω­νι­κὴ ἀ­πό­φα­ση τῆς Συ­νό­δου ποὺ ὑ­πο­βι­βά­ζει τὴν δογ­μα­τι­κὴ πα­ρέκ­κλι­ση σὲ προ­σω­πι­κή δι­έ­νε­ξη δύ­ο ἐ­πι­σκό­πων προ­κα­λεῖ πολ­λὰ ἐ­ρω­τη­μα­τι­κὰ καὶ ἀ­πο­ρί­ες.­.. Ἀ­πο­κή­ρυ­ξε τὴν πλά­νη ὁ Μεσ­ση­νί­ας δη­μο­σί­ως; Ποι­ές ἦ­σαν, ἔ­πει­τα, οἱ "δο­θεῖ­σες ἑ­κα­τέ­ρω­θεν ἐ­ξη­γή­σεις"; ᾿Ε­τη­ρή­θη­σαν πρα­κτι­κά, κα­τε­γρά­φη­σαν τὰ ἐ­ξη­γη­θέν­τα; …δι­ό­τι, ἂν μὲν εἶ­ναι ἐ­παρ­κεῖς, θὰ πα­ύ­σει τὸ σκάν­δα­λο»· δι­α­φο­ρε­τι­κὰ θὰ σκαν­δα­λί­ζει «πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, δι­ό­τι (θὰ) ἐμ­φα­νί­ζει καὶ τοὺς συ­νο­δι­κοὺς ἀρ­χι­ε­ρεῖς ἢ νὰ συμ­φω­νοῦν πρὸς τὶς θέ­σεις τοῦ Μεσ­ση­νί­ας ἢ νὰ δι­στά­ζουν νὰ λά­βουν τὰ προ­βλε­πό­με­να ἀ­πὸ τοὺς ἱ­ε­ροὺς κα­νό­νες μέ­τρα»· ἔτ­σι ὅ­μως, «ἁ­πλῶς κου­κου­λώ­νουν τὸ θέ­μα» (Ὀρ­θό­δο­ξος Τύ­πος, 29/10/2010).
Βλέ­πε­τε, λοι­πόν, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε, ὅ­τι ἐ­ξη­γεῖ­τε τὰ πράγ­μα­τα κα­τὰ τὸ δο­κοῦν ἢ τὸ συμ­φέ­ρον σας; Ἀν­τι­λαμ­βά­νε­σθε, ὅ­τι τὰ πραγ­μα­τι­κὰ πε­ρι­στα­τι­κὰ σᾶς ἐκ­θέ­τουν ἀ­νε­πα­νόρ­θω­τα; Βγή­κα­τε «αὐ­το­βού­λως» νὰ ὑ­πο­στη­ρί­ξε­τε, ὄ­χι τὴν Πί­στη, ἀλ­λὰ τὸν φί­λο σας κ. Σαβ­βᾶ­το, ἐ­νῶ ἦ­ταν γνω­στὸ ὅ­τι στὰ Μ.Μ.Ε. (κα­τὰ τὸν Κυ­θή­ρων) «γί­νον­ται σχό­λι­α πε­ρί “κου­κου­λώ­μα­τος”, πε­ρί ἀ­με­τα­θέ­του ἐμ­μο­νῆς εἰς τὸ ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γι­κὸν ἀ­τό­πη­μα, ἤ πε­ρὶ ἐν­δε­χο­μέ­νης ὑ­πα­να­χω­ρή­σε­ως καὶ ἐγ­κα­τα­λεί­ψε­ως τοῦ ἀ­γω­νι­στι­κοῦ με­τώ­που πρὸς ἀ­πο­φυ­γὴν ποι­νι­κῆς δι­ώ­ξε­ως(­!­!­!­)­». Καὶ τὸν ὑποστηρίξατε, ἐ­νῶ σᾶς ἦ­ταν γνω­στὴ ἡ κα­τά­θε­ση κατοχυρωμένης Μη­νυ­τη­ρί­ου Ἀ­να­φο­ρᾶς κα­τὰ τοῦ Μεσ­ση­νί­ας ἀ­πὸ τὴν Ἕ­νω­σή μας (ΦΕΚΦ). (Ἢ μήπως, τὸν ὑποστηρίξατε καὶ γιὰ νὰ θαφτεῖ μιὰ καὶ καλή, στὸ βάθος τῶν ἑρμαρίων τῆς Ἱ. Συνόδου, ἡ Μηνυτήριος Ἀναφορά μας;).
Ὁ Μεσ­ση­νί­ας, λοι­πόν, δὲν ἤ­θε­λε νὰ ἀρ­νη­θεῖ ὅ­σα εἶ­πε, γι­α­τὶ δὲν θέ­λει νὰ ἀρ­νη­θεῖ τὸ ρό­λο τοῦ δού­ρει­ου ἵπ­που ποὺ ἔ­χει ἀ­να­λά­βει· ἔ­πρε­πε δέ, νὰ ἀ­πο­δρά­σει ἀ­πὸ τὸν ἀ­σφυ­κτι­κὸ κλοι­ὸ ποὺ γύ­ρω του εἶ­χε δη­μι­ουρ­γη­θεῖ. Κι ἐ­σεῖς, ποὺ μέ­σα στὴν Σύ­νο­δο εἴ­χα­τε, γι­ὰ τοὺς λό­γους σας .­..ἐ­ναν­τι­ω­θεῖ στὶς αἱ­ρε­τί­ζου­σες θέ­σεις του, τώ­ρα ὑ­πο­κύ­ψα­τε στὸν τῆς φι­λί­ας λό­γο, καὶ τὸν ἀ­θω­ώ­σα­τε, τὸν ἐ­πι­σκε­φθή­κα­τε στὴν Κα­λα­μά­τα, σᾶς ἐ­πι­σκέ­φθη­κε στὸν Πει­ραι­ᾶ, συμ­προ­σευ­χη­θή­κα­τε, συλ­λει­τουρ­γή­σα­τε· τὸν ἀ­πο­δώ­σα­τε δη­λα­δὴ καὶ πά­λι «ὀρ­θό­δο­ξο ποι­με­νάρ­χη στὴν θε­ό­σω­στη ἐ­παρ­χί­α του» καὶ στὴν κοι­νω­νί­α, ὅ­πως συ­νέ­βη καὶ μὲ τὸν Σύ­ρου καὶ τὸν Δη­μη­τρι­ά­δος. (Τὰ κα­τὰ τῶν Οἰ­κου­με­νι­στῶν ἀ­να­θέ­μα­τα, λοι­πόν, ἐ­ναν­τί­ον ποί­ων ἐ­κτο­ξεύ­θη­καν; Ἐ­ναν­τί­ον ἀνυπάρκτωνν αἱ­ρε­τι­κῶν; Θέ­α­τρο, δι­ὰ τὸ «θε­α­θῆ­ναι τοῖς ἀν­θρώ­ποις»­;­).
Καὶ τὰ θε­ω­ρεῖ­τε δι­και­ο­λο­γη­μέ­να ὅ­λα αὐ­τά, ἀ­φοῦ γι­ὰ σᾶς ἡ φι­λί­α εἶ­ναι πά­νω ἀ­πὸ τὴν Πί­στη· ὅ­πως δη­λώ­σα­τε: «πέ­ραν τῶν ἀ­νω­τέ­ρω πο­λυ­ση­μάν­των χρε­ω­στῶ νὰ εἴ­πω ὅ­τι συν­δέ­ο­μαι ἀ­πὸ τρι­α­κον­τα­ε­τί­ας με­τὰ τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Μεσ­ση­νί­ας κ. Χρυ­σο­στό­μου συ­νυ­πη­ρε­τή­σας με­τ’ αὐ­τοῦ ἐν τοῖς Γρα­φεί­οις τῆς Ἱ. Συ­νό­δου καὶ ὅ­τι ἀν­τα­πέ­δω­κα κα­θη­κόν­τως καὶ ἀ­δελ­φι­κῶς τὴν ἰ­δι­κήν του εἰς τὰ ἡ­μέ­τε­ρα τα­πει­νὰ ὀ­νο­μα­στή­ρι­α εὐ­χα­ρι­στι­α­κήν με­το­χήν»­!­!! (Ἐ­πι­στο­λή σας, ἀ­ριθμ. πρωτ. 1585, 23/11/2010, «Πρὸς Γε­ώρ­γι­ον Ζερ­βόν», Ὀρ­θό­δο­ξος Τύ­πος).
Καὶ με­τὰ ταῦ­τα, ὁ Μεσ­ση­νί­ας (καὶ ὁ Σύ­ρου καὶ ὁ Δη­μη­τρι­ά­δος) συ­νέ­χι­σαν καὶ συ­νε­χί­ζουν τὸν φι­λο­πα­πι­κό, οἰ­κου­με­νι­στι­κὸ καὶ συγ­κρη­τι­στι­κὸ ἔρ­γο τους ἀ­νε­νό­χλη­τοι! Τί κι ἂν κα­τα­θέ­σα­τε τὴν μαρ­τυ­ρί­α σας πε­ρὶ τοῦ Μεσ­ση­νί­ας δι­ὰ τὴν«κα­τὰ πάν­τα ὀρ­θό­δο­ξον πί­στιν αὐ­τοῦ δι­ὰ τὴν ἀ­δι­αί­ρε­τον ὀν­το­λο­γί­αν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας»; Τί κι ἂν μᾶς με­τα­φέ­ρα­τε τὴν ἀ­φε­ρέγ­γυ­α προ­φο­ρι­κὴ δή­λω­ση τοῦ Μεσ­ση­νί­ας πὼς θε­ω­ρεῖ αἵ­ρε­ση τὸν Πα­πι­σμό, ἀ­σφα­λῶς καὶ τὸν Προ­τε­σταν­τι­σμό; Αὐ­τὲς οἱ ἀ­νε­πί­ση­μες, μέ­σῳ τρί­των, δι­α­βε­βαι­ώ­σεις εἶ­ναι λό­γι­α τοῦ ἀ­έ­ρα· ἀ­πέ­χουν πα­ρα­σάγ­γας ἀ­πὸ τὴν Πα­τε­ρι­κὴ γραμ­μὴ πε­ρὶ με­τα­νοί­ας καὶ ἀ­πο­κη­ρύ­ξε­ως τῆς αἱ­ρέ­σε­ως ἀ­πὸ τὸν ἴ­δι­ο τὸν αἱ­ρε­τί­ζον­τα, ὅ­πως σχε­δὸν ἀ­μέ­σως ἀ­πέ­δει­ξαν τὰ γε­γο­νό­τα.
Με­τὰ ἀ­πὸ λί­γο δηλαδή, 28/11/10, ὁ Μεσ­ση­νί­ας, κα­τὰ τὴν Κυ­ρι­α­κά­τι­κη Θ. Λει­τουρ­γί­α στὸν ἱ. Ν. Ἁγ. Δη­μη­τρί­ου, συμ­προ­σευ­χή­θη­κε μὲ τὸν κ. Ρό­ου­αν Οὐ­ί­λι­αμς, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­χει τοὺς πα­ρα­κά­τω ἀ­ξι­ο­ζή­λευ­τους τί­τλους: εἶ­ναι ὁ ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Καν­τέρ­μπου­ρυ (τῶν αἱ­ρε­τι­κῶν Ἀγ­γλι­κα­νῶν), εἶ­ναι νε­ο­πα­γα­νι­στὴς Δρυ­ΐ­δης (εἰ­δω­λο­λά­τρης), ἀ­πο­δέ­χε­ται τὶς χει­ρο­το­νί­ες ὁ­μο­φυ­λό­φι­λων ἐ­πι­σκό­πων, καὶ «ὅ­πως φαί­νε­ται.­.. (εἶ­ναι) καὶ ἐ­ξέ­χον στέ­λε­χος τῆς ἀν­τί­χρι­στης πα­ναί­ρε­σης τῆς "Νέ­ας Ἐ­πο­χής"»(k­l­a­s­s­i­k­o­p­e­r­i­p­t­o­si.b­l­o­g­s­p­ot.gr/2012/03/g­ay-t­w­i­t­t­er.h­t­ml). Τί τοῦ κο­στί­ζει, λοι­πόν, τοῦ κ. Σαβ­βά­του, νὰ κα­τα­δι­κά­ζει μὲν τοὺς αἱ­ρε­τι­κοὺς «γι­ὰ τὰ μά­τι­α τοῦ κό­σμου», χρησιμοποιώντας πρὸς τοῦτο τὸ Ὑμέτερον ἀντι-οἰκουμενιστικὸν στόμα (ἀ­φοῦ ἐ­σεῖς προ­σφερ­θή­κα­τε νὰ τὸν δι­ευ­κο­λύ­νε­τε), νὰ συμ­προ­σεύ­χε­τε δὲ μὲ αὐ­τοὺς τοὺς αἱ­ρε­τι­κοὺς ποὺ «κα­τα­δι­κά­ζει»;
Νὰ μᾶς συγ­χω­ρή­σε­τε ποὺ θὰ σκα­λί­σου­με λί­γο πα­ρα­πά­νω καὶ ἐ­πώ­δυ­να τὴν μνή­μη σας, προ­κει­μέ­νου νὰ ἐ­πα­να­φέ­ρει καὶ ἕ­να ἄλ­λο πε­ρι­στα­τι­κὸ ποὺ συν­δέ­ε­ται μὲ τὸν Μεσ­ση­νί­ας, τὸ ὁ­ποῖ­ο (φαν­τά­ζο­μαι) ὅ­τι ἡ ἀν­τι-οι­κου­με­νι­στι­κὴ σας συ­νεί­δη­ση θὰ τὸ ἔ­χει ἀ­πω­θή­σει στὰ ἐν­δό­τε­ρα στρώ­μα­τα τοῦ ἀ­συ­νει­δή­του σας. Κι αὐ­τὸ τὸ γε­γο­νὸς εἶ­ναι ἐν­δει­κτι­κὸ τῆς ἀ­δι­α­φο­ρί­ας Ὑ­μῶν καὶ τῆς Ἱ. Συ­νό­δου, ποὺ ἐ­πέ­τρε­ψε καὶ ἐ­πι­τρέ­πει στὸν Μεσ­ση­νί­ας νέ­α θρα­σύ­τα­τη ἐ­πί­δει­ξη ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ἀ­μο­ρα­λι­σμοῦ.
Συγ­κε­κρι­μέ­να, στὶς 3/3/2011 κα­τα­δι­κά­σα­τε μὲ σκλη­ροὺς τό­νους καὶ μὲ αἰχ­μη­ρὲς ἐκ­φρά­σεις τὴν πα­ρου­σί­α­ση, ποὺ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τὴν 31 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2011 στὴν Ἀ­θή­να, ἑ­νὸς πα­πι­κοῦ βι­βλί­ου μὲ τί­τλο: «Σύ­νο­ψη τῆς κοι­νω­νι­κῆς δι­δα­σκα­λί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας». Κα­το­νο­μά­σα­τε δὲ τὸν κα­θο­λι­κὸ ἐ­πί­σκο­πο Σύ­ρου, τὸν καρ­δι­νά­λι­ο κ. R­e­n­a­to R­a­f­a­e­le M­a­r­t­i­no, κι ἕ­ναν πο­λι­τι­κὸ ἐ­πι­στή­μο­να, οἱ ὁ­ποῖ­οι πα­ρου­σί­α­σαν τὸ βι­βλί­ο. Ὅ­λως τυ­χαῖ­α, ὅ­μως, ξε­χά­σα­τε νὰ κα­τα­δι­κά­σε­τε καὶ νὰ ἀ­να­φέ­ρε­τε τὸ ὄ­νο­μα κά­ποι­ου ἄλ­λου, ποὺ κι αὐ­τὸς πα­ρου­σί­α­σε στὴν ἴδια ἐκδήλωση, τὸ ἴ­δι­ο πα­πι­κὸ βι­βλί­ο ἐκ­θει­ά­ζον­τάς το! Γι­α­τί τὸν ξε­χά­σα­τε; Δι­ό­τι ἦ­ταν ὁ φί­λος σας μη­τρο­πο­λί­της Μεσ­ση­νί­ας κ. Σαβ­βᾶ­τος!­ (a­m­en.gr/i­n­d­ex.p­hp?m­od=n­e­ws&op=a­r­t­i­c­le&a­id=4759).
Γι­α­τί, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε, τέ­τοι­α ὀ­φθαλ­μο­φα­νὴς ὑ­πο­κρι­σί­α; Κα­τα­δι­κά­σα­τε τοὺς Πα­πι­κοὺς πα­ρου­σι­α­στὲς τοῦ βι­βλί­ου (κά­τι ποὺ δὲν σᾶς κό­στι­ζε τί­πο­τα, ἀλ­λὰ σᾶς ἀ­νε­δεί­κνυ­ε ἀν­τι-οι­κου­με­νι­στὴ καὶ Πα­πο­φά­γο), τὴ στιγ­μὴ ποὺ οἱ ἄν­θρω­ποι αὐ­τοὶ τὴν δου­λει­ά τους κά­να­νε, ἀ­φοῦ μά­λι­στα βρῆ­καν συμ­πα­ρα­στά­τη στὴν προ­πα­γάν­δα τους τὸν κ. Χρυ­σό­στο­μο Σαβ­βᾶ­το. Ὁ κ. Χρυ­σό­στο­μος, ὅ­μως, τί δου­λει­ὰ εἶ­χε σ’ αὐ­τὴν τὴν πα­ρου­σί­α­ση; Κι ἀφοῦ σᾶς ἐνόχλησε αὐτὴ ἡ παρουσίαση καὶ ἀντιδράσατε καταγγέλωντας τὴν ἐνέργειά τους αὐτή, πό­σο περισσότερο ἔ­πρε­πε νὰ κα­τα­δι­κά­σε­τε τὸν «ὀρθόδοξο» ἐπίσκοπο κ. Σαββᾶτο ποὺ συμμετεῖχε καὶ τὴν ἐπευλόγησε;
Ἀλ­λὰ ἐ­σεῖς, πά­λι τὸν κα­λύ­ψα­τε, πα­ρό­λο ποὺ ἔμ­με­σα ἐ­πα­νέ­λα­βε τὴν αἱ­ρε­τι­κὴ θε­ω­ρί­α του πε­ρὶ «δι­η­ρη­μέ­νης Ἐκ­κλη­σί­ας»! Πα­ρου­σι­ά­ζον­τας δηλαδὴ τὸ βι­βλί­ο, εἶ­πε ὅ­τι αὐ­τὸ ἀ­πο­τε­λεῖ «μι­ὰ κοι­νὴ προ­σπά­θει­α τῶν χρι­στι­α­νι­κῶν Ἐκ­κλη­σι­ῶν, γι­ὰ νὰ μπο­ρέ­σουν ὅ­λες μα­ζὶ νὰ δώ­σουν τὸ μή­νυ­μα στὸ σύγ­χρο­νο εὐ­ρω­παῖ­ο ἄν­θρω­πο ὅ­τι δὲν εἶ­ναι μό­νος του, ὅ­τι δί­πλα του ὑ­πάρ­χει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ὡς Σῶ­μα Χρι­στοῦ»! Ἡ Μί­α (Ὀρ­θό­δο­ξη) Ἐκ­κλη­σί­α δη­λα­δή, ποὺ τώ­ρα εἶ­ναι δι­η­ρη­μέ­νη, ἀλ­λὰ μα­ζὶ μὲ τὶς Δυ­τι­κὲς αἱ­ρε­τι­κὲς ὁ­μο­λο­γί­ες μπο­ροῦν νὰ ἀ­πο­τε­λοῦν (κα­τὰ τὸν Μεσ­ση­νί­ας) τὸ ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­νο «Σῶ­μα Χρι­στοῦ!»
Γι­α­τί, λοι­πόν, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε, ἀ­φή­σα­τε στὸ ἀ­πυ­ρό­βλη­το τὸν Μεσ­ση­νί­ας; Γιατί ἐξαντλήσατε τοὺς πολεμικούς σας μύδρους μόνον ἐναντίον τῶν ἑτέροδοξων Οἰκουμενιστῶν; Δὲν γνωρίζετε ὅτι οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι καὶ ὕπουλοι Οἰκουμενιστὲς εἶναι οἱ «ὀρθόδοξοι»; Γιατί τοὺς καλύπτετε;
Ἀλήθεια, ξέρετε νὰ τιμᾶτε τοὺς φίλους σας! Ἀλλά, εἶναι δυνατὸν νὰ τιμᾶτε καὶ τὴν Ἐκκλησία Του μὲ αὐτοὺς τοὺς ἐπαμφοτερισμούς σας;ΠΗΓΗ ''ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ''

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ