ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Συγκινητική ἐπιστολή ἑπτά ἀσκητῶν τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τῶν Ἀρχαγγέλων τοῦ Ἁγ. Ὄρους


Εἰς τήν ἱστοσελίδα «Ἁγιορείτικον Βῆμα» τῆς 17ης Σεπτεμβρίου, δημοσιεύεται ἐπιστολή τῶν ἑπτά ἀσκητῶν τοῦ Κελλίου τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Σαββαίων τῆς Ἄνω Καψάλας, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νά λάβουν χρήματα ἀπό τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί ζοῦν μέ τάς ἰδικάς των δυνάμεις καί τήν βοήθειαν ἀδελφῶν καί φίλων τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου. Εἶχε προηγηθῆ ἔκκλησις διά τῆς ἰδίας ἱστοσελίδος διά βοήθειαν πρός τό Ἱερόν Κελλίον καί ὡς τονίζουν οἱ ἀσκηταί οἱ πιστοί ἀνταπεκρίθησαν ἀγοράζοντες «λιβανάκι, κομποσχοινάκια, ἀκόμη καί ἁγνό ἁγιορείτικο μέλι». Εἰς τήν ἐπιστολήν των οἱ ἑπτά ἀσκηταί τονίζουν τά ἀκόλουθα:

«Σεβαστοί μας πατριῶτες καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ χαίρετε. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν συμπαράσταση γιὰ τὸ πολύπλευρο ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες,ποὺ εἶναι διάσπαρτοι στ᾽ ἀμέτρητα καθιδρύματα, μικρὰ καὶ μεγάλα ἀπό τά ὁποῖα ὁ καθένας συμβάλλει σ᾽ αὐτὸ ἀνάλογα μὲ τὸ χάρισμα, ποὺ ἔχει λάβει ἀπὸ τὸ Θεό.
Ἐμεῖς οἱ εὐτελεῖς ἐδῶ στὸ Ἱερὸ Κελλίον τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Σαββαίων στὴν Ἄνω Καψάλα προσπαθοῦμε νὰ δημιουργήσουμε μία Ὀρθόδοξη ἔπαλξη, ἀπὸ τὴν ὁποία νὰ πολεμοῦμε μὲ κάθε τρόπο τούς ἐχθροὺς ὁρατοὺς καὶ ἀόρατους, ποὺ ἔχουν περικυκλώσει τὴν γλυκιά μας πατρίδα καὶ τὴν Ἁγία μας Ὀρθοδοξία. Ἀναφορικὰ ἐπισημαίνουμε ὁρισμένους ἀπὸ δαύτους:
Παγκοσμιοποίηση = ὑποδούλωση λαῶν σὲ μία κυβέρνηση μὲ πολλοὺς τρόπους ὅπως:
1) Συγχώνευση κρατῶν μὲ ἕνωση ὅπως ΝΑΤΟ, ΕΕ δηλαδὴ τὰ μεγάλα κράτη ὅπως Ἀμερική, Γερμανία, ἐπιβάλλονται στὰ μικρότερα ὅπως Σερβία, Ἰράκ, Ἑλλάδα.
2) Χρεωκοπία κρατῶν μέσω δανείων μὲ καταστροφικοὺς ὅρους.
3) Διαμελισμὸ κρατῶν μὲ τὶς μειονότητες, ποὺ ἐπίτηδες ἐπιβάλλουν στὰ κράτη, ποὺ θέλουν νὰ
ἐξοντώσουν.
4) Ἀλλοτρίωση τῶν λαῶν μὲ τὴν ἰσοπέδωση ὅλων τῶν ἠθῶν καὶ τῶν ἀξιῶν.
5) Ἀναγκαστικὴ παράδοση τῶν λαῶν διὰ τῆς ἐξαθλίωσης καὶ τῆς πείνας.
6) Ἀπόλυτη αἰχμαλωσία τῶν λαῶν ἐφαρμόζοντας τὴν συμφωνία Σένγκεν μέ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση.
Γιὰ τὴν παγκοσμιοποίηση ἐργάζονται μυστικὰ σκοτεινὲς δυνάμεις, ὅπως λέσχη Μπίλντεμπεργκ καὶ Μασωνία, ποὺ ὑποκινοῦνται ἀπὸ τοὺς χριστοκτόνους Ἑβραίους τοὺς σιωνιστὲς, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουντὸν μεσσία τους δηλαδὴ τὸν ἀντίχριστο ὡς παγκόσμιο κυβερνήτη καί συμβάλλουν φανερὰ ὅλοι σχεδὸν οἱ ἀδιάντροποι κυβερνῆτες τῶν κρατῶν, εἰδικά τῆς Ἑλλάδος.
Ἄλλος ἐχθρὸς ποὺ ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἕνωση τῶν θρησκειῶν, ποὺ λέγεται Οἰκουμενισμός. Ὅπως μὲ τὴν ἕνωση τῶν κρατῶν τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἡ παγκόσμια κυβέρνηση τοῦ ἀντίχριστου, ἔτσι καὶ στὴ ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν θὰ εἶναι ἡ προσκύνηση τοῦ ἀντίχριστου. Κι ἐδῶ οἱ Ἑβραῖοι μὲ τὸ χρῆμα ὑποκινοῦν τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις στὶς ὁποῖες ὑπακούουν ὅλοι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ θρησκειῶν μηδενός ἐξαιρουμένου, οὔτε τῶν ὀρθοδόξων πλὴν τῶν γνωστῶν ἐξαιρέσεων π.χ.Μητροπολίτης Πειραιῶς.
Ἐμεῖς ἐδῶ στὸ Ἱερὸ Κελλὶ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου ἀποφασίσαμε νὰ στερηθοῦμε βασικὰ πράγματα τῆς καθημερινότητάς μας καὶ νὰ μὴ ἀγγίξουμε τὰ ἀχαρακτήριστα χρήματα τῆς Ε.Ε. Νὰ στηριχτοῦμε δηλαδὴ στὶς δίκες μας δυνάμεις καὶ στὴ βοήθεια τῶν ἀδελφῶν καὶ φίλων τοῦ Ἱεροῦ κελλιοῦ μας.
Ἡ ἀνταπόκρισή σας γιὰ λιβανάκι, κομποσκοινάκια, ἀκόμα καὶ γιὰ ἁγνὸ Ἁγιορείτικο μέλι ἦταν συγκινητική.
Γι᾽ αὐτὸ τὸ μικρὸ θαῦμα ποὺ συντελέστηκε εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ “Ἁγιορείτικο Βῆμα” ὅλους ἐσᾶς τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ παρ᾽ ὅλες τὶς δύσκολες ὧρες, ποὺ περνᾶμε ὅλοι μας ,ἀνταποκριθήκατε μὲ διακριτικότητα στὸ κάλεσμά μας γιὰ βοήθεια.
Εὐχόμαστε ὁ Θεός, ἡ Μεγαλόχαρη Παναγία μας ἡ Ἡγουμένη τοῦ Ἁγ. Ὄρους, καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι νὰ σώσουν τὸν εὐλογημένο ποίμνιό τους, νὰ ἀνταποδώσουν πολλαπλάσια τὴν προσπάθειά σας καὶ νὰ σκεπάσουν μέ ἐλεημοσύνη ὅλους τούς Ἕλληνες ὀρθοδόξους, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὸν ἅγιο τόπο μας καὶ τὴν ἁγία ἐκκλησία μας, ἀμήν.
 


Συνοδεία Ἱεροῦ Κελλιοῦ Ἁγίων
Ἀρχαγγέλων Σαββαίων
Τηλεφ.: 23770.23512 ΤΘ 19, 63086
Καρυὲς Ἅγιον Ὄρος».ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 1944

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ