ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Οι διαφορές των αγίων Πατέρων με τους σύγχρονους δήθεν «πατέρες»!


Διαβάζουμε εις τον βίο του αγίου Θαλλελαίου (20 Μαίου) τα εξής:

«΄Εχων δέ ό Άγιος πολύν ζήλον εις τήν ευσέβειαν, ηγωνίζετο δια διαφόρων τρόπων νά έξαλείψη τήν πλάνην των ειδώλων. Διά τούτο μετέβαινε τήν νύκτα και έκοπτε τά υψηλά δένδρα του Λιβάνου, υπό τά όποια συνηθροίζοντο οί είδωλολάτραι και έκαμνον τάς θυσίας είς τους θεούς των, μολύνοντες τάς ψυχάς των μέ τάς πορνείας....

O εξουσιαστής ηρώτησε πάλιν «πως ήλθες εις την χώραν ταύτην;» ο δέ ΄Αγιος είπε «Περιπατώ από τόπου εις τόπον διά νά κηρύξω τήν Πίστιν του Ίησού Χριστού και νά εξαλείψω τήν πλάνην τών ειδώλων, διότι τίποτε άλλο δεν είναι τόσον εύάρεστον είς τον Θεόν, όσον τό έργον τούτο»..... «Οι θεοί σου, είναι άψυχα, κωφά και αναίσθητα είδωλα, τά όποία εν τω όνόματι του Ιησού Χριστού πίπτουν κάτω καί συντρίβονται»....«Να πιστεύσης εις Αυτόν και νά εγκαταλείψης τους ματαίους θεούς σου, ίνα κερδίσης τήν αιώνιον ζωήν. ΄Ακουσον με, ώ έξουσιαστά, άν θέλης τό καλόν σου πίστευσον εις τόν Χριστόν τόν άληθινόν Θεόν και τότε θέλεις γνωρίσει τήν εύσπλαγχνίαν Του, τήν φιλανθρωπίαν Του και τήν δύνάμίν Του, τήν θεραπεύουσαν όχι μόνον τάς σωματικός άσθενείας, άλλα καΐ τάς ψυχικάς τοιαύτας τών αμαρτωλών....»

Ό εξουσιαστής, άκούσας ταύτα, εθυμώθη και έπρόσταξε νά τρυπήσουν τους αστραγάλους του 'Αγίου και νά κρεμάσουν αυτόν διά σχοινίων με τήν κεφαλήν προς τά κάτω.....»


Φαντάζεστε τους σύγχρονους δήθεν «πατέρας» (που θέλουν μάλιστα να δείχνουν και ανώτεροι απο τους αγίους πατέρας μας) να λέγουν εντός του Παγκοσμίου Συμβουλίου των «Εκκλησιών»=αιρέσεων τα εξής:

«Περιπατούμε από τόπο εις τόπον διά νά κηρύξουμε τήν Πίστιν του Ίησού Χριστού και νά εξαλείψουμε τήν πλάνην τών ειδώλων, διότι τίποτε άλλο δεν είναι τόσον εύάρεστον είς τον Θεόν, όσον τό έργον τούτο»..... «Οι θεοί σας, είναι άψυχα, κωφά και αναίσθητα είδωλα, τά όποία εν τω όνόματι του Ιησού Χριστού πίπτουν κάτω καί συντρίβονται»....«Να πιστεύσετε εις Αυτόν και νά εγκαταλείψετε τους ματαίους θεούς σας, ίνα κερδίσετε τήν αιώνιον ζωήν. ΄Ακουστε μας, άν θέλετε τό καλόν σας πιστεύσατε εις τόν Χριστόν τόν άληθινόν Θεόν και τότε θέλετε γνωρίσετε τήν εύσπλαγχνίαν Του, τήν φιλανθρωπίαν Του και τήν δύνάμίν Του, τήν θεραπεύουσαν όχι μόνον τάς σωματικός άσθενείας, άλλα και τάς ψυχικάς τοιαύτας τών αμαρτωλών....»!!!

Τι όμορφη και αληθινή ομολογία πίστεως! για τους ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ όμως!!!

Ο καθένας ας συγκρίνει την αληθή ομολογία πίστεως, απο την δήθεν ομολογία-μαρτυρία εντός του Π.Σ.Ε.!!!

Με τις πρεσβείες του αγίου μάρτυρος Θαλλελαίου, Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς!


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ