ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΑΛΛΑΓΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ


Την Δευτέρα ξεκινά η ηγιασμένη νηστεία των Αγίων Αποστόλων.

Με το παλαιόν εορτολόγιον η εν λόγω νηστεία τηρείται επακριβώς, δίχως να αλλαχτεί κάτι επάνω εις αυτήν. Δυστυχώς όμως εις τις Εκκλησίες που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά υπάρχει ανωμαλία.

Ή πρός τιμήν των Άγίων 'Αποστόλων Νηστεία ('Αποστολική Διαταγή καί 19ος Κανών Νικηφόρου Όμολογητού), άρχίζει άμέσως μετά τήν Κυριακή των Άγίων Πάντων. Στό Νέο Ήμερολόγιο ή Νηστεία αύτή είναι πάντοτε μικρότερη σε σχέση με την ορθή χρονική διάρκεια τήρησης της εορτής, καί ύπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις πού καταργείται τελείως κάθε φορά πού ή έορτή των Άγίων 'Aποστόλων πέφτει στίς 30 Ιουνίου μέ τό Νέο Ήμερολόγιο άμέσως μετά τήν Κυριακή των Άγίων Πάντων η καί πρό της Κυριακής των Άγίων Πάντων. Γράφει τότε τό Νέο 'Ημερολόγιο: «Νηστεία Άγίων 'Αποστόλων: Ήμέραι ο». Καί τούτο διό οι Νεοημερολογίτες συνταυτίζοντες τό έορτολόγιο καί τό ήμερολόγιο της Πολιτείας εχουν Πάσχα κατά τόν μήνα Μάϊον, άντικανονικά.
Ή αντικανονικότης της Νηστείας της Εορτής των Άγίων 'Αποστόλων αποτελεί μεγάλη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Συμπαρασύρει στήν αντικανονικότητα όλες τίς μετέπειτα άκίνητες 'Εορτές: προφήτη Ήλία, Μεταμόρφωση Σωτήρος, Κοίμηση Θεοτόκου, Ύψωση Τιμίου Σταυρού, Χριστούγεννα, 'Άγιο Βασίλειο κ.α.

Τόν μήνα Σεπτέμβριο, οι Νεοημερολογίτες λόγω της αύτής αίτίας προβαίνουν καί σέ άλλη ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Συγκεκριμένως: Έπειδή προηγούνται κατά 13 ήμέρες, πλησιάζει γι' αύτούς ή γιορτή τού Σταυρού. 'Αναγκάζονται τότε ν΄ αφήσουν τήν κανονική σειρά καί των Κυριακάτικων Εύαγγελίων πού ξεκίνησαν από τό Πάσχα, διότι πρέπει νά διαβάσουν τά Εύαγγέλια «Πρός της Υψώσεως» καί «Μετά τήν 'Ύψωσιν». Παραλείπουν έτσι οι Νεοημερολογίτες Εύαγγέλια καί 'Αποστολικές Περικοπές 13 ήμερών καί συνεχίζοντες άντικανονικότητες καί Καινοτομίες τρέχουν να προφθάσουν γιά νά γιορτάσουν Χριστούγεννα μέ τόν Πάπα.

Δυο Κυριακές πρό του Τριωδίου δέν έχουν οί Νεοημερολογίτες κάτι ώρισμένον νά αναγνώσουν στήν Έκκλησία, διότι καθώς προχώρησαν 13 ημέρες τά τελείωσαν όλα: Χριστούγεννα, ΄Αγιο Βασίλειο, Φώτα κλπ. Έπειδή όμως οι Νεοημερολογίτες κάμουν ύποχρεωτικά Πάσχα μέ τούς Παλαιό Ημερολόγιο (διαφορετικά θά συμπέσει τό Πάσχα καί πρό του Έβραϊκό Πάσχα), άναγκάζονται οί Νεοημερολογίτες νά περιμένουν νά φθάσουν ύστερα από 13 ήμέρες ΟΙ Παλαιοημερολογίτες γιά νά άρχίσουν τό Τριώδιο μαζί. Στό διάστημα αύτό τών 13 ήμερών,η Εκκλησία των Νεοημερολογιτών διαβάζει τά ίδια η ό,τι άλλο κάθε φορά άντικανονικά όρίζει τό τυπικό τους.

Τίς παραβάσεις του Νέου Ήμερολογίου-'Εορτολογίου μπορεί νά διαπιστώσει ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός, συγκρίνοντας τόν Πίνακα Εύαγγελίων καί 'Εορτών τής 'Εκκλησίας μέ τό νεοεφευρεθέν υπό τών Νεοημερολογιτών Τυπικόν ΦΑΡΛΕΚΑ.

Πολλοί βέβαια μπορεί να ισχυρισθούν ότι:


«Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων αν και δεν έχει νομοθετηθή υπό Οικουμενικής ή τοπικής Συνόδου, ως αρχαίον έθος έχει νόμου ισχύν και δεν δύναται να καταργηθή ή τροποποιηθή. Ναι, δεν δύναται να τροποποιηθή η νηστεία αύτη υπό τινος Χριστιανού, έστω και Αρχιερέως. Δεν δύναται ακόμη να μην καταργήση μία Εκκλησία εν αγνοία της άλλης. Εφ' όσον όμως και αι τηρούσαι το Παλαιόν και διατηρούσαι το Νέον Ημερολόγιον Εκκλησίαι, αι μεν δέχονται και αι άλλαι ανέχονται τον περιορισμόν αυτόν, δεν έγινε Σχίσμα. Σχίσμα θα ήτο, εάν διεφώνουν επί του προκειμένου αι Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι και τα Πατριαρχεία και διέκοπτον τας σχέσεις των μετά των Νεοημερολογιτικών Εκκλησιών. Τούτο όμως δεν έγινε. Άρα δεν υπάρχει Σχίσμα»

Δηλαδή μας λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που καταργούμε και αλλάζουμε μια νηστεία, διότι κάποιες Εκκλησίες δέχονται την παρανομία, και άλλες ανέχονται αυτήν, και έτσι δεν υπάρχει θέμα!!! Ωραία τακτική! Δηλαδή σήμερα που θεωρούν τον Παπισμό ως Αδελφή Εκκλησία οι περισσότεροι εξ αυτών, και επειδή συμμετέχουν και επίσημα εις τον Οικουμενισμό (Π.Σ.Ε.) δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα! Αφού όλοι συμφωνούν!!!
Επίσης το «Μη μέταιρε όρια αιώνια, α έθεντο οι Πατέρες σου» (Παροιμ. 22, 28), αλλά και το «ΟΙΚΟΝΟΜΗΤΕΟΝ ΕΝΘΑ ΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΗΤΕΟΝ» («Ικανώς ωκονομήσαμεν, μήτε το αλλότριον προσλαμβάνοντες, και το ημέτερον φθείροντες, ο κακών όντως εστίν οικονομών» Γρηγ. Θεολόγος, καταργείται εντελώς επειδή ΟΛΟΙ συμφωνούν εις την παρανομία!!!

Δηλαδή σήμερα παράνομοι είναι αυτοί που τηρούν την νομιμότητα της νηστείας των Αγίων Αποστόλων (παλαιοημερολογίτες), ενώ νόμιμοι είναι αυτοί που είτε την παραβαίνουν, είτε την καταργούν επειδή.........οι μεν δέχονται, δε ανέχονται!!!


«...εις την πρώτην Εκκλησίαν είχον διαφοράς εις την νηστείαν και όμως ειρήνευον μεταξύ των και η διαφορά αύτη όχι μόνον δεν ετάρασσεν αυτούς, αλλά «η διαφωνία της νηστείας την ομόνοιαν της πίστεως συνίστησιν»! Διατί λοιπόν συ θέτεις τόση βαρύτητα εις την διαφοράν της νηστείας των Αγίων Αποστόλων, αφού εις την αρχαίαν Εκκλησίαν «η διαφωνία της νηστείας την ομόνοιαν της πίστεως συνίστησιν»

Πολύ σωστά!!! Όμως αυτό έπρεπε να κάνετε και εσείς! Έπρεπε να προτιμήσετε την «ομόνοια της πίστεως» παρά την του «χρόνου ακρίβειαν»! Εννοούμε ότι απο την στιγμή που είδατε ότι δεν συμφώνησαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εν Ελλάδι, και δεν ειρήνευσαν εις την αλλαγή του εορτολογίου αλλά σκανδαλίστηκαν, τότε έπρεπε να προτιμήσετε την ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ!
Διατί έδωσαν τόση βαρύτητα εις την του «χρόνου ακρίβειαν» αυτοί που άλλαξαν το εορτολόγιο παρά εις την «ομόνοιαν της πίστεως»; Τι ήταν πιο σημαντικό; οι ημέρες ή η ενότητα των πιστών;


«Ναι, δεν δύναται, επαναλαμβάνω, έκαστον άτομον, έστω και Αρχιερεύς, παρά την γνώμην της Εκκλησίας του ή και εκάστη Εκκλησία εν αγνοία των άλλων, να παραβαίνη χρόνους εορτών και διάρκειαν νηστειών. Όταν όμως η Εκκλησία ως όλον, ως Σώμα, με τας αυτοκεφάλους Εκκλησίας και τα Πατριαρχεία, δέχεται ή ανέχεται το Παλαιόν και Νέον Ημερολόγιον και τον διάφορον χρόνον των εορτών και της νηστείας, ουδείς δύναται να ομιλή περί Σχίσματος»

Διατί, μήπως οι καινοτόμοι Μελέτιος Μεταξάκης και Χρυσόστομος Παπαδόπουλος έλαβαν την έγκριση των άλλων Τοπικών Εκκλησιών και Πατριαρχείων; Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έπειτα απο αρκετά χρόνια, αποδέχτηκαν ή ανέχτηκαν (όπως γράφετε και εσείς), την αντικανονική ταύτη αλλαγή. Το γιατί όμως είναι άλλο ενα μέγαλο ζήτημα!!!

Επίσης η Εκκλησία (επίσημη) με τας Αυτοκεφάλους Εκκλησίας και Πατριαρχεία, αποδέχεται την αίρεση του Οικουμενισμού και αποδέχεται τας αιρέσεις ως «Εκκλησίας»!!! Μήπως θα πρέπει να το αποδεχτούμε δια να μην δείξουμε ως σχισματικοί; Δηλαδή επειδή το ΟΛΟΝ σώμα απεδέχθη την αίρεση, αυτοί είναι οι νόμιμοι και οι Ορθόδοξοι, ενω οι λίγοι που δεν την αναγνωρίζουν, δεν αποδέχονται, και κατεδεικνύουν την αίρεση είναι οι παράνομοι και οι ΜΗ Ορθόδοξοι;
Δεν χρειάζεται να παραθέσουμε παλαιότερες αιρέσεις (π.χ. Εικονομαχίας) αλλά και βίους αγίων Πατέρων, όπως του αγίου Θεόδωρου του Στουδίτη, Μεγάλου Αθανασίου κ.λπ οι οποίοι ΜΟΝΟΙ χωρίς κανέναν εκράτησαν την Ορθοδοξία εις τους ώμους τους, δίχως την συνδρομή των «μεγάλων» Εκκλησιών!!! Τα έχουμε γράψει και τα έχουν γράψει κατά καιρούς και εμείς αλλά και πολλοί άλλοι, μην επαναλαμβανόμαστε.

Μήπως τώρα πια που υπάρχει ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ολόκληρων Τοπικών Εκκλησιών και Πατριαρχείων και επικρατεί

1. Ἐπί μία κατονταετία σχεδόν λλοίωση στήν πίστη (Νεοημερολογιτισμός-Οκουμενισμός).

2. Καθημερινή συμπροσευχητική δια-κοινωνία σέ λες τίς "κκλησίες", κατ' ἐξοχήν το ξωτερικοῦ, τν Νεοημερολογιτν μέ λλους καταδικασμένους αρετικούς. Καί στήν λλάδα μας στήν συνέχεια, κοινωνία μέ λους ατούς, πού δέν ποτελον κκλησία λλά συναγωγή τοῦ Σατανᾶ καί ἐκκλησία πονηρευομένων, κατά τούς Πατέρες. Οτε πρός ραν, διδάσκει Μ. Βασίλειος, δέν μένουμε κοινωνικοί πρός τούς αρετικούς.

3. Προφαν, πασίδηλη καί συνεχ, ναμ-φισβήτητητη δηλ. κήρυξη αρέσεως, (βλ. ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα καί στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, συμπροσευχές ἀκόμη καί μέ παστορίνες καί κάθε εἴδους αἱρετικούς στή Μητρόπολη Δημητριάδος καί ἐπαναλαμβανόμενες συμπροσευχές μέ πλῆθος αἱρετικῶν διαφόρων ψευδεπισκόπων καί στήν Πατρίδα μας καί στό ἐξωτερικό, (μεταξύ τῶν πολλῶν ἄλλων βλ. Χρυσόστομο Σαββᾶτο στή Μεσσηνία καί Ἰγνάτιο Γεωργακόπουλο στό Βόλο).

4. Κοινωνία τν κατωτέρων κληρικν μέ τούς μνημονευομένους πρωτάρχες τς αρέσεως το Οκουμενισμο, πατριάρχες, πισκόπους καί πνευματικούς γέτες, πού καί οἱ ἴδοι κηρύσσουν τόν Οἰκουμενισμό ἤ ὑποτάσσονται στόν Οἰκουμενισμό, χωρίς καμμία διαμαρτυρία ἐπί πολλές δεκαετίες.

Καί γνωρίζουμε τι: " κοινωνν κοινωνήτω, κοινώνητος στω" καί "χθρός τοῦ Θεο καθίσταται τοιοτος" κατά τόν γιον Θεόδωρον τόν Στουδίτην καί τόν γιον ωάννην τόν Χρυσόστομον, ὅπως ἐπίσης ὅτι καί οἱ κοινωνοῦντες μέ τούς ἀκοινωνήτους αἱρετικούς, "εἰ καί τοῖς λογισμοῖς οὐ κατεποντίσθησαν ὅμως τῇ κοινωνίᾳ τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται".

5. Ἐπίσημες συμφωνίες καί ἑνώσεις πού ἔγιναν στό Σαμπεζύ καί στό Μπάλαμαντ, καθώς καί τήν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων τό 1965, πράξεις δημόσιες καί ἀναμφισβήτητες, πού ἐπιβεβαιώνουν, θεμελιώνοντας πανηγυρικά τήν διακοινωνία! Βρίσκεται δηλ. σέ πλήρη συμφωνία, ἐξέλιξη , ἐφαρμογή καί ἀνάπτυξη ἡ Οἰκουμενιστική Ἐγκύκλιος τοῦ 1920.

μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε όλο το θέμα, αλλά και τα επιχείρηματα που δημοσιεύετε λίγο καλύτερα;;


Αφήστε λοιπόν τα ''λογικά'' επιχειρήματα δια να καταφέρετε να δείτε την ζημιά που κάνατε (με την αλλαγή του εορτολογίου), αλλά και συνεχίζετε να κάνετε με την αποδοχή της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ