ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ


Ἀμφισβητῶν Σεβ. Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν αἱ θέσεις των νά συζητηθοῦν εἰς τήν Ἱεραρχίαν

Τήν Παρασκευήν 2αν Δεκεμβρίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ἐδέχθη εἰς τό Ἀρχιεπισκοπικόν Μέγαρον τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρόν του Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, συμφώνως πρός ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος εἶπε:
«Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τὴν εὐαρέσκεια καὶ ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν πλούσια καὶ καρποφόρα δράση τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν, ἐνῶ δέν παρέλειψε νὰ ἐπαναλάβει τὴ στήριξη καὶ ἐκτίμησή του γιὰ τὸ πρωτοποριακὸ ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖται στὸ Βόλο. Σημείωσε δὲ ὅτι στὴν μεταβατικὴ καὶ ἀπρόβλεπτη αὐτὴ περίοδο, ποὺ διανύουμε, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ φωνὲς σὰν τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βόλου, γιʼ αὐτὸ καὶ ἐνθάρρυνε τοὺς ὑπευθύνους της νὰ συνεχίσουν στὸν ἴδιο δρόμο, ἀψηφώντας τὶς ἀνοίκειες καὶ ἄδικες ἐπιθέσεις».
Αἱ δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ἐκπληκτικές. Διότι ὁμιλεῖ περί ἀνοικείων καί ἀδίκων ἐπιθέσεων εἰς βάρος τῆς Ἀκαδημίας Βόλου.
Ἆραγε αἱ γραπταί δηλώσεις Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας συμφώνως πρός τάς ὁποίας ἡ Ἀκαδημία θεωρεῖ τήν Πατερικήν θεολογίαν ξεπερασμένην καί ζητεῖ νά ἀνακαλύψωμεν τήν μεταπατερικήν θεολογίαν ὡς «διάδοχον κατάστασιν», εἶναι ἀνοίκειαι καί ἄδικαι ἐπιθέσεις; Ἡ ἀνάλυσις Σεβ. Μητροπολίτου-λογίου ὅτι κυοφορεῖται αἵρεσις εἰς τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνοίκειος καί ἄδικος ἐπίθεσις ἐναντίον τῆς Ἀκαδημίας καί ἐμμέσως κατά τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος; Ἡ ἔκκλησις Σεβ. Μητροπολιτῶν νά συζητηθῆ τό θέμα ὑπό τῶν ἁρμοδίων Συνοδικῶν ὀργάνων ἤ εἰς τήν Ἱεραρχίαν εἶναι ἀνοίκειος καί ἄδικος ἐπίθεσις, ὅταν ἐπισημαίνουν ὅτι διαστρεβλώνονται αἱ ἀλήθειαι τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πίστεώς μας;
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κατά τήν θητείαν του εἰς τόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν συνέπλευσεν μέ ἀθέους καί ἀβαπτίστους πολιτικούς ἐξουσιαστάς καί μέ κόμματα, τά ὁποῖα ἐπολέμησαν καί πολεμοῦν τήν Ἐκκλησίαν. Ὁ λαός ἀρχικῶς ἐπίστευεν ὅτι τό πράττει, διά νά βοηθήση τήν Ἐκκλησίαν.
Πολύ ἀργότερον ἐσχημάτισε τήν ἐντύπωσιν ὅτι προέβη εἰς τήν ἐπίθεσιν φιλίας πρός τούς πολιτικούς καί τά κόμματα αὐτά, διά νά τά βοηθήση. (Δικαίωμά του νά πιστεύη ὅ,τι θέλει ἀρκεῖ τό πιστεύω του νά μή βλάπτη τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας). Μετά τήν σύμπλευσιν μέ τήν προαναφερομένην κατηγορίαν τῶν πολιτικῶν καί τῶν κομμάτων τώρα συμπλέει μέ τήν Ἀκαδημίαν Βόλου ἐπικροτῶν τάς θέσεις της διά τήν μεταπατερικήν θεολογίαν. Ἐάν συνεχίση θά διαπράξη ἕνα ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Πατερικῆς θεολογίας. Ἐάν θέλη νά προσφέρη εἰς τήν ὑπόθεσιν, τόν παρακαλοῦμεν νά φέρη τό θέμα πρός συζήτησιν εἰς τήν Ἱεραρχίαν. Τότε θά διαπιστώση τό «νέον λάθος» του. Δέν ἔχει πιστεύομεν τό δικαίωμα εἰς καιρούς χαλεπούς νά τάσσεται μέ τάς δυνάμεις ἐκείνας τῆς Ἐκκλησίας, αἱ ὁποῖαι διακρίνονται διά τήν οἰκουμενιστικήν των πορείαν. Ὀφείλει νά σεβασθῆ τό Ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ λαοῦ καί τόν λαόν, ὁ ὁποῖος προσέρχεται ὅλας τάς Κυριακάς εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί γνωρίζει πολύ καλῶς τί ἐκφράζει ἡ Ἀκαδημία καί ὁ Σεβ. Δημητριάδος καί νά τερματίση τήν Οἰκουμενιστικήν καί φιλοπαπικήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας.

Γ.Ζ

ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡ. ΦΥΛ. 1906

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ