ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Η ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ=ΑΝΤΙΖΗΛΩΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ


Σε χθεσινό μας άρθρο αναφερθήκαμε δια μερικούς τινά ονομαζομένους ''αντιοικουμενιστές'' οι οποίοι στόχο δεν έχουν να πλήξουν τον ίδιο καθ΄ εαυτό Οικουμενισμό αλλά τους ζηλωτές Ορθοδόξους Χριστιανούς. Το άρθρο μπορείτε να το δείτε πατώντας ΕΔΩ

Σήμερα τους βλέπουμε επανερχόμενους παρερμηνεύοντας την στάση του ιερού Χρυσοστόμου έναντι των Αρχιερέων που στάθηκαν η αιτία δια την καθαίρεσή του.

Γράφουν λοιπόν

«Ας ακούσουμε προσεκτικά τι μας διδάσκει ο κορυφαίος αυτός Πατέρας και Διδάσκαλος της Εκκλησίας. Παρόλον ότι 40 επίσκοποι ήταν υπέρ του μέχρι τέλους, παρόλον ότι καθαιρέθηκε από επισκόπους που δεν ανήκαν - κατά το πλείστον - προς το κλίμα της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, παρόλον ότι η καθαίρεση του Ιερού Χρυσοστόμου έγινε με τη βοήθεια του Καίσαρος, παρόλον ότι ολόκληρο το κατηγορητήριο ήταν συμπίλημα 40 συκοφαντιών κατά του Αγίου που δεν ερείδονταν ούτε εκ του μακρόθεν επί της αληθείας, παρόλον ότι ο Αγιος Χρυσόστομος θα μπορούσε κάλλιστα να συγκροτήσει κανονική Σύνοδο και να καθαιρέσει αυτούς που τον καθαίρεσαν είπε προς τους επισκόπους που τον υποστήριζαν: «Εάν με αγαπάτε, συλλειτουργήσατε μεν μετ’ εκείνων, διά να μή γίνει σχίσμα εις την Αγίαν του Θεού Εκκλησίαν, εις δε την καθαίρεσίν μου μή υπογράψετε, διότι δεν γνωρίζω τι απ’ όσα με κατηγορούσι».»

«Ας προσέξουμε τι είπε ο Αγιος Χρυσόστομος. Δεν είπε ότι δέχεται τις αποφάσεις της Συνόδου. Δεν είπε ότι δέχεται τις συκοφαντίες. Αντίθετα είπε στους επισκόπους να μη συνυπογράψουν την αντικανονική και άδικη καθαίρεσή του για λόγους αληθείας και δικαιοσύνης. Πρόσθεσε όμως: Συλλειτουργείστε με τους επισκόπους που με καθαίρεσαν ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.»

«Πρόσεξαν τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος για τα σχίσματα και την ανάγκη συλλειτουργίας για να ΜΗ γίνονται σχίσματα όσοι συκοφάντησαν τους Αγιορείτες πατέρες ότι δήθεν είναι προδότες της Πίστεως και Οικουμενιστές, μόνον και μόνον επειδή συλλειτούργησαν με τον επιχώριο επίσκοπο - τουτέστιν τον Οικουμενικό Πατριάρχη - και όσοι άμεσα ή έμμεσα ενθάρρυναν τους σχισματικούς Εσφιγμενίτες;»

Δυστυχώς τα επιχειρήματα αυτά δεν είναι καινοφανή. Είναι ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ των θέσεων του π. Επιφάνιου Θεοδωροπούλου έναντι των ζηλωτών Ορθοδόξων Χριστιανών της εποχής του.
Είναι έτσι όμως η συμβαίνει κάτι διαφορετικό εις ότι αφορά την στάση του ιερού Χρυσοστόμου;
Βεβαίως και είναι πολύ διιαφορετικά τα πράγματα απ΄ ότι μας τα παρουσιάζουν οι δήθεν ''αντιοικουμενιστές=αντιζηλωτές''.

Παραθέτουμε το αυτούσιο κείμενο και μετά θα δώσουμε την ΟΡΘΗ ερμηνεία γύρω απο τη στάση του αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου.

Το κείμενο έχει ως εξής

«Ήμεν δέ ημείς τεσσαράκοντα επίσκοποι καθεζόμενοι σύν τώ επισκόπω Ιωάννη έν τώ τρικλίνω του Επισκοπείου... Διαπορούντων δέ ημών, εμπνευσθείς ο Ιωάννης τώ Πνεύματι λέγειν τοίς πάσιν «εύξασθε, αδελφοί, και, εί φιλείτε Χριστόν, εμού ένεκεν μή τις απολείπη την εαυτού Εκκλησίαν... Καθίσατε, αδελφοί, και μή κλαίετε, επί πλείον με θρύπτοντες. Εμοί γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανείν κέρδος. Εθρυλείτο γάρ καρατομείσθαι διά την υπερβολήν της παρρησίας...»
Επολολύξας δέ των παρόντων είπεν «Αλλά θρηνούμεν την ημών ορφανίαν, την της Εκκλησίας χηρείαν, την των θεσμών σύγχυσιν...»
Επικρούσας δέ Ιωάννης τώ λειχανώ δακτύλω τον ταρσόν της αριστεράς χειρός, τώ ομιλούντι αυτώ είπεν «Αρκεί, αδελφέ, μή πολλά λέγε άλλ΄ ο είπον, τάς Εκκλησίας υμών μή αφήτε. Ούτε γάρ άπ΄ εμού ήρξατο το διδασκαλίον, ούτε είς εμέ ετελεύτησε...»
Μετά τούτους τους λόγους λέγει ο Ευλίσιος ο Απαμείας της Βιθυνίας «επανάγκες ημάς έστι, κατέχοντας τάς Εκκλησίας, αναγκασθήναι και κοινωνήσαι και υπογράψαι».
Έφη ο άγιος Ιωάννης «κοινωνήσατε μέν, ίνα μή σχίσητε την Εκκλησίαν, μή υπογράψητε δέ, ουδέν γάρ εμαυτόν σύνοιδα άξιον καθαιρέσεως εννοήσας»
(Διάλογος ιστορικός Παλλαδίου, επισκ. Ελενουπόλεως, Μ.P.G. 47 στλ. 27-8).

Πως έχουν τα πράγματα; Βεβαίως πολύ διαφορετικά απ΄ ότι μας τα παρουσιάζουν οι δήθεν ''αντιοικουμενιστές=αντιζηλωτές''.


Ο Άγιος πατήρ δικαίως και ευλόγως τοίς παρήγγειλε να μή προβούν είς σχίσμα, διότι επρόκειτο περί ατασθαλίας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, «θεσμών» ώς και το κείμενον αναφέρει, μή λυμαινομένης όμως ουδέ μέχρι κεραίας την ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΝ ακεραιότητα της διδασκαλίας. Προκειμένου όμως περί αιρετικού και καινοτομούντος ποιμένος, ιδού τί ο ίδιος ιερός πατήρ συμβουλεύει και προτρέπει τους πιστούς
«Πώς ούν Παύλος φησίν, πείθεσθε τοίς ηγουμένοις υμών και υπείκετε; Ανωτέρω, ειπών, ών αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής, τότε είπε πείθεσθε τοίς ηγουμένοις υμών και υπείκετε. τί ούν, φυσίν, όταν πονηρός ή και μή πειθώμεθα; πονηρός πώς λέγεις; ΕΙ ΜΕΝ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΦΕΥΓΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΑΙ, μή μόνον άν άνθρωπος ή, αλλά κάν άγγελος έξ ουρανού κατιών» ( Ομιλία 34η πρός Εβραίους, PG. 63, 231A).

Κατά συνέπειαν, ώς και ο ι. πατήρ διδάσκει, ΟΥΔΟΛΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΩΜΕΝ ΑΥΤΩ! Το δέ υμέτερον παράδειγμα ού μόνον δεν αποτρέπει μιάς τοιαύτης ενεργείας τους πιστούς, αλλά και τα μάλιστα ενισχύει τούτους. Οι λόγοι του ι. Χρυσοστόμου, αποτελούν την μοναδικήν και γνησίαν φωνήν της Εκκλησίας και την όντως υπό των πατέρων δεδοκιμασμένην οδόν, διά τους επιθυμούντας και σήμερον να βαδίσουν επί τα ίχνη των.

Προς τί λοιπόν η συσχέτισις ζητημάτων ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ έναντι ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με την Παναίρεσιν του αιώνα μας η οποία ονομάζεται Οικουμενισμός; Μα όπως είπαμε και εις το χθεσινό άρθρο μας, η αιτία είναι να παρασυρθούν οι απλοικοί χριστιανοί και να συνεχίζουν να αποδέχονται τους Οικουμενιστές Επισκόπους και έτσι να διαιωνίζεται η διαίρεση των Ορθοδόξων Χριστιανών σε διάφορες μερίδες και έτσι ο Οικουμενισμός να παρελαύνει ανενόχλητος ''άχρι καιρού''!!!
Ατυχές λοιπόν το επιχείρημα και παλαιό συνάμα. Όμως απεδείχθη εν τη ΠΡΑΞΕΙ ότι τέτοιου είδους επιχειρήματα απέτυχαν παταγωδώς και τούτο το βιώνουμε καθημερινά με τις διαιρέσεις αναμεταξύ μας και φυσικά με την γιγαντώδη ανάπτυξη του Οικουμενισμού εις το έκτρωμα που βλέπουμε σήμερα!
Όσοι λοιπόν αντιγρἀφουν τέτοιου είδους επιχειρήματα ας γνωρίζουν ότι έδωσαν και δίνουν χείρα βοηθείας εις τον Οικουμενισμό.
Εν΄ όψει της νηστείας των Χριστουγέννων ας αντιληφθούν το τι πράττουν και ας μετανοήσουν πραγματικά. Εμείς δεν θα αναλάβουμε τον ρόλο του Κριτή. Μόνον ο Κύριος έχει τέτοια εξουσία. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε δι΄ αυτούς ώστε ο Κύριος να τους δώσει (εν τη πράξει) χάρη δια την ορθή ομολογία πίστεως.
Ας προσευχηθούμε τούτες τις αγίες ημέρες και δια το έθνος μας αλλά και δια την πίστη μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ