ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ (11ο ΜΕΡΟΣ)

Ποιοί είναι αυτοί οί "άγιοι Πατέρες" των Μονοφυσιτών, πού κατεδίκασαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι ως αιρετικούς και έρχονται τώρα οί λεγόμενες "Όρθόδοξες" Εκκλησίες (όλα τά Πατριαρχεία - πλην του Ιεροσολύμων - καί οί λοιπές Αυτοκέφαλες) καί διά τών εκπροσώπων τους υπογράφουν στό Σαμπεζύ, ότι δεν είναι αίρετικοί; Είναι:

α) Ό Διόσκορος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας.

Η Δ' αγία Οικουμενική Σύνοδος τόν κατεδίκασε ώς "όμόδοξο" του Ευτύχη! Την ίδια καταδίκη επαναλαμβάνουν καί οί μεταγενέστερες Οίκουμενικές Σύνοδοι σέ βάρος του Διοσκόρου ώς αιρετικού!
Ομως έρχονται οί σύγχρονοι οίκουμενιστές " Όρθόδοξοι" καί λένε ότι ό Διόσκορος δέν ήταν αίρετικός, άλλά Όρθόδοξος! Καί γιά νά ανατρέψουν την άπόφασι της καταδίκης του ώς αιρετικού της Δ' αγίας Οίκουμενικής Συνόδου, επικαλούνται μιά γνώμη του Αγίου Άνατολίου πού υπάρχει στά Πρακτικά τής Συνόδου αυτής καί σύμφωνα προς τήν οποίαν ό Διόσκορος ''δι αίρεσιν ού καθηρέθη, άλλ' επειδή άκοινωνησίαν έποίησε Λέοντι καί τρίτον εκλήθη καί ούκ ήλθεν".
Η γνώμη αυτή του άγ. Άνατολίου είναι εσφαλμένη καί άνιστόρητη.
Ό άγιος Άνατόλιος προτού εκλεγεί Πατριάρχης ΚΠόλεως ήταν αντιπρόσωπος (άποκρισσάριος) του Διοσκόρου στην ΚΠολι καί έμπιστός του. Τόσο έμπιστος, πού όταν ό Διόσκορος στή Ληστρική Σύνοδο καθήρεσε τόν ορθόδοξο άγιο Φλαβιανό, ανέβασε στό θρόνο του τόν Αγιο Άνατόλιο, ό οποίος τότε φαίνεται φίλα προσέκειτο προς τόν Μονοφυσιτισμό, αν δεν ήταν και Μονοφυσίτης. Αυτό αποδεικνύεται άπό τό γεγονός ότι ό Άνατόλιος έλειτούργησε& μέ τόν διαβεβοημένο Μονοφυσίτη Ευτυχή. Ό άγιος Άνατόλιος όμως, πρό τής Δ' άγιας Οίκουμενικής Συνόδου εστράφη κατά του Μονοφυσιτισμού. Γι' αυτό, καίτοι ό Πάπας της Ρώμης αμφισβήτησε τήν εκλογή του, ή Όρθόδοξη Εκκλησία σεβομένη τήν αγιότητα του, δέν τόν απεμάκρυνε του θρόνου του. Ως Όρθόδοξος ό άγιος Άνατόλιος έλαβε μέρος, μάλιστα προήδρευσε, στην Δ' άγια Οίκουμενική Σύνοδο. Φαίνεται όμως, πώς γιά λόγους ευγνωμοσύνης θέλησε κατά κάποιο τρόπο νά καλύψη τόν Διόσκορο, όταν είπε πως δέν καταδικάσθη δι' αίρεσι. Γιατί; Διότι άπό τους τρεις λόγους τους όποιους καθηρέθη ό Διόσκορος, ό άγιος Άνατόλιος άναφέρει μόνο τους δύο τελευταίους. Αποσιωπά τόν πρώτον. Άς προστρέξουμε στά Πρακτικά της Δ' άγιας Οίκουμενικής Συνόδου, να δούμε τί γράφουν. Διαβάζουμε, λοιπόν, στά Πρακτικά:

"Ούτος (ό Διόσκορος) γάρ, ίνα τά πολλά παραλείψωμεν Ευτυχή τόν όμόδοξον αυτώ, κανονικώς καθαιρεθέντα πάρα του ιδίου επισκόπου του έν άγίοις Πατρός ημών Φλαβιανού αύθεντήσας άκανονίστως εις κοινωνίαν έδέξατο πριν συνεδρεύσαι έν τη Έφεσίων μετά τών θεοφιλέστατων επισκόπων, άλλ' έκείνοις μέν ό αποστολικός θρόνος συγγνώμην άπένειμεν έπί τής έκείσε μή κατά γνώμην ύπ αυτών πεπραγμένοις, οίς καί διετέλεσαν μέχρι του παρόντος επόμενοι τω τε άγιωτάτω άρχιεπισκόπω Λέοντι και πάση τη αγία συνόδω, ού δέ χάριν καί έν τη εαυτού κοινωνία ομοπίστους έδέξατο. Όύτος δέ (ό Διόσκορος) μέχρι του παρόντος ενέμεινε σεμνυνόμενος έπ' έκείνοις καί είς γήν κεκυφέναι".

Δηλαδή, ό πρώτος λόγος πού καθηρέθη ό Διόσκορος είναι ό εξής:

"Οτι ήταν ομόδοξος προς τόν Ευτυχή. Δέν αποδεικνύει ότι ή Σύνοδος τόν κατεδίκασε επειδή τόν θεωρούσε αιρετικό; Τι άλλο, θά ήθελαν νά πή; Καί προσθέτουν ακόμη τά Πρακτικά, ότι ό Διόσκορος δέν έδίστασε νά συλλειτουργήση μέ τόν αίρεσιάρχη Ευτυχή, καίτοι ή Ενδημούσα Συνοδός του 448 ύπό τόν άγιο Φλαβιανό τόν είχε καθαίρεση καί άναθεματίση!
Καί όχι μόνο αυτό, άλλα ό Διόσκορος στή Ληστρική Σύνοδο, χρησιμοποιώντας βία είς βάρος τών άλλων αρχιερέων που έλαβαν μέρος στή Σύνοδο αυτή, αποκατέστησε τόν αιρετικό Ευτυχή ως Ορθόδοξον. Καί τόν όντως Όρθόδοξον άγιον Φλαβιανόν, που καθήρεσε τόν Ευτυχή, τόν κατεδίκασε ώς αίρετικόν! Ιδού, λέγουν τά ίδια τά Πρακτικά της Δ' άγιας Οικουμενικής Συνόδου, γιατί καθηρέθη "δι' αίρεσιν" ό Διόσκορος!
Σήμερα, καί αυτοί οί Δυτικοί εκκλησιαστικοί ιστορικοί άναγνωρίζουν ότι ό Διόσκορος καθηρέθη καί γιά τόν Μονοφυσιτισμό του, ώς "ομόδοξος" του Ευτυχή. Μόνο, οί Μονοφυσίτες και οι οικουμενιστές "'όρθόδοξοι" αρνούνται ότι ό Διόσκορος είναι αιρετικός!
Καί θά πρέπει νά σημειώσουμε ότι μεταξύ τών ύπογραψάντων τήν ανωτέρω "Κοινήν Δήλωσι" είναι ό εκπρόσωπος τής 'Εκκλησίας της Ελλάδος ό Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος Καλαμαράς, αλλά, πώς είναι δυνατόν ό Μητροπολίτης αυτός νά θεωρεί τόν Διόσκορον"Όρθόδοξον", όταν στό βιβλίο του ''Ή πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος", πού έξέδωκε τό 1985 γράφει τα ακριβώς αντίθετα; Γράφει: "έδικάσθη πρώτον ό Διόσκορος καί καθηρέθη ώς αίρετικός" (σελ. 74)!! Τί συμβαίνει, λοιπόν;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ