ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ (9ο ΜΕΡΟΣ)

Συνεφώνησαν καί κάτι άλλο στό Σαμπεζύ οί " Όρθόδοξες " Εκκλησίες μέ τους Μονοφυσίτες! "Οτι οί Μονοφυσίτες θ' αναγνωρίζουν μόνο τίς τρείς πρώτες ΟίκουμενικέςΣυνόδους. Μέ άλλα λόγια, οί οίκουμενιστές "'Ορθόδοξοι" αντιπρόσωποι των Εκκλησιών τους δέχθηκαν την "Ενωσι μέ τους Μονοφυσίτες, οί οποίοι αρνούνται ν'άποδεχθούν τίς μεταγενέστερες της Γ' Οίκουμενικης Συνόδου!
"Ας δούμε τί ακριβώς λέει ή "Κοινή Δήλωσί" τους στην παράγραφο 8:

"Οί δύο οικογένειες αποδέχονται τίς τρείς πρώτες Οικουμενικές Συνόδους, οί οποίες αποτελούν την κοινήν μας κληρονομιά. Σχετικά μέ τίς τέσσερες μεταγενέστερες Συνόδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι Ορθόδοξοι δηλώνουν ότι δι" αυτούς τά ανωτέρω σημεία 1-7 είναι οί διδασκαλίες καί των μεταγενεστέρων τεσσάρων Συνόδων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και οί Ανατολικοί Ορθόδοξοι θεωρούν την δήλωσιν αυτήν ώς ερμηνεία των Ορθοδόξων. Μέ τήν άλληλοκατανόησιν αυτήν οί Ανατολικοί Ορθόδοξοι ανταποκρίνονται εις τήν αυτήν θετικώς.
Σχετικά μέ τήν διδασκαλία της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας οί Ανατολικοί Ορθόδοξοι συμφωνούν ότι ή θεολογία καί ή πράξις της προσκυνήσεως τών Εικόνων που έθέσπισε ή Σύνοδος είναι σέ βασική συμφωνία πρός τήν διδασκαλία και πράξι τών Ανατολικών Ορθοδόξων, πολύ πρό της συγκλήσεως τής Συνόδου, καί ότι έπ" αυτού δέν διαφωνούμεν.

θά κάνουμε μερικές σύντομες παρατηρήσεις:

α) Ομολογούν ότι οί τρείς πρώτες Οίκουμενικές Σύνοδοι αποτελούν τήν "κοινήν μας κληρονομιά"! Αυτό σημαίνει ότι οί μεταγενέστερες Οίκουμενικές Σύνοδοι σέ τίποτε δέν τους εκφράζουν, δέν είναι "κληρονομιά" τους! Κάνουν μόνο μια εξαίρεσι γιά τήν διδασκαλία περί αγίων Είκόνων της Ζ' αγίας Οίκουμενικής Συνόδου, όπως θά δούμε στή συνέχεια. Τίποτε άλλο δέν τους συνδέει μέ τίς άλλες Συνόδους.

Αλλά, μήπως δέχονται πραγματικά καί τίς τρείς πρώτες Οίκουμενικές Συνόδους, ώς "κοινή κληρονομιά"; "Οχι! Γιατί έχουν απαλείψει άπό τό Σύμβολο της πίστεως, όπως τό έδογμάτισε ή Β' αγία Οίκουμενική Σύνοδος τήν φράσι"τό έκ τού Πατρός έκπορευόμενον", που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα!

β) Οί οίκουμενιστές ""Ορθόδοξοι" γιά νά υπερπηδήσουν τόν σκόπελο της αρνήσεως αποδοχής τών μεταγενεστέρων Οίκουμενικών Συνόδων κατέφυγαν σ' ένα ευτελές τέχνασμα, ποιο;
Έδήλωσαν, πώς οί προηγούμενες παράγραφοι της " Κοινής Δηλώσεως" είναι ''διδασκαλίες τών μεταγενεστέρων Οικουμενικών Συνόδων"! "Εκαναν δηλ. ένα ελιγμό! Καί δέν τόλμησαν νά πουν ευθέως, ότι οί Ορθόδοξοι αναγνωρίζουν καί τίς μεταγενέστερες Οικουμενικές Συνόδους, άλλα είπαν ότι όσα πιό πάνω συμφώνησαν είναι "διδασκαλίες" τών Συνόδων αυτών, ωσάν νά είναι δυνατόν οί Σύνοδοι αυτοί ν" αντλήσουν τό κύρος τους άπό τίς συμφωνίες τής "Κοινής Δηλώσεως"!

Γιατί τώρα τά έμεθόδευσαν έτσι; τό θέμα είναι απλό. Οί μεν Μονοφυσίτες δέν ανεγνώρισαν τίς μεταγενέστερες Οίκουμενικές Συνόδους, όχι μόνο γιατί δέν συμφωνούν μέ την διδασκαλία αυτών (άν συμφωνούσαν θά τό έλεγαν όπως τό είπαν οί "Όρθόδοξοι"), άλλα καί γιατί οί Σύνοδοι αυτοί τους καταδικάζουν καί αναθεματίζουν' ώς αιρετικούς! Οι δέ "Ορθόδοξοι", απέφυγαν νά πουν ότι αναγνωρίζουν ευθέως τίς μεταγενέστερες Οίκουμενικές Συνόδους, άλλ' ανεφέρθησαν έμμεσα στίς διδασκαλίες τους, γιατί δέν συμφωνούν μαζί τους ώς προς τίς καταδίκες καί αναθέματα κατά τών Μονοφυσιτών, τά οποία συνεφώνησαν νά άρουν!

γ) Οί Μονοφυσίτες, πιό έντιμοι άπό τους οίκουμενιστές ""Ορθοδόξους" δέν άφησαν άναπάντηση τήν ίδιαίτερη δήλωσι τών τελευταίων. "Εκαναν καί αυτοί ίδιαίτερη δήλωσι καί ύπεγράμισαν ότι τά όσα ίσχυρίσθησαν οί "Ορθόδοξοι" στην δήλωσί τους, πως τά συμφωνηθέντα στίς παραγράφους 1-7 είναι "διδασκαλίες τών μεταγενεστέρων τεσσάρων οίκουμενικών Συνόδων". Αυτό είπαν είναι "ερμηνεία" τών "Ορθοδόξων καί όχι δική τους! Δηλ. διέστειλαν τόν εαυτό τους οί άνθρωποι. Καί διευκρίνησαν καθαρά, έστω καί έμμεσα, ότι δέν δέχονται οί ίδιοι τά συμφωνηθέντα ώς διδασκαλίες τών μεταγενεστέρων Οίκουμενικών Συνόδων!
Είναι το ωραιότερο χαστούκι, πού έφαγαν οί οίκουμενιστές "Ορθόδοξοι" άπό τους αίρετικούς Μονοφυσίτες! Καί "ευχαριστώ"! Γιατί τί άλλο σημαίνει ή εν συνεχεία παρατήρησι τής "Κοινής Δηλώσεως" ότι "μέ τήν άλληλοκατανόησι αύτη οί Ανατολικοί 'Ορθόδοξοι (Μονοφυσίτες) ανταποκρίνονται σ' αυτήν θετικώς"! Σημαίνει ότι οί "'Ορθόδοξοι" έσκυψαν τό κεφάλι τους!

δ) Τέλος, θά επισημάνουμε καί κάτι άλλο. Είπαν οί Μονοφυσίτες: "Σχετικά μέ τήν διδασκαλία τής Ζ' Οίκουμενικής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας οί Ανατολικοί 'Ορθόδοξοι συμφωνούν ότι ή θεολογία καί ή πράξις τής προσκυνήσεως τών Είκόνων πού έθέσπισε η Σύνοδος είναι σέ βασική συμφωνία προς τήν διδασκαλία καί πράξι τών Ανατολικών 'Ορθοδόξων, πολύ πρό τής συγκλύσεως τής Συνόδου, καί ότι έπ' αυτού δέν διαφωνούμεν'' .

Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι άπ' όλες τίς διδασκαλίες τών μεταγενεστέρων Οίκουμενικών Συνόδων, οι Μονοφυσίτες δέχονται μόνο μία, "τήν θεολογία καί τήν πράξι τής προσκυνήσεως τών Είκόνων" πού θέσπισε ή Ζ' Οίκουμενική Σύνοδος.

Άλλά,καί αυτή τήν διδασκαλία "περί προσκυνήσεως τών Εικόνων" τήν δέχονται ύπό έπιφύλαξιν. Τί λένε; 'Η διδασκαλία αυτή "είναι σέ βασική συμφωνία πρός τήν διδασκαλία καί πράξι'' τους! Δέν είναι σέ απόλυτη συμφωνία, είναι σέ "βασική"! Καί γιατί αυτό; Γιατί οί Μονοφυσίτες ουσιαστικά δέν προσκυνούν τίς άγιες Εικόνες! Τίς είκόνες τους τίς κρεμούν ψηλά μέσα στους ναούς τους, όπως έκαναν οί είκονομάχοι στην αρχή της είκονομαχίας, γιά νά μήν φθάνουν νά τίς ασπάζονται, άλλα νά χαϊδεύουν μέ τό χέρι τά κάδρα τους! "Υστερα, άκομβούν τό χέρι στό μέτωπο τους. Κι' έτσι παίρνουν τήν ευλογία άπ τίς είκόνες τους. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τά άγια λείψανα, τά όποια κρύβουν μέσα σέ "πανιά" γιά νά μήν φαίνονται καί νά μήν τ'ασπάζονται,άλλά νά τά...χαϊδεύουν! Τά μόνα πού προσκυνούν καί ασπάζονται οί Μονοφυσίτες είναι τά ....ίεροψαλτικά βιβλία τών αναλογίων!
Αυτή τήν "αδιάκοπη συνέχεια τής αποστολικής παραδόσεως έχουν οί Μονοφυσίτες;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ