ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ (6ο ΜΕΡΟΣ)

Ο διαβόητος οικουμενισμός. δεν έχει διαβρώσει μόνο τίς "Ορθόδοξες" Εκκλησίες, αλλα καί τους Μονοφυσίτες, και δεύτερον, οι Μονοφυσίτες, και ιδίως οί Κόπτες της Αιγύπτου, πιεζόμενοι άπό τόν μουσουλμανικό φανατισμό αναζητούν ώς σανίδα σωτηρίας της υποστάσεώς τους τήν συνένωσί τους μέ τους Όρθοδόξους.
Ό Οικουμενισμός έχει αρχίσει τήν διάβρωσί του μεταξύ των Μονοφυσιτών άπό πολύ παληά.Έτσι, ό Πατριάρχης τών Κοπτών Μακάριος πρό εκατονταετίας ένωσε την κοπτική "εκκλησία"με τους Λατίνους καί παρέμεινε ενωμένος μέχρι τό 1908. "Αλλωστε, οί κόπτες άπό τό "Σύμβολο της πίστεως", έχουν αφαιρέση τήν φράσι περί του αγίου Πνεύματος "τό έκ του Πατρός έκπορευόμενον'' (βλ. "θρησκ. & Ηθική Εγκυκλοπαίδεια" τόμ. 7ος σελ. 814) Τι λένε οί υπογράφοντες τήν ένωσι μέ τους Μονοφυσίτες γι΄αύτήν τήν αφαίρεσι έκ του Συμβόλου της Πίστεως; Εχουν τήν ίδια, λοιπόν, Χριστολογική πίστι μέ τους Μονοφυσίτες;
Προηγουμένως, ένας άλλος Μονοφυσίτης Πατριάρχης, ό 'Ιακωβίτης Ιγνάτιος ό Γ' (1237 - 1252) άπεκήρυξε τόν Μονοφυσιτισμό (ήταν τουλάχιστον πιό ειλικρινής άπό τους τωρινούς Μονοφυσίτες καί ημετέρους οίκουμενιστές "ορθοδόξους", έφ όσον παρεδέχθη ότι ό Μονοφυσιτισμός είναι αίρεσις.) και εφράγκεψε. Ενωσε τήν εκκλησία του μέ τόν Λατίνο Πάπα. και το έπραξε αυτό λογω της είσβολής στή Συρία τών Τατάρων. Ή "Ενωσι όμως αυτή των Μονοφυσιτών 'Ιακωβιτών μέ τους Λατίνους διετηρήθη μόνο όσο υπήρχε ό Ταταρικός κίνδυνος γιά τήν Συρία ("θρησκ. & Ηθική Εγκυκλ. τ. 6, σ.615).
"Ενας άλλος Ίακωβίτης Πατριάρχης, ό Ιγνάτιος Ε (1443) έκήρυξε έκ νέου τήν ένωσι της "εκκλησίας" του μέ τους Λατίνους άποκηρύξας τήν αιρετική διδασκαλία τών Μονοφυσιτών περί μιας φύσεως του Κυρίου, ένώ απεδέχθη τό αίρετικό "Φιλιόκβε) των παπικών. 'Αλλά, κι'αύτή ή ένωσι της 'Ιακωβιτικής "εκκλησίας" μέ τους Λατίνους σύντομα έναυάγησε (θρησκ. & Ηθική 'Εγκυκλ. τ.6. σ. 616).
Τό 1560 ό Μονοφυσίτης Πατριάρχης Νaamat Allah έστειλε στη στή Ρώμη εξουσιοδοτημένο επίσκοπό του νά υπογράψη τήν ένωσι μέ τόν πάπα. Επειδή όμως ό Πατριάρχης αυτός τελικώς έξεδιώχθη άπό τίς Τουρκικές αρχές, έγινε...μουσουλμάνος. Βέβαια, "μετενόησε" ύστερα καί κατέφυγε στον πάπα, όπου φράγκεψε. ("θρησκ & Ηθική 'Εγκυκ. τ.6,σ. 616).
'Αλλά καί πολλοί Αρμένιοι Πατριάρχες ένωσαν τήν'Αρμενική "εκκλησία" μέ τόν πάπα άπό τό έτος 1293 έως 1441 ("θρησκ. & Ήθική 'Εγκυκλ. τ.3,σ.181). Καί όπως αναφέρει ή αυτή "θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια" [τ.3,σ.182) "οί 'Αρμένιοι γενικώς έτήρουν πολιτικήν συμβιβαστικήν έναντι παπικών βλέψεων, μόνον έφ' όσον προέβλεπαν ώφέλειαν τινά καί πολιτικόν κέρδος, ένώ είς τήν εναντίον περίπτωσιν ενέμεναν πιστοί είς τήν πατροπαράδοτον αυτών διδασκαλίαν". Γι αυτό, άλλωστε πολλά φραγκικά κατάλοιπα υπάρχουν ακόμη στους Αρμενίους, όπως τά άζυμα, την "μαζική χειροτονία πολλών ίερέων καί διακόνων στην ίδια λειτουργία τους, κ.ά. Εκείνο πάντως, που κάνει έντύπωσι εν προκειμένω είναι και τούτο. Ένώ, οί Λατίνοι γιά νά ενωθούν μέ τους Μονοφυσίτες απαιτούσαν οί τελευταίοι ν αποκηρύξουν την αίρεσίν τους, οί ημέτεροι οίκουμενιστές "ορθόδοξοι" για να επιτύχουν τήν ένωσίν τους "βαπτίζουν" την αίρεσι των Μονοφυσιτών..."'Ορθοδοξία". Όποτε, άπό τήν άποψι αυτή ό πάπας, είναι "ορθοδοξώτερος" τών υπογραφόντων τήν ένωσιν οίκουμενιστών "Ορθοδόξων".
Έξ' άλλου οί πολιτικές σκοπιμότητες πού αναγκάζουν τους Μονοφυσίτες νά αποβλέπουν σέ'μιά ένωσι μέ τους Όρθοδόξους δέν είναι Μόνο άπό τήν ασφυκτική πίεσι πού δέχονται άπό τόν μουσουλμανικό περίγυρο τους, άλλα και εκ του γεγονότος οτι μεγάλος αριθμός Μονοφυσιτών, περίπου 500 άτομα στό ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο εξισλαμίζονται ("θρησκ. & Ηθική 'Εγκυκλ. τομ. 7,σ. 807).
Απομένει τώρα, νά εξετάσουμε τό γιατί ψεύδονται οί οικουμενιστές "ορθόδοξοι" καί οί Μονοφυσίτες, όταν λέγουν ότι "πάντοτε οί δύο οίκόγένειες διατήρησαν πιστώς τήν αυτήν αυθεντικήν Χριστολογικήν πίστι καί τήν αδιάκοπη συνέχεια της αποστολικής διαδοχής". 'Αλλά, περί αυτού, στό επόμενο κεφάλαιο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ