ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΑΜΠΕΖΥ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ - ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ (5ο ΜΕΡΟΣ)

Ή πιό πάνω "Κοινή Δήλωσις" η "Κοινή Όμολογία Όρθοδόξου πίστεως", πού υπεγράφη άπό τους οικουμενιστές "Ορθοδόξους" καί τους Μονοφυσίτες, δέν είναι τίποτε άλλο άπό συμφωνία Ενώσεώς τους.
Τί λένε;
Λένε, ότι ωλοκληρώθηκε ό μεταξύ τους θεολογικός Διάλογος.
"Οτι έληξαν οί μεταξύ τους συζητήσεις. Καί ότι κατέληξαν σέ πλήρη συμφωνία σ' όλα τά ζητήματα καί σέ κοινές διαπιστώσεις. κι οι διαπιστώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

α) "Οτι πάντοτε στό παρελθόν μέχρι σήμερα είχαν τήν ίδια πίστι.

β) "Οτι οί Μονοφυσίτες θά εξακολουθούν νά χρησιμοποιούν τήν ορολογία "μία φύσις του θεού Λόγου σεσαρκωμένη".

γ) "Οτι οί Μονοφυσίτες θά εξακολουθούν ν' αναγνωρίζουν τρείς Οικουμενικές Συνόδους.

δ) "Οτι οί "Ορθόδοξοι" θά άρουν τ' αναθέματα καί τίς καταδίκες εναντίον των αιρετικών Συνόδων των Μονοφυσιτών, ώς καί εναντίον των αιρετικών αρχηγών τους, όπως είναι ό Διόσκουρος, ό Σεβήρος, ό Τιμόθεος Αίλουρος κ.ά., τους οποίους αυτοί τιμούν ώς αγίους καί Πατέρες της "εκκλησίας" τους!

"Ηδη, άπό τό 1964, πού άρχισε ανεπίσημα ό μεταξύ τους "θεολογικός Διάλογος" στην πόλι Άάρχους της Δανίας, στό περιθώριο της 'Έπιτροπής "Πίστις καί Τάξις",του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών", χαράχθηκε η ακολουθητέα ''γραμμή'' γιά τήν ένωσι, σύμφωνα μέ τίς κατευθύνσεις του οικουμενισμού. Σέ "κοινή "Εκθεσι", πού συνετάγη στην πρώτη αυτή ανεπίσημη σύσκεψι τών οίκουμενιστών "Όρθοδόξων" καί Μονοφυσιτών, έλέγοντο τά εξής:

"Έν τη ουσία του Χριστολογικού Δόγματος εύρομεν εαυτούς έν πλήρει συμφωνία. Διά μέσου της διαφόρου ορολογίας, της χρησιμοποιουμένης ύφ' εκάστης πλευράς είδομεν εκφραζομένην τήν άλήθειαν.... Διεπιστώσαμεν την ανάγκην όπως πορευθώμεν ομού προς τά εμπρός".

Μέ τά δεδομένα της συσκέψεως του Όρχους, κατά τά οποία οί Μονοφυσίτες "έχουν τήν αυτήν πίστιν" μέ εμάς τους Ορθοδόξους άρχισε επίσημα ό "θεολογικός Διάλογος" τό 1985 γιά τήν ένωσι. Δέν είναι, λοιπόν, καθόλου παράδοξο τό ότι οι οικουμενιστές "Όρθόδοξοι" άπεδέχθησαν γιά τους αίρετικούς Μονοφυσίτες τήν ονομασία "Ανατολικοί Όρθόδοξοι" καί γιά τίς "Εκκλησίες" τους τήν ονομασία Ανατολικές Όρθόδοξες Εκκλησίες"!
Καί φθάνουμε στην τελευταία συνάντησι στίς 28 Σεπτεμβρίου 1990 στό Σαμπεζύ της Γενεύης, πού υπεγράφη ή "Κοινή δήλωσις" ή "Κοινή ομολογία Όρθοδόξου πίστεως , κατά την ''Έκκλ. Αλήθεια". Σ' αυτή, στην παράγραφο 9 γράφουν:

"'Υπό τό φως της ημετέρας Κοινής Δηλώσεως επί της Χριστολογίας ώς καί επί τών ανωτέρω κοινών θέσεων έχομεν τώρα κατανοήσει σαφώς ότι καί οί δύο οικογένειες διετήρησαν πάντοτε πιστώς τήν αυτήν αυθεντική 'Ορθόδοξη χριστολογική πίστι καί τήν αδιάκοπη συνέχεια της αποστολικής παραδόσεως, άν καί μπορεί κάποτε να έχρησιμοποίησαν Χριστολογικούς όρους μέ διαφόρους τρόπους. Ακριβώς αύτη ή κοινή πίστις καί συνεχής πιστότης προς τήν αποστολική παράδοσι πρέπει νά γίνη βάσις της ενότητος και κοινωνίας'' !!!

Λέγουν ότι "τώρα έχομεν κατανοήσει σαφώς" ότι οί Μονοφυσίτες ήσαν πάντοτε....Όρθόδοξοι.
Δηλαδή, επί χίλια πεντακόσια χρόνια, άπό τό 451 μ.Χ., οί "Αγιοι Πατέρες της Όρθόδοξης 'Εκκλησίας μας δέν μπορούσαν νά κατανοήσουν αυτό πού τώρα κατενόησαν "οί σοφές κεφαλές'' τών εκπροσώπων τών οικουμενιστών "Όρθοδόξων" Εκκλησιών. Έπρεπε δηλ. νά έρθη ό Περιστερίου Χρυσόστομος Ζαφείρης, καθηγητής (;) αγνώστου Πανεπιστημίου ή ό Νικοπόλεως Μελέτιος Καλαμαράς, γιά νά διορθώσουν" τους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας;

Λένε ακόμη ότι "πάντοτε" οί δύο οικογένειες διετήρησαν πιστώς την αυτήν αυθεντική ορθόδοξη πίστη, Χριστολογική πίστι καί τήν αδιάκοπη συνέχεια της αποστολικής παραδόσεως,άν & μπορεί κάποτε νά έχρησιμοποίησαν Χριστολογικούς όρους μέ διάφορους τρόπους"!
Δηλαδή, μάς λένε οί εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οικουμενιστικών "ορθοδόξων Εκκλησιών", ότι έπί χίλια πεντακόσια χρόνια, άπό τό 451 μ.Χ. εμείς οί Όρθόδοξοι καί οί αιρετικοί Μονοφυσίτες, είχαμε πάντοτε τήν ίδια Χριστολογική πίστι,οί δέ Μονοφυσίτες διετήρησαν πάντοτε "αδιάκοπη τήν αποστολική Παράδοσι"!..
Έάν έλεγαν, ότι στίς συσκέψεις πού κάναμε μέ τους συγκεκριμμένους εκπροσώπους των Μονοφυσιτών, κατωρθώσαμε καί τους έπείσαμε γιά τό λάθος τους, τήν αίρεσί τους καί γιά τήν αλήθεια της Ορθοδοξίας όχι μόνο δέν θα είχαμε καμμία αντίρρησι , άλλ' άπεναντίας θά τό εχαιρόμεθα. θά χειροκροτούσαμε καί θα δοξάζαμε τό θεό, γιατί δέν είναι μικρό πράγμα ένας αιρετικός ν' άναγνωρίζη τό λάθος του, τήν πλάνη του καί νά τήν άποκηρύττη. "Ομως, τό νά μάς λένε, ότι είναι κατόρθωμα τους, τό ότι έπεισαν τους αιρετικούς Μονοφυσίτες ότι έπί χίλια πεντακόσια χρόνια τώρα έχουν δίκηο, ένώ κηρύσσουν κραυγαλέες αιρέσεις, τό νά θεωρούν τους εαυτούς τους ώς Όρθοδόξους, αυτό πάει πολύ. Πολύ υποτιμούν τήν νοημοσύνη μας καί προδίδουν τήν θοδοξία. Έντροπή τους.
Τί όμως συμβαίνει πραγματικά στό χώρο των Μονοφυσιτών;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ