ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (38ο ΜΕΡΟΣ)


''ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ''

(3ον μέρος)


Έν εϊδει επιλόγου προβάλλομεν εις τόν Μακαριώτατον Άρχιεπίσκοπον τά έξης ερωτήματα:


Α) Διατί αί μετά την πρώτην Οικουμενικήν Σύνοδον τήν καθορίσασαν τήν έορτήν του Πάσχα τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν έαρινήν πανσέληνον, ληφθείσης ώς βάσεως της ισημερίας του Ιουλιανού ημερολογίου, αί λοιπαί εξ Οικουμενικαί Σύνοδοι δέν προέβησαν εις τήν διόρθωσιν δήθεν τού λάθους τού Ιουλιανού ημερολογίου μολονότι οί Πατέρες έγίνωσκον τήν πλημέλειαν τούτου;


Β) Διατί καί μετά ταύτα, όταν ό Πάπας έπειράθη νά έπιβάλη τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον καί εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν, αϊ πανορθόδοξοι Σύνοδοι αί συνελθούσαι έν Κων/πόλει (1583, 1587, 1593) έπί Οικουμενικού Πατριαρχάρχου Ιερεμίου τού Β’ κατεδίκασαν αυτό, χαρακτηρίσασαι ώς μίαν καινοτομίαν της πρεσβυτέρας Ρώμης ώς παγκόσμιον σκάνδαλον καί ώς αύθαίρετον καταπάτησιν των θείων καί ιερών Κανόνων; (Ιστορία Μελετίου 16ου αιώνος. Τόμ. 3, σ. 402, παρ. 9), (Έκκλ. Ίστορ. Φιλ. Βαφειάδου 1453-1908 τόμ. Γ’ σελ. 124-125), (Τόμος αγάπης Δοσιθέου σελ. 538), (Κανονικαί Διατάξεις Μ. Χαρτ. Μ. Γεδεών, σελ. 34), (Ιστορία περί Ιεροσολύμων Χρυσ. Παπαδοπούλου τού νύν Αρχιεπισκόπου τού Μακαριωτάτου περί ημερολογίου «Έκκλησ. Κήρυξ Αθηνών» έτος Η’ σελίδες 129, 134, 135, 173, 175, 189, 190, 230), (Πραγματεία Αρχιεπισκόπου Αθηνών περί της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας Μεγάλης Έλλην. Έγκυκλοπ. Μακρή τόμ. Γ’ σελ. 562).


Γ) Διατί o αυτός Μακαριώτατος απεφάνθη ώς θεολόγος καί ιστορικός εις τήν έκθεσιν της προς μελέτην τού ημερολογιακού ζητήματος καταρτισθείσης ύπό τού υπουργείου τών Θρησκευμάτων επιτροπής, ότι ή μονομερής άποδοχή νέου ημερολογίου ύπό της Εκκλησίας τής Ελλάδος αποτελεί λόγον Σχίσματος καί ζημιοϊ σπουδαίως καί τά εθνικά συμφέροντα;


Δ) Διατί έπί Οικ. Πατριάρχου Ιωακείμ τού Γ’ άπασαι αί ορθόδοξοι Έκκλησίαι απέκρουσαν τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον ώς άντορθόδοξον και αντίκανονικόν πρωτοστατούντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου;


Ε) Διατί ό Αρχιεπίσκοπος εις την έορτήν του Πάσχα έρχεται μαζί μας να έορτάση και περιμένει ημάς δύο Κυριακάς, ίνα άνοίξη μαζί μας το Τριώδιον και δεν ξεύρει ποιον Εύαγγέλιον και ποιον Άπόστολον να ανάγνωση κατά τάς δύο ταύτας Κυριακάς, διότι δεν προβλέπει περί τούτων ό Πασχάλιος Κανών;

ΣΤ) Διατί ό Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος απέκρυψε από την Σύνοδον της Ιεραρχίας την διαμαρτυρίαν, ην άπηύθυνεν εις Αυτόν ως έμπνευστήν και πρωτεργάτην της ημερολογιακής καινοτομίας, ό αείμνηστος Πατριάρχης ‘Αλεξαν)ρείας Φώτιος, χαρακτηρίσας αυτήν ως Δογματικώς και Κανονικώς άποκρουστέαν και άπόβλητον;


Ζ) Διατί και με ποιον δικαίωμα ό Μακαριώτατος προέβη εις την έξαφάνισιν της νηστείας των Αγίων Άποστόλων, τούθ’ όπερ γίνεται όταν το Πάσχα κατά το νέον ήμερολόγιον συμπίπτη κατά Μάϊον όπως εφέτος;


Η) Διατί ό Μακαριώτατος και οι οπαδοί του έχωρίσθησαν, παρά την ρητήν άπαγόρευσιν των θείων και ιερών Κανόνων (56ος της 6ης Οικ., 19ος της έν Γάγγρα και 17ος της έν Λαοδικεία) διά της αποδοχής του νέου ήμερολογίου άπό τους Όρθοδόξους και συνεορτάζουσι μετά των έτεροδόξων τάς έορτάς του Αγίου Δωδεκαημέρου και πάσας τάς ακίνητους τοιαύτας των Αγίων Άποστόλων και της Θεομήτορος;


Θ) Διατί παρέβη ό Μακαριώτατος Αποστολικός και Συνοδικός Διατάξεις, έπενεγκών διά του νέου ημερολογίου μίαν σύγχυσιν εις τον ύπό του Πασχαλίου Κανόνος καθορισθέντα ένιαύσιον Κύκλον των Κυριακών, ούτως ώστε να άγνοή ό ιερεύς όποιον Εύαγγέλιον να ανάγνωση κατά τάς Κυριακάς αϊτινες άφηρέθησαν διά του νέου ημερολογίου μέχρι της ανοίξεως του Τριωδίου, να διαγραφή εκκλησιαστικός ακολουθίας και άλλας να άναβάλη;


Ι) Διατί ό Μακαριώτατος να μη δείξη μίαν άλληλεγγύην, ένα σεβασμόν προς την γνώμην των λοιπών ορθοδόξων Εκκλησιών και δή των κατ’ Άνατολάς Πατριαρχών και έξαιρέτως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπερ άπεξένωσε τόσων νεοημερολογιτών προσκυνητών κατά τάς Αγίας ημέρας των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων, καθ’ ας έβαπτίζοντο οί προσκυνηταί μετά του Τιμίου Σταυρού εις τον Ίορδάνην ποταμόν;


ΙΑ) Διατί ό Μακαριώτατος περιεφρόνησε την άπόφασιν της Ιεραρχίας, όπως θέση εις έφαρμογήν το νέον ήμερολόγιον, αφού συνεννοηθή πρώτον μετά των λοιπών Όρθοδόξων Εκκλησιών και έν έτος άργότερον άπό της λήψεως της αποφάσεως προς διαφώτισιν και προπαρασκευήν του Όρθοδόξου Ελληνικού λαού;


ΙΒ) Και τελευταϊον διατί ό Μακαριώτατος δεν έσεβάσθη την ύπό την προεδρίαν Αυτού ληφθεϊσαν άπόφασιν της Συνόδου της Ιεραρχίας, ήτις κατεδίκασέ την χρήσιν δύο ημερολογίων ύπό Κανονικών Ιερέων, ως πλήττουσαν εις τά καίρια την θρησκευτικήν και έθνικήν ενότητα του ορθοδόξου λαού άποφανθεϊσα περί τούτου ως εξής: «Ή παραδοχή δύο τυχόν ημερολογίων έστω και αν το έν έξ αυτών θεωρηθή ήμερολόγιον οικονομίας και ανοχής, αποτελεί πλήγμα καιριώτατον κατά της θρησκευτικής και εθνικής ενότητας του λαού. Δεν είνε δυνατόν ή αυτή εορτή να έορτάζηται δίς εντός δεκατριών ήμερων ύπό των αυτών λειτουργών, έφ’ όσον ούτοι ως χριστιανοί και Μέλη της Ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας είναι υποχρεωμένοι να μετέχουν ψυχικώς άπαξ εις τά της εορτής. Κατά δε την δευτέραν τυχόν επανάληψιν της αυτής εορτής και πανηγύρεως θα έκινδύνευον να λαμβάνουν μέρος μηχανικώς άνευ σεβασμού προς τά τελούμενα, άνευ εσωτερικού θρησκευτικού ψυχισμού. (Βλέπε έγγραφον της τελευταίας Συνόδου της Ιεραρχίας προς τον Πρόεδρον της τότε Κυβερνήσεως).


Ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ