ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (32ο ΜΕΡΟΣ)


Έν έτει 1960 o αγώνας των παλαιοημερολογιτών συνεχίζεται με επί κεφαλής τήν Έκκλησιαστικήν Έπιτροπήν υπό Πρόεδρον τόν ήδη Επίσκοπον Ταλαντίου 'Ακάκιον Παππάν και Γενικόν Γραμματέα τόν Άρχιμανδρίτην Χρυσόστομον Κιούσην.
Η σταδιακή μείωσις του αριθμού τών Ιερέων ανάγκασαν τήν Εκκλησιαστική επιτροπή ν' απευθυνθή στό εξωτερικό μέ κάθε προφύλαξι, διότι τά όργανα τής Κρατικής Εκκλησίας, είχαν υποψιασθή αυτή τήν κίνησι και καραδοκούσαν νά εμποδίσουν τήν έξοδο Παλαιοημερολογιτών Ιερέων στό εξωτερικό.
Οι κινήσεις ελάμβαναν μυστικό χαρακτήρα καί άπό τό γεγονός ότι οι στασιαστές Κληρικοί (Τόμπρος και οι συν Αυτώ) καί Λαϊκοί έναντι τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής ήταν έτοιμοι νά «καρφώσουν» κάθε κίνησι, πού θά υπέπιπτε στην άντίληψί τους.
Ό Πρόεδρος τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Σεβασμιώτατος νύν Επίσκοπος Ταλαντίου κυρός Άκάκιος, παρά τό προκεχωρημένον τής ηλικίας και τάς ασθενείας του ύφ' ων είναι προσβεβλημένος, επεχείρησε περί τό τέλος τού έτους 1960 κοπιώδες καί μακρύνόν ταξείδιον είς Αμερικήν, διά νά λάβη κανονικήν χειροτονίαν άπό Ρώσσους Επισκόπους έν διασπορά ευρισκομένους, κατόπιν βεβαίως ομόθυμου προτάσεως τού Ιερού Κλήρου.
Χαράς καί ευφροσύνης έπλήσθη ό Κλήρος καί ό Λαός τής Εκκλησίας τών ΓΟΧ Ελλάδος. Θλίψι, όδυρμό, κατήφεια καί παροξυσμό κατέβαλε τους υπεναντίους, καί άρχισαν άπό τίς εκκλησιαστικές φυλλάδες τους νά εκτοξεύουν ύβρεις κατά του Αγώνος των Παλ/των καλούντες Πολιτεία καί Κρατική Εκκλησία ν' αφανίσουν τόν νεοχειροτονηθέντα Έπίσκοπον 'Ακάκιον.
Ό πόλεμος έσυνεχίσθη επί χρόνια κατά τών χειροτονιών τών Αρχιερέων τής Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. , διότι έπίστευαν ότι μετά τήν κοίμησιν του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ό Αγών θά διελύετο άπό τήν άπουσίαν 'Αρχιερατικής ηγεσίας.
Τόν Μάϊο 1969 ό Μητροπολίτης Φιλάρετος ό Ηγέτης τής Ρωσικής Εκκλησίας τής Διασποράς, απέστειλε τήν εξής επιστολή προς τόν Αύξέντιον:


Πρόεδρος τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἐκτὸς Ρωσίας 72 East 93D STREET, NEW YORK 28, Ν.Υ. Tel: LEhigh 4‐1601
30 Μαΐου/12 Ἰουνίου, 1969

Ἡ Αὐτοῦ Σεβασμιώτης κ. Αὐξέντιος, Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Κάνιγγος 32, Ἀθήναι, Ἑλλὰς.

Σεβασμιώτατε,

Ἐν σχέσει με τὴν εὐγενήν ἀδελφικήν σας ἐπιστολὴν τῆς 12ῆς Μαΐου 1969, ἐπιθυμοῦμε νὰ γνωρίσετε ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ἀναγνωρίζει τὸ κῦρος τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας τοῦ προκατόχου τῆς ὑμετέρας Σεβασμιώτητος μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀκακίου και τῶν ἐπακολουθησασῶν χειροτονιῶν τῶν ἐπισκόπων τῆς υμετέρας Ἐκκλησίας.
Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω καὶ λαμβάνοντες ὑπʹ ὄψιν διαφόρους ἄλλας περιστάσεις, ἡ ἡμετέρα Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων θεωρεῖ τὴν ὑμετέραν Ἱεραρχίαν, ὡς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι ἐν πλῆρει ἐπικοινωνίᾳ μεθ’ ἡμῶν.

Εἴθε αὶ εὐλογίαι τοῦ Κυρίου νὰ εἴναι με ὅλον τὸν κλῆρον καὶ τὸν πλήρη πίστεως λαὸν τῆς ὑμετέρας Ἐκκλησίας.


Ἐξαιτούμενος τὰς ὑμετέρας ἁγίας εὐχάς, διατελῶ ὑμέτερος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς.


+ ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος.Σύνοδος Ἐπισκόπων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Διασπορᾶς 72 East 93D STREET, NEW YORK 28, Ν.Υ. Tel: LEhigh 4‐1601
18/31 Δεκεμβρίου 1969
Ἡ Αὐτοῦ Σεβασμιώτης κ. Αὐξέντιος,
Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Σεβασμιώτατε,

Ἡ ἀδελφικὴ ἐπιστολὴ τῆς Ὑμετέρας Σεβασμιώτητος τῆς 25ῆς Νοεμβρίου 1969, ἀνεγνώσθη εἰς Συνεδρίασιν τῆς Συνόδου ἡμῶν σήμερον. Αἱ πολλαὶ δοκιμασίαι τὰς ὁποῖας ὑπέστη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπό τῶν ἀρχῶν τῆς ἱστορίας της, εἶναι ἰδιαιτέρως μεγάλαι κατὰ τοὺς χαλαιποὺς τοὺς ὁποίους διερχόμεθα καὶ συνεπῶς ἀπαιτοῦν μεγαλυτέραν καὶ ἱσχυροτέραν ἑνότητα μεταξῦ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀληθῶς ἀφοσιωμένοι εἰς τὴν πίστιν τῶν Πατέρων μας. Με τὰ αἰσθήματα αυτά ἐπιθυμοῦμεν ἄπαξ ἔτι νὰ σᾶς πληροφορήσωμεν ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ, ἀναγνωρίζει τὸ κῦρος τῶν ἐπισκοπικῶν χειροτονιῶν τοῦ μακαρίας μνήμης προκατόχου Ὑμῶν, μακαρίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀκακίου καὶ τὰς ἐν συνεχεῖᾳ χειροτονίας, ἐν τῇ Ἱερᾷ Ὑμῶν Ἐκκλησία. Συνεπῶς καὶ λαμβανομένων ὑπʹ ὄψιν διαφόρων ἄλλων περιστατικῶν, ἡ Ἀρχιερατικὴ ἡμῶν Σύνοδος, θεωρεῖ τὴν Ἱεραρχίαν Ὑμών ὡς Ἀδελφοὺς, ἐν Χριστῷ, ἐν πλῆρει κοινωνία μεθ΄ ἡμῶν.
Εἴθε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μετὰ τοῦ Κλήρου καὶ τῶν Πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας Ὑμῶν, ἰδίως κατὰ τὰς προσεχεῖς ἡμέρας τῆς ἐν σαρκί Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνόδου

+ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Μητροπολίτης Νέας
Ὑόρκης καὶ Ἀνατολικῆς Ἀμερικῆς

Τὰ Μέλη
+ ΝΙΚΟΝ Οὐασιγκτῶνος—Φλωρίδος
+ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Σικάγου—Ντητρόϊτ
+ ΒΙΤΑΛΙΟΣ Μοντρεάλης—Καναδᾶ
+ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ἀγγελουπόλεως—Τεξάδος
+ ΑΒΕΡΚΙΟΣ Συρακουσσῶν—Τριάδος
+ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φραγκισκουπόλεως
+ ΣΑΒΒΑΣ Ἐδμουνδοπόλεως
+ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Σεάτλου
+ ΑΝΔΡΕΑΣ Πετροχώρας

Ὁ Γραμματεύς τῆς Συνόδου
+ ΛΑΥΡΟΣ Μανναχάττης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ