ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (31ο ΜΕΡΟΣ)

Δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τους διωγμούς των παλ/τών, διότι είναι τόσα πολλά τα γεγονότα της εποχής εκείνης και τόσο αποτρόπαια που μόνο θλίψι θα μπορούσε να μας προξενήσει μια τέτοια αναφορά. Ο Κύριος να λυπηθεί και να συγχωρέσει αυτούς που τα διέπραξαν. Συνεχίζουμε λοιπόν την μελέτη μας

Ο επίμονος και διαρκής αγών έφερε δια τους παλ/τας το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Την απελευθέρωσιν του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου και των άλλων Επισκόπων εκ της εξορίας.
Ούτω την 16ην Ιουλίου 1952 εξεδόθη η διαταγή περί της διακοπής της εκτοπίσεως και του σωματικού περιορισμού του και την πρωία της Παρασκευής 19 Ιουλίου εγένετο η απελευθέρωσις των άλλων Αρχιερέων.
Το απόγευμα οι Αρχιερείς συνηντήθησαν μετά των κ.κ. Κωνσταντίνου Ρέντη Υπουργού Εσωτερικών και των βουλευτών κ.κ. Χριστοδούλου Γοργία, Χαραλάμπους Σκουτέρη και Νικολάου Ζορμπά.
Κατά την επακολουθήσασαν ανταλλαγήν γνωμών διεπιστώθη απόλυτος σύμπτωσις και καλή διάθεσις. Τόσον ο κ. Υπουργός όσον και οι κ.κ. Βουλευταί εξέφρασαν την ικανοποίησίν των.
Ο επανακάμψας Πρωθυπουργός κ. Νικόλαος Πλαστήρας έδωσεν εντολήν εις τας αρμοδίας Υπηρεσίας περί καταπαύσεως των διωγμών και αποκαταστάσεως των θρησκευτικών ελευθεριών. Συγχρόνως εδόθη άδεια λειτουργίας δυο Ιερών Ναών, ενός εν Πειραιεί και ετέρου εν Αθήναις.
Ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος μετέβη εις συνάντησιν μετά του Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Χριστόφορος εξέφρασε την βαθυτάτην θλίψιν του δια την ακολουθουμένην υπό της Επισήμου Εκκλησίας τακτικήν.
Εις την συνέχειαν οι υβρισμοί και οι συκοφαντίες κατά του πρ. Φλωρίνης και των άλλων αρχιερεών δεν σταμάτησαν, πρό πάντων απο τους οπαδούς της Μονής της Κερατέας δια του περιοδικού «Κήρυξ των Ορθοδόξων», τελούντος τότε υπο την διεύθυνση του Ευγενίου Τόμπρου. Οι συκοφαντίες, οι υβρισμοί, και οι διαδόσεις έγιναν αιτία να δηλώσουν οι τρείς Αρχιερείς ότι παραιτούνται της ασκήσεως των ποιμαντορικών και διοικητικών αυτών καθηκόντων και δικαιωμάτων επί του παλαιοημερολογιτικού τέως ποιμνίου αυτών, επιθυμούντες, ως έγραφαν, ίνα μη η παρουσία αυτών επί κεφαλής της παλαιοημερολογιτικής παρατάξεως θεωρηθή ως εμπόδιον προς κατάπαυσιν των διωγμών και επίλυσιν του ζητήματος. Γεγονός όμως είναι ότι ο πρ. Φλωρίνης, ανεκάλεσε τη 27-11-1952 την παραίτησιν αυτού και ανέλαβε πάλι την ηγεσία του αγώνος των παλ/των.
Τη 20-9-1955 εκοιμήθη εν Αθήναις πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης αρχιερατικός προϊστάμενος των εν Ελλάδι υπό μεγάλου πλήθους πνευματικών αυτού τέκνων.
Μετά τον θάνατο αυτού, επί κεφαλής του Ιερού δια την ενότητα της Εκκλησίας αγώνος ανέλαβε Εκκλησιαστική επιτροπή εξ΄ Ιερέων με Πρόεδρον τον Αρχιμανδρίτη τότε, Ακάκιον Παππάν.Η νέα ηγεσία εχαρακτηρίσθη υπό του νέου Αρχιεπ/που Δωροθέου, κατά την συνεδρίαν της ΔΙΣ της 23-1-1957, ως «επί του παρόντος νομιμόφρων».
Το επίσημον όργανον των παλ/των «Φωνή της Ορθοδοξίας» διευθύνεται υπό των Θεολόγων Καθηγητών κ.κ. Διονυσίου Μπατιστάτου και Παναγιώτου Βρεττάκου. Εν τω περιοδικώ τούτω δημοσιεύονται, ως γνωστόν, άρθρα δι΄ ων ελέγχεται δριμύτατα η αδιαφορία των ιθυνόντων δια το εορτολογικό ζήτημα.
Ο οσιώτατος Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης (την εποχή εκείνην) έγραψε περισπούδαστα άρθρα περί της μελλούσης να συνέλθη Πανορθοδόξου Συνόδου, άτινα εδημοσιεύθησαν εν τω περιοδικώ τούτω. Σημειωτέον ότι ο π. Θεόκλητος ασκούσε οξύτατη κριτική στον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Τον θεωρούσε αιρετικό και τον αποκαλούσε «στόμα του Άδη».
Ό Πατριάρχης Αλεξανδρείας Χριστόφορος άπέστειλεν ύπόμνήμα προς τον Άρχιεπίσκοπον Αθηνών και τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Κωνσταντϊνον Καραμανλήν, δι΄ ου ρητώς ομολογεί ότι ή εισαγωγή του Γρηγοριανού Ήμερολογίου εν τη Θεία Λατρεία έβλαψε την Έκκλησίαν. Αντίγραφον του υπομνήματος τούτου απέστειλε και προς τήν διοικούσαν τον Έκκλησιαστικήν Επιτροπήν.
Το υπόμνημα τούτο έχει ως ακολούθως:

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Πάππας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής
Τω Μακαριωτάτο Άρχιεπισκόπω Αθηνών και Πάσης τής Ελλάδος και τη σεβασμία Ίεραρχία τής Εκκλησίας τής Έλλάδος Άσπασμόν Άγιον έν Χώ Σωτήρι.
Μόλις κατά τον παρελθόντα μήνα Ίούνιον ήλθομεν προς παραθερισμόν και άποθεραπείαν εις Αθήνας.
Εκ τών προς ημάς επισκεπτών είχομεν μεταξύ τών πρώτων, τους διευθύνοντας τήν Έκκλησίαν τών Παλαιοημερολογιτών, οίτινες παρεκάλεσαν ημάς, ίνα έπέμβωμεν υπέρ αυτών, παρά τη Έπισήμω Έκκλησία τής Ελλάδος, επί τη ευκαιρία τής κατά τάς ημέρας ταύτας συναντήσεως όλων τών Ιεραρχών τής Εκκλησίας Υμών.
'Ηκροάσθημεν μετά πολλής προσοχής τά ύπ' αυτών λεχθέντα Ήμίν, ώς και έλάβομεν παρ' αυτών και όσα έγραψαν και έδημοσίευσαν επί υποστηρίξει του Ιουλιανού Ημερολογίου ώς μόνου δυνατού νά υπάρχη Ημερολογίου τής Όρθοδόξου Εκκλησίας άπό τών πρώτων αιώνων τής εμφανίσεως τής Χριστιανικής Θρησκείας μέχρι εσχάτως, χρησιμοποιηθέντος τούτου και μόνον εις τάς τε Οικουμενικάς και Τοπικάς τής Εκκλησίας Συνόδους, αναφερομένου δε και είς τους Κανόνας αυτών τε τών Συνόδων και τών Πατέρων τής Εκκλησίας και εις τάς έορτάς και νηστείας και εις όλην έν γένει τήν ζωήν τήν Χριστιανικήν.
Ιδιαιτέρως μετά τήν έπίσκεψιν ταύτην έμελετήσαμεν τά εξής υπέρ τού Ιουλιανού Ημερολογίου Συγγράμματα.
1. Έμελετήσαμεν το υπό του άοιδίμου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, κατά το έτος 1950 έν Αθήναις δημοσιευθέν υπό τόν τίτλον «Ή ακριβής θέσις τού ημερολογιακού ζητήματος κ.λ.π.».
Έξ όσων ήκούσαμεν και άνέγνωμεν διά τό ζήτημα τού ήμερολογίου όμολογούμεν, ότι κατά πολύ πράγματι έζημίωσε τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν ή αποδοχή τού Γρηγοριανού ημερολογίου.
Έζημιώθη προ παντός ή Εκκλησία τής Ελλάδος, εις τήν οποίαν ατυχώς, ή τελευταίως μόλις γενομένη αποδοχή τού Γρηγοριανού Ημερολογίου διήρεσε τους Όρθοδόξους Έλληνας εις Παλαιοημερολογίτας και Νεοημερολογίτας.
Οι Παλαιοημερολογίται έν Ελλάδι σήμερον είναι περί τό εν και ήμισυ έκατομμύριον, ενώ οί Νεοημερολογίται είναι περίπου επτά, έπικρατούσι δε πολιτικώς. Αυτοί δε κυβερνώσι όχι μόνον θρησκευτικώς άλλα και πολιτικώς σήμερον τήν Όρθόδοξον Ελλάδα.
Οί Παλαιοημερολογίται παραπονούνται κατά τών Νεοημερολογιτών, διότι άπέσχισαν τήν Έλληνικήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν κατά τρόπον, ώστε νά θεωρώσιν οί μεν τους δε αιρετικούς.
Οί Καθολικοί και οί Προτεστάνται σήμερον έν Ελλάδι είναι ανεκτοί και φιλικώς συμπεριφέρονται προς αυτούς οί νεοημερολογίται, ενώ έξ άλλου έπιχειρούσι τήν τελείαν έξόντωσιν τών Παλαιοημερολογιτών.
Μία ανοχή αλλήλων, έστω και όπως συμβαίνει μεταξύ τών Όρθοδόξων και τών έτεροδόξων, θά ητο ή καλλίτερα προς τό παρόν λύσις.
Και ημείς εις τήν Έκκλησίαν Αλεξανδρείας έχομεν τό Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον, εις τήν παραδοχήν τού οποίου και ημείς προσωπικώς συνετελέσαμεν.
Σήμερον όμως βλέποντες τά αποτελέσματα τής αποδοχής του Γρηγοριανού ημερολογίου μετανοούμεν και άναγκαζόμεθα νά σκεπτώμεθα περί επιστροφής εις τό Παλαιόν.
Δέν θά ήτο και εις τήν Έκκλησίαν τής Ελλάδος προτιμότερα μία τοιαύτη σύσκεψις επί τη ευκαιρία τής συναντήσεως όλης τής Εκκλησίας τής Ελλάδος κατά τάς ημέρας ταύτας;
Εύχόμεθα όπως ό Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός φωτίση πάντας ημάς και αξιώση, ίνα έχωμεν κατά τάς ημέρας ταύτας τήν ενότητα τής πίστεως· καθ' έκάστην δε προσευχόμεθα και αίτούμέθα παρά τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τόν άνωθεν φωτισμόν. Αμήν.

Έπι τούτοις κατασπαζόμενοι Υμάς φιλήματι άδελφικώ
Έν Άλεξανδρεία τη 20ή Νοεμβρίου 1958.
Ο Αλεξανδρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ