ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Η Δ.Ι.Σ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΡΤΕΜΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ!!!.


Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ


ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑριθμ. Πρωτ. 2087

Αθήνησι, 8. Απριλίου 2011.

Διεκπ. 1114

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2913

_________Πρὸς

Τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας

Τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΘΕΜΑ: «Περὶ τοῦ καθαιρεθέντος πρ. Ἐπισκόπου Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτεμίου»Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείση ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 14ης Μαρτίου ἐ.ἔ. καὶ κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1404/16.2.2011 ἐπιστολῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πεκίου, Μητροπολίτου Βελιγραδίου καὶ Καρλοβικίου καὶ Πατριάρχου τῶν Σέρβων κ. Εἰρηναίου, περὶ τοῦ ἐσχάτως ἀνακύψαντος ζητήματος μετὰ τοῦ πρ. Ἐπισκόπου Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτεμίου, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι... ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν, κοινοποιοῦσα τὰ κυριώτερα σημεῖα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου, ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν, ὅτι διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 66/161/14.5.2010 Ἀποφάσεως Αὐτῆς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δυνάμει τοῦ ἄρθρου 111 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου αὐτῆς, ἀπήλλαξεν ὁριστικῶς τὸν Ἱερώτατον Ἐπίσκοπον Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. Ἀρτέμιον τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. Τὴν ἀνωτέρω Ἀπόφασιν ἀπεδέχθη ὁ ὡς ἄνω, συγκατατεθεὶς ἵνα διαβιοῖ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Sisatovac Τῆς Ἐπισκοπῆς Σιρμίου. Παρὰ ταῦτα ἤρξατο ὡς ἐφησυχάζων Ἀρχιερεὺς ἵνα διεξάγη διὰ τῶν Μέσων Ἐνημερώσεως καὶ διαφόρων ἱστοσελίδων, ἀνάρμοστον καὶ ἀπαράδεκτον διὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν ἦθος ἐκστρατείαν, κορυφωθεῖσαν εἰς τά ἀπὸ 13.9.2010 καί 13.10.2010 γράμματα αὐτοῦ, δι’ ὧν ἀντετάχθῃ ἀναφανδὸν πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἐξέφρασε τὴν μεταμέλειαν αὐτοῦ διὰ τὴν προηγουμένην ἐκ μέρους αὐτοῦ ἀποδοχὴν τῶν ὡς ἄνω Συνοδικῶν Ἀποφάσεων καὶ προέταξε τὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι οὗτος τυγχάνει «ἰσόβιος Ἐπίσκοπος Ράσκας καὶ Πριζρένης», δηλῶν ἐν ταὐτῷ ὅτι τοῦ λοιποῦ «δὲν μέλλει ὑπείκειν ταῖς ἀποφάσεσι τῆς τε Συνόδου καὶ τῆς Ἱεραρχίας». Τοῦτο ἀπετέλεσε τὴν ἀφορμήν, δι’ ἣν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἔθεσε τοῦτον εἰς ἀργίαν ἕως τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας κατὰ τὸν παρελθόντα Νοέμβριον. Κατὰ τὴν διάρκειαν ἀκριβῶς τῶν ἐργασιῶν τῆς τακτικῶς συγκληθείσης Ἱεραρχίας, ἐπεχείρησεν βιαίως ὁ ἐφησυχάζων Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος, μετὰ ὁμάδος ὀπαδῶν αὐτοῦ, ὧν οἱ πλεῖστοι ἐτέλουν ὡσαύτως ὐπὸ κανονικὴν ἀργίαν καὶ ἀπαγόρευσιν, τῇ συμπράξει ὡπλισμένων ἀνδρῶν, ἵνα σφετερισθῇ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἐπισκοπῆς Ράσκας καὶ Πριζρένης. Καταλαβὼν μάλιστα τὴν Ἱερὰν Μονὴν Duboki Potok (δηλονότι τοῦ Βαθέως Ρύακος), ἐτέλεσεν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργία, καίτοι ὑπὸ ἀργίαν, χρησιμοποιῶν δὲ κίβδηλον σφραγίδα, ἤρξατο ἵνα κοινοποιῇ ἀθεμίτους καὶ ἱεροκανονικῶς ἀκύρους «ἀποφάσεις» ἐν τῇ εἰρημένῃ Ἐπισκοπῇ.Κατόπιν αὐτῶν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 19-10/6-11-2010, μετὰ βαθείας μὲν θλίψεως, ἀποφασιστικῶς δὲ ὑπεραμυνομένη τῆς ἀγίας καὶ σωτηρίου ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, προέβη εἰς τὴν ἔκδοσιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 20/54 καταδικαστικῆς Ἀποφάσεως, δι’ ἧς καθηρέθη ὁ ἐφησυχάζων Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος ἐκ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ καὶ ἐπανήχθη εἰς τὴν τάξιν τῶν Μοναχῶν. Παρὰ τὴν ὡς ἄνω κανονικὴν ἀπόφασιν, ὁ ἀνωτέρω, δυστυχῶς, ἐμμένει εἰς τὴν ἀνυπακοὴν καὶ «λειτουργεῖ» ἐν ἰδιωτικῷ τινι οίκήματι τῆς κώμης Ljuljaci τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ζίτσης.Ταῦτα πάντα γνωρίζων τῇ Ἁγιωτάτῃ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης τῶν Σέρβων κ. Εἰρηναῖος παρακαλεῖ, ἵνα μὴ εὑρίσκωσιν ἀνταπόκρισιν αἱ ἀνυπόστατοι αἰτιάσεις καὶ συκοφαντίαι τῆς παρασυναγωγῆς τοῦ ἀποσχηματισθέντος Ἀρτεμίου, ἀναπτυσούσης πυρετώδη προπαγανδιστικὴ δραστηριότητα ἐν Σερβίᾳ, Ρωσία καὶ Ἑλλάδι, κατὰ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Πατριάρχου τῶν Σέρβων προσωπικῶς καὶ πολλῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν.Ἐπὶ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῶ, διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης.Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Ὁ Καστορίας Σεραφείμ

Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας Θεόκλητος

Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος

Ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης Ἐφραίμ

Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ

Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καί Μήλου Δωρόθεος

Ὁ Σιδηροκάστρου Μακάριος

Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος

Ὁ Νέας Σμύρνης ΣυμεώνΟ Αρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Μάρκος ΒασιλάκηςἈκριβὲς Ἀντίγραφον

Ο Αρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης


Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΡΟ ΟΛΙΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ; ΠΩΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ;;

1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

Μὰ καλὰ, καὶ σεῖς κάνετε κάτι ἐρωτήσεις...
Μάσκες ἔχει ὁ ἄνθρωπος, μία βγάζει ἄλλη βάζει.
Τόσα χρόνια τοῦ πῆρε νὰ βάλῃ τὸν πολυπόθητον τενεκὲ εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ νὰ τακτοποιηθῇ ὡς δημόσιος ὑπάλληλος.
Τί ν᾿ αὐτὰ ὄπου τοῦ ζητεῖτε τώρα. Αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ γράφετε ἐσεῖς ἐξ ἄλλου θέλουν καὶ διπλωματία. Δὲν πετιοῦνται τόσοι χρόνοι εἰς τὰ θρανία, τόσοι κόποι, τόσαι κατακτήσεις ἔτσι ξαφνικὰ στὰ σκουπίδια.
Ἐξ ἄλλου ἠ εἴσοδός του εἰς τὸ club τῶν μεγαλοσχημόνων τὸν ἔχει διδάξει πολλῶν εἰδῶν ἠξεισαφιξεισμούς.
Νὰ ὅμως ποὺ χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ φανερώνει πιὸ καλὰ καὶ τὴν προφητείαν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾷ ''τὸ κακὸ θὰ σᾶς ἔλθῃ ἀπὸ τοὺς διαβασμένους''.

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ