ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Μας εξέπληξαν οι δηλώσεις του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ εις την συνέντευξη την οποία εδωσε εις το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών ειδήσεων AMEN. Θα σχολιάσουμε ευθύς αμέσως τα λεγόμενά του. Λέγει ο ίδιος

«Θεωρῶ τὸ θέμα τῆς ἀποτειχίσεως ὅτι πηγάζει ἀπὸ ἕναν οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλον, διότι οἱ Ἱεροὶ κανόνες εἶναι σαφεῖς, σαφέστατοι…Ἡ Πρωτοδευτέρα Σύνοδος τὸ ἐπιλύει τὸ θέμα μὲ σαφήνεια. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποτειχιστοῦμε γιὰ κάποιους λόγους ἁβροφροσύνης ἂν θέλεις, πολιτικῆς, διπλωματίας, ὅπως προανέφερα προηγουμένως ἀνάγκης στηρίξεως στὰ διεθνῆ fora καὶ διάφορα ἄλλα (ἀντιλαμβάνεσθε τὶ ἐννοῶ), παρὰ μόνο σὲ ἕνα: τὴν intercommunio. Ἐὰν ὑπάρξει intercommunio, δηλ. κοινωνία στὴν αἱρετικὴ παρέκκλιση ἢ ἀπόκλιση, μὲ κοινὸ ποτήριο καὶ ἕνωση, τότε μόνο ἐπιβάλλεται ἡ ἀποτείχιση».

Δηλαδή αγαπητέ μου Μητροπολίτα, οι άγιοι πατέρες οι οποίοι εις τους παλαιοτέρους χρόνους ΔΙΕΚΟΠΤΑΝ το μνημόσυνο των αιρετικών επισκόπων τους, έπασχαν απο «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζῆλον»; Μας λέτε ότι μπορούμε ΜΟΝΟ να αποτειχισθούμε εαν υπάρξει κοινό ποτήριο επισήμως και όχι δια κανέναν άλλο λόγο και μάλιστα επικαλείστε τον ΙΕ΄ κανόνα δια να στηρίξετε το λεγόμενό σας; Ας δούμε τι μας λέγει ο κανών της ΙΕ΄ κανών της ΑΒ΄ Συνόδου

«Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.»

Και ερμηνεύει ο αοίδιμος Επίσκοπος Νικόδημος Μίλας τα εξής

«Ο ΚΑΝΩΝ οὗτος εἶναι συμπλήρωμα τοῦ ΙΓʹ καὶ τοῦ ΙΔʹ Κανόνος τῆς παρούσης Συνόδου, ἐπιτάσσει δέ, ἵνα, ἐφ᾿ ὅσον πρέπει νὰ ὑφίσταται ἡ σχέσις ἐκείνη (σχέσις ὑποταγῆς δηλονότι καὶ πειθαρχίας) τοῦ μὲν Πρεσβυτέρου πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον, τοῦ δ᾿᾿Επισκόπου πρὸς τὸν Μητροπολίτην, πολλῷ μᾶλλον δέον ὅπως ὑπάρχῃ ἡ τοιαύτη σχέσις πρὸς τὸν Πατριάρχην, εἰς ὃν τὴν κανονικὴν ὑπακο ν χρεωστοῦσιν ἅπαντες: οἱ Καθορίσας ταῦτα περὶ τῆς πρὸς τὸν Πατριάρχην ὑπακοῆς, ὁ Κανὼν ποιεῖται γενικὴν παρατήρησιν καὶ ἐπὶ τῶν τριῶν (ΙΓʹ-ΙΕʹ) Κανόνων, δι᾿ ἧς λέγει, ὅτι τὰ ἐκδοθέντα προστάγματα ἰσχύουσι μόνον καθ᾿ ἢν περίπτωσιν ὑπεισάγονται σχίσματα ἕνεκεν ἀναποδείκτων τινῶν παραβάσεων τοῦ Πατριάρχου, τοῦ Μητροπολίτου καὶ τοῦ ᾿Επισκόπου.
᾿Εὰν ὅμως ᾿Επίσκοπός τις ἢ Μητροπολίτης ἢ Πατριάρχης ἄρξηται νὰ διακηρύττῃ δημοσίᾳ ἐπ᾿ ἐκκλησίας αἱρετικήν τινα διδαχήν, ἀντικειμένην πρὸς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν, τότε οἱ προαναφερθέντες κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος ν᾿ ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα τοῦ ᾿Επισκόπου, Μητροπολίτου καὶ Πατριάρχου ἐκείνου, διὸ οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσιν ὑποβληθῆ κανονικὴν ποινήν, ἀλλὰ θέλουσι καὶ ἐπαινεθῆ εἰσέτι, καθ᾿ ὅσον διὰ τούτου δὲν κατέκριναν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων ᾿Επισκόπων, ἀλλ᾿ ἐναντίον ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων, οὔτε καὶ ἐγκατέστησαν τοιουτοτρόπως σχῖσμα ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως, ἀπήλλαξαν τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐν ὅσῳ ἠδυνήθησαν, τοῦ σχίσματος καὶ τῆς διαιρέσεως.
῾Ο ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Ιωάννης (γνωστὸς Ρῶσος Κανονολόγος), ἔχων ὑπ᾿ ὄψιν τὰς ἱστορικὰς περιστάσεις τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Ρωσίας, παρατηρεῖ ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἑρμηνεία τοῦ παρόντος Κανόνος πάντῃ ὀρθῶς καὶ ὑπὸ τὴν αὐστηρὰν ἔννοιαν τῆς Κανονικῆς ἐπιστήμης, ὅτι ὁ λόγῳ αἱρετικῆς διδασκαλίας τοῦ οἰκείου ᾿Επισκόπου ἀποσχιζόμενος Πρεσβύτερος δὲν θὰ εἶναι ἔνοχος, ἀλλ᾿ ἀξιέπαινος, πλὴν ὅμως μόνον τότε, ἂν ὁ εἰρημένος ᾿Επίσκοπος ἄρξηται κηρύσσων διδασκαλίαν ἀναφανδὸν ἀντιβαίνουσαν πρὸς τὴν διδαχὴν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καὶ ἐπισήμως καταδικασθεῖσαν ὑπὸ τῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ ἄν ταύτην τὴν ψευδῆ διδασκαλίαν παῤῥησίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διακηρύττῃ, προτιθέμενος ἀποφασιστικῶς νὰ καταρρίψῃ τὴν ᾿Ορθόδοξον διδασκαλίαν καὶ νὰ στερεώσῃ τὴν αἵρεσιν»


Τι μας λέγει; Εαν ο Επίσκοπος αρχίζει να κηρύττει αιρετική διδαχή αντίθετη προς την Ορθόδοξη πίστη μας τότε έχουμε δικαίωμα και χρέος να απομακρυνθούμε απο τον τάδε Επίσκοπο κ.λπ.
Επίσης, ερμηνεύει ο Ρώσος κανονολόγος τον κανόνα, λέγοντας μας ότι εαν κηρύττει ΔΗΜΟΣΙΑ διδαχή η οποία είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ προς την διδαχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δια να ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ, τότε είναι ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΙ όσοι ''αποσχιστούν'' απο τοιούτο Επίσκοπο.
Σεβασμιώτατε, που είδατε εσείς ότι λέγει ο κανών ότι το μνημόσυνο διακόπτεται ΜΟΝΟΝ εις την περίπτωση του ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ; Και απ΄ ότι αντιλαμβάνομαι εννοείτε μεταξύ των Επισκόπων (Παπικής-Ορθοδόξου Εκκλησίας), διότι μεταξύ λαικών υπάρχουν πάμπολλες κοινές μυστηριακές κοινωνίες και μάλιστα ΕΠΙΣΗΜΕΣ!!! (π.χ. Βλ. Ραβέννα Ιταλίας εις το τέλος της σελίδας μας).
Ο κανών ομιλεί ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι έχουμε δικαίωμα και χρέος να διακόψουμε το μνημόσυνο όταν ο τάδε Επίσκοπος κηρύττει αιρετική ΔΙΔΑΧΗ! πως εσείς το ερμηνεύετε ως κοινό ποτήριο είναι άξιον απορίας.
Όταν τον ερωτά ο δημοσιογράφος «
Δὲν εἶστε ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ λένε ὅτι γίνονται τέτοια πράγματα;
», δηλαδή τον ερωτά εαν ο ίδιος λέγει δια μυστηριακές κοινωνίες κ.λπ, τότε απαντά τα εξής


«
Ὄχι, ὄχι. Δὲν τὰ ἔχω διακριβώσει, δὲν τὰ γνωρίζω, δὲν ἔχω δεῖ πουθενὰ νὰ συμβαίνει, καὶ ἑπομένως, ἐὰν γίνονται καὶ γίνονται ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ, τί νὰ πῶ, δὲν ἔχω λόγο νὰ πῶ. Ἀλλὰ ἐσεῖς γνωρίζετε κάποιο τέτοιο γεγονός; Νὰ τὸ καταγγείλετε. Διαμαρτύρομαι γιὰ κάποια γεγονότα, π.χ. τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Γερμανία συνλιτάνευσε καὶ ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς ἐκεῖ ἐπίσκοπος μὲ τὴν ἱερὴ εἰκόνα. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν τὸ θεωρῶ ὀρθόν… Δὲν ἔχομε κοινωνίαν ἐκκλησιαστική…


Ὑπέγραψα, λοιπόν, μιὰ «Ὁμολογία Πίστεως» ποὺ ἐπικαιροποιεῖ τὴν Ὁμολογία ποὺ ὑπέγραψα γιὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Τίποτε περισσότερο, τίποτε ὀλιγότερο. Οὔτε ἀναφέρει τὸ κείμενο αὐτό, ὅτι ὅποιος μετέχει σὲ διαλόγους, δῆθεν, αὐτόχρημα ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας (αὐτὸ θἆταν καὶ βλασφημία)· εἶναι πανορθόδοξος ἀπόφασις ἡ συμμετοχή μας σὲ διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους χριστιανοὺς ἀδελφούς μας. Εἶναι πανορθόδοξος ἀπόφασις. Πῶς θὰ πῶ, θὰ ὑπογράψω κάτι τέτοιο. Μέσα ἐκεῖ λέει ἄλλο πρᾶγμα. Ὅτι ὅσοι κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαλόγων, μὲ λόγους, μὲ πράξεις ἀπομειώνουν τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία, αὐτοὶ θέτουν ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Π.χ., ἕνας κληρικὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν σὲ μία Σύναξη ποὺ εἶχε γίνει στὸ Boze προσῆλθε καὶ «μετέλαβε» ἀπὸ τὸν Ρωμαιοκαθολικὸ ἄρτο. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔθεσε ἑαυτὸν ἐκτὸς Ἐκκλησίας μόνος του. Βέβαια, τὸ θέμα τὸ οἰκονόμησε ὁ Μακαριώτατος, ἀλλὰ αὐτὸ καταγγέλλει ἡ «Ὁμολογία».


Δυστυχώς Σεβασμιώτατε μας αφήνετε άφωνους!!! Ερωτάτε εαν γίνονται να τα καταγγείλουμε; Τόσα χρόνια γίνονται καταγγελίες δι΄ αυτά τα ζητήματα και τόσα χρόνια αδιαφορείτε, και μας λέτε τώρα ΕΑΝ γίνονται ας τα καταγγείλουμε;;
Λέγει επίσης ο Σεβασμιώτατος ότι «
Ὑπέγραψα, λοιπόν, μιὰ «Ὁμολογία Πίστεως» ποὺ ἐπικαιροποιεῖ τὴν Ὁμολογία ποὺ ὑπέγραψα γιὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Τίποτε περισσότερο, τίποτε ὀλιγότερο. Οὔτε ἀναφέρει τὸ κείμενο αὐτό, ὅτι ὅποιος μετέχει σὲ διαλόγους, δῆθεν, αὐτόχρημα ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας (αὐτὸ θἆταν καὶ βλασφημία)· εἶναι πανορθόδοξος ἀπόφασις ἡ συμμετοχή μας σὲ διαλόγους μὲ τοὺς ἑτεροδόξους χριστιανοὺς ἀδελφούς μας. Εἶναι πανορθόδοξος ἀπόφασις. Πῶς θὰ πῶ, θὰ ὑπογράψω κάτι τέτοιο. Μέσα ἐκεῖ λέει ἄλλο πρᾶγμα. Ὅτι ὅσοι κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαλόγων, μὲ λόγους, μὲ πράξεις ἀπομειώνουν τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία, αὐτοὶ θέτουν ἑαυτοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας».

Ας δούμε όμως εμείς μερικά αποσπάσματα απο την ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ τα οποία διαψεύδουν τον Σεβασμιώτατο

1) «
Φυλάττουμε αμετακίνητα και απαραχάρακτα όσα οι Σύνοδοι και οι Πατέρες εθέσπισαν.Αποδεχόμαστε όσα εκείνοι αποδέχονται και καταδικάζουμε όσα καταδικάζουν, αποφεύγουμε δε την επικοινωνία με όσους καινοτομούν εις τα της πίστεως.»

Βλέπουμε εδω ότι ο Σεβασμιώτατος ΥΠΕΓΡΑΨΕ κάτι το οποίο δεν αποδέχεται!!! ότι ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΕΩΣ!

2)
«
Διακηρύσσουμε ότι ό Παπισμός είναι μήτρα αιρέσε­ων καί πλανών» και σας ερωτούμε· όσους, εσείς, μνημονεύετε συμφωνούν με τα λεγόμενα σας; Θεωρούν ότι ο Παπισμός είναι η μήτρα της αιρέσεως και της πλάνης; εαν ναί τότε διατί αποδέχονται τον Παπισμό ως κανονική Εκκλησία, με μυστήρια, τον Πάπα τον αποκαλούν ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟ, του ψάλλουν πολυχρόνια, τον αποδέχονται ως ΑΔΕΛΦΟ και άλλα πολύ χειρότερα; Εαν όχι, τότε πως εσείς αποδέχεσθε την επικοινωνία μαζί τους εφ΄ όσον άνωθεν ομολογήσατε ότι αποφεύγετε την επικοινωνία με όσους καινοτομούν εις τα της πίστεως;

3) «
Έφ' όσον οι αιρετικοί εξακολουθούν να παραμένουν στην πλάνη, αποφεύγουμε την μετ' αυτών κοινωνία, ιδι­αίτερα τις συμπροσευχές».

Σε αυτό το σημείο συμφωνείτε ότι αποφεύγετε την ΚΟΙΝΩΝΙΑ και ιδιαίτερα τις ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ μετά των αιρ
ετικών. Και γιατί; Διότι «Οι ιεροί κανόνες στο σύνολο τους απαγορεύουν όχι μόνο τα συλλείτουργα και τις εντός των ναών συμπροσευχές, αλλά και τις απλές συμπροσευχές σε ιδιωτικούς χώρους. Η αυστηρή στάση της Εκκλησίας απέ­ναντι στους αιρετικούς προέρχεται από αληθινή αγάπη και ειλικρινές ενδιαφέρον για τη σωτηρία τους και από ποιμαντική μέριμνα να μην παρασυρθούν οι πιστοί στην αίρεση. Όποιος αγαπά φανερώνει την αλήθεια, δεν αφή­νει τον άλλο στο ψεύδος· διαφορετικά η αγάπη και η μετ' αυτού ομόνοια και ειρήνη είναι επίπλαστες και ψεύτικες. Υπάρχει καλός πόλεμος και κακή ειρήνη. «Κρείττων γάρ επαινετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεού» λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος14. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνιστά: «Εί που τήν εύσέβειαν παραβλαπτομένην ίδοις, μή προτίμα τήν όμόνοιαν της αληθείας, άλλ' ίστασο γενναίως έως θανάτου... τήν άλήθειαν μηδαμού προδιδούς». Και αλλού συνιστά με έμφαση: «Μηδέν νόθον δόγμα τω της αγάπης προσχήματι παραδέχησθε»15. Αυτήν την στάση των Πατέρων υιοθέτησε και ο μέγας αγω­νιστής και ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως απέναντι στους Λατίνους Άγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός, ο όποιος την δική του Ομολογία Πίστεως στην Φλωρεντία κατακλείει διά των έξης: «Άπαντες οί της Εκκλησίας δι­δάσκαλοι, πάσαι αί σύνοδοι καί πάσαι αί θείαι Γραφαί φεύγειν τούς έτερόφρονας παραινούσι καί της αυτών κοινω­νίας διίστασθαι. Τούτων ούν εγώ πάντων καταφρονήσας, ακολουθήσω τοις έν προσχήματι πεπλασμένης ειρήνης ένωθήναι κελεύουσι; Τοις τό ιερόν καί θείον σύμβολον κιβδηλεύσασι καί τόν Υίόν έπεισάγουσι δεύτερον αίτιον τού Αγίου Πνεύματος; Τά γάρ λοιπά τών ατοπημάτων έώ, το γε νυν έχον, ών καί εν μόνον ίκανόν ήν ημάς εξ αυτών διαστήσαι. Μη πάθοιμεν, τούτό ποτε, Παράκλητε αγαθέ, μηδ' όυτως έμαυτού τών καθηκόντων λογισμών άποπέσοιμι της δέ σης διδασκαλίας καί τών υπό σου έμπνενσθέντων μακαρίων ανδρών έχόμενος, προστεθείην προς τούς έμούς πατέρας, τούτο,, εί μή τι άλλο, εντεύθεν άποφερόμενος, τήν εύσέβειαν»16».


Επικαλείσθε τους ιερούς Κανόνες (εφ΄ όσον και εσείς υπογράψατε το κείμενο) δια το ζήτημα της κοινωνίας και της συμπροσευχής μετά των αιρετικών λέγοντας ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ αυτές τις ενέργειες.Επικαλείσθε επίσης και τον άγιο Μάρκο Ευγενικό και μάλιστα καταχωρείτε και το κείμενο του που μας λέγει «Άπαντες οί της Εκκλησίας δι­δάσκαλοι, πάσαι αί σύνοδοι καί πάσαι αί θείαι Γραφαί φεύγειν τούς έτερόφρονας παραινούσι καί της αυτών κοινω­νίας διίστασθαι». Τότε πως εσείς Σεβασμιώτατε ανέχσθε να κοινωνείτε με όσους κοινωνούν με τους αιρετικούς; Δεν τους θεωρείτε ως «ετερόφρονας»; Τους θεωρείτε ως Ορθοδόξους; Άνωθεν δεν ομολογήσατε ότι αποφεύγετε όσους καιντομούν εις τα της πίστεως; Οι ιεροί Κανόνες απειλούν και με ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΠΟΙΝΕΣ (Καθαιρέσεις κ.λπ.) όσους παραβιάσουν τους σχετικούς αυτούς Κανόνες. Έχουμε γράψει σε παλαιότερα άρθρα ποιοί κανόνες είναι αυτοί και τι ποινές προστάσσουν.
Επίσης ομολογείτε ότι «
Στεγασθήκαμε μέσα στο «Παγκό­σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» και ουσιαστικά προδώσαμε -καί μόνο με την ένταξη μας- την εκκλησιολογική μας αυτο­συνειδησία. Αφαιρέσαμε το δόγμα περί της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, το δόγμα «είς Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα»19.» Ομολογείτε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι ΠΡΟΔΩΣΑΤΕ την αυτοσυνειδησία σας διότι αφαιρέσατε ΔΟΓΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ και μας λέτε ότι δια να αποτειχισθεί κάποιος χρειάζεται το κοινό ποτήριο; Δηλαδή προδώσατε την Εκκλησία, με την ένταξή σας εις το Π.Σ.Ε. αλλά δεν χρειάζεται να αποτειχισθούμε απ΄ όσους την επρόδωσαν;


4) «
Αυτήν την παναίρεση έχουν αποδεχθή εκ των Ορθοδόξων πολλοί πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, κλη­ρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Την διδάσκουν «γυμνή τή κε­φαλή», την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στην πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως με τους αιρετικούς, με συμ­προσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων, ποιμαντικές συνερ­γασίες, θέτοντας ουσιαστικώς εαυτούς εκτός Εκκλησίας. Η στάση μας εκ των συνοδικών κανονικών αποφάσεων και εκ του παραδείγματος των Αγίων είναι προφανής. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.»

Ομολογείτε ότι πολλοί εκ των Ορθοδόξων αποδέχθηκαν μια ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ και μάλιστα την επιβάλλουν στην πράξη διδάσκοντας ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ αυτήν την αίρεση και εσείς επιμένετε ότι άλλα λέγει ο ΙΕ΄ Κανών της ΑΒ΄ Συνόδου; Επαναλαμβάνομεν· τι λέγει ο Κανών; «
᾿Εὰν ὅμως ᾿Επίσκοπός τις ἢ Μητροπολίτης ἢ Πατριάρχης ἄρξηται νὰ διακηρύττῃ δημοσίᾳ ἐπ᾿ ἐκκλησίας αἱρετικήν τινα διδαχήν, ἀντικειμένην πρὸς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν, τότε οἱ προαναφερθέντες κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος ν᾿ ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα τοῦ ᾿Επισκόπου, Μητροπολίτου καὶ Πατριάρχου ἐκείνου, διὸ οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσιν ὑποβληθῆ κανονικὴν ποινήν, ἀλλὰ θέλουσι καὶ ἐπαινεθῆ εἰσέτι, καθ᾿ ὅσον διὰ τούτου δὲν κατέκριναν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων ᾿Επισκόπων, ἀλλ᾿ ἐναντίον ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων, οὔτε καὶ ἐγκατέστησαν τοιουτοτρόπως σχῖσμα ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως, ἀπήλλαξαν τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐν ὅσῳ ἠδυνήθησαν, τοῦ σχίσματος καὶ τῆς διαιρέσεως. Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.»

Ο κανών είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ και μας λέγει ότι όποιος διδάσκει γυμνή τη κεφαλή (όπως ομολογήσατε και εσείς άνωθεν) την αίρεση, τότε οι Ορθόδοξοι έχουν δικαίωμα άμα και χρέος να διακόψουν το μνημόσυνο και μάλιστα της πρεπούσης τιμής αξιώνονται!!!

1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

Νὰ μὲ συγχωρήσητε, ἀλλ᾿ ἐὰν ἐνθυμοῦμαι καλῶς τὸ γεγονὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν, ὅταν ὁ Νεστόριος ἔδωκε ἐντολὴν εἰς κάποιον Πρεσβύτερόν του νὰ κηρύξῃ εἰς τὸν λαὸν καὶ αὐτὸς ἐτόλμησε ἐνώπιον τοῦ πλήθους νὰ προσφωνήσῃ τὴν Κυρίαν τῶν Ἀγγέλων, τὴν Παναγίαν καὶ Θεοτόκον, ὡς ...Μαρία, τότε καθὼς γράφεται, ὀχλοβοὴ ἠκούσθη, ἔγινε μεγάλη ταραχὴ εἰς τὸ πλῆθος τοῦ ποιμνίου, καὶ αὐτὸ ἄρχισε νὰ κινῆται βιαστικὰ συνωθούμενον πρὸς τὴν ἔξοδον τοῦ Ναοῦ.

Δὲν ἀναφέρεται πουθενὰ εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν ὅτι ὁ Νεστόριος εἶχε ξεκινήσει intercommunio μὲ τοὺς Ἀρειανοὺς ἢ ἄλλους αἱρετικούς τῆς ἐποχῆς του, πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τὴν πρᾶξιν τοῦ ποιμνίου του.

Ἀς γνωρίζῃ λοιπὸν ὀ ἀντίχριστος (ἀντίχριστοι ὀνομάζονται ἀπὸ τοὺς Ἁγίους ὄλοι οἱ αἱρετικοὶ) ψευδομητροπολίτης Πειραιῶς ὅτι αὐτὰ ὅπου ἀναφέρει εἰς τὰς δηλώσεις του προέρχονται ἐκ τῆς κοιλίας του καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς Ἱερᾶς τῆς Ἀγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Παραδόσεως.

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ