ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (5ο ΜΕΡΟΣ)

Η εισήγησις του μασόνου Μιχαλακοπούλου έργον εγένετο.

Εκ του περιεχομένου της ανωτέρω (βλ. 4ο μέρος) ασεβούς εισηγητικής επιστολής του αθέου υπουργού, προετείνετο να τεθή επικεφαλής του ευρυτέρου μεταρρυθμιστικού προγράμματος ο απο Κυτίου Μελέτιος Μεταξάκης.
Νομοκανονικώς το πράγμα ήτο αδιανόητον· έπρεπε ασυστόλως να παραβιασθούν πολλαί δεκάδες Ιερὠν Κανόνων, εξ ών και είς μόνον παραβιαζόμενος, επέσυρεν την καθαίρεσιν του ενόχου ή των ενόχων.
Παρά τας ρητάς απαγορευτικάς διατάξεις, παρακολουθήσατε συνοπτικώς τα γεγονότα, δια να αντιληφθήτε την έντεχνον πανουργίαν των τε εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχόντων.
Τα αιματηρά γεγονότα της 18ης και 19ης Νοεμβρίου 1916, των γνωστών ως «Νοεμβριανών», ωδήγησαν εις βιαιοπραγίας και πολλάς ασχημίας, με κατάντημα το «ανάθεμα» του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος και οι περί αυτόν απο Θεσσαλονίκην εκήρυξαν έκπτωτον τον βασιλέα και εχαρακτήρισαν πάντα προσκείμενον αυτώ ως προδότην. Δια τελεσιγράφου της 28ης Μαίου του έτους 1917, ο εντεταλμένος Γάλλος Γερουσιαστής Ζονάρ εζήτησεν την παραίτησιν του βασιλέως Κων/νου και του διαδόχου Γεωργίου, την άμεσον αποχώρησίν των εξ Ελλάδος και την ανάρρησιν εις τον θρόνον του Αλεξάνδρου. Την 14ην Ιουνίου 1917 ο Βενιζέλος «αγγλογαλλουποστηριζόμενος» εγκαθίσταται εις Αθήνας, σχηματίζει κυβέρνησιν, ανακαλεί εις ζωήν την διαλυθείσαν Βουλήν της 31ης Μαίου 1915, την αποκληθείσαν των «Λαζάρων», και δι΄ αναστολής διατάξεων του Συντάγματος κυβερνά δικτατορικώς.
Εκ των αντιπάλων του άλλοι απηλάθησαν, άλλοι εξωρίσθησαν εις στρατόπεδα πειθαρχημένης διαβιώσεως εις ελληνικάς νήσους, και άλλοι εφυλακίσθησαν ή εδικάσθησαν.
Το επικρατούν κλίμα ήτο κατάλληλον πρός κένωσιν του Μητροπολιτικού θρόνου των Αθήνων. Ο νόμιμος κάτοχος του θρόνου Θεόκλητος Μηνόπουλος συλλαμβάνεται υπό οργάνων της τάξεως, εκβάλλεται βιαίως εκ τουν θρόνου και εν απομονώσει μετάγεται κρυφίως εις διαφόρους Ι. Μονάς του Κράτους. Το έγκλημά του «Επρωτοστάτησεν εις το ανάθεμα του Βενιζέλου»!
Τον Ιούλιο του αυτού έτους (1917) διορίζεται υπό της πολιτείας Αριστίνδην «Σύνοδος» (δια να παρακαμφθή η αντίθετος πλειοψηφία των Αρχιερέων), και δια πρώτην φοράν εις τα εκκλησιαστικά χρονικά συνεκροτήθη «έκτακτον Ανώτατον Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον» πρός εκδίκασιν της υποθέσεως του μητροπολίτου Αθηνών Θεοκλήτου Μηνοπούλου «ως πρωτοστάτου εις το ανάθεμα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου», και ετέρων 30 Αρχιεπισκόπων παρ΄ ού την 3/10/1917 καθηρέθη, μετά περιορισμού και εγκαταβιώσεως εις Ι. Μονήν. Ας σημειωθή, ότι μετά απο δύο χρόνια, δια την αυτήν πράξιν αθωώθη, ως θα ίδωμεν κατωτέρω. Έτσι εκενώθη ο μητροπολιτικός θρόνος των Αθηνών.
Κενωθέντος του θρόνου, Εκκλησιαστικοί και πολιτικοί άρχοντες, δια μιάς σειράς επιπλάστων και παρανόμων προπαρασκευαστικών πράξεων, εξέλεξαν (σ.σ. διώρισαν) ως Μητροπολίτην Αθηνών, τον «ευρυνούστατον» Μελέτιον Μεταξάκην!
Τι σύμπτωσις!!! Αυτόν πρό ολίγου επρότεινε ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος!
Ιδού τα σκηνικά. Η αντικανονική Αριστίνδην Σύνοδος , προτού προβή εις την εκλογήν Μητροπολίτου, εκλήθη να λύση το πρόκριμα, «εάν ήτο δυνατή η υποψηφιότης και εξωκλιματικού κληρικού».
Ψηφοφορίας γενομένης οι τέσσαρες «Γυθείου, Φθιώτιδος, Χαλκίδος και Θεσσαλιώτιδος» εψήφισαν ότι είναι δυνατή η υποψηφιότης και εξωκλιματικού κληρικού. Ο Σύρου διεφώνησεν!
Μετά την λύσιν του προκρίματος, συνελθόντες εξέλεξαν τους Αρχιμ. Χρυσόστομον Παπαδόπουλον (με 5 ψήφους), Ιάκωβον Βατοπεδινόν (4 ψήφους) και τον εξωκλιματικόν επίσκοπον Κιτίου (Κύπρου), Μελέτιον Μεταξάκην (4 ψήφους).
Εκ τούτων «ενεκρίθη υπο του βασιλέως, ο υπό της κυβερνήσεως Βενιζέλου προκριθείς, ο απο Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης»!!
Το έτος 1916 εις την προαναφερθείσαν επιστολήν του Ανδρέου Μιχαλακοπούλου, διελάμβανετο ότι πρέπει να τεθή «επικεφαλής» της αληθούς «επαναστατικής μεταρρυθμίσεως», ένας κληρικός «ευρείας διανοίας» και ως τοιούτος προετάθη ο «ευρυνούστατος» Μελέτιος Μεταξάκης Μασόνος 33ου βαθμού, μέλος της Στοάς της Κων/πόλεως «ΑΡΜΟΝΙΑ» (απο 15 Μαρτίου 1910). (όρα «Πυθαγόρας» φ. 71, 1967, σελ. 25-50).
Ετέθη επι του θρόνου την 26ην Φεβρουαρίου του έτους 1918, παρά την ρητήν απαγορευτικήν διάταξιν του Λ΄ Αποστολικού Κανόνος, όστις ορίζει ότι ο Επίσκοπος δεν πρέπει να καθίσταται τη μεσιτεία κοσμικών αρχόντων.
Οι ένοχοι των εξωφθάλμων παρανομιών της εκλογής και καταστάσεως του απο Κιτίου Μελετίου εις τον Μητροπολιτικόν Θρόνον των Αθηνών, διά να προλάβουν την δικαίαν εξέγερσιν του λαού, επεστράτευσαν τα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα, την διανόησιν, τους πολιτικούς και άλλας διατεταγμένας προσωπικότητας και παρεπληροφόρησαν υπεύθυνα τον λαόν, ότι ο εκλεγείς είναι ο πλέον κατάλληλος προς κατευνασμόν των εξημμένων πνευμάτων, και ότι η εκλογή του εγένετο κατα παρέκλισιν μεν ωρισμένων Δευτερευόντων Κανόνων, αλλ΄ ού προς καταστρατήγησιν βασικών αρχών και θεσμών.
Ο Μελέτιος Μεταξάκης, ανέλαβεν να φέρη εις πέρας την ενταλθείσαν «επαναστατικήν μεταρρύθμισιν». Εδω συνεκάλει συνέδρια κληρικών, με εισηγητάς να αποφασίσουν την εκκοπήν των γενείων και την αποβολήν του ράσου. Εκεί, συνεκρότει συμπόσια προς κατάργησιν των νηστειών και των παρατεταμένων δήθεν μακρών ακολουθιών. Εις την «Ιεράν Σύνοδόν του» επεξειργάζετο το ημερολογιακόν, με τον πρόεδρον της οικουμενιστικής ενώσεως, Μητροπολίτην Βιζύης Άνθιμον· συνεσκέπτετο δια την εκπόνησιν της αιρετικής οικουμενιστικής εγκυκλίου, με τους προτεστάντας και παπικούς συνελειτούργει, και εις όλα αυτά τα προδοτικά ανοίγματα, εάν ήθελε ακουσθή αντιλογία, αμέσως κατεστέλλετο με τον γνωστόν τρόπον της φιμώσεως ή εξουδετερώσεως.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ