ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ''ΣΥΝΤΗΡΙΚΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ'' (Α΄ ΜΕΡΟΣ)

Σιγά σιγά εκδηλώνονται κείμενα ''δυσαρέσκειας'' κατα των προσφάτων γεγονότων της αποτειχίσεως ορθοδόξων απο τους κακοδόξους Οικουμενιστές. Ως επιχειρήματα χρησιμοποιούν τα γνωστά και παλαιά λεχθέντα υπο του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου. Λέγουν λοιπόν

«Τώρα λείπει η γάτα και τα ποντίκια βγήκαν για κυνήγι. Τώρα; Τώρα ο κάθε κατεργαρέος σηκώθηκε από τον πάγκο του και ασχημονεί ανενόχλητος. Φωνάζει κανείς πριν σπάσει η κανάτα με το γάλα. Οταν σπάσει και μετά προς τι οι φωνές;
Αν ζούσε ο αέιμνηστος Γέροντας Επιφάνιος... Οσοι αγωνίζονται τον καλόν αγώνα της πίστεως εναντίον του Οικουμενισμού ας μαθητεύσουν στην εν Χριστώ πείραν του όπως την κατέγραψε στο βιβλίο του “Τα δύο άκρα” για να μην πέφτουν στα ασύγγνωστα παντοειδή λάθη, που έχουν ήδη διαπραχθεί, και τις συνέπειες των οποίων ακόμη δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε επαρκώς.
“Το σπουδαιότερο δόγμα της Εκκλησίας είναι το δόγμα της ενότητας της Εκκλησίας”, έλεγε ο μακαριστός Γέροντας. Ο ίδιος τηρούσε απαρέγκλιτα τους Ιερούς Κανόνες αλλά ήταν ταυτόχρονα ο πιο εύγλωττος και διαπρύσιος κήρυκας του δόγματος της “οικονομίας”. “Να οικονομηθεί η σωτηρία του ανθρώπου”, έλεγε. “Σ’ αυτό αποσκοπεί ο νόμος του Ευαγγελίου και των Ιερών Κανόνων”. Τον ακούν άραγε οι Οικουμενιστές; Κατανοούν τα όσα έγραψε οι αποτειχισθέντες και οι σχισματικοί;».


Συνεχίζουν λοιπόν παραθέτοντας ενα κείμενο του όπου λέγει τα εξής

ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου

=============

Επαναλαμβάνω: Ή πιστεύομεν ότι υπάρχει Εκκλησία, έχουσα στρατιάν όλην πιστών Επισκόπων και Πρεσβυτέρων ή πιστεύομεν ότι την Εκκλησίαν αποτελούμεν μόνοι ημείς μετά τινων άλλων.

Εν τη δευτέρα περιπτώσει, ας πράξωμεν ό,τι ημείς κρίνομεν πρέπον, εφ’ όσον ημείς πλέον είμεθα η Εκκλησία.

Εν τη πρώτη περιπτώσει οφείλομεν να ακολουθήσωμεν την Εκκλησία.

Μη λησμόνει ότι τα πρωτεία και το filioque του Πάπα δεν ενεφανίσθησαν ούτε κατά το 1054, ότε απεκηρύχθη η Ρώμη, ούτε κατά το 1053, ούτε κατά το 1052. Επί αιώνας όλους προηγουμένως εδιδάσκοντο ταύτα εν τη Δύσει. Και όμως η Εκκλησία – οικονομία χρωμένη - ηνείχετο και τον Πάπαν και τας κακοδοξίας αυτού. Ναι, π. Νικόδημε!

Αυτός ούτος ο μέγας Φώτιος ου μόνον ηνείχετο επί μακρόν να μνημονεύη, εν τοις Διπτύχοις του κακοδόξου Πάπα, αλλά εν έτει 885 έγραψε περί του προ τριετίας αποθανόντος Πάπα Ιωάννου Η΄: «Ούτος τοίνυν ο Ιωάννης ημέτερος, ο τον νουν ανδρείος, ανδρείος δε την ευσέβειαν….. Ούτος ο κεχαριτωμένος της Ρώμης Αρχιερεύς…..» («Περί της του Αγίου Πνεύματος μυσταγωγίας», κεφ. 89).

Ω! Εάν έζων τότε ωρισμένοι σύγχρονοι ΥΠΕΡζηλωταί και ΥΠΕΡορθόδοξοι! (Υπήρχον, άλλωστε και τότε παρόμοιοι). Δεν θα εδίσταζον, ένεκα των ανωτέρω εκφράσεων φιλοφροσύνης, να ρίψωσι κατά πρόσωπον του ιερού ανδρός την «ρετσινιάν» του προδότου! Θα απεκάλουν προδότην ποίον; Εκείνον, ον η των πραγμάτων αλήθεια ανέδειξε μέγιστον Πρόμαχον της Πίστεως, αληθινόν ήρωα της Ορθοδοξίας!.

Αδελφέ Νικόδημε, «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου. Πρόσχωμεν την ομολογίαν της αγίας ημών Πίστεως εν ταπεινώσει προσφέρειν». Ενθυμού πάντοτε τον λόγον της Γραφής: «Μη γίνου δίκαιος πολύ, μηδέ σοφίζου περισσά, μήποτε εκπλαγής» (Εκκλησ. 7. 16)».

ΠΗΓΗ:

(π. Ε. Θεοδωρόπουλου, Άρθρα-Μελέται-Επιστολαί, τόμος Α΄, 1981).

Βέβαια, όπως ήταν και αναμενόμενο, λησμονούν;; ότι το λεχθέν υπο του π. Επιφανίου ''περί ενότητος'' σημαίνει το να παραμείνουν οι ορθόδοξοι εις ενότητα με τους οικουμενιστές, και ας είναι αιρετικοί!!! Το ίδιο και όταν αναφέρει ''περι οικονομίας''! Δυστυχώς όμως οι θεωρίες του επιβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο του Κυρίου ότι θά πλανηθούν ακόμη καί οι εκλεκτοί (Ματ. 24:24). Αποτέλεσμα των λόγων του π. Επιφανίου ήταν και είναι, οι ορθόδοξοι να παραμένουν σε επικοινωνία με τους κακοδόξους οικουμενιστάς φοβούμενοι μήπως βρεθούν ''εκτός εκκλησίας''!!! Οι λόγοι του π. Επιφανίου έφεραν (ως φυσικό αποτέλεσμα) οι Οικουμενιστές να απλώσουν τα δίχτυα τους σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι συμπροσευχές και τα συλλείτουργα να αυξήθουν και οι Ορθόδοξοι πιστοί να παραμένουν εις κοινωνία μαζί τους δίχως να χρησιμοποιήσουν το ΜΟΝΟ μέσο που μας παρέχουν οι Ιεροί Κανόνες δια των αγίων πατέρων. Αυτό το μέσο λέγεται ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ. Και αντίθετως βεβαίως απο τους λόγους του π. Επιφανίου οι κανόνες και οι πατέρες μας λέγουν

«Ἐὰν Μητροπολίτης ἢ Πατριάρχης ἄρξηται νὰ διακηρύττῃ δημοσίᾳ ἐπ᾿ ἐκκλησίας αἱρετικήν τινα διδαχήν, ἀντικειμένην πρὸς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν, τότε οἱ προαναφερθέντες κέκτηνται δικαίωμα ἅμα καὶ χρέος ν᾿ ἀποσχοινισθῶσι πάραυτα τοῦ ᾿Επισκόπου ἐκείνου, διὸ οὐ μόνον εἰς οὐδεμίαν θέλουσιν ὑποβληθῆ κανονικὴν ποινήν, ἀλλὰ θέλουσι καὶ ἐπαινεθῆ εἰσέτι, καθ᾿ ὅσον διὰ τούτου δὲν κατέκριναν καὶ δὲν ἐπανεστάτησαν ἐναντίον τῶν νομίμων ᾿Επισκόπων, ἀλλ᾿ ἐναντίον ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων, οὔτε καὶ ἐγκατέστησαν τοιουτοτρόπως σχῖσμα ἐν τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως, ἀπήλλαξαν τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐν ὅσῳ ἠδυνήθησαν, τοῦ σχίσματος καὶ τῆς διαιρέσεως».

Δεν έχουμε απολύτως κάτι προσωπικό με όσους υποστηρίζουν τους λόγους του π. Επιφανίου. Θεωρούμε όμως ότι οι λόγοι του, δυστυχώς, ήταν η αιτία να αυξηθεί ο Οικουμενισμός εν Ελλάδι και δυστυχώς να δημιουργήσει εις τους πιστούς ενα καθεστώς ''τρομοκρατίας'' φοβούμενοι ότι εαν αποτειχισθούν θα βρεθούν ''εκτός εκκλησίας'' και ''εκτός σωτηρίας''. Αυτό εκμεταλεύτηκαν οι Οικουμενιστές και αύξησαν κατα πολύ τις ενέργειές τους και εισχώρησαν σε σημαντικές Εκκλησιαστικές θέσεις. Εαν εξ΄ αρχής είχε εφαρμοστεί το μέσο που λέγεται ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ απ΄ όλους τους πιστούς, σήμερα δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το θλιβερό σημείο. Και δυστυχώς σε αυτήν την πράξη, της ΜΗ αποτειχίσεως, βοήθησε τους Οικουμενιστάς ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος θεωρώντας ότι εαν προβούν οι πιστοί σε μία τέτοια ενέργεια τότε θα δημιουργηθεί σχίσμα! Όμως οι Κανόνες μας λέγουν ότι όσοι αποτειχισθούν «ἀπήλλαξαν τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἐν ὅσῳ ἠδυνήθησαν, τοῦ σχίσματος καὶ τῆς διαιρέσεως». απο τους κακοδόξους επισκόπους.


Κατ΄ αρχάς ας δούμε όμως εαν ισχύει ο λόγος του π. Επιφανίου δια την περίπτωση του Μ. Φωτίου.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ