ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ


Τοῦ Μοναχοῦ Βλασίου,

Βίγλα Ἁγίου Ὄρους


Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς, βγαίνουν σήμερα καί διακηρύττουν ἀπροκάλυπτα καί δημόσια, ὅτι ὁ Πάπας Ρώμης εἶναι κανονικός Ἐπίσκοπος καί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί ἀποτελοῦν κανονικήν Ἐκκλησία, σκανδαλίζοντας ἔτσι τά ὀρθόδοξα ποίμνια.
Γιά νά δοῦμε καί βροῦμε ἄν πράγματι ἔτσι ἔχουν τά πράγματα καί ἄν ἔχουν δίκιο οἱ μερικοί αὐτοί ἀρχιερεῖς, πρέπει νά ψάξουμε τίς Θεῖες Γραφές καί τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίαςμας.
Βρίσκουμε λοιπόν σ᾽ αὐτές ὅτι:

«Οἱ ἐν αἱρέσεσι περιπεσόντες καί μένοντες ἐν αὐταῖς τῆς Ἐκκλησίας ἐξοστρακίζονται, ὡς ταύτης ἀλλότριοι», ὡς συνοψίζει καί ὁ Ζωναρᾶς.

Καί οἱ ἅγιοι Πατέρες ἰδού τί λέγουν, γιά τούς Λατίνους καί Καθολικούς:

α) «Ὁ παπισμός εἶναι ἀσέβεια»
(Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς).

β) «Φεύγετε ἀπό τούς Παπικούς,
ὅπως φεύγετε ἀπό τά δηλητηριώ-
δη φίδια» (Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγε-
νικός).

γ) «Ὁ Πάπας εἶναι ἀντίχριστος».
Καί «τόν Πάπα νά καταρᾶσθε, διότι
αὐτός θἄναι ἡ αἰτία» (Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός).

δ) «Ὅτι οἱ Λατῖνοι εἶναι αἱρετικοί
δέν εἶναι καμμία χρεία ἐπί τοῦ πα-
ρόντος νά κάμωμεν καμμίαν ἀπό-
δειξιν» (Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης).

ε) «Ὁμολογουμένως, ἀναμφιβό-
λως, ἀναντιρρήτως, οἱ Λατῖνοι εἶναι
ἀδόκιμοι, ἀπόβλητοι, ἐχθροί καί
ἀλλότριοι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων
Αὐτοῦ» (Ὅσιος Ἀθανάσιος Πά-
ριος).

στ) «Διά τοῦ δόγματος τοῦ ἀλα-
θήτου ἡ Δυτική Ἐκκλησία ἀπώλεσε
τήν πνευματικήν της ἐλευθερίαν,
ἀπώλεσε τόν στολισμόν αὐτῆς,
ἐκλονίσθη ἐκ βάθρων, ἐστερήθη
τοῦ πλούτου τῆς χάριτος τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος» (Ἅγιος Νεκτάριος
Πενταπόλεως).

ζ) «Διότι καμμία αἵρεσις δέν ἐξη-
γέρθη τόσο ριζοσπαστικῶς καί τό-
σον ὁλοκληρωτικῶς κατά τοῦ Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλη-
σίας του, ὡς ἔπραξε τοῦτο ὁ Παπι-
σμός διά τοῦ δόγματος περί τοῦ
ἀλαθήτου τοῦ Πάπα– ἀνθρώπου»
(Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς).


Διά τούς Ἀρχιερεῖς, λοιπόν αὐτούς, τούς φιλοπαπικούς καί Οἰκουμενιστές ἁρμόζει τό τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας τοῦ Μεγάλου λόγιον:

«Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας κακῶς ἀναστρέφωνται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι.
Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθε εἰς εὐκτήριον οἶκον, παρά μετ᾽ αὐτῶν ἐμβληθῆναι μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός».

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ