ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ


Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου ἔχομεν μεγίστην παρεκτροπὴν μὲ πρωταγωνιστὴν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον. Οὗτος μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὴν νῆσον τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων, εἰς τὰς ἀρχὰς Ἰουνίου, συμπεριφέρεται ὡς Πάπας. Ἐπιτίθεται ἐναντίον ὅσων Ὀρθοδόξων ἀντιδροῦν εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ αἱρεσιάρχου, ἀποκαλῶν τοὺς πιστοὺς ἀκραίους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ζῆλον οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν, ὅτι δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ ὅτι δὲν τοὺς λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν του.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει κάμνει τίποτα τὸ οὐσιαστικὸν διὰ τὸ κυπριακὸν καὶ ἔγινε «παράκλητος» τοῦ κ. Ἐρντογὰν διὰ μίαν συνάντησιν, ὅταν ἐπεσκέφθη προσφάτως τὴν Τουρκίαν, καταφέρεται ἐναντίον τῶν πιστῶν μὲ γνήσιον Ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ γνησίαν πίστιν. Ἐνῶ ἀντιμετωπίζονται περι- φρονητικῶς καὶ ἀπαξιωτικῶς, ἐπειδὴ μὲ τὴν στάσιν των τοῦ ὑπενθυμίζουν ὅτι τὸ Βατικανὸν δὲν εἶναι Ἐκκλησία καὶ ὁ ἡγέτης του δὲν εἶναι Ἐπίσκοπος καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τὸν ὑποδέχεται ὡς ἐκκλησιαστικὸν ἡγέτην.
Σίγουρα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου θὰ εἶχεν ἄλλην ἄποψιν διὰ αὐτοὺς τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς,
ἐὰν ἐπληροφορῆτο ὅτι κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἀρίστας σχέσεις μὲ τοὺς τραπεζίτας καὶ τοὺς πρίγκηπας τοῦ Κατὰρ ἢ ἄλλων χωρῶν, μετὰ τῶν ὁποίων διαπραγματεύεται διαρκῶς εἴτε διὰ νὰ ἐπενδύση τὰ χρήματα τῆς Ἐκκλησίας ἢ νὰ τὰ διασώση. Ὀφείλει ὅμως νὰ γνωρίζη ὅτι αὐτούς, τοὺς ὁποίους καθυβρίζει ὡς ζηλωτάς, ἀκραίους κ.λπ αὐτοὶ ὅλοι κρατοῦν τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν. Ὅταν ὅλοι αὐτοὶ ἐκλείψουν αἱ ἐκκλησίαι θὰ μείνουν ἄδειαι.
Ὅσον διὰ τὸν ἀπαξιωτικὸν χαρακτηρισμὸν «οὔτε κἂν τοὺς λαμβάνω ὑπ᾽ ὄψιν» αὐτὸς καταδεικνύει ὅτι δὲν εἶναι Ποιμένας ψυχῶν. Ἂς θέσῃ τὴν φωτογραφίαν του δίπλα εἰς τὸν Ἐσταυρωμένον καὶ θὰ διαπιστώσῃ ὅτι δὲν ἔχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὸν ταπεινὸν Ἰησοῦν.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὅμως, ἐπέβαλε τὴν δικτατορίαν του καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπῄτησεν ἐπιτακτικῶς ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἱεράρχας νὰ παραστοῦν εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Πάπα εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τῆς Πάφου καὶ εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Κύπρου. Ἀρκετοὶ ἐκ τῶν Συνοδικῶν ἀντέδρασαν εἰς τὴν ἀπαίτησιν αὐτὴν καὶ ἐδήλωσαν ὅτι δὲν θὰ συμμετάσχουν εἰς οἱανδήποτε ἐκδήλωσιν. Ἀπὸ τὴν ὥραν αὐτὴν ἔχομεν τὸ ἑξῆς φαινόμενον: Ἀντιπαπικοὶ Μητροπολῖται μὲ γενναῖον καὶ Ὀρθόδοξον φρόνημα, νὰ φοβοῦνται νὰ δώσουν πληροφορίας ἢ νὰ κρύβωνται ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους ἢ νὰ μὴ ἀπαντοῦν εἰς τὰ τηλέφωνα οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ οἱ συνεργάται των ἢ νὰ διαμηνύουν ὅτι εἶναι ἀσθενεῖς καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα θὰ ὑποβάλωνται εἰς ἐξετάσεις ἢ εἰς ἐγχείρησιν κ.λπ.
Ἡ ἐξαφάνισις τῶν ἀντιπαπικῶν Μητροπολιτῶν τῆς Κύπρου ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ τηλέφωνα μαρτυρεῖ ὅτι εἰς τὴν Κύπρον ἔχομεν πολιτικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν τρομοκρατίαν εἰς βάρος τῶν ἀντιπαπικῶν ταγῶν.
Καὶ ἔχουν τοὺς λόγους των οἱ ἐπιβάλλοντες τὴν στυγνὴν αὐτὴν δικτατορίαν καὶ τρομοκρατίαν. Ἐὰν ὁμιλήσουν οἱ ἀντιπαπικοὶ καὶ ἀντιοικουμενισταὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται, θὰ ἀνατρέψουν τὸ κλῖμα καὶ ἐνδεχομένως οἱ πιστοὶ νὰ μὴ μεταβοῦν εἰς τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Πάπα καὶ τὴν «λειτουργίαν», τὴν ὁποίαν θὰ κάμνη εἰς δημόσιον χῶρον. Οἱ προσκυνηταὶ τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα, Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἔχουν θέσει ὡς στόχον εἰς τὸν δημόσιον χῶρον τῆς συμπροσευχῆς (;) νὰ συγκεντρωθοῦν εἴκοσι χιλιάδες ἄτομα ἀπὸ ὁλόκληρον τὴν Κύπρον.
Τὴν συμφωνίαν μὲ τὸ Βατικανὸν διὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα ἔκαμνε ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν υἱοθέτησεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὁ ὁποῖος δὲν ἐνημέρωσεν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον. Μόλις τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπεκάλυψε, διὰ πρώτην φορὰν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κύπρου ὅτι ἔδωσε τὴν συγκατάθεσίν του δι᾽ αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψιν καὶ ἀπήτησεν ἐπιτακτικῶς ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἱεράρχας νὰ δώσουν τὸ παρόν των εἰς τὴν ὑποδοχήν.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς λέγουν οἱ ἀντιπαπικοὶ Μητροπολῖται, μὲ τὴν στάσιν του περιεφρόνησε τὸν θεσμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία εἶναι καὶ τὸ ἀνώτατον ὄργανον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται ὅτι τὰ πάντα τὰ κάμνει διὰ νὰ βοηθήση τὸ Βατικανὸν καὶ ὁ Πάπας τὸ Κυπριακόν, ὅταν γνωρίζη πολὺ καλὰ ὅτι τὸ Βατικανὸν ἀπὸ τῆς εἰσβολῆς ἕως σήμερον δὲν προέβη εἰς κάποιαν ἐνέργειαν ὑπὲρ τῆς Κύπρου ἢ ὅταν γνωρίζη πολὺ καλῶς ὅτι τὸ Βατικανὸν εἶχε πρωταγωνιστικὸν ρόλον εἰς τὴν γενοκτονίαν καὶ τὴν διάλυσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Τὰς ἀπόψεις περὶ βοηθείας ἐκ τοῦ Βατικανοῦ ἀλλὰ καὶ τὰς ὕβρεις περὶ ζηλωτῶν, ἀκραίων, τοὺς ὁποίους δὲν λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν του, παρεχώρησεν εἰς τὴν «Κυριακάτικην Ἐλευθεροτυπίαν» τῆς 9ης Μαΐου.
Εἰς αὐτὴν τὴν συνέντευξιν ὁμολογεῖ ὅτι δὲν ἀναμένει ἀποτελέσματα καὶ δὲν εἶναι βέβαιος, ἂν θὰ ὑπάρξη καὶ κοινὸ ἀνακοινωθέν.
Παρὰ ταῦτα συμπεριφέρεται ὡς «Νούτσιος» τοῦ Πάπα εἰς τὴν Κύπρον διχάζοντας τὸν πιστὸν λαόν, προκαλῶν σύγχυσιν καὶ σπείρων τὴν ἀπογοήτευσιν εἰς μίαν νῆσον, ἡ ὁποία κατέχεται, κατὰ τὸ ἥμισυ, ὑπὸ τοῦ Ἀττίλα.

Ἡ συνέντευξις

Τὸ κείμενο τῆς συνεντεύξεως τοῦ ᾽ Αρχιεπισκόπου Κύπρου, μὲ ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ ἑνὸς συγχρόνου Πάπα εἰς τὴν «Ἐλευθεροτυπία» ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Σὲ μιὰ κρίσιμη φάση γιὰ τὸ Κυπριακὸ προετοιμάζεται μὲ πυρετώδεις ρυθμοὺς ἡ ἱστορικὴ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 7 Ἰουνίου στὴ Μεγαλόνησο. Ἂν καὶ μὲ τὴν ἐκλογὴ Ἐρόγλου οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ φαίνεται νὰ “παγώνουν”, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στηρίζει μικρὲς ἐλπίδες στὴν ἐνδεχόμενη παρέμβαση τοῦ ποντίφικα, ὄχι τόσο στὴν τουρκικὴ πλευρά, ἀλλὰ στοὺς εὐρωπαίους ἡγέτες.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, μιλώντας στὴν “Κ.Ε.”, ξεκαθάρισε: “Ἐλπίζω νὰ θέλει νὰ βοηθήσει. Πιστεύω ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσει τοὺς εὐρωπαίους ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι στὴν πλειονότητά τους εἶναι καθολικοί”. Θεωρεῖ ὅτι ἂν οἱ διπλωματικοὶ ἀντιπρόσωποι τοῦ Βατικανοῦ συντονιστοῦν σὲ ὅλα τα κράτη, μποροῦν νὰ καταφέρουν κάτι σημαντικό. “Βεβαίως,
δὲν ξέρω ἂν θὰ κάνει κάτι ὁ πάπας”, προσθέτει ὁ ἡγέτης τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, “ὅμως ἐγὼ θὰ τοῦ θέσω τὸ θέμα. Ἂν δὲν γίνουν παραχωρήσεις στὸ ἐδαφικὸ καὶ στὸ περιουσιακό, δὲν βλέπω νὰ προχωρεῖ ἡ ὑπόθεσή μας. Τὰ σπίτια 200.000 Ἑλλήνων τί θὰ γίνουν; Θὰ τοὺς τὰ χαρίσουμε; Πρέπει νὰ φύγουν τὰ στρατεύματα καὶ οἱ ἔποικοι. Νὰ δοθοῦν πίσω τὰ ἐδάφη μας καὶ νὰ διευθετηθεῖ τὸ περιουσιακό. Ἂν θέλουν οἱ Τοῦρκοι, ἂς μείνουν στὸ βόρειο τμῆμα. Ὄχι ὅμως στὰ δικά μας τὰ σπίτια. Αὐτὰ εἶναι ξεκαθαρισμένα ζητήματα γιὰ τὴν Κυπριακὴ Ἐκκλησία”.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προσθέτει:
“Στὸ σχέδιο Ἀνάν, εἶδα ὅτι ὑπῆρχαν δύο – τρία χωριὰ μαρωνιτῶν χριστιανῶν. Ἐκεῖ τράβηξαν μιὰ γραμμὴ καὶ τὰ ἄφησαν καὶ τὰ τρία στὸν δικό μας χριστιανικὸ τομέα κι ὄχι, ἂς ποῦμε, στὸ καντόνι τῶν Τούρκων. Τὴν ἴδια στιγμή, δικά μας χωριὰ μείνανε ἐκτός. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ πάπας κούνησε τὸ δαχτυλάκι του”.
Ὁ Χρυσόστομος ὑπενθυμίζει ὅτι, ὅταν εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸ Βατικανὸ καὶ συναντήθηκε μὲ τὸν πάπα, τὸν εἶχε παρακαλέσει νὰ δώσει ἕνα μήνυμα στοὺς Εὐρωπαίους
“νὰ μὴ βλέπουν τὴν Τουρκία μὲ γνώμονα τὸ οἰκονομικὸ συμφέρον, ἀλλὰ μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τῆς
ἠθικῆς καὶ τοῦ δικαίου. Μοῦ χαμογέλασε καὶ μοῦ εἶπε ὅτι δυστυχῶς οἱ Εὐρωπαῖοι θέλουν ἐπανευαγγελισμό. Θέλοντας νὰ πεῖ ὅτι ἡ χριστιανική τους πίστη ἔχει ξεθωριάσει”.
Πέρα ἀπὸ τὴν ἐνδεχόμενη βοή- θεια ὅσον ἀφορᾶ τὸ Κυπριακό, χιλιάδες ἀναμένεται νὰ εἶναι οἱ ἐπισκέπτες κατὰ τὸ τριήμερο τῆς παραμονῆς τοῦ πάπα στὴν Κύπρο.
Ἤδη οἱ τουριστικοὶ πράκτορες στὸ νησὶ ἔχουν ἀρχίσει νὰ ὀργανώνουν ἐκδρομὲς χιλιάδων χριστιανῶν, ποὺ ἐκδηλώνουν ἰδιαίτερη προτίμηση γιὰ τὴν Πάφο, ἀπ᾽ ὅπου πέρασε ὁ ἀπόστολος Παῦ λος, στὰ χνάρια τοῦ ὁποίου βαδίζει μὲ αὐτὸ τὸ ταξίδι του καὶ ὁ Βενέδικτος. Τουλάχιστον 20.000 θὰ εἶναι οἱ πιστοί, ποὺ θὰ παρακολουθήσουν τὴ λειτουργία, ποὺ θὰ τελέσει ὁ πάπας στὸ Στάδιο Ἐλευθερίας στὴ Λευκωσία.
Πονοκέφαλος γιὰ τὶς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς τοῦ νησιοῦ, οἱ ὁποῖες λαμβάνουν δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας, εἶναι οἱ ζηλωτὲς ὀρθόδοξοι, ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν ἐπαφὲς μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τὸν πάπα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ὅμως, εἶναι κατηγορηματικός: “Αὐτοὶ εἶναι ὁρισμένοι ἀκραῖοι. Ἔχουν ζῆλον οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν. Δὲν εἶναι σωστοὶ ὀρθόδοξοι. Οὔτε κἂν τοὺς λαμβάνω ὑπ᾽ ὄψιν”.
Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὴν Κύπρο ἔρχεται καὶ σὲ μιὰ περίοδο δύσκολη γιὰ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, καθὼς πληθαίνουν οἱ φωνὲς ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ Βενέδικτου γιὰ τὰ φαινόμενα παιδεραστίας καθολικῶν κληρικῶν. “Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὴν Κύπρο”, λέει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, “ἀποφασίσθηκε πέρυσι, πρὶν βγοῦν στὴν ἐπιφάνεια αὐτὰ τὰ σκάνδαλα.
Ἐν πάση περιπτώσει, πιστεύω ὅτι εἶναι μιὰ εὐκαιρία γιὰ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία νὰ εἰσαγάγει καὶ αὐτὴ τὸ θεσμὸ τῶν ἐγγάμων κληρικῶν”.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου δὲν εἶναι βέβαιος ὅτι θὰ ὑπάρξει κοινὸ ἀνακοινωθὲν στὸ τέλος τῆς ἐπίσκεψης, ἐνῶ ἐλπίζει ὅτι ὁ ποντίφικας θὰ κομίσει στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, τμῆμα τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα».

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ