ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Ανοιχτή επιστολή πρός τους Αρχιερείς της Κύπρου

«Πῦρ ἀνήφθη εἰς Κύπρον, ὕβρεις πυροπαθῶν Ἀρχιερέων…
(Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν! Καί τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;) (Λουκ. 12,49) τά θλιβερά ἀποτελέσματα, πού ἔγιναν στήν Κύπρο τόν Ὀκτώβριο 2009, πρός καταισχύνην τῶν αἱρετικῶν καί δόξαν τῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί λαϊκῶν!…
«Τό Πῦρ εἶναι εὐλογημένον, πού ἄναψε ὁ Χριστός στή Γῆ». Ἐγώ, λέγει ὁ Κύριος, ἦλθα νά βάλω φωτιά εἰς τήν Γῆν… Φλογερόν ζῆλον καί ἅγιον ἐνθουσιασμόν στίς καρδιές τῶν καλοπροαιρέτων, αὐτός ὁ ζῆ λος θά ἀνάψη πυρκαγιά στίς καρδιές τῶν διεστραμμένων, γεμάτες μίσους ἐναντίον μου καί κατά τῶν ὀπαδῶν μου. Καί τί ἄλλο θέλω…
Ἐγώ ἔχω τό βάπτισμα τοῦ μαρτυρίου καί πόσον κατέχομαι ἀπό τόν πόθον καί ἀνυπομονῶ πότε νά πραγματοποιηθῆ γιά ν᾽ ἀνάψει αὐτή ἡ φωτιά εἰς ὅλην τήν Οἰκουμένην, αὐτό τό πῦρ τῆς πίστεως, τοῦ θείου ζήλου. Δέν ἦλθα στή Γῆ νά δώσω ὑποκριτικήν εἰρήνην, ὅπως φαντάζονται οἱ Ἑβραῖοι, ὄχι! Ἀλλά ἦλθα νά προκαλέσω διχασμόν καί διαίρεσιν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί ὑπεύθυνοι θά εἶναι οἱ πονηροί, οἱ ἄπιστοι καί οἱ ἀμετανόητοι…
Διότι ἀπό τώρα θά εἶναι εἰς ἕνα σπίτι χωρισμένοι πέντε, οἱ τρεῖς ἐναντίον τῶν δύο καί οἱ δύο ἐναντίον τῶν τριῶν… καί ὁ πατέρας ὁ ἄπιστος, κατά τοῦ πιστοῦ παιδιοῦ του, καί ὁ ἄπιστος υἱός κατά τοῦ πιστοῦ πατρός. Ἡ μητέρα, κατά τῆς κόρης καί αὐτή κατά τῆς μητρός της· ἡ πεθερά ἐναντίον τῆς νύμφης, καί ἡ νύφη σφόδρα, κατά τῆς πεθερᾶς της. Δηλ. τά ἄπιστα μέλη τῆς οἰκογένειας, κατά τῶν πιστῶν.
Τοῦ το θά συνεχίζεται στόν κόσμον, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, καί ὁ πόλεμος αὐτός μεταξύ τῶν δύο, δηλ. τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ, τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ σατανᾶ, θά ἐντείνεται ὅλο καί περισσότερον, μέ λυσσώδη μανίαν. Ἀλλά, ὁ Κύριος, πού ἄναψε τή φωτιά σ᾽ ὅλην τήν Οἰκουμένην, θά κατακαύση καί θά ἀποτεφρώση ὅλους τούς ἐχθρούς τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν, μαζί μέ τόν ἀρχηγόν τους καί τούς ὀπαδούς τους…
Αὐτό τό πῦρ ἄναψε ὁ Χριστός, ἐκεῖνες τίς ἡμέρες, στήν Κύπρο, δι᾽ ἀγωνιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Στήν Ραβέννα εἶχε τεθῆ θέμα πρωτείου τοῦ πάπα κατά τήν πρώτη χιλιετία τῆς Ἐκκλησίας… καί στήν Πάφο τῆς Κύπρου, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2009, συνῆλθε ἡ μικτή ἐπιτροπή διαλόγου Ὀρθοδόξων καί τῶν λεγομένων ρωμαιοκαθολικῶν, πού λάθρα αὐτοτιτλοφοροῦνται, γιατί δέν εἶναι οὔτε Ρωμαῖοι, οὔτε καθολικοί, παρά εἶναι μόνο, Φράγκοι καί Λατίνοι. Ποιός ὁ σκοπός;
Θέμα: τό πρωτεῖον τοῦ Πάπα…
Ὁ Χρυσόστομος, μετά τήν ἐκλογήν του, μετέβη πάραυτα καί προσκύνησε τόν πάπα, καί πῆρε τίς εὐλογίες του, γιά νά συνεχίσουν τό ἔργον τους, ὑπέρ τοῦ οἰκουμενισμοῦ…
Ὦ! Χρυσόστομε, εἶσαι ἐσύ Ἀρχιερεύς Ὀρθόδοξος; Δέν εἶσαι, ὄχι!
Γιατί ἄν ἤσουν, δέν θά λησμονοῦσες ποτέ, τούς ἑκατοντάδες χιλιάδες μάρτυρες τῆς «Καντάρας» καί τόσα ἄλλα δεινά τοῦ Ἑλληνισμοῦ, πού ἐπέφεραν, οἱ φίλοι σου παπικοί…
Τήν ἐπάθατε τήν «χανταβάρα» καί γίνατε ρεζίλι στόν κόσμο· ὁ διάλογος στήν Πάφο συνάντησε μεγάλη ἀντίδρασιν ἀπό τούς λαμπρούς ἀστέρες τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας, κληρικούς καί λαϊκούς, ὁ πότε διακόψατε τό συνέδριον ἄνευ ἀποτελέσματος, πήρατε ἕνα γερό μάθημα ἀπό τούς πιστούς ἀγωνιστές ὀρθοδόξους ἀδελφούς Χριστιανούς…
Τό κακό τέλος τοῦ συνεδρίου πολύ στοίχισε στόν Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου, καί στόν ὁμόφρονά του Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, καί ἐπειδή ἡ ἔντονη ἀντίδρασις τῶν ὀρθοδόξων ἀγωνιστῶν, κατετρόπωσε τόν ἐγωϊσμόν τους, ἐξετράπησαν σέ ὕβρεις κατά τῶν ὀρθοδόξων ἀγωνιστῶν…
Ὁ Πάφου χαρακτήρισε τούς πιστούς ὡς ἡμιμαθεῖς καί φανατικούς.Ὅμως, ὅπως ἔγραψε ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Τσελεγγίδης: δέν ἔχει νόημα νά γίνεται Διάλογος γιά πρωτεῖον τοῦ πάπα στήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ὁ πάπας εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας.

Ἀπειλὲς καὶ χειροδικίες


Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καί ὁ Μητροπολίτης Πάφου δέν τούς ἔφτασαν οἱ τόσες ὕβρεις κατά τῶν Ὀρθοδόξων ἀγωνιστῶν, ὁ πρῶτος ἀπείλησε νά θέση σέ ἀργία τούς ἀγωνιστές κληρικούς καί νά διακόψη τή μισθοδοσία τους. Ὁ δέ δεύτερος προέβη σέ χειροδικία κατά τῶν τιμίων Ὀρθοδόξων ἀγωνιστῶν…
Ἅπλωσε τά χέρια του, ὄχι νά εὐλογήση, ἀλλά νά δείρη, καί νά φέρη στήν μνήμη Ὀρθοδόξων τήν διαμαρτυρία τοῦ Χριστοῦ, ὅταν κόλαξ τοῦ Ἀρχιερέως, τόν ἐράπισε: «Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ· εἰδέ καλῶς, τί μέ δέρεις;» (Ἰωάν 18-23). Π. Χρυσόστομε καί π. Γεώργιε δέ θυμᾶσθε τήν Ἁγία ἐκείνη ἡμέρα τῆς χειροτονίας σας, πού ὁ Παράκλητος σᾶς ἀνέδειξεν Ἀρχιερεῖς, καί σᾶς ἐμπιστεύθη, τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Παρακαταθήκη; «Αὐτήν καλῶς…»(Τιμ. 6,20)…
Μέ ἀπειλές καί χειροδικίες, κατά τῶν πιστῶν, ἀγωνιστῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων, τά προβλήματα δέν λύονται, ὅπως ἐσεῖς φέρεσθε, ὄχι! Ἀλλά μέ διάλογο ταπεινώσεως, ἀληθείας, δικαιοσύνης καί ἀγάπης, καί πειθώ.
Αὐτά πού ἔγραψα μέ πόνο καρδίας μου ἐδῶ, δέν παρουσιάζω τόν ἑαυτόν μου ὡς κριτήν, οὔτε συνήθισα νά κολακεύω, οὔτε καί νά ἐπαινῶ, ἀλλά δέν περίμενα ποτέ, νά ἴδω καί νά ἀκούσω, στά 89 χρόνια τῆς ἐπιγείου μου ζωῆς καί στά 58 χρόνια ἐλέῳ Θεοῦ τῆς ἱερωσύνης μου, αὐτά τά ἀλλόκοτα γεγονότα, πού δυστυχῶς σπιλώνουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας.
Πραγματοποιήθηκε τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἡ προφητεία, πού ἀναφέρει ὅτι τόν 20 αἰῶνα, οἱ ἀσεβέστεροι θά εἶναι οἱ κληρικοί!…
Ἀλλοίμονόν μας!… Ζοῦμε ἡμέρες κρίσιμες διά τήν ἀποστασίαν τοῦ κόσμου, ἀπό τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν καί διά τοῦτο, θά ἔλθη ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τάς κεφαλάς τῶν υἱῶν τῆς ἀσεβείας!…
Ἡ μετάνοια μᾶς σώζει!… Ἐμπρός λοιπόν ἐπιστροφή στόν Χριστόν, πού εἶναι τό Φῶς, ἡ Ἀλήθεια
καί ἡ Ζωή.
Μετά τοῦ προσήκοντος πρός τήν Ἀρχιερωσύνην σας Σεβασμοῦ διατελῶν,
ὁ Γέρων 90τούτης ἐλέῳ Θεοῦ
Ἱερεύς Γεώργιος Δημ. Θεολογίτης

ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ