ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣὉ Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἀπό νεαρᾶς ἀκόμη ἡλικίας ἐκπαιδεύεται ἀπό τούς γονεῖς καί τούς πνευματικούς νά ἀγωνίζεται. Ἀγῶνας πρός ἠθικήν τελείωσιν καί ἀγῶνας κατά τῶν ποικιλωνύμων παθῶν πού ἐμφανίζονται ἀπό τήν παιδικήν ἡλικίαν.

Ἀγῶνας διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς οὐρανίου Βασιλείας. Λέγει ὁ Κύριος εἰς τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον κέφ. ΙΑ΄ στ. 12 «ἀπό δε τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν βιάζεται καί βιασταί ἁρπάζουσι αὐτήν».

Οἱ κληρικοί καί οἱ μοναχοί ὡς τό «φῶς τοῦ κόσμου» πρέπει νά ἀγωνίζονται πολύ ὥστε να γίνουν τό παράδειγμα εἰς τούς λαϊκούς, διά νά βλέπουν τά καλά ἔργα καί νά δοξάζουν τόν Πατέρα ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Οἱ ἄγαμοι κληρικοί καί μοναχοί πού ἔχουν ἀφιερωθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τόν Χριστόν, πρέπει ὁ ἀγῶνας των νά εἶναι κατά πολύ μεγαλύτερος τῶν ἐγγάμων κληρικῶν.

Ἄν ὅμως οἱ Χριστιανοί, οἱ ἔγγαμοι κληρικοί, οἱ ἄγαμοι τοιοῦτοι καί οἱ μοναχοί, λησμονοῦμεν τόν προορισμόν μας, ἀμελοῦμεν τήν πνευματικήν μας ζωήν, διάγομεν τήν ἐκκοσμικευμένην τῶν ἀνέσεων, εἴμεθα ἔνοχοι καί ἐάν δέν προφθάσωμεν νά μετανοήσωμεν, θά κριθῶμεν αὐστηρῶς ὡς γνωρίζοντες καί μή πράξαντες.

Ἔνας ἄλλος ἀγῶνας τόν ὁποῖον ἀντιμετωπίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί εἶναι ἡ αἵρεσις.

Ἡ αἵρεσις λέγεται καί πλάνη, διότι πλανᾶ τόν ἄνθρωπον καί τόν χωρίζει ἀπό τόν Χριστόν.

Εἶναι βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Λέγει ὁ Κύριος εἰς τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον: «Διά τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καί βλασφημία ἀφαιθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δέ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις….(Ἰωαν. κεφ. ΙΒ΄, 31-32).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, διαχωρίζει τήν ἀγάπην ἀπό τήν αἵρεσιν.

Δίδει μεγάλην ἔμφασιν εἰς τήν πρός τό πλησίον ἀγάπην γράφοντας εἰς Α΄ ἐπιστολήν του: «Ἐάν τις εἴπη ὅτι ἀγαπῶ τόν Θεόν, καί τόν ἀδελφόν αὐτοῦ μισῆ ψεύστης ἐστιν….(Ἰωάν.Α΄ δ΄ 20-21).

Ἰδού ὅμως πώς ὁ ἴδιος ἀντιτίθεται κατά τῶν αἰρετικῶν καί ψευτοδιδασκάλων οἱ ὁποῖοι ἀλλοιώνουν τήν Ὀρθήν Πίστιν μας πρός τόν Χριστόν καί τί μᾶς ἐπιτάσσει πῶς νά τούς ἀντιμετωπίζωμεν. Γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἰς τήν Β΄ ἐπιστολήν του: «Εἴ τις ἔρχεται πρός ὑμᾶς καί ταύτην τήν διδαχήν οὐ φέρει, μή λαμβάνεται αὐτόν εἰς οἰκίαν, καί χαίρειν αὐτῶ μή λέγεται˙ ὁ γάρ λέγων αὐτῶ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Ἰωάν. Β΄ 11-12).

Βλέπετε πόσον δεινόν κακόν εἶναι ἡ αἵρεσις. Διαυτό οἱ ἅγιοι Πατέρες διά καμίαν ἄλλην ἀμαρτίαν δέν συνηθροίζοντο ἀπό τά πέρατα τῆς οἰκουμένης καί μέ τά πρωτόγονα τότε μεταφορικά μέσα διά νά παρευρεθοῦν ἐν Συνόδω καί νά ὁμολογήσουν τήν ὀρθότητα τῆς πίστεως. Καί ἐρημῖται ἀναχωρηταί ἐγκατέλιπον τάς παλαίστρας των διά νά πολεμήσουν τά αἱρετικά φρονήματα τῶν αἱρετικῶν. Οἱ ἑκάστοτε αἱρετικοί εἶναι δεινότεροι ἐχθροί καί ἀπό τούς ἀθέους (βλ. Ἰωάν. Α΄ Β΄ 18-20). Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ὡς ἄνω: 18. παιδιά μου, ἔρχομαι τώρα νά σᾶς ὑποδείξω νέον κίνδυνον. Εἶναι ὥρα κρίσιμος καί γεμάτη ἀπό κινδύνους ἡ σημερινή ἐποχή. Καί καθώς ἠκούσατε ἀπό τό Εὐαγγελικόν κήρυγμα, ὅτι πρόκειται νά ἔλθη ὁ ἀντίχριστος, καί τώρα ἔχουν ἀναφανῆ πολλοί αἱρετικοί, πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου. Ἐξ αὐτοῦ λοιπόν μανθάνομεν, ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχή κρίσιμος. 19. Ἀπό ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἐχωρίσθησαν καί ἐβγῆκαν ἔξω τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά δέν ἦσαν πράγματι ἀπό ἡμᾶς˙ δέν ἦσαν ποτέ μέλη γνήσια τῆς Ἐκκλησίας. Διότι, ἐάν τότε πού ἐφαίνοντο μαζί μας, ἦσαν πράγματι ἀπό ἡμᾶς καί γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας, θά εἶχαν μείνει μαζί μας. Ἀλλ΄ ἔφυγαν καί ἐβγῆκαν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, διά νά μή μείνουν κρυμμένοι, ἀλλά διά νά φανερωθοῦν, ὅτι ὅλοι τους δέν εἶναι ἀπό ἡμᾶς, δέν εἶναι γνήσιοι Χριστιανοί. ( Ἑρμην. Παν. Τρεμπέλα Ἀθῆναι 1973). Διά τοῦτο αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι τούς αἱρετικούς ἀναθεμάτιζον. Δηλαδή πιστοποιοῦσαν ὅτι εἶναι προδότες καί ἐγκατέλειψαν τόν Χριστόν. Αἱ ἀλάνθαστοι Οἰκουμενικαί Σύνοδοι κατεδίκαζον τήν αἵρεσιν ἐκάλουν αὐτούς εἰς μετάνοιαν καί μέ ζῆλον ἠγωνίζοντο ἵνα μή μολυνθῶσι οἱ πιστοί ἀπό τό δηλητήριον τῆς αἱρέσεως.

Εἶναι προφητευμένον ἀπό τούς ἁγίους Πατέρας πώς ἡ κάθε μεταγενεστέρα γενναιά τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὑστερεῖ εἰς ἔργα ἀρετῆς καί ἀγάπης πρός τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί εἰς τήν τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μή ἐναρμόνησις τῆς ζωῆς μας σύμφωνα μέ τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, ἐπιφέρει καί τήν ἀμέλειαν εἰς τήν πνευματικήν ζωήν, τήν ἀπομάκρυνσιν ἀπό τόν τακτικόν Ἐκκλησιασμόν καί τήν μετοχήν τῶν Θ. Μυστηρίων, ἐξαιρέτως δέ εἰς τό τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δυστυχῶς ἐν πολλοῖς οἱ σύγχρονοι πνευματικοί ἔχουν ἀπειρία, εἶναι δέ καί ἄγευστοι τῆς πνευματικότητος. Μέ ἀποτέλεσμα νά ὁδηγοῦνται οἱ πιστοί ἄνευ φόβου Θεοῦ καί τῆς ἀναλόγου προετοιμασίας εἰς τό μυστήριον τῆς Θ. Μεταλήψεως. Τινές μάλιστα προσέρχονται ὄχι μόνον ἀπροετοίμαστοι ἀλλά καί ἄνευ ἐξομολογήσεως.

Ἡ γενική πτῶσις εἰς τήν πνευματικήν ζωήν, οἱ χειροτονίες κληρικῶν, χωρίς νά ἔχουν τά ὑπό τῶν Θ. καί Ἱ.Κανόνων πνευματικά προσόντα ἐπέφεραν καί τήν ἀποστασίαν ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ὅπως τήν περιγράφει εἰς τούς Θεσ/κεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Εἰς τήν σημερινήν ἐποχήν πού εἶναι ἡ τελική ἀποστασία ἠργάζοντο διά νά τήν ἐπιτύχουν αἱ σκοτειναί δυνάμεις διαδοχικῶς ἀπό τήν ἀποστολικήν ἐποχήν. Δι΄ αὐτό αἱ ἀντίχριστοι δυνάμεις ἐπιχαίρουν διά τήν ἑδραίωσιν τῆς παναιρέσεως τοῦ ἀθέου οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία εἶναι δεινή αἵρεσις πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἀνόμου.

Ἰσχυρά Χριστιανικά κράτη τά ἐξησθένησαν διά τῆς ἐπιβουλῆς τοῦ ἀθέου οἰκουμενισμοῦ. Ἡ Ἑλλάς ἦτο ἡ μόνη Χριστιανική χώρα πού δέν ἐπεβλήθη ὁ κομμουνισμός, ἐφθάρη ὅμως μέσω τῆς Ἑβραιομασονίας.

Ἡ φθορά τόσον τοῦ ἀθέου κομμουνισμοῦ ὅσον καί τῆς ἀθέου μασονίας, ἐγένετο λόγω τῆς ἀμελείας κλήρου καί λαοῦ εἰς τήν πνευματικήν ζωήν.

Πατριάρχαι Κων/πόλεως καί ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν ἠσπάσθησαν τήν εἰδωλολατρικήν καί σατανολατρικήν Ἑβραιομασονίαν καί διά μέσου αὐτῆς ἐμυήθησαν εἰς τήν παναίρεσιν τοῦ ἀθέου Οἰκουμενισμοῦ.

Εἰσήλθον συκρητισταί, ὄργανα τῶν Ἑβραιομασόνων, εἲς τάς θεολογικάς Σχολάς. Πρωτίστως εἲσῆλθον εἲς τἠν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης τῆς Κων/πόλεως.

Ἡ Χάλκη προετοίμαζε τους ἒσομένους πατριάρχας καί μητροπολίτας, ὅπως γράφει ὁ Κοσμᾶς Φλαμιάτης «ἵνα δ΄ οἰκουμενικῆς Συνόδου καταργήσουν τήν Ὂρθοδοξίαν». Ὅλοι οἱ κορυφαῖοι Οἱκουμενισταί εἶναι ἂπόφοιτοι τῆς Χάλκης: πατριάρχης Ἲωακείμ ὁ Γ΄, Προύσης Δωρόθεος πού ἒκυκλοφόρησεν τήν Ἒγκύκλιον τοῦ 1920, ὁ μασόνος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ μασόνος πατριάρχης Ἂθηναγόρας, καί ὁ συνεχιστής τῆς γραμμῆς τῶν ὡς ἄνω πανθρησκειακός συκρητιστής Βαρθολομαῖος. Μασόνος ὑπῆρξεν καί ὁ μεταρρυθμιστής τοῦ Ὂρθοδόξου ἑορτολογίου ἂρχιεπίσκοπος Ἑλλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

Ἔργο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων νά καταρτίσουν καί νά προωθήσουν τόσον εἰς πολιτικάς ἀρχάς ὅσον καί εἰς τάς θρησκευτικάς τοιαύτας καί δή εἰς τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, προδότας ἀρχιεπισκόπους, πατριάρχας, μητροπολίτας κ.λπ. Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι πολιτοθρησκευτική αἵρεσις. Στοχεύει εἰς τήν συγχώνευσιν τῶν θρησκειῶν καί τῆς ἀναδείξεως μίας θρησκείας ὑπό τήν προσκύνησιν τοῦ τελικοῦ ἀντιχρίστου ἀλλά καί ὑπό μίας παγκοσμίου κυβερνήσεως πού πάλιν γενικῶς κυβερνήτης θά εἶναι ὁ ἀντίχριστος.

Αὐτή ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἤρχισεν ἀπό τό τέλος τοῦ 19ου αἰῶνος καί ἀρχάς τοῦ 20ου νά ἐξαπλώνεται κηρυτομένη ἀπό τούς μασόνους πατριάρχας Κων\πόλεως.

Ἡ παναίρεσις αὐτή συνήντησεν ἀρχικῶς πολύ δυσκολίαν, παρέμεινε ἐπί ἀρκετά ἔτη μυστικῶς ὑποβόσκουσα. Εἶχεν προβλεφθῆ νά ἑδραιωθῆ ἐνωρίτερον ὁπότε θά ἐσυντομεύετο καί ἡ ἔλευσις τοῦ ἀνόμου.

Σήμερον ἡ πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἀπεχθάνεται καί ἀποδοκιμάζει τήν φθοροποιόν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δέν ἔχει ὅμως ποιμένας νά ἠγηθοῦν πρός ἐξαφάνισιν τῆς αἱρέσεως. Οἱ ποιμένες ἔγιναν δικηγόροι ὑπερασπίσεως τῶν οἰκουμενιστῶν τῆς ἐποχῆς μας.

Στόχος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἦτο καί εἶναι ἡ κατάληψις θρόνων ἐπιρροῆς διά νά ἐπικρατήση παντοῦ ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Τόσο πολύ εἶναι ἡ ἐπιρροή τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ὥστε ὁ ἁπλοῦς Πατριάρχης Δημήτριος τό ἐξομολογήθη εἰς τόν ἐκπρόσωπον τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου κ. Σωτῆρχον. Εἶπεν ὁ Δημήτριος: «ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ»!

Ἐν συνεχεία ἔπεσον καί τά ἕτερα πατριαρχεῖα. Μέ τόν θάνατον τοῦ πατριάρχου Διοδώρου ἐξησθένησεν τελείως τό πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, καί ἡ ἁγιοταφική Ἀδελφότης ἐνεπλάκει εἰς ἐσωτερικάς διχονοίας καί ἀντιθέσεις. Προσφεύγοντας εἰς τον λυκοποιμένα Βαρθολομαῖον νά τούς βοηθήση.

Γνωσταί αἱ οἰκουμενιστικαί καί πανθρησκειακαί πτώσεις τῶν Ἐκκλησιῶν

Τό ἅγιον Ὄρος πού ἀπετέλεσεν τό προπύργιον τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνά τούς αἰῶνας, ἤδη πνευματικῶς πνέει τά λοίσθια.

Κατελήφθησαν αἱ μοναστηριακαί ἀρχαί ἀπό εὐσεβιστάς μοναχούς, οὐδόλως ἐνδιαφερόμενοι ἐκτός ἐλαχίστων διά τήν μεγάλην ἀποστασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Συνεβιβάσθησαν καί συμβιβάζονται καθημερινῶς μέ τούς κρατοῦντας τῆς Ἑλλάδος καί Ε.Ε. συναμιλλώμενοι εἰς τήν λῆψιν κονδυλίων καί τήν ἐκτέλεσιν ἔργων ὄχι πολλές φορές ἀναγκαίων, πρός σκανδαλισμόν τῶν ἐπισκεπτῶν.

Σήμερον στόχος τους εἶναι ἡ ἐξόντωσις καί τῆς τελευταίας ἀντιστάσεως τοῦ ἁγ. Ὄρους κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς νέας ἐποχῆς: ἤτοι τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου.

Ἔχουν ἐπιστρατεύσει τούς πάντας. Τά δέ μέτρα κατά τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου ἔχουν σκληρυνθεῖ ἀσυγκρίτως περισσότερον ἀπό τό δικτατορικόν καθεστώς τοῦ 1967‑1974 παρότι καυχῶνται οἱ σημερινοί πολιτικοί ὅλων τῶν κομμάτων ὅτι εἶναι δημοκράται!

Ὄλές οἱ αἱρέσεις ἀπολαμβάνουν τήν ἐλευθερίαν των ἐν Ἑλλάδι. Τινές ἐξ αὐτῶν οἱ λειτουργοί τους μισθώνονται ἀπό τό Ἑλληνικόν κράτος.

Τά Ἑλληνικά καί Εὐρωπαϊκά δικαστήρια ἀναμένουν πελάτες πρός ὑπεράσπισιν πάσης αἱρέσεως καί παραθρησκείας, ἀκόμα δέ καί τούς Ἰεχωβάδες διά νά τούς δικαιώσουν καί ὑποχρεώσουν τό κράτος πρός τήν διαφύλαξιν καί ἐνίσχυσιν αὐτῶν.

Ἕτοιμα τά ὡς ἄνω δικαστήρια νά εὕρουν ἕνα παραθυράκι πρός καταδίκην παντός Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ πού διώκεται διά τήν Ὀρθόδοξον πίστιν, ἐν προκειμένω δέ τῶν Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων!

Ἕνας διαπρεπής νομικός μᾶς ἔλεγεν μή περιμένετε νά δικαιωθεῖτε εἰς τά ἀνώτατα δικαστήρια. Εἶναι ἁλωμένα ἀπό τήν μασονίαν. Μόνον εἰς τά μικρά δικαστήρια δυνατόν νά εὑρεθῆ τίς εὐσυνείδητος δικαστής.

Ἀφοῦ κατακρατοῦν ὅλας τάς εἰσπράξεις τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου ἀπό τά μετοχιακά μισθώματα καί τά ἐνοίκια, ἐμποδίζουν αὐτούς ἵνα μέ τά μέσα πού διαθέτουν νά ἁλιεύσουν εἰς τήν θαλασσίαν περιοχήν τῆς Μονῆς. Ἐμποδίζονται νά προμηθευθοῦν τά ἀπαραίτητα τρόφιμα εἴτε διά ξηρᾶς εἴτε διά θαλάσσης.

Ἀκόμη καί διά τήν μεταφοράν ἑνός ἀσθενοῦς ἐπεστράτευσαν τήν ἀστυνομίαν καί ἐδημιούργησαν μεγάλην φιλονικείαν, κακοποιήσαντες τόν μοναχόν πού ὁδήγησε τό ὄχημα, πού μετέφερον τόν ἀσθενῆ, ἔγιναν μηνύσεις εἰς τά πολιτικά δικαστήρια, διά νά ἐκτεθῆ τό ἅγιον Ὄρος, καί νά ἐπέλθη μεγάλος σκανδαλισμός τῶν πιστῶν.

Τά μέτρα κατά τῆς Μονῆς ἔχουν σκληρυνθῆ μέ πρωτοφανῆ μῖσος, ἀναγκάζοντες καί τήν γειτονικήν μονήν τοῦ Χιλανδαρίου νά μή ἐξυπηρετοῦν οὔτε ἕναν Ἐσφιγμενίτην πού εὑρίσκεται καθ’ ὁδόν.

Πρόκειται περί ἑνός μεγάλου διωγμοῦ, βίας καί ἐξοντώσεως μέ ἄδηλα ἀποτελέσματα.

Διατί διώκονται οἱ Ἐσφιγμενίται; Ἐπειδή θέλουν νά διαφυλαχθοῦν ἀπό τήν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μιμούμενοι τούς ὁσιομάρτυρας ἐπί πατριάρχου Βέκκου ἀναιρεθέντας. Διατί ἐπιμένουν αἱ σκοτειναί δυνάμεις μέ τά τσιράκια τῶν Καρυῶν νά προσκυνήσουν τόν νέον Βάαλ τήν ἀντίχριστον παναίρεσιν; Διότι καθυστερεῖ ἡ ἑδραίωσις τῆς πανθρησκείας. Ἀδημονοῦν ἐργαζόμενοι 2000 χρόνια νά γίνουν ἐμπόδιον ὀλίγοι μοναχοί; Τρέμουν δέ μήπως μὲ τό φύραμα τῆς Ἐσφιγμένου ἐν ὄψει τῶν ψευδενώσεων μετά πάσης αἱρέσεως, ζημωθοῦν καί ἕτεραι μοναί καί μορφώσουν διά τοῦ παραδείγματός των εἰς τήν εὐσέβειαν, κληρικούς καί λαϊκούς ἐν τῶ κόσμω.

Ἄς ἔχουν ὑπόψιν ὅτι τό δεύτερον βῆμα θά εἶναι: κατάργησις τοῦ αὐτοδιοικήτου τῶν Μονῶν καί τοῦ ἀβάτου. Ὁ περιορισμός κοινοβιασμῶν μοναχῶν καί δοκίμων ἀπό τά ἄλλα Ὀρθόδοξα κράτη, μέχρι τῆς ἐξαλείψεως αὐτῶν. Ὁ οἰκονομικός ἔλεγχος ἀπό τό Φανάρι, μέ ἀνάλογον ἀφαίμαξιν. Ἡ ἔγκρισις κουρᾶς καί χειροτονίας ἀπό τό πατριαρχεῖον.

Αἱ ἀποφάσεις Ἱ. Κοινότητος καί Ἱ. Μονῶν νά διαβιβάζωνται εἰς τό πατριαρχεῖον πρός ἔγκρισιν. Ἡ μετακίνησις καί ὁ διορισμός μοναχῶν εἰς ἑτέραν Μονήν ἐντός καί ἐκτός τοῦ ἁγ. Ὄρους. Οἱ ὑποψήφιοι ἡγούμενοι τῶν μονῶν πρίν τῆς ἐκλογῆς θά διαβιβάζονται πρός ἔγκρισιν ἤ ἀπόρριψιν καί διαγραφήν ἀνεπιθυμήτων! Ὑπακοή εἰς τόν γενικόν «ἡγούμενον» τοῦ ἁγίου Ὄρους… κ.λπ.

Δίδεται ἐκ Θεοῦ μία ὡραία εὐκαιρία εἰς τούς ἁγιορείτας νά ὑπερασπισθοῦν τόν δίκαιον ἀγῶνα τῆς Μονῆς, διά νά εὐλογηθοῦν ἀπό τόν Θεόν.

Ἡ σιωπή των θά κριθῆ παρά Κυρίου, καθότι οἱ Ἐσφιγμενῖται διώκονται διά τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί μόνον. Ἐάν μή γένοιτο οἱ Ἐσφιγμενῖται παραιτηθοῦν τοῦ ἀγῶνος, θά ρεύσει ὁ πακτωλός τῶν χρημάτων ἀπό Εὐρώπη, Ἑλληνικόν κράτος, καί ἀπό τούς μεγαλομασόνους χορηγούς!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ