ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ


<<Αγωνίζεσθε>>, ενετείλατο ο Κύριος (Λουκ. ιγ΄24). Κατά παντός εχθρού Θεού και ψυχής. Συνεπώς και κατά της αιρέσεως. Πάντες άνθρωποι. Μάλιστα δέ εκκλησιαστικοί ποιμένες και μοναχοί.
Διό, άφ' ότου ηνδρώθη ο μοναχισμός έν τή Εκκλησία, μοναχοί κυρίως πρωτοστατούσιν είς τους αντιαιρετικούς αγώνας. Κατά της αιρέσεως π.χ. του δυσσεβούς Νεστορίου, πρωταγωνιστούσιν έν μέν Εφέσω ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, έν δέ Κωνσταντινουπόλει ο έγκλειστος μοναχός άγιος Δαλμάτιος (Μ. 4, 1257, 1260). Εναντίον της αιρέσεως του Μονοθελητισμού, προεξάρχει ο μοναχός άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (PG. 90, 84).
Πρός την αίρεσιν της Εικονομαχίας, προμάχεται ο και μοναχός γενόμενος άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (PG. 94, 452-453). Κατά της Μοιχειανικής αιρέσεως, εξεγείρεται πρώτος ο μοναχός άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης (PG. 99, 137). Εναντίον της αιρέσεως των παπικών Βαρλαάμ και Ακινδύνου, πρόμαχος και προαγωνιστής της ευσεβείας αναδεικνύεται ο μοναχός και κατόπιν Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (Μ. 26, 191).
Διατί η πρωτοπορία αύτη των μοναχών έν τοίς αντιαιρετικοίς αγώσι; Διότι <<έργον...μοναχού (εστί) μηδέ το τυχόν ανέχεσθαι καινοτομείσθαι το Ευαγγέλιον>> του Θεού (Θεοδώρου Στουδίτου, PG. 99, 1049). Τούτο δέ, και <<ίνα μή, υπόδειγμα τοίς λαικοίς προτιθέμενοι (οι μοναχοί) αιρέσεως και αιρετικής συγκοινωνίας, της υπέρ αυτών (των λαικών) απωλείας λόγον υφέξωσιν (οφείλωσι να δώσωσιν έν ημέρα Κρίσεως)>> (αυτόθι).
Σήμερον δέ, ώς γνωστόν, πολλή η καταδρομή των αιρέσεων. Μεγάλη η πτώσις προισταμένων κατά τόπους Εκκλησιών. Πρωτοφανής η ακηδία των εκκλησιαστικών. Αναιδής η αθέτησις της πίστεως. Αδίστακτος η παράβασις των Κανόνων. Πεπαρρησιασμένη η κακή κοινωνία μετά των αιρετικών. Ποιμένες πίπτουσι, λαοί αποστατούσι και Ορθόδοξοι είς απώλειαν απάγονται. Τούτων δέ γινομένων, <<σιγά μέν...τα των ευσεβούντων στόματα, ανείται (εγείρεται επιθετικώς) δέ πάσα βλάσφημος γλώσσα>> (Μ. Βασιλείου, PG. 32, 480). Kαι, <<εί κατά την αυτήν ορμήν υπορρέει επί το χείρον τα πράγματα, ουδέν έσται το κωλύον, είσω (εντός) ολίγου χρόνου, πρός άλλο τι σχήμα παντελώς μεθαρμοσθήναι τάς Εκκλησίας (να αλλοιωθώσιν αί Εκκλησίαι)>>. (του αυτού, PG. 32, 424).
<<Εί, ούν μοναχοί εισί τινες έν τοίς νύν καιροίς, διεξάτωσαν (τούτο) επί των έργων>>, λέγουσιν οι Άγιοι διά αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου. Των έργων, δηλαδή, αξιολόγου αντιαιρετικού αγώνος (PG. 99, 1049).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΕΙΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ