ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΧΗΝ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

whos.amung.us

Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ 1716/1722/1725/1727/, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ


ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟΥ 1716/1725 Όσα γάρ λέγομεν, κηρύττομέν τε καί δογματίζομεν, πάντα ταύτα έν ταίς θείαις Γραφαίς ευρίσκομεν απαραλλάκτως κείμενα, ά καί οί άγιοι Απόστολοι εκήρυξαν έν λόγοις τε καί γραφαίς, καί αί άγιαι οικουμενικαί Σύνοδοι εθεσπίσαντο καί εκύρωσαν, τών άλλων θρησκειών ούδ' όλως εχουσών ουδέ τά πάρ' εαυτών διδασκόμενα από τών θείων Γραφών αποδείξαι, εί γάρ εναντία εκείναις διδάσκουσι, πώς άν έξ εκείνων αυτά αποδείξωσιν; αί γάρ θείαι Γραφαί αυταί εαυτάς ουδαμώς ανατρέπουσιν. Έστωσαν παράδειγμα οί νύν παπισταί πώς γάρ άν αυτοί τό μή μεταδιδόναι τοίς πιστοίς τά μυστήρια τής ευχαριστίας διά δύο ειδών, άρτου φημί καί οίνου, αλλά δί ενός καί μόνου, από τών θείων αποδείξωσιν Γραφών, τουναντίον εκβοουσών; Ό γάρ Κύριος ημών, <<λάβετε, φάγετε>>, είπεν, καί <<πίετε έξ αυτού πάντες>>, καί δί αμφοτέρων τών ειδών παρέδωκε τοίς αγίοις αυτού Αποστόλοις τό τίμιον αυτού σώμα είς βρώσιν καί τό ζωηρόν αυτού αίμα είς πόσιν. Αυτοί δέ, ώς καί αυτού τού Κυρίου βουλόμενοι είναι σοφώτεροι, φασίν, ώς ότι περιττόν έστι μεταδιδόναι τοίς λαικοίς τό ποτήριον. έν αυτώ γάρ τώ μυστηριώδει σώματι του Κυρίου περιέχεσθαι φασι καί τό αίμα, ώς τούτο δήθεν μή νοήσαντος τού Κυρίου. Όπερ προειδώς ό Κύριος είπε, <<πίετε έξ αυτού >>, προσθείς καί τό <<πάντες>>, ινα μή εξέλωσί τινα τών πιστών τής τής τούς τοιούτου θείου καί ζωηρού νάματος μεταλήψεως. Ή πώς άν έκ τών Γραφών αποδείξωσι τήν θρυλλουμένην τού Πάπα μοναρχίαν, καί τόν αυτόν είναι κεφαλήν τής Εκκλησίας, τού Αποστόλου βοώντος, κεφαλήν είναι τής Εκκλησίας τον Χριστόν (Εφέσ. 5, 23), ή πώς άν αποδείξειαν καί έκ τού Υιού τό Πνεύμα εκπορεύεσθαι, τού Κυρίου διαρρήδην βοώντος, <<τό Πνεύμα τής αληθείας, ό παρά τού Πατρός εκπορεύεται;>> (Ιωάν. 15, 26). Άπερ εκείνοι, ίνα αποδείξωσι τάς θείας νοθεύουσι βίβλους, τάς μέν προστιθέντες, τάς δέ αφαιρούμενοι, ώς έν τώ καιρώ τής δευτέρας αγίας οικουμενικής Συνόδου εποίησαν, πλάττοντες εαυτοίς πίστιν, καθ' ά βούλονται, καί πιστεύοντες είς άπερ νοθεύουσιν. Έωμεν τά λοιπά, ίνα μή μή προσκορείς γενώμεθα. Αυτά ταύτα ποιούσι καί πάντες οί λοιποί τών αιρετικών. Ημείς δέ ούχ ούτως, αλλά τηρούμεν ανόθευτον τήν τού Κυρίου διδασκαλίαν, καί τής ύπ αυτού παραδεδομένης ημίν πίστεως απρίξ αντεχὀμεθα, καί φυλάττομεν άκεραίαν τε καί απαραμείωτον ώς βασιλικόν θησαυρόν καί κειμήλιον τιμαλφέστατον, μηδέν προστιθέντες, μηδέν αφαιρουμένοι. Τό δέ καθαρτήριον πύρ, τό υπό τών Παπιστών αναπλασθέν επί τώ χρηματίζεσθαι παρά τώ απλουστέρων, τούτο ούδ' ακούσαι ανεχόμεθα όλως. Πλάσμα γάρ καί μύθος έστιν ατεχνώς εκείνων γραώδης, επί χρηματισμώ, καί εξαπάτη τώ απλουστέρων εφευρεθέν, καί όλως ειπείν κατ' επίνοιαν όν, ουδαμού παρα τή θεία γραφή ή τοίς θείοις πατράσι φαινόμενον, ουδέ όλως ονομαζόμενον, κάν διαρραγοίεν οί τούτο συμπλάσαντες ή δεχόμενοι. Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 1722 Φανερώσαι υμίν πάσι τοίς αυτόθι χριστιανοίς, μή εξαπατάσθαι ραδίως μηδέ ανοίγειν τά ώτα ταίς τών Λατίνων κενοφωνίας, άλλ' ουδέ παραδέχεσθαι τούς νεωτερισμούς αυτών καί όσα κατά απάτην ψευδή καί ολέθρια δόγματα μέ σοφιστικά επιχειρήματα σπεύδουσι νά εγκατασπείρουν είς τάς ψυχάς υμών, αλλά όντες ωπλισμένοι τά ορθά τής ευσεβείας δόγματα καί νοήματα νά αποδιώκετε τό ψεύδος καί νά μένετε είς τήν αληθή καί πατροπαράδοτον σας πίστιν. (ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΣΤΩΝ ΟΠΩΣ) Α) Περί τής αρχής τού Πάπα Β) Περί εκπορεύσεως τού Αγίου Πνεύματος Γ) Περί τών αζύμων Δ)Περί καθαρτηρίου, τό καί πουργατόριον Ε) Περί τής τών Αγίων μακαριότητος καί απολαύσεως ς' )Περί πνικτού Ζ)Περί τούς νηστεύοντας το Σάββατον Αλλά, καθώς είπομεν, όχι μόνον τά δόγματα τής ευσεβούς πίστεως, αλλά καί τάς παραδόσεις καί τάξεις τής Εκκλησίας διέφθειραν οί κατά πάντα καινοτομούντες Λατίνοι, εναντιούμενοι καί τή ευαγγελική διδασκαλία καί τοίς αποστολικοίς κανόσι καί είς τάς ιεράς Συνόδους καί απλώς ειπείν είς τούς πατέρας τής Εκκλησίας καί τάς έξ αρχής φυλαττομένας παρ' ημών πάντων τών ευσεβών παραδόσεις τής Εκκλησίας. Νά απἐχετε μακράν από τάς καινοτομίας τών Λατίνων, οί οποίοι δέν αφήσαν κανένα δόγμα καί μυστήριον και παράδοσιν τής Εκκλησίας οπού νά μή το φθείρουν καί νά τό νοθεύσουν... Όστις δέ τολμήση από λόγου σας νά αθετήση τά δόγματα τής Ανατολικής Εκκλησίας τού Χριστού Εκκλησίας καί νά παρασαλεύση κανένα από αυτά καί να δεχθή κανένα νεωτερισμόν καί απάτην καί ψεύδος τής λατινικής κακοδοξίας, ας γνωρίζει βεβαίως ό τοιούτος ότι αμαρτάνει θανάσιμα, επειδή καί ευγαίνει από τά όρια τής ευσεβείας, και γίνεται υπόδικος καί υπεύθυνος τή αιωνία κολάσει καί ωσάν ασεβής και αιρετικός λογισθήσεται παρά Θεώ, λαμβάνοντας τάς αράς τού Χριστού καί τών Αποστόλων καί τών Συνόδων καί όλων τών αγίων τής Εκκλησίας, ώς παραβάτης καί καταφρονητής τής διδασκαλίας καί παραδόσεως αυτών... Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 1727 (ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ1727 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ) 1) Ομολογείν καί πιστεύειν καρδία καί στόματιτό θείον καί ιερόν καί άγιον Σύμβολον της Πίστεως 2) Σέβεσθαι καί αποδέχεσθαι τάς οικουμενικάς σεπτάς Συνόδους 3) Στέργειν καί αποδέχεσθαι πάσας τάς εκκλησιαστικάς παραδόσεις εγγράφους τε καί αγράφους 4) Ομολογείν καί αποδέχεσθαι τά θεία καί ιερά μυστήρια τής Εκκλησίας 5) Ότι τό Πνεύμα τό άγιον έκ μόνου τού Πατρός εκπορεύεται, άλλ' ούκ έκ τού Υιού. Τούτο γάρ τής τών Λατίνων εστί προσθήκης καί καινοτομίας, ήν ώς σκανδάλων πρόξενον καί αποβεβλημένην υπό τών ιερών Συνόδων καί τών αγίων Πατέρων.. 6) Τό λεγόμενον παρά Λατίνοις καθαρτήριον πύρ 7) Ουδεμίαν άλλην ήντιναούν κεφαλήν αποδέχεσθαι έν αυτή τή αποστολική Εκκλησία.. (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΛΛΕΣ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΑΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL ΔΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΑΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ